Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Економічна історія

Соціально-економічні наслідки


Відкриття Нового світу та утворення володінь Іспанії і Португалії на Американському континенті припинило само­стійний розвиток його народів і поклало початок їх колоніальної залежності.

Основні соціально-економічні наслідки Великих географіч­них відкриттів такі.

1.  Почала формуватися колоніальна система, яка приско­рила виникнення у Західній Європі капіталістичного виробниц­тва і сприяла нагромадженню у буржуазії великих грошових сум, необхідних для організації великих капіталістичних під­приємств. Піднесення Іспанії і Португалії як колоніальних дер­жав було відносно недовгим. Отримані від колоній багатства фео­дали використовували непродуктивно, тоді як в Англії і Франції заохочувався розвиток промисловості й торгівлі. Позиції Англії, Франції і Нідерландів на колоніальних ринках зміцнювались. Ці країни змогли більш ефективно використати географічні відкриття для розвитку ринкової економіки і створення влас­них колоніальних імперій.

2.  Завдяки сміливим експедиціям мореплавців багатьох країн світу Європу, Африку, Америку і Австралію зв´язали між собою торговельні шляхи і почав складатися світовий ринок. Його виникнення стало ще одним потужним поштовхом до за­родження і розвитку капіталістичних відносин у Західній Європі. Новий світ став ринком збуту для мануфактур Європи і моно­польне володіння ним забезпечило швидке нагромадження капі­талу в країнах Західної Європи. Великі географічні відкриття створили основу для виникнення міжнародного поділу праці та світового господарства. У боротьбі за оволодіння новими ринка­ми поступово почали створюватися торгові компанії, які регулю­вали торгівлю купців з певним районом світу. Найбільш могут­ньою з них були Ост-Індські компанії в Голландії і Англії, яким вдалося монополізувати індійський ринок.

3.  Відбулась так звана революція цін, зумовлена ввезенням з Америки до Європи великої кількості золота і срібла. За XVI ст. загальна кількість "дзвінкої монети", яка перебувала в обігу в західноєвропейських країнах, зросла більш ніж у 4 рази. Такий великий наплив відносно дешевого золота і срібла призвів до різкого падіння їхньої вартості та значного підвищення цін на продукцію сільського господарства і промисловості (за ЗО років наприкінці XVI ст. вони зросли в 2—3 і більше разів).

4.  "Революція цін" сприяла зміцненню позицій міської і сільської буржуазії, що зароджувалась; підвищенню її доходів і збільшенню кількості мануфактурних робітників. Розорювались великі землевласники-феодали, потерпали від збитків найбідніші селяни і наймані робітники, збагачувалась буржуазія.

5.  У результаті Великих географічних відкриттів слідом за переміщенням головних торговельних шляхів центр економіч­ного життя перемістився з країн Середземного моря до дер­жав, розташованих на берегах Атлантичного океану. Стали зане­падати італійські міста-республіки, виникли нові центри світо­вої торгівлі — Лісабон, Севілья й особливо Антверпен. Саме ос­танній став найбагатшим містом в Європі, світовим торговель­ним і фінансовим центром. У XVI ст. виникли товарна і фондо­ва біржі. На відміну від Португалії і Іспанії, які мали переваги в торгівлі, основними виробниками промислових товарів були Нідерланди, Англія, Франція. Буржуазія цих країн швидко бага­тіла, переправляючи золото і срібло з приморських країн в обмін на промислові товари. Поступово вони витіснили конкурентів з морських шляхів, а потім — із заморських колоній. Зокрема, у дослідженнях Тихого океану і Південних морів на межі XVI— XVII ст. ініціативу перехопили Нідерланди, а у 40-ві роки XVII ст. буржуазна революція в Англії вивела цю країну на арену бо­ротьби за ринки збуту, панування на морі, колоніальні володіння.

6.  Наслідком Великих географічних відкриттів стало поси­лення нових тенденцій в економічній політиці європейського абсолютизму. Вона набула яскраво вираженого меркантилістського характеру. Правлячі династії в Іспанії, Англії, Франції всіма доступними засобами стимулювали торгівлю, промисловість, судноплавство, колоніальну експансію. Меркантилізм як еко­номічна політика епохи первісного нагромадження капіталу був породжений капіталізмом, що розвивався у надрах феодалізму та сприяв формуванню й розвитку ринкової економіки.

Таким чином, у результаті Великих географічних відкриттів окремі країни Західної Європи опинились у максимально спри­ятливих умовах для розвитку капіталістичного виробництва. Позитивний вплив мала на них географічна близькість до нових морських шляхів світової торгівлі й те, що Русько-Литовська і Московська держава прикрили собою Західну Європу від руйнів­них монголо-татарських набігів. Великі географічні відкриття прискорили процес первісного нагромадження капіталу.

 

Основні терміни і поняття 

Монополія,експансія,колонія,завойовники-конкістадори,пер­вісне нагромадження капіталу, ціна, фондова біржа, товарна біржа, меркантилізм.

 Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Історія економічних учень
Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика
Історія економічних учень
Економічна історія
Історія економічної теорії
Історія економічних учень
Державне регулювання економіки
Економічна історія