Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)

4.7.4. Завдання, права та обов´язки вищого закладу юридич¬ної освіти


Головними завданнями вищого закладу юридичної освіти є:

• провадження освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, наукову, культурну, методичну діяльність;

• забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, приро­ду і суспільство; формування соціально зрілої, творчої особистості; виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян; формування гро­мадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяль­ності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства; забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;

• забезпечення набуття студентами знань у юридичній галузі, підготов­ка їх до юридичної діяльності; виконання умов державного контракту та інших угод на підготовку фахівців-юристів з вищою освітою; інформування абітурієнтів і студентів про ситуацію, що склалася на ринку зайнятості юристів; перепідготовка та підвищення кваліфікації юридичних кадрів; пра­вова просвітницька діяльність;

• проведення правових та інших наукових досліджень як основи підго­товки майбутніх фахівців-юристів та розвитку державно-правової сфери су­спільного життя.

Вищий заклад юридичної освіти має право:

• визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та освіт­ньо-професійних програм, установлених для вищих закладів освіти відповідних рівнів акредитації; форми та засоби проведення навчально-виховного процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності; розробляти та за­проваджувати власні програми наукової діяльності;

• готувати фахівців за державним замовленням і замовленням галузе­вих міністерств, підприємств, установ, організацій незалежно від форм влас­ності, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та за до­говорами з громадянами;

• створювати в установленому порядку структурні підрозділи; уклада­ти угоди про спільну діяльність в Україні та за її межами для виконання ста­тутних завдань відповідно до чинного законодавства; брати участь у діяль­ності міжнародних організацій; провадити самостійну видавничу діяльність у встановленому порядку;

• розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, ліку­вально-профілактичних і культурних закладів; здійснювати капітальне бу­дівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів;

• отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої вла­ди, підприємств, установ, організацій, громадян і благодійних фондів; кори­стуватися пільгами, встановленими чинним законодавством для вищих за­кладів освіти; користуватися банківськими кредитами і позичками згідно з чинним законодавством;

• отримувати за результатами акредитації додаткові права та пільги, передбачені для закладів відповідного рівня.

Вищий заклад юридичної освіти несе відповідальність за дотримання ви­мог Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про мови в Україні" та інших законодавчих актів, стандартів освіти; забезпечення безпечних умов про­ведення освітньої діяльності; дотримання договірних зобов´язань з іншими су­б´єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та громадянами, в тому числі за міжнародними угодами; дотримання фінансової дисципліни та збереження державного майна; соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

Взаємні зобов´язання керівництва (власника або уповноваженого ним органу) вищого закладу юридичної освіти і профспілкового комітету чи іншо­го уповноваженого трудовим колективом органу працівників вищого закла­ду юридичної освіти у частині забезпечення прав, безпечних умов праці, ви­конання обов´язків регулюються колективним договором, що розробляється та укладається відповідно до чинного законодавства.

У вищому закладі юридичної освіти створюється комісія з трудових спорів, яка розглядає спірні питання, що виникають між працівниками та керівництвом закладу.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право