Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)

5.1. Навчальний процес: поняття та основні елементи


Навчальний процес у вищих закладах освіти (надалі — навчальний про­цес) — це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному освітньому або кваліфікаційному рівні відповідно до державних стандартів освіти.

Навчальний процес організується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіче­ної, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення на­укових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвит­ку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки. Він базується на ступеневій системі вищої освіти та принципах науковості, гуманізму, де­мократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій.

Освітньо-професійна програма підготовки — це перелік нормативних та вибіркових навчальних дисциплін із зазначенням обсягу годин, відведе­них для їх вивчення, форм підсумкового контролю.

Структурно-логічна схема підготовки — це наукове і методичне об­ґрунтування процесу реалізації освітньо-професійної програми підготовки.

Стандарт вищої освіти — це сукупність нормативних документів, які визначають вимоги до певного освітньо-кваліфікаційного рівня, які склада­ються з освітньо-кваліфікаційної характеристики, нормативної частини змісту освіти, тестів.

Освітня характеристика — це основні вимоги до якостей і знань особи, яка здобула певний освітній рівень.

Кваліфікаційна характеристика — це основні вимоги до професійних якостей, знань і умінь фахівця, необхідних для успішного виконання про­фесійних обов´язків.

Тест — це система формалізованих завдань, призначених для встанов­лення відповідності освітньо-кваліфікаційного рівня особи до вимог освіт­ньо-кваліфікаційних характеристик.

Основним нормативним документом, що визначає організацію навчаль­ного процесу в напрямі освітньо-кваліфікаційної підготовки юристів, є на­вчальний план — нормативний документ вищого закладу юридичної освіти, який складається на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг нормативних і вибір­кових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, фор­ми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю.

Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчаль­ний рік складають робочий навчальний план.

Нормативні навчальні дисципліни повинні встановлюватися державним стандартом освіти, а вибіркові навчальні дисципліни — вищим навчальним закладом.

Вибіркові навчальні дисципліни вводять для задоволення освітніх і ква­ліфікаційних потреб особи, ефективного використання можливостей і тра­дицій конкретного навчального закладу, регіональних потреб тощо.

Місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь визначаються навчальною програмою дисципліни. Навчальну програ­му нормативної дисципліни є складовою державного стандарту освіти. Навчаль­на програма вибіркової дисципліни розробляє вищий навчальний заклад.

Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньо-професійної програми підготовки, на підставі навчальної програми дисципліни та навчального плану вищий навчальний заклад складає робочу навчальну про­граму дисципліни, яка є нормативним документом вищого навчального за­кладу. Робоча навчальна програма дисципліни містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчен­ня та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролю та включає у собі тематичний план, засоби для проведення поточного та підсумкового контролю, перелік навчально-методичної літератури.

Навчання студента здійснюється за індивідуальним навчальним планом, який складається на кожний навчальний рік на підставі робочого навчаль­ного плану і включає всі´нормативні навчальні дисципліни та частину вибір­кових навчальних дисциплін, вибраних студентом з обов´язковим урахуван­ням структурно-логічної схеми підготовки. Індивідуальний навчальний план складають на навчальний рік. За виконання індивідуального навчального плану відповідає студент.

Вищий навчальний заклад надає студентам можливість користуватись навчальними приміщеннями, бібліотеками, навчальною, навчально-методич­ною і науковою літературою, обладнанням, устаткуванням та іншими засо­бами навчання на умовах, визначених правилами внутрішнього розпорядку.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право