Безкоштовна бібліотека підручниківЮридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Гусарєв С.Д., Тихомиров О.Д.

Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)

Навчальний посібник / К.: Знання, 2005.- 655 c.

У навчальному посібнику висвітлюються найважливіші аспекти юридич­ної діяльності: її властивості, зміст, форми та сфери здійснення. Розглядають­ся проблеми нормативно-правового та морального регулювання професійної юридичної діяльності, міжнародні стандарти цієї діяльності, особливості юри­дичних наукових досліджень, організації навчального процесу на юридичних факультетах. За змістом посібник відповідає програмі навчальної дисципліни "Юридична деонтологія (Вступ до юридичної діяльності: теоретичні, практичні та деонтологічні аспекти)".

Розраховано насамперед на студентів юридичних факультетів. Посібник буде корисним також науковцям, юристам-практикам, усім, кого цікавлять питання професійної діяльності юристів.

Вступ14 
Розділ 1. ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ18 
1.1. Історичний аспект становлення системи деонтологічних знань18 
1.1.1.Виникнення деонтології як науки18 
1.1.2.Становлення та розвиток юридичної деонтології20 
1.2. Поняття та загальна характеристика науки "юридична деонтологія"23 
1.3. Предмет наукового дослідження25 
1.4. Роль юридичної деонтології в системі гуманітарних наук27 
1.5. Соціальне значення юридичних деонтологічних знань27 
1.6. Завдання науки "юридична деонтологія"28 
1.7. Юридична деонтологія як навчальна дисципліна29 
1.8. Предмет та структура курсу юридичної деонтології30 
1.9. Завдання, що вирішуються навчальною дисципліною30 
1.10.Сучасні підходи до викладання курсу31 
Розділ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ34 
2.1. Методологічні підходи до розуміння (вивчення) юридичної діяльності34 
2.2. Юридична діяльність як різновид соціальної діяльності35 
2.3. Основні риси, що характеризують юридичну діяльність37 
2.4. Зміст юридичної діяльності41 
2.5. Види юридичної діяльності43 
2.6. Правові дії та юридична діяльність43 
2.7. Юридична діяльність та професійна діяльність юристів. Професія юриста45 
2.8. Система юридичної діяльності48 
2.9. Внесок римських юристів у світову юридичну теорію та юридичну практику50 
2.10. Тенденції розвитку юридичної діяльності52 
Розділ 3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧНОЇ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 56 
3.1. Поняття юридичної науки та її структура56 
3.2. Функції юридичної науки58 
3.3. Зміст та структура юридичної науки60 
3.4. Рівні розвинутості систем юридичних наукових знань63 
3.5. Об´єкт та предмет юриспруденції65 
3.6. Методологія юриспруденції68 
3.7. Поняття та зміст світогляду, типу юридичного наукового мислення, юридичної наукової парадигми74 
3.8. Методологічні підходи юриспруденції78 
3.9. Методи юриспруденції: види та зміст80 
3.9.1. Загальні методи 81 
3.9.2. Загальнонаукові методи82 
3.9.3. Конкретно-наукові методи юриспруденції88 
3.9.4. Філософські методи93 
3.9.5. Спеціально-наукові методи юридичних наукових дисциплін95 
3.10. Юриспруденція як система юридичних наук96 
3.11. Загальна характеристика видів юридичних наукових дисциплін99 
3.11.1. Юридичні науки теоретичного й історичного профілю99 
3.11.2. Галузеві або нормативні юридичні наукові дисципліни102 
3.11.3. Спеціальні або прикладні юридичні наукові дисципліни106 
3.11.4. Перспективи розвитку юриспруденції108 
Розділ 4. ЮРИДИЧНА НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ112 
4.1. Система вищої юридичної освіти в Україні112 
4.1.1. Основні засади освіти в Україні112 
4.1.2. Основні характеристики системи і структури юридичної освіти114 
4.2. Основні шляхи удосконалення вищої юридичної освіти в Україні121 
4.3. Особливості правової освіти в Україні123 
4.4. Система стандартів вищої освіти125 
4.5. Освітньо-кваліфікаційні характеристики фахівця з вищою освітою за спеціальністю "Правознавство"130 
4.6. Освітньо-професійні програми підготовки фахівця133 
4.7. Суб´єкти освітньої діяльності134 
4.7.1. Загальна характеристика закладу вищої юридичної освіти134 
4.7.2. Рівні акредитації вищих закладів юридичної освіти139 
4.7.3. Порядок створення, реорганізації, ліквідації, ліцензування, атестації та акредитації вищого закладу юридичної освіти140 
4.7.4. Завдання, права та обов´язки вищого закладу юридич¬ної освіти145 
4.7.5. Структура вищого закладу юридичної освіти147 
4.7.6. Управління вищим закладом юридичної освіти149 
4.7.7. Студентське самоврядування153 
4.7.8. Наукова діяльність154 
4.7.9. Міжнародні зв´язки і зовнішньоекономічна діяльність154 
4.7.10. Фінансування діяльності вищих закладів юридичної освіти154 
4.8. Учасники навчально-виховного процесу вищих закладів юридичної освіти155 
4.8.1. Права студентів, курсантів, слухачів, стажистів, магістрів, аспірантів, докторантів156 
4.8.2. Обов´язки студентів, курсантів, слухачів, стажистів, магістрів, аспірантів, докторантів157 
4.8.3. Права та обов´язки педагогічних та науково-педагогічних працівників158 
Розділ 5. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ162 
5.1. Навчальний процес: поняття та основні елементи 162 
5.2. Форми навчання164 
5.2.1. Основні види навчальних занять з теоретичної підготовки та їх характеристика164 
5.2.2. Види самостійної роботи студента167 
5.2.3. Практична підготовка студентів168 
5.2.4. Контрольні заходи171 
5.2.5. Навчальний час студента174 
5.2.6. Форми навчання177 
5.2.7. Науково-методичне забезпечення навчального процесу178 
5.3. Переведення, відрахування, поновлення та працевлаштування студентів179 
5.3.1. Загальні положення179 
5.3.2. Переведення студентів180 
5.3.3. Відрахування студентів181 
5.3.4. Поновлення у складі студентів182 
5.3.5. Працевлаштування випускників182 
5.4. Курсові, кваліфікаційні, дипломні та магістерські роботи185 
5.4.1. Загальні положення185 
5.4.2. Організація і контроль процесу підготовки та захисту письмових робіт187 
5.4.3. Вибір проблеми дослідження, наукового керівника, теми, затвердження їх та конкретизація завдання на проведення дослідження187 
5.4.4. Обґрунтування теми, вибір об´єкта, предмета та визначення мети дослідження188 
5.4.5. Висунення гіпотез та відпрацювання теоретичних засад дослідження191 
5.4.6. Розробка програми і методики дослідження, його проведення192 
5.4.7. Опрацювання нормативних, наукових, навчально-методичних та інших літературних джерел193 
5.4.8. Підготовка до написання та написання роботи195 
5.4.9. Основні вимоги до структури та тексту письмової роботи196 
5.4.10. Правила оформлення письмової роботи та вимоги до неї201 
5.4.11. Рецензування, підготовка та проведення захисту письмової роботи205 
Розділ 6. ЮРИДИЧНА ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ210 
6.1. Поняття та загальна характеристика юридичної практичної діяльності210 
6.2. Основні ознаки юридичної практичної діяльності 215 
6.2.1. Професіоналізм юридичної практичної діяльності215 
6.2.2. Незалежність юридичної практичної діяльності216 
6.2.3. Компетентність юридичної практичної діяльності219 
6.2.4. Повага та непорушення прав, свобод та законних інтересів інших суб´єктів221 
6.2.5. Конфліктність юридичної практичної діяльності222 
6.2.6. Інформативність юридичної практичної діяльності224 
6.2.7. Гласність юридичної практичної діяльності229 
6.2.8. Конфіденційність юридичної практичної діяльності (або професійна таємниця)230 
6.2.9. Чесність, порядність та щирість у веденні юридичної справи236 
6.3. Принципи, завдання та функції юридичної практичної діяльності237 
6.3.1. Принципи юридичної практичної діяльності237 
6.3.2. Завдання та функції юридичної практичної діяльності242 
6.4. Юридична практична діяльність і право244 
6.4.1. Основні підходи до праворозуміння245 
6.4.2. Позитивістський (нормативний) підхід246 
6.4.3. Соціологічне праворозуміння247 
6.4.4. Право і суспільство250 
6.4.5. Право й економічні та інші матеріальні суспільні відносини250 
6.4.6. Право і демократія251 
6.4.7. Висновки252 
6.5. Юридична практична діяльність і правова практика254 
6.6. Основні дії юридичної практичної діяльності255 
6.6.1. Ведення юридичної справи255 
6.6.2. Тлумачення правових текстів259 
6.6.3. Консультування з правових питань261 
6.6.4. Представництво юристом інтересів суб´єкта права262 
6.7. Процедури, умови, прийоми та засоби здійснення юридичної практичної діяльності264 
6.7.1. Процедури юридичної практичної діяльності265 
6.7.2. Умови здійснення юридичної практичної діяльності266 
6.7.3. Прийоми та засоби юридичної практичної діяльності267 
6.8. Координація і взаємодія у ході здійснення юридичної практичної діяльності271 
Розділ 7. СУБ´ЄКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ276 
7.1. Основні вимоги та умови набуття права на здійснення юридичної практичної діяльності276 
7.1.1. Набуття якостей, необхідних для самостійного здійснення професійних юридичних функцій276 
7.1.2. Набуття права на самостійне здійснення юридичної практичної діяльності277 
7.1.3. Набуття професійних повноважень278 
7.1.4. Припинення здійснення професійних повноважень279 
7.2. Права та обов´язки суб´єктів юридичної практичної діяльності282 
7.3. Професійна (дисциплінарна) відповідальність юристів287 
7.4. Оплата праці юристів, їх правовий та соціальний захист290 
7.5. Гарантії забезпечення статусу суб´єктів юридичної практичної діяльності293 
Розділ 8. СОЦІАЛЬНІ КОНФЛІКТИ ТА ЇХ ВИЯВ У СФЕРІ ЮРИДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ303 
8.1. Поняття конфлікту та його види303 
8.2. Характеристика основних параметрів конфлікту306 
8.3. Суб´єкти соціального конфлікту307 
8.4. Стадії розвитку конфлікту та причини його виникнення309 
8.5. Особливості вияву соціальних конфліктів у правовій сфері312 
8.6. Вирішення та попередження юридичних конфліктів316 
Розділ 9. ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА ЮРИСТА323 
9.1. Поняття професійної та правової культури323 
9.2. Поняття та структурна характеристика моралі326 
9.3. Моральна культура юриста332 
9.4. Моральні принципи та їх відображення в юридичній діяльності336 
9.5. Етична культура338 
9.6. Причини професійної деформації працівників юридичної сфери342 
9.7. Фактори формування професійної свідомості та культури юристів345 
Розділ 10. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ВИДІВ ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ349 
10.1. Суддівська діяльність349 
10.2. Прокурорська діяльність356 
10.3. Слідча діяльність360 
10.4. Адвокатська діяльність367 
10.5. Нотаріальна діяльність378 
10.6. Юридична консультативна діяльність385 
10.7. Юридична виконавча діяльність391 

««