Безкоштовна бібліотека підручниківЕкономічна історія
Юхименко П.І.

Економічна історія

Навчальний посібник / К.: Вікар, 2004.- 341 c.

Цей навчальний посібник створено на основі попередніх видань автора з економічної історії (2001, 2002, 2003), рекомендованих Міністер­ством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів. У посібнику за новою структурою курсу висвітлюються питання економічної історії від найдавніших часів до сучасності. Особлива увага приділяється аналізу трансформаційних етапів реформ і струк­турних змін у національних економіках і світовому господарстві новітнього часу. За структурою і змістом посібник відповідає програмі нормативного курсу "Економічна історія" для студентів економічних спеціальностей. При написанні посібника автором враховані програми викладання економічної історії в Ексетерському (Великобританія), Гессенському (Німеччина) та Московському державному ім. М.В. Ломо­носова (Росія) університетах.

Розраховано на студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців, усіх, кого цікавлять питання економічної історії.

Вступ
Частина І. ДОІНДУСТРІАЛЬНА ЕКОНОМІКА13 
Розділ 1. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ Й ОСОБЛИВОСТІ ПЕРВІСНОГО ГОСПОДАРСТВА13 
Етапи розвитку13 
Неолітична революція15 
Розділ 2. РОЗВИТОК СХІДНОЇ (АЗІАТСЬКОЇ) МОДЕЛІ ГОСПОДАРСТВА У СТАРОДАВНЬОМУ ЄГИПТІ19 
Особливості господарської діяльності19 
Сільське господарство і ремесло20 
Розвиток торгівлі22 
Розділ 3. ФОРМУВАННЯ АНТИЧНОЇ СИСТЕМИ ГОСПОДАРСТВА У СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ25 
Палацове господарство25 
Формування полісів28 
Торгівля30 
Розділ 4. РЕВОЛЮЦІЯ АНТИЧНОЇ МОДЕЛІ ГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ В СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ33 
Економіка періоду Республіки33 
Економіка періоду імперії35 
Розділ 5. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОГО ФЕОДАЛІЗМУ41 
5.1. Розвиток феодальної економіки у Західній Європі41 
Етапи становлення і характерні риси41 
Основи феодального ладу у Франкській державі44 
Формування сеньйоріального господарства46 
5.2. Господарська діяльність на українських землях в епоху середньовіччя (V—XVI ст.)47 
Основи господарства47 
Формування вотчини49 
Господарська діяльність50 
Розвиток міст і торгівля52 
Руйнація і відродження54 
Аграрні відносини54 
Частина II. ІНДУСТРІАЛЬНА ЕКОНОМІКА58 
Розділ 6. ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ МОДЕЛІ ГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ58 
6.1. Розвиток товарно-грошових відносин і зародження капіталістичного виробництва58 
Розвиток торгівлі58 
Форми об'єднання купців60 
Утворення грошового ринку60 
6.2. Розклад феодалізму та умови виникнення капіталістичного способу виробництва63 
Розвиток продуктивних сил63 
Організація капіталістичного виробництва65 
6.3. Великі географічні відкриття та їхній вплив на економічний розвиток Європи68 
Епоха Великих відкриттів68 
Соціально-економічні наслідки69 
6.4. Первісне нагромадження капіталу як вихідний пункт становлення капіталізму в Західній Європі (кінець XV — початок XVII ст.)72 
Головні ознаки первісного нагромадження72 
Джерела первісного нагромадження в Англії75 
Розділ 7. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ІНДУСТРІАЛЬНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ80 
7.1. Особливості становлення капіталістичного виробництва у Голландії80 
Основи економічного зростання Голландії80 
Причини втрати економічного лідерства85 
7.2. "Революційний" шлях становлення промислового капіталізму в Англії86 
Ліквідація пережитків феодалізму86 
Розвиток капіталістичного виробництва89 
Торгівля90 
Розвиток фермерства91 
Фінанси91 
7.3. Господарство українських земель у XVII-XVIII ст.92 
Розвиток Лівобережжя та Слобожанщини92 
Правобережжя95 
Ремісниче та мануфактурне виробництво97 
Торгівля99 
Грошовий ринок100 
7.4. Англія — батьківщина промислової революції102 
Передумови промислового перевороту102 
Створення колоніальної імперії103 
Розвиток капіталістичного фермерства104 
Перетворення Англії у "фабрику світу"106 
7.5. Промисловий переворот у Франції112 
Особливості промислового перевороту у Франції112 
Розвиток банківськоїта кредитної сфер114 
Парцелярний характер землеволодіння116 
7.6. Особливості промислового перевороту в Німеччині119 
Причини економічної відсталості119 
Передумови промислового перевороту120 
Формування грошово-кредитної системи122 
"Прусський" шлях розвитку капіталізму в сільському господарстві124 
7.7. Промисловий переворот і розвиток капіталізму в Україні127 
Передумови промислового перевороту127 
Особливості розвитку капіталізму129 
Особливості української промисловості131 
Формування внутрішнього ринку133 
7.8. Утворення США, їх економічний розвиток у XIX ст. (переселенський капіталізм)137 
Розвиток капіталізму137 
Війна за незалежність та її наслідки139 
Особливості промислового перевороту141 
Розвиток сільського господарства143 
Розвиток торгівлі, грошової і кредитної систем145 
РОЗДІЛ 8. ЕВОЛЮЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО КАПІТАЛІЗМУ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX - НА ПОЧАТКУ XX ст.149 
8.1. Друга технологічна революція і розвиток світових продуктивних сил (кінець XIX — початок XX ст.)149 
Загальна тенденція економічного розвитку149 
Електрика і електротехніка150 
Металургія і транспорт151 
Технологія і організація виробництва152 
Монополізація виробництва155 
8.2. Особливості становлення монополістичного капіталізму у провідних країнах світу (США, Німеччина)159 
Умови швидкого розвитку економіки США159 
Антимонопольна політика162 
Причини піднесення Німеччини164 
Структура економіки165 
Концентрація і монополізація166 
8.3. Колоніальна система господарства і становище залежних країн наприкінці XIX — на початку XX ст.169 
Історичні форми колоніалізму169 
Зміна колоніальної політики метрополій170 
Розвиток промисловості в колоніях171 
Залежні країни173 
Розвиток українських земель174 
8.4. Ліберально-реформістська модель регульованого капіталізму США178 
Періоди процесу етатизації178 
Конверсія та її наслідки180 
Економічна криза 1929—1933 pp.182 
"Новий курс" Ф. Рузвельта184 
8.5. Розвиток етатистської системи господарських відносин у Великобританії і Франції189 
Післявоєнна економіка Великобританії189 
Антикризова політика уряду Великобританії191 
Післявоєнна економіка Франції193 
Економіка періоду світової кризи195 
8.6. Становлення державного соціалізму в СРСР197 
Революційні перетворення197 
Політика "воєнного комунізму"199 
Нова економічна політика 201 
Згортання НЕП-у і формування командної економіки206 
Частина III. ПОСТІНДУСТРІАЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ214 
Розділ 9. ПОСИЛЕННЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ214 
Транснаціональні корпорації216 
Інтеграція219 
Асиметрія стану і розвиток сучасної світової економіки 221 
Розділ 10. ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ МОГУТНОСТІ Й ПРОБЛЕМИ КРАЇНИ - ЛІДЕРА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ – США224 
Основи економічного зростання224 
Перехід до постіндустріального суспільства226 
Перехід до "рейганоміки"227 
План Маршалла230 
Розділ 11. ДИНАМІКА, ФОРМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРОВІДНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН233 
Особливості економічної моделі233 
Великобританія: політика державного регулювання 235 
"Тетчеризм"237 
Франція240 
Економічний курс голлізму241 
Політика 70—90-х років243 
Німеччина245 
Грошова і економічна реформи246 
Розвиток у 70—90-ті роки247 
Розділ 12. ОСОБЛИВОСТІ ЯПОНСЬКОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД251 
Відродження післявоєнного господарства251 
Особливості економічної моделі253 
Розділ 13. РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ СРСР У НОВІТНІЙ ПЕРІОД (1945-1991 pp.)262 
13.1. Вибір економічної стратегії розвитку СРСР у період 40—50-х років262 
Післявоєнна економіка 262 
Основні джерела перебудови263 
Вибір економічної стратегії265 
Особливості відбудови в СРСР267 
13.2. Розвиток економіки СРСР у 50—80-ті роки270 
50—60-ті роки270 
1971—1985 pp.277 
1985—1991 pp.281 
Розділ 14. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА У КРАЇНАХ, ЩО ЗВІЛЬНИЛИСЯ ВІД КОЛОНІАЛЬНОГО ПАНУВАННЯ287 
Класифікація країн третього світу288 
Перша група289 
Друга група292 
Третя група296 
Проблеми заборгованості297 
Інтеграційні процеси298 
Розділ 15. ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В ПЕРІОД ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВОЇ МОДЕЛІ ГОСПОДАРЮВАННЯ300 
Політика реформ300 
Проблеми перехідного періоду304 
Розділ 16. ПРОБЛЕМИ ВХОДЖЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО306 
Факторні умови конкурентоспроможності306 
Джерела конкурентних переваг310 
Проблеми входження у світову економіку314 
Зовнішньоекономічна діяльність держави317 
СЛОВНИК ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ322 
ЛІТЕРАТУРА331 

««