Безкоштовна бібліотека підручниківФілософія: конспект лекцій : Збірник працьФілософія: конспект лекцій : Збірник праць
Колектив авторів

Філософія: конспект лекцій : Збірник працьФілософія: конспект лекцій : Збірник праць

Збірник праць / Київ, 2012.- 750 c.

Философско-методологическое осмысление понятия риска 
Натурфілософія ренесансної науки. формування нової картини світу 
Філософія науки та її роль у розвитку рефлексії сучасних форм наукової діяльності 
Демографічні процеси: Україна і світ, порівняльний аналіз 
“Experience” и “experiencing” как путь к метафизике жизненного мира в философии Дж.Дьюи 
Реабілітація емпіризму. ревізія поглядів на наукову теорію логічного позитивізму Басом Ван Фраасеном 
Феномен залучення до масової культури 
Проблема ментальності середньовічної людини (структуризація образу думок та стереотипу поведінки) 
Правовая культура и аспекты её проявления 
Філософія сучасної полікультурної, мультилінгвальної освіти 
Імперські міфологеми у сучасному українському суспільстві: перспективи подолання 
Історія, філософія, історія філософії — ретроспективна актуалізація ідей та рефлексій 
Особливості атеїстичної політики і стан об’єктів культового призначення в середині 1960-х — на початку 1970-х років в Україні 
Проблеми теоретизації біоетики 
Сизигія ірраціонального і раціонального: контекст гри 
Інновації: сутність і процес становлення 
Подієвість музичного символу 
Мартін Бубер та Лев Шестов: філософія віри 
Генеза розвитку мистецтва: соціально-філософські аспекти 
Самітницький шлях спасіння в християнському чернецтві: до проблеми категоріального визначення 
Персональна ідентичність в стратегіях мислення нового часу 
Проблема ідентичності: зміна вектору філософствування 
Роль пасіонарного індивіда в націотворенні за і. франком 
Саморозуміння і рефлексія як діяльність самопізнання 
Информационное общество: аксиологическая связь с ноосферой В.И. Вернадского 
Проблема ценностного выбора путей общественного развития в современную эпоху: методологические аспекты 
Проблеми евтаназії в біоетичному контексті 
Формирование системы экологических знаний старшеклассников в свете концепции устойчивого развития цивилизации 
Філософське осягнення соціальної революції в раніх творах питирима сорокіна: до історії дослідження проблеми 
Питирим сорокін про прояви політичної свідомості та колективного підсвідомого у періоди революцій у «мовних та субвокальних реакціях» 
Про розум, педагогіку і наші філософські уподобання 
Філософія права у вищій школі: міжнародна співпраця викладачів і науковців 
Постнідемовський розвиток історії науки й цивілізації китаю 
Естетичний ідеалізм — типологічна парадигма культури відродження 
Від знання вузькофахового до знання не ужиткового, широкого - єдино бажаний шлях для випускника сучасної української вищої школи 
Вызов деонтологизации 
Логіка виникнення концепту «цивілізація» у філософії історії А. Тойнбі 
Інноваційні потреби адаптації схематичних конструктів історії К.Маркса і А.Тойнбі 
Аудиальное восприятие в эстетике православного храма 
Проблема унії у творах станіслава оріховського (поч. XVI ст.) 
Діалектика дискурсу підданського суб´єкта 
Адаптивно-защитная функция культуры 
Мозг и воля в поисках измерения человеческой свободы 
Влияние гендерных стереотипов на формирование представлений о социальном статусе женщины в романе Д. Остен «Гордость и предубеждение» 
Симетрія в сучасних фізичних теоріях: філософський аспект 
Взаимосвязь процессов интеграции и дифференциации научного знания  
Історія розвитку феноменологічної філософії в Україні 
Архаїчний період розвитку старокитайської культури 
Про демократизм ментального простору культури псковської республіки та його руйнування московією на початку XVI ст. 
Специфіка та екзистенціальний характер філософування василя стуса 
Іронія як метод філософування василя стуса 
Практическое знание: телесный аспект 
Концепт болю як аспект особистісного начала (на прикладі спадщини Василя Стуса) 
Про деякі історіософські ідеї миколи шлемкевича: спроба екзистенціальної інтерпретації 
Про філософсько-історичні ідеї юліана вассияна 
Вплив освіти на формування ціннісних орієнтирів особистості в контексті інформаційного суспільства 
Информационное общество: анализ современных концепций социального управления 
Современное технико - технологическое развитие понятия «virtus» 
Проблема штучного інтелекту в сучасній філософії 
Ідея поступу в українській консервативній історіософії 20-х років хх століття 
Имплицитная базисность телесности 
Вчення про ноосферу як започаткування методологічних засад становлення планетарної цивілізації 
Глобальная компьютеризация: региональные эксперименты моделей «информационного общества» 
Деструктивні тенденції у розвитку сучасної масової свідомості 
Ноосферна екологічна культура 
Душа «телесная» и «бестелесная» 
Духовність як основа розвитку особистості у вітчизняних педагогічних та етико-аксіологічних концепціях 
Система образования в ноосферном измерении 
Духовное водительство телом человека 
Методологічний потенціал концепту «ментальність» у контексті філософсько- теоретичних концепцій періодизації суспільного розвитку 
Глобальная информатизация и управление проблема синтеза 
Гіпотетичне майбутнє універсального штучного інтелекту 
Національна безпека: пошук нових підходів 
Нанофилософия как мировоззрение 
Гуманістично-ноосферний підхід - стратегія розв’язання глобальних проблем 
Проблема будущего цивилизации: мировоззренческие ориентиры 
Особливості концепції істини в теорії наукового пізнання 
Философский дискурс наукоемких технологий в обществе риска 
Феномен сложности как предмет философско-методологического осмысления (о сложности нанотехнологии) 
Естетичний феномен змі в культурному вимірі 
Будущее человечества: мировоззренческие горизонты 
Особливості та перспективи взаємодії церкви зі світською школою в сучасній Україні 
Болонский процесс и проблема качества отечественного высшего образования 
Взаємодія моралі та права у світлі проблеми екзистенції природного права 
Діалектика свободи: синтез вибору і необхідності 
Міркування щодо генеалогії культури1 
Биосоставляющая nbic - комплекса в контексте трансгуманизма 
Первоверховный Апостол Павел, его миссионерские труды и ХХІ век 
Раціональність як реляційність: синтетична єдність відмінностей в трансцендентальному просторі границі 
Наративна ідентичність у просторі комунікативно-дискурсивних практик 
Інноваційний характер сучасної освіти 
Вплив І. Канта на феноменологію Е. Гусерля 
Відкритий політичний світ - прихований демократичний етос 
Про значущість гуманітарної освіти в Україні 
Феноменологія як трансцендентальна теорія політичного 
Два образи віри Мартіна Бубера в призмі новітньої юдейської філософії 
Християнство в контексті історичного поступу українців: суперечлива роль 
Раціональне та ірраціональне в структурі філософського дискурсу 
Трансформація християнських уявлень про дух в європейській філософії xiv — xvii століть 
Актуальна сутність - цеглинка реальності в концепції А.Н. Уайтхеда 
Аксіологізація цивілізаційного підґрунтя формування української нації в контексті екологічного імперативу 
Зародження правових ідей в Україні на початку ХѴІІІ ст. 
Смислотворчий потенціал феноменологічної методології для дослідження моральних та естетичних феноменів людського буття. 
Трансдисциплінарні дослідження і проблема істинності наукового знання 
Фактори територіальної мобільності робочої сили в сумській області та їх класифікація 
Вербальна мова як носій соціокультурних регулятивів людської діяльності 
Познание как творчество и творчество как познание 
Всеможливість як феномен інформаційної цивілізації 
Трудовая миграция и ее влияние на развитие территориальных социальных систем 
Глобальная компьютеризация и новое миропонимание: проблемы риска 
Становлення регулятивів людської діяльності: проблема олюднення 
Информационное общество и проблема глобального риска 
К вопросу о сущности информации 
Об определении информации 
Питання про буття: ментальний, евристичний та логічний аспекти тлумачення 
Социокультурная трансформация: онтологический аспект 
Соціокультурні аспекти реалізації жіночого потенціалу в бізнесі 
Соціально-філософський аналіз виховання духовності як складової системи соціальної безпеки 
Трансформация понятия «интеллигенция» в постсоветском пространстве. 
Глобализация и социокультурная трансформация: опыт стран юго-восточной азии 
Масова культура і проблеми національно-культурної ідентичності в умовах глобалізації 
Проблема кризи сучасного мистецтва в естетиці Ганса Зедльмайра та Володимира Вейдле 
Формуванняестетично-мистецтвознавчої системи Ганса Зедльмайра 
Онтология эстетического сознания (антропологический подход) 
Ідея образу в онтологічних вимірах 
Наука и религия о прогнозировании как мог угадывать будущее нострадамус? 
Страх і ризик в сучасних соціокультурних реаліях 
Симфонізм як предмет філософсько- культурологічного дискурсу 
Синдром вигорання та процес адаптації у батьків аутичних дітей 
Подвиг педагогического служения святого первоверховного Апостола Павла (проблема внешнего и внутреннего человека в пространстве сакральной педагогики духовной вертикали) 
Современная проблема "священного" в свете посланий Апостола Павла 
Релігійне виховання у педагогічній спадщині Григорія Ващенка 
Роль апостола павла у процесі формування підвалин християнської церкви, її виокремлення з іудейського середовища 
Екологічна естетика як актуальний напрям сучасної культури 
Национальный язык как основа духовности современного социума (на примере украинского общества) 
Особенности музыкального языка отечественной школы авангарда в свете хайдегеровскеой философии 
Проблема смерти. индивидуальность как трансцен дентна я осознанность 
Сакральное и десакральное в эстетическом аспекте 
Проблема сущности и предназначения человека в византийском богословии 
Синкретизм народного сознания как основа формирования религиозных представлений, понятий и образов по роману Н.С.Лескова «на ножах» 
Детермінанти еволюції культури в класичному еволюціонізмі 
Абриси переборення в характерах вітчизняних митців "срібного століття” та поширення їх творчості в культурі першої половини ХХ століття 
Гуманізм вітчизняної філософії в психологічній культурі українців - підгрунтя екологічної психології 
Естетична сутність аудіоальної комунікації сучасної реклами 
Истоки болезней современной православной церкви (младостарчество, экуменизм, экзорцизм). 
Повсякденність у християнстві: досвід неданості бога 
Бытие искусства в обществе: две точки зрения 
Очищення як проблема сучасної культури 
Лінгвоцид: трагедія естетичної свідомості 
Лінгвоцид як чинник деестетизації українського культурного простору 
Толерантность в межконфессиональных отношениях в контексте глобализации 
Восточнохристианская цивилизация как носительница эсхатологического модуса сознания: к гениалогии 
Ритмо-часові прояви буденно-музичної свідомості як засіб адаптації в сучасному соціумі 
Основные компоненты перфомансной культуры древнего мира 
Національно-культурне значення християнства для східних слов´ян 
Некоторые аспекты крещения Руси 
Феноменологічні засади онтології знаку 
До проблеми використання соціального міфу як засобу маніпуляції свідомістю людини 
Естетичні проблеми в філософії мистецтва Шеллінга 
Філософсько-психологічний казок в концепції чотирьох рівнів розвитку сутнісних сил індивіда 
Сутність поняття «духовність»: світський та релігійний погляд 
Обмінні відносини: проблеми, підходи, рішення 
Понятие свободы в концепциях И. Берлина и Ф. Хайека 
Філософська спадщина м. м. бахтіна й сучасність: нові можливості раціонального світу 
Сакральное и красота в античной эстетике 
Ценностно-смысловые основания духовной атмосферы социума 
Церковное искусство и современное православное образование 
Онтологічні аспекти естетичного досвіду 
Каныгин и его исторические «открытия» 
История киевской руси IX - XII веков. принятие христианства в свете современных научных исследований 
Роль метафори в екзистенції символу 
Метафора і міф в концептуальному дискурсі 
Личностная дифференциация общества как условие становления эстетического вкуса 
Сакральное в обыденном сознании 
Религиозный туризм: некоторые актуальные направления развития 
Ousia: забуте значення слова 
Сакральне в конфігурації духовного та культурного буття 
Переосмислення трансцендентального виміру естетичного (до проблеми ідеалу та досконалості в філософії І. Канта) 
Історія є процес індивідуалізації системи 
Художній образ в умовах медіа простору: естетичний вимір сприйняття 
Понятие социального действия у М.Вебера и проблемы теории исторического события 
Проблема идеала в духовной культуре 
До аналізу релігійної ситуації в Україні та у Луганській області 
Понятие сакрального в теологии, религиоведении, религии 
Влияние «аре опагитик» на оформление византийско- провославной эстетики 
Сакральная символика православной иконы 
Гідність людини — характерна особливість творчості Івана Франка 
Особистість у відносинах «я-ти» і «я-ми». С. Франк і філософія діалогу 
Екологістський рух: зміна ціннісного підгрунтя ставлення до природи 
Національна самоідентифікація етнічних українців як вирішальний чинник консолідації українського суспільства 
Особливості антирелігійної пропаганди 1920-х років та її альтернативи 
Юриспруденція як складова соціально- гуманітарної сфери науки 
Роль православ´я в історії державотворення України 
Герменевтика моралі у становленні ідеї права: проекції старого завіту і християнства 
Філософія культури та історія П.Я.Чаадаєва 
Ідея людської свободи, провіденціалізму та історичної єдності людства в філософії П.Я. Чаадаєва 
Драматизм відносин людини і бога в філософії М.О.Бердяєва 
Філософія трагедії М. О. Бердяєва 
Філософія освіти: її роль та місце в системі філософського знання 
Проблема формування духовної культури студентської молоді сучасної України 
«Благо» як категорія утопічної свідомості: соціально-філософський аспект 
Аналогії між віросповідними ідеями лютеранства та релігійними поглядами Г.С. Сковороди 
Процеси симуляції та роль симулякрів у сучасному житті 
Філософсько-теоретичні засади в навчальній системі єпископальних шкіл та шкільного театру доби средньовіччя 
Філософсько-дидактичні засади факультету мистецтв у середньовічному університеті 
Земля і всесвіт у теологічній концепції ісидора севільського 
Роль самостійної роботи студентів в умовах застосування інформаційних технологій у контексті вимог болонського процесу 
Біблія як шлях від міфу до логосу 
Аксіологічний радикалізм метафізичного волюнтаризму ф.ніцше 
Аксіологічний радикалізм метафізичного волюнтаризму ф.ніцше 
Глобалізаційні виклики життєвотворчій функції освіти 
Герменевтичні процедури в системі вищої освіти 
Обґрунтування типології онтологічних концепцій 
Амбівалентність відчуження в структурі людського буття 
Дидактичний вимір філософсько- економічного знання у контексті теорії духовного капіталу 
М.Я.Грот: мета життя та сенс філософії 
Оптимізм і песимізм в етичних концепціях М.Я.Грота, А.Швейцера, Н. Аббаньяно 
Діалог культур та діалог в культурі: постмодерний образ св. Франциска Ассізького 
До питання про сутність містичного та псевдо-містичного досвіду 
Архієпископ кримський лука про способи духовного оздоровлення кримської єпархії 
Впцр як центральна ланка уапц: досвід нетривалої еволюції (1921-1927 рр.) 
Крішнамурті та вітґенштайн про факт. постнекласичне дослідження 
Філософія і світ повсякденності 
Дискурсивна легітимація партнерської етики та екологічні перспективи 
Роль і місце православ’я у розвитку самосвідомості східних слов’ян 
Вияв гідності людини крізь призму чоловічого та жіночого начала  
Міфологічне та релігійне світовідчуття в осмисленні права 
Фтлософтя ірраціоналізму мирослава готти 
Аксіологічні чинники розвитку науки в межах соціокультурного релятивізму 
Теологічний персоналізм Кароля Войтили (Іоанна Павла ІІ) 
Ментально-креативні та онтологічні особливості «європейського адогматизму» 
Щастя як загальна мета людського життя в античнтй етніii стоїцизму 
Щастя як загальна мета людського життя в епікурейській етиці  
Розум як жертва віри в етиці античного скептицизму 
Філософія творення «організованого суспільства» в Україні 
Соціально-філософський аналіз історії як реального процесу життя людства (специфіка інтерпретації в українському суспільствознавстві) 
Мусульманські святині криму як об’єкт релігійного поклоніння 
Постмодернізм — зваблива та нерозкрита таємниця 
Принцип коеволюції в контексті ноосферної концепції в.вернадського 
«Руська правда» в контексті політично- філософських ідей 
«Слово о полку Ігоревім» та політична етика середньовічної доби 
Політика та мораль у письмовій спадщині давньої Русі (на матеріалі «повчання» володимира мономаха) 
Методологічні проблеми дослідження історіософії в українській філософській культурі 
Вплив сакрального мистецтва на формування релігійної віри 
Особливості філософської мови піррона елідського 
Творчість климента смолятича як парадигма філософствування в духовній культурі давньої русі 
Історіософські погляди м.п. драгоманова на «українське питання» в європі в кінці хіх століття та сучасні українські інтенції 
Принцип всеєдності в системі сучасних наукових теорій 
Поняття історії та його інтерпретація в європейській і українській соціально- філософській думці 
Свобода волі як підгрунтя морального вибору особистості 
Філософія професійних орієнтацій особистості в транзитному суспільстві 
Самотність як полівекторний феномен: філософсько-антропологічний дискурс 
Життя і творчість м.в. гоголя у дискурсі філософії самотності 
Професори філософії університету св. Володимира як фундатори київської педагогічної освіти 
Філософія популізму як варіант сучасної філософії 
Філософія права в системі наук 
Мартін хайдеггер як фашиствуючий філософ 
Самітність як ірраціональний розвиток особистості у філософії с. кіркегора 
Антична людина в контексті культури дозвілля 
Олесь гончар на захисті духовних святинь народу (на прикладі роману «собор») 
Проблема охорони пам’яток церковної архітектури в творчості і діяльності олеся гончара 
Концептуальні суперечності соціальної держави: виміри розподільчої справедливості проти комплексної теорії прав 
Трансверсальний розум — некласична онтологія адогматизму 
Іронічно-скептична філософія с.кіркегора т мтстте в нтй «подвійної рефлексії» 
Адогматичне відображення формули «віра — ентелехія розуму» в концепцію інтегрального раціоналізму 
Філософські погляди Мартіна Бубера та гершома шолема в руслі дослідження хасидизму 
Екологічна етика індуїзму 
Основні тренди розвитку культури в умовах глобалізаттійних трансформацій 
Політика та релігія: деякі аспекти взаємозв´язку в Україні 
Російський космізм і сучасні погляди на сутність т містте людини в космосі 
Раціональне, ірраціональне і надраціональне в свободі 
Логіка та раціональність: продукування принципів стандартизації знання 
Методологія, логіка, аналітика в класичній європейській філософії 
Логіко-аналітичний дискурс класичного раціоналізму 
Логіка, раціональність, метараціональність: аналітика розвитку та взаємовпливу 
Ігрова схема раціональності: логіко-аналітичне моделювання взаємодії суб’єктів 
Некласична логіка в контексті некласичної раціональності 
Альтернативи соціальних змін у сучасній релігійній свідомості в україні 
«Філософія серця» як методологічне підґрунтя ідейно-теоретичної спадщини памфіла юркевича 
Трансформаційні зміни ставлення християнства до науки 
Українська «національна» революція Х ст.: міф чи реальність? 
Інтелектуально-творча суть освітніх інновацій 
Філософсько-політичні та філософсько- правові погляди джона адамса 
Бенджамін франклін і філософія американської революції[1] 
Американський трансценденталізм і філософія права 
Логіка самості в системі кордоттентризму 
Неоміфологія постсучасної особистості 
Ціннісні трансформації: сучасні проблеми та філософські пошуки 
Переклад філософських текстів в Україні: історія і сучасність 
Семіосфера сакрального дива та проблема іншого в «записній книжці» петра могили 
Незалежність як життєтворчість за умови абсолютної необхідності за вченням п.іванова 
Глобалізація як феномен культурно-цивілізаційного розвитку України 
Мировоззренческий кризис и пути его преодоления 
Коллективное тело в контексте конституирования социальной пространственности 
Нам есть, чем гордиться. но стоит ли? 
Теоретические и интерпретативные элементы в познании исторического прошлого 
Етнос як засіб існування людських спільнот 
Наука у контексті методико-методологічних трансформацій філософсько-наукової освіти 
Метафизика закона и объективная реальность 
Проблема объективного закона природы 
Нормативні засади методології наукового знання 
Інтерпретація духу та тіла: філософія декарта й сучасна французька філософія 
Міркування пантелеймона куліша про долю українців в їх європейській спрямованості 
Гічний смисл поетичного передбачення у роботах вячеслава іванова 
Жан Жак Руссо о сущности музыки 
Ф.М. Достоевский: Экзистенциально психоаналитический аспект феномена суицида 
Историко-философские исследования М.Хайдеггера и Х.Г.Гадамера как предмет философской компаративистики 
Розуміння М.Костомаровим особливостей впливу характерних рис «народності» українського етносу на закономірності його історичного розвитку 
Далекосхідний культурний регіон 
Объективная необходимость изменения системы воспитания и образования 
Личность подрастающего человека в законоучительском процессе 
Особенности рецепции европейской реформации в украинском евангельском протестантизме 
Концептуальні витоки діалогічності східної та західної христіянських традицій 
Философская система В.Н.Сагатовского 
Каждый новый рассвет несёт с собой возможность Новой жизни. смысл жизни 
Діалектика етнічності 
Правовий нігілізм в україні та шляхи його подолання 
Дилемма визуализации или парадоксы трансформации новоевропейских социокультурных универсалий 
«Творческое меньшинство» восточнохристианской цивилизации: к вопросу об атрибуции исторической ответственности 
Державні стратегії у сфері культури 
Філософія математики платона як модель духовної творчості в історії діалектичного осмислення математики 
Гуманістично-ноосферна концепція: методологічні засади на постнекласичному етапі розвитку науки 
Познание и интуиция 
Культура и образование 
Концептуальні витоки діалогічності східної та західної християнських традицій 
К вопросу о понятии опыта у Давида Юма 
К вопросу об интерпретации термина «метафизический историзм» в философской концепции С.Л. Франка 
Осевое время как эпоха тотальной перестройки древнекитайского духа 
Рушійні сили розвитку суспільства у поглядах 
Религиозные и политические идеи философии славянофильства и их проявление в творчестве В. Соловьева 
Обов’язок як категорія кантівської практичної філософії 
Учение Дж. Локка об опыте 
Північноамериканський культурний регіон: історія та сучасність (на допомогу лектору) 
О культуре мышления, ответственности и о метафизике объективных законов 
О применении Н. Бором принципа дополнительности в квантовой физике 
К вопросу определения понятия «техника» 
Правова свідомість та правова культура в україні: проблеми їх формування  
Философские аспекты мотивации трудовой деятельности 
Человек и его экзистенциальные модификации в философии С. Кьеркегора 
Диференціація дозвіллєвої поведінки в глобальному світі 
Соціальні функції освітнього маркетингу 
Творчество М.Булгакова в условиях тоталитарной системы: противостояние гения и власти 
Религиозная вера и научное знание 
Фундаментальная онтология мартина хайдеггера: бытийное мышление против метафизики 
Філософія освіти як галузь наукового знання 
Етнічна самосвідомість як ядро соціокультурної цілісності українців (за історіософськими поглядами М.Костомарова) 
«Міфопоетична модель етнічного» як особлива конструкція буття етносу»  
Нравственность европейского выбора Украины 
О понятии рефлексии у И. Канта 
Психологічні риси українського народу по осі схід - захід 
Релігійно-конфесійна належність як чинник цівілізаційної ідентичності українського народу 
Культура как результат деятельности 
Человек как субъект и объект культуры 
Глобальні проблеми та міграційні процеси сучасного світу (на прикладі канади) 
Індійський культурний регіон: зви- чаї,традиції,культи (на допомогу лектору) 
Розвиток в Україні 
Розуміння феномена ментальності в сучасній філософії 
Ментальність та самоідентифікація: культурологічний дискурс 
Методологія дослідження освітнього середовища в контексті забезпечення здоров’я особистості 
Мовна картина світу 
Культурні виміри державної політики демократично-орієнтованого суспільства 
Методологічні особливості філософського аналізу освіти 
Особливості взаємовідносин релігійного та політичного лідерства в історії розвитку християнської церкви 
Загальноцивілізаційний та національний аспекти соціокультурних трансформацій 
Феномен немри: культурологический, психологический, философский, религиоведческий аспекты 
Феномен масової культури 
Проблема синтеза основных дефиниций культуы 
Эволюция представлений о духовных ценностях в отечественной философии (50-90 гг. хх в.) 
Метафизика права в философии И.А. Ильина 
Трансформації європейської ідеї в освітньому просторі слобожанщини ХІХ століття 
Чинники духовно-морального виховання за антропологією К.Д. Ушинського 
Методологія дослідження філософсько-освітньої парадигми 
Принцип детерминизма в историко-философской ретроспективе 
Хронология и периодизация постмодернизма 
Становлення і самореалізація особистості під впливом освітніх чинників 
Митрополит илларион, начало русской философии и современность 
Інший в дискурсі імперського суб’єкта-для-себе 
Сутність та напрями філософського аналізу превентивної освіти 
Діалектика прояву феномена справедливості в моралі та праві: соціально-філософський аспект проблеми 
Трехуровневая концепция сознания 
Особливості синергетичного світобачення в контексті цілісних підходів 
Цілісне світобачення й світорозуміння в міждисциплінарному контексті синергетики 
Наука і освіта в епоху постнекласики: проблеми перетину 
Трансформация параметров функционирования науки 
Когерентність становлення риродничонаукового та гуманітарного дискурсу 
Проблеми та статус предмету синергетики 
Структура та функціональний діапазон парадигмальної науки 
Наукоємні технології - детермінуючий чинник становлення планетарної цивілізації 
Щодо формування вітчизняної філософії ризику 
Проблема формирования философского учения о сети 
Самоорганізація в дослідженнях з кібернетики, штучного інтелекту та синергетики 
От информационного общества к обществу знаний: образовательный аспект 
Від міфу до мистецтва: трансформація естетичних настанов 
Вплив переходу від постіндустріального суспільства до інформаційного та наносуспільства на світоглядні орієнтації сучасного українця 
Природа и наука в человекомерном пространстве 
Генезис понятия наука 
Вплив нанонаук та нанотехнологій на тенденції розвитку суспільства ризику 
Социосинергетические концептуализации культуры: от сущности культуры к сущности социальной самоорганизации 
Ceteris paribus в контексте современных научных исследований 
Становление этоса постнеклассической науки 
Екзистенційні засади людського існування в контексті сучасних наукових досягнень 
Теоретичне мислення в умовах сучасного комунікативного середовища 
Співвідношення науки та інших форм світогляду у філософії науки П. Фейєрабенда 
Термодинамика и дарвинизм: влияние на теории социального развития 
Екологічна безпека в контексті переходу України до сталого розвитку 
Интернет и формирование информационной основы учебного процесса 
Становлення інформаційного суспільства: проблеми, суперечності та перспективи 
Интегративный характер мирового научно-технического прогресса 
Інформаційні технології і проблема трансляції знання 
Концепт сознания в философских размышлениях В.В. Налимова 
Епістемологічний конструктивізм: проблема інтерпретації 
Криза ціннісно-смислового змісту науки як осередок кризи сучасної культури 
Філософська антропологія як загальнонаукова методологія 
Исторический экскурс эволюции трансгуманизма 
Проблема бытия планетарной цивилизации в условиях глобализации 
Системы и сети: сходство и различие 
Особливості постнекласичної моделі цілісної людини 
Становлення мережевого суспільства в умовах сучасності 
Глобальная интеграция: концептуальный аспект 
Футуризация образования и нелинейное мышление 
Людиновимірність категорії «діяльність» 
Теории социального развития: анализ генезиса 
Філософські концепції в історії розвитку теорії навчання (дидактики) 
Проблема соотношения сознательного и бессознательного в работах З. Фрейда 
Особливості філософської інтерпретації наукоємності у постнекласиці 
Екзистенційна незадоволеність у системі «людина - соціум»: різноманіття методологічних підходів 
Методологічний аналіз сучасних моделей і технологій навчання 
Трансформація гуманізму: сучасний стан проблеми 
Риск в обществе и общество риска 
Тенденції індивідуалізації сучасного соціального конфлікту 
Информатизация и компьютеризация образования 
Інформаційний підхід як методологічна основа осмислення соціальних конфліктів 
Методологічні зрушення в екологічному знанні за доби постнекласичної науки 
Антропоцентричні аспекти в давньосхідній та античній філософській думці 
Онтологічні та гносеологічні аспекти синергетичного розгляду соціального конфлікту 
Мировая интеграция: историко-философский аспект 
Виртуальная реальность: концептуальный потенциал понятия 
Онтологічно-антропологічні аспекти свободи волі в християнстві 
Онтологічно-антропологічні аспекти свободи волі в християнстві 
Людина в дзеркалі фізичної культури 
Співвідношення цивілізації та злочинності 
Психологические категории как составляющие пессимистической интерпретации дискурсов 
Людина в дзеркалі фізичної культури 
Магія як об’єкт пізнання і категорія сучасної науки: чаклунство як історично повторюваний засіб подолання екзистенційної незадоволеності 
Дефект як дисипативна система 
Методологический потенциал концепции габитуса в управлении изменениями 
Сутність і статус культури екологічної безпеки 
Співвідношення цивілізації та злочинності 
Цілераціональна діяльність і прийняття рішень 
Формування догматів ортодоксального християнства у контексті гностичних впливів 
Лібералізм та демократія: співвідношення понять 
Філософські засади формування нової освіти 
Соціокультурне значення категорії «божественного» в установленні протестантськоговектора в політико-економічному устрої світу 
Виклики лінгвістичної глобалізації у площині діалогічної педагогіки: філософсько-освітній аспект 
Социально-философские проблемы личности: диалектико-материалистический подход 
Епістемологічний потенціал психоаналітичного підходу степана балея до осмислення літературних творів 
Психобіологічні інтерпретації феномена сприйняття «божественного» 
Дизайн як сучасна форма вираження естетичногопочатку в культурі 
Особливості становлення світоглядно-філософської позиції сучасного вчителя в контексті освітніх інновацій 
Нелінійність як один з методологічних орієнтирів сучасної освітньої парадигми 
Суспільні трансформації в країнах центральної та південно-східної європи (друга половина хх – початок хні ст.): реалізація стратегії залежної модернізації. 
Діалектика суперечностей формування нової освіти 
Структура світогляду традиційних співців слобідської України. когнітивний аспект 
Києво-могилянська академія на перетині культурних традицій 
Становлення соціальної педагогіки як сфери наукового знання: співіснування різнорівневихс понятійних парадигм 
Трансформация функций высшего образования и социальные позиции студенчества 
Філософія як знання у персоналізмі олександра кульчицького 
Форми оприявленності національної суб’єктивності 
Соціокультурне обгрунтування навчального плану: досвід слобожанщини ХІХ ст. 
Філософсько-правові аспекти злочинності 
Влияние нанонаук и сверхтехнологий на современное общество 
Філософсько-теологічні витоки лютеранства 
Оценочная компонента ложных высказываний 
Седиментація смислів у культурі та відповідальність пам´яті 
Мова як феномен культури у контексті розвитку трансцендентальної феноменології 
Іінтерсуб´єктивний вимір лібералізму: до феноменології братерства 
Профетизм модерної німецької філософії: К. Маркс і Е. Гусерль 

««