Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)

4.8.3. Права та обов´язки педагогічних та науково-педагогічних працівників


Педагогічною діяльністю можуть займатися особи з високими мораль­ними якостями, які мають відповідну освіту, професійно-практичну підго­товку, фізичний стан яких дає можливість виконувати службові обов´яз­ки. Педагогічну діяльність у закладах освіти здійснюють педагогічні пра­цівники, у вищих закладах освіти третього і четвертого рівнів акредитації та закладах післядипломної освіти — науково-педагогічні працівники, яких приймають на роботу на основі конкурсного відбору шляхом укладення тру­дового договору, в тому числі за контрактом. Педагогічні працівники підля­гають атестації, за результатами якої визначаються відповідність праців­ника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються категорії, педагогічні звання.

Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право:

• на захист професійної честі, гідності;

• вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогіч­ної ініціативи;

• індивідуальну педагогічну діяльність;

• участь у громадському самоврядуванні;

• подовжену оплачувану відпустку;

• забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;

• придбання для працюючих у сільській місцевості основних продуктів харчування за цінами, встановленими для працівників сільського господарства;

• одержання службового житла;

• підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, про­грам, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, що здійсню­ють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов´язані:

• постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

• забезпечувати умови для засвоєння особами, навчаються, навчальних програм на рівні обов´язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, спри­яти розвиткові їх здібностей;

• настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до прин­ципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріо­тизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбності, поміркованості, інших чеснот;

• виховувати у молоді повагу до батьків, жінки, старших за віком, на­родних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінно­стей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни;

• готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, зла­годи між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

• додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність студента;

• захищати молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насиль­ства, запобігати вживанню нею алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам.

Держава забезпечує педагогічним та науково-педагогічним працівникам:

• належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування;

• підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п´ять років;

• правовий, соціальний, професійний захист;

• компенсації, встановлені законодавством, у разі втрати роботи, у зв´яз­ку зі змінами в організації виробництва і праці;

• призначення і виплату пенсії відповідно до чинного законодавства;

• встановлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної пла­ти) за наукові ступені й вчені звання;

• виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років щомісяця;

• надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов´язків;

• виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;

• встановлення середніх посадових окладів (ставок заробітної плати) науково-педагогічним працівникам вищих закладів освіти третього та четвертого рівнів акредитації на рівні подвійної середньої заробітної плати пра­цівників промисловості.

Відволікання студентів, курсантів, слухачів, стажистів, магістрів, аспі­рантів, докторантів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення за­ходів, не пов´язаних з процесом навчання, а педагогічних та науково-педаго­гічних працівників від виконання професійних обов´язків заборонено, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

За особливі трудові заслуги педагогічні та науково-педагогічні працівни­ки можуть бути нагороджені державними нагородами, представлені до при­судження державних премій України, відзначені знаками, грамотами, інши­ми видами морального та матеріального заохочення.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право