Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)

4.2. Основні шляхи удосконалення вищої юридичної освіти в Україні


Основні шляхи удосконалення вищої юридичної освіти в Україні базу­ються та залежать від напрямів реформування системи вищої освіти і, зо­крема, передбачають такі заходи.

1. Розробку стратегічних напрямів розвитку вищої юридичної освіти, відповідних концепцій, програм тощо.

2. Удосконалення:

• мережі вищих юридичних навчальних закладів, тобто їх укрупнення, створення регіональних освітньо-методичних та навчально-практичних ком­плексів навколо провідних вищих юридичних навчальних закладів;

• порядку громадського професійного контролю з боку самоврядних об´єднань юристів за створенням, реорганізацією та ліквідацією закладів юри­дичної освіти різних форм власності;

• структури професійної юридичної підготовки спеціалістів та ефектив­ності їх використання з урахуванням потреб держави у спеціалістах-юристах з різним рівнем кваліфікації та відповідних обсягів державного замовлення, потреб недержавних суб´єктів соціальної діяльності, потенціалу ви­щих юридичних закладів, а також регіональних та фахових програм удоско­налення структури підготовки спеціалістів-юристів.

3. Забезпечення якості освітньої діяльності вищих юридичних закладів освіти, зокрема:

• розробки державних вимог щодо вищої юридичної освіти, кваліфіка­ційних характеристик фахівців-юристів для всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів їх підготовки; освітньо-професійних програм вищої юридичної освіти за відповідним професійним спрямуванням;

• запровадження системи ступеневої підготовки фахівців-юристів, по­рядку участі корпорацій юристів ліцензування, атестації та акредитації ви­щих юридичних закладів незалежно від форм власності;

• координації міжнародної діяльності вищих юридичних закладів; за­провадження програм юридичної підготовки сертифікованих провідними за­рубіжними юридичними університетами; визнання та нострифікації в Україні документів про юридичну освіту, наукові ступені та звання;

• впровадження централізованої інформаційної системи забезпечення навчального процесу і науково-дослідної роботи у вищих юридичних закла­дах, а також її підключення до світової комп´ютерної інформаційної мережі.

4. Поліпшення фінансової, господарської діяльності вищих юридичних закладів та соціального захисту учасників навчально-виховного процесу за рахунок: прямого нецентралізованого фінансування вищих юридичних за­
кладів; надання платних освітніх, побутових та інших послуг для учасників навчально-виховного процесу; запровадження нових підходів у фінансуванні; централізованого забезпечення вищих юридичних закладів навчальними
посібниками за рахунок цільових державних коштів та коштів самоврядних юридичних об´єднань, суб´єктів приватної юридичної практичної діяльності; закріплення за вищими навчальними закладами у постійне користування
будівель, земель, на яких вони знаходяться, у тому числі баз відпочинку та спортивно-оздоровчих таборів; підвищення рівня матеріального стимулюван­ня науково-педагогічних працівників за вчений ступінь, вислугу років, стаж
професійної юридичної роботи, створення системи матеріального заохочен­ня за високі якісні показники в забезпеченні та здійсненні підготовки юристів; створення системи фондів підтримки та розвитку вищої юридичної освіти,
соціального захисту працівників юридичної освіти та студентської молоді, надання фінансової підтримки для здобуття вищої юридичної освіти на платній основі тощо.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право