Безкоштовна бібліотека підручниківПедагогіка вищої школи
Кузьмінський А.І.

Педагогіка вищої школи

Навчальний посібник / К.: Знання, 2005.- 486 c.

У роботі розглядаються загальні засади педагогіки вищої шко­ли; особливості її розвитку в історичному аспекті; філософія освіти і виховання XXI століття; закономірності, принципи, форми, засоби, методи організації навчально-виховного процесу у вищій школі; си­стема науково-дослідної і виховної роботи зі студентами. Із сучас­них позицій розкриваються вимоги до викладача вищого навчаль­ного закладу. Кожна тема устаткована списком рекомендованої літе­ратури, завданнями для самостійної роботи, завданнями і запитан­нями для самоконтролю засвоєння теоретичного матеріалу.

Для викладачів вищих навчальних закладів, слухачів магістра­тури, аспірантів. Книга буде корисною всім, кого цікавлять пробле­ми організації навчально-виховної роботи у вищих навчальних за­кладах.

ПЕРЕДМОВА11 
Тема 1. Місце і роль педагогічної науки в системі соціально-економічного розвитку України13 
Проблеми сучасного суспільства у сфері освіти13 
Педагогіка, її місце в системі наук17 
Стан і тенденції розвитку педагогіки вищої школи22 
Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ29 
Тема 2. Історія розвитку вищої школи 29 
Витоки й основні віхи становлення освіти й вищої школи у світі і в Україні29 
Києво-Могилянська академія — визначний освітньо-культурний центр України36 
Особливості розвитку вищих навчальних закладів України в XX — на початку XXI століття40 
Тема 3. Сучасна вища школа в освітній системі України49 
Система освіти України, її структура49 
Принципи діяльності освітніх закладів51 
Характеристика вищої освіти України початку третього тисячоліття52 
Тема 4. Філософія освіти XXI століття61 
Філософія як світоглядне знання61 
Характеристика основних філософських концепцій освіти69 
Філософські засади моделювання системи освіти в XXI столітті78 
Тема 5. Гуманістична спрямованість навчально-виховного процесу у вищій школі88 
Гуманізм — визначальний принцип життєдіяльності особистості й людської спільноти88 
Шляхи і засоби гуманізації особистості97 
Особливості реалізації вимог принципу гуманізму в процесі навчально-виховної діяльності вищих навчальних закладів103 
Тема 6. Психологічні особливості, типологія студентів і формування студентського колективу 113 
Психологічні особливості студентського віку113 
Типологія студентів116 
Діалектика становлення і розвитку студентського колективу: академічної групи, курсу, факультету, ВНЗ120 
Тема 7. Особливості діяльності, типологія, педагогічна культура викладача вищої школи137 
Особливості діяльності викладача ВНЗ137 
Професійно-педагогічне спілкування й типологія особистості викладача вищої школи142 
Сутність, складові та зміст педагогічної культури викладача ВНЗ146 
Педагогічна техніка, особливості її прояву в діяльності викладача вищої школи159 
Розділ 2. ДИДАКТИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ 164 
Тема 8—9. Теоретичні засади навчально-виховного процесу у вищій школі164 
Предмет і об´єкт дидактики вищої школи164 
Сутність і методологічні засади навчання169 
Рушійні сили, логіка навчального процесу171 
Структура процесу оволодіння знаннями, уміннями й навичками, формування компетентності180 
Мотиви навчання183 
Типи навчання, їх характеристика184 
Інтенсифікація навчально-виховного процесу189 
Тема 10. Закони, закономірності і принципи навчання200 
Закони навчання, їх сутність200 
Загальні закономірності навчально-виховного процесу202 
Принципи навчання у вищій школі221 
Тема 11. Зміст, планування та організація навчального процесу у вищій школі 230 
Спеціалізація навчання в сучасній вищій школі230 
Зміст освіти у вищій школі233 
Система планування й організація навчального процесу у ВНЗ242 
Тема 12. Форми, види, методи і засоби навчання у вищій школі246 
Сутність поняття "форми організації навчання". Розвиток і становлення організаційних форм навчання246 
Типологія і характеристика методів навчання251 
Дидактичні вимоги до вибору методів навчання265 
Тема 13. Лекція у вищій школі268 
Академічна лекція в системі професійної підготовки студентів268 
Технологія і техніка підготовки академічної лекції275 
Дидактичні і методичні вимоги до академічної лекції277 
Психолого-педагогічні вимоги до проведення лекції у вищій школі281 
Тема 14. Технологія і техніка організації та проведення семінарів, практичних, лабораторних, індивідуальних занять, консультацій і колоквіумів295 
Дидактичні основи семінарських, практичних, лабораторних, індивідуальних та інших форм занять295 
Види семінарів, вимоги до їх організації та проведення296 
Особливості технології і техніки організації та проведення практичних, лабораторних, індивідуальних занять, консультацій і колоквіумів302 
Тема 15. Психолого-педагогічні засади організації самостійної навчальної роботи студентів308 
Особливості навчальної роботи студентів і передумови її ефективності308 
Адаптація студентів до самостійної навчальної роботи314 
Уміння слухати і конспектувати лекції317 
Книга в системі професійної підготовки319 
Підготовка до лабораторних, практичних, семінарських занять339 
Підготовка до контрольних заходів341 
Тема 16. Дистанційне навчання в системі освіти 346 
Соціально-економічні потреби в дистанційній освіті346 
Короткий екскурс в історію дистанційного навчання351 
Сутність дистанційного навчання358 
Мотиви і принципи організації дистанційного навчання360 
Умови ефективності дистанційного навчання376 
Тема 17. Система організації науково-дослідної роботи студентів 387 
Наукова робота студентів — важливий чинник ефективності професійної підготовки фахівців з вищою освітою387 
Системність в організації науково-дослідної роботи студентів389 
Форми й види науково-дослідної роботи студентів391 
Методи організації науково-дослідної роботи студентів407 
Тема 18. Система аналізу й оцінювання навчальних досягнень студентів 415 
Значення і роль аналізу й оцінювання навчальних досягнень студентів415 
Функції оцінювання навчальних досягнень студентів418 
Принципи, види і методи аналізу й оцінювання навчальних досягнень студентів419 
Методика проведення контрольних дій у вищій школі428 
Модульно-рейтингова і кредитно-модульна технологія навчання та оцінювання навчальних досягнень студентів433 
Розділ 3. ВИХОВНА ФУНКЦІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ 442 
Тема 19. Організація виховної роботи зі студентами у вищій школі442 
Завдання національного виховання студентської молоді у ВНЗ442 
Структура виховного процесу447 
Мотиви виховання449 
Принципи виховання451 
Зміст, напрями, форми і методи виховної роботи зі студентами453 
Критерії вихованості особистості464 
Розділ 4. УПРАВЛІННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ469 
Тема 20. Управління вищим навчальним закладом 469 
Структурно-функціональна модель вищого навчального закладу469 
Принципи управління вищими навчальними закладами471 
Система управління вищим навчальним закладом473 

««