Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)

5.2.6. Форми навчання


Навчання у вищих навчальних закладах здійснюється за такими форма­ми — денна (стаціонарна), вечірня, заочна (дистанційна), екстернат.

Денна (стаціонарна) форма навчання є основною формою здобуття пев­ного рівня освіти або кваліфікації з відривом від виробництва.

Вечірня і заочна (дистанційна) форми навчання є формами здобуття пев­ного рівня освіти або кваліфікації без відриву від виробництва.

Екстернат є особливою формою навчання осіб (екстернів), які мають відповідний освітній, освітньо-кваліфікаційний рівень, для здобуття ними певного рівня вищої освіти шляхом самостійного вивчення навчальних дис­циплін і складання у вищому навчальному закладі заліків, екзаменів та про­ходження інших форм підсумкового контролю, передбачених навчальним планом.

Екстернат:

• організовується у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації і може застосовуватися на різних рівнях вищої освіти з усіх напрямів підго­товки і спеціальностей;

• тривалість екстернату для здобуття певного освітньо-кваліфікаційно­го рівня не регламентується нормативною тривалістю навчання, визначеною навчальним планом;

• обсяг, структура і якість знань, умінь та навичок екстерна мають відпо­відати вимогам державного стандарту освіти, встановленого для відповідно­го освітньо-кваліфікаційного рівня",

• лекційні, практичні, семінарські та лабораторні заняття в екстернаті не застосовують, але екстернам може бути надана можливість відвідувати заняття та виконувати інші види навчальної роботи під керівництвом викла­дачів на умовах, визначених вищим навчальним закладом;

• екстерну, який виконав усі вимоги навчального плану, захистив дип­ломну роботу, склав державні екзамени, присвоюється відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень та видається державний документ про освіту;

• навчання в екстернаті здійснюється на основі договорів між вищим навчальним закладом та підприємствами, установами, організаціями, гро­мадянами.

Екстернат відкривається за дозволом Міністерства освіти і науки Украї­ни в акредитованих вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку фахівців за денною формою навчання з відповідного напряму підготовки "Право" чи спеціальності "Правознавство".

До екстернату зараховують громадян України, які мають повну або не­повну (для вищих навчальних закладів першого та другого рівнів акредитації) загальну середню освіту, середню професійну освіту, а також особи з незакінченою або закінченою вищою освітою без обмеження віку. Зарахування до екстернату проводить приймальна комісія у терміни та за порядком відбору екстернів, що визначені Правилами прийому до вищого навчального закладу.

Навчання екстерна здійснюється за індивідуальним навчальним планом, складеним на основі навчального плану з дотриманням наступності та струк­турно-логічної послідовності вивчення навчальних дисциплін, що визнача­ють зміст освіти відповідного напряму підготовки "Право" чи спеціальності "Правознавство". Індивідуальний навчальний план екстерна складається на кожний навчальний рік протягом першого місяця навчального року і пого­джується з відповідними кафедрами (предметними або цикловими комісія­ми), затверджується деканом факультету (завідувачем відділення).

Екстерн має право користуватися бібліотечними фондами, навчальними програмами та методичними матеріалами вищого навчального закладу, на­вчально-лабораторним обладнанням, технічними засобами, отримувати кон­сультації на умовах, визначених вищим навчальним закладом.

Атестація екстернів включає заліки, екзамени та інші форми семестрового контролю з навчальних дисциплін в обсязі навчальних програм, затверджених для певного напряму підготовки відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, а також державну атестацію. Заліки й екзамени екстерни складають, як прави­ло, в період екзаменаційної сесії комісії у складі трьох осіб, призначеній завіду­вачем відповідної кафедри (головою предметної або циклової комісії). За умови успішного виконання індивідуального навчального плану екстерн може бути переведений у групу студентів, які навчаються на загальних підставах.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право