Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)

6.6.3. Консультування з правових питань


Представляючи суб´єкта права, юрист повинен надавати безпристрасну консультацію з правових питань, приймати незалежне професійне рішення щодо вирішення юридичної справи. Крім того, суб´єкт права у разі виникнен­ня незрозумілих для нього питань щодо реалізації його прав та обов´язків має право на юридичну допомогу з боку юристів, тобто на обґрунтовану, відверту та незалежну професійну консультацію з правових питань, що передбачає оцінку ситуації, в якій перебуває суб´єкт права, правових підстав та право­мірних варіантів і альтернатив її вирішення, надання її у прийнятній для суб´єкта права формі, враховуючи й неприємні для останнього обставини.

Як правило, консультацію з правових питань надає юрист на прохання суб´єкта права, але у випадках, коли у юриста, котрий представляє інтереси суб´єкта права, є підстави вважати, що суб´єкт права має намір здійснити або йому пропонується здійснити поведінку, яка може призвести до суттєвих несприятливих для нього наслідків, юрист може надавати консультацію в інтересах суб´єкта права з власної ініціативи.

Формальної, суто правової юридичної консультації може бути іноді недо­статньо, тому, надаючи консультацію, юрист може бути вимушений посила­тися на моральні, економічні, соціальні й політичні міркування, які вихо­дять за межі суто юридичних питань, але які стикаються з ними і можуть вирішально вплинути на вирішення юридичної справи. Зокрема, родинні справи можуть включати проблеми психіатрії, клінічної психології або со­ціальної діяльності, а підприємницькі справи можуть торкатися проблем бух­галтерського обліку або фінансів. У необхідних випадках юрист може реко­мендувати одержання додаткової консультації у відповідного фахівця.

Проте привертає увагу те, що необхідність консультації з правових пи­тань виникає саме тоді, коли є суперечності чи непорозуміння між висновка­ми різних фахівців, тому юрист повинен враховувати такі рекомендації, ана­лізувати їх, надавати свої поради з урахуванням їх. Отже, надаючи консуль­тацію з правових питань, юрист повинен враховувати не тільки правові, а й інші моральні, економічні, соціальні й політичні фактори, що можуть бути важливими для становища суб´єкта права.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право