Безкоштовна бібліотека підручниківІсторія економічної теорії
Злупко С.М.

Історія економічної теорії

Навчальний посібник / К.: Знання, 2005.- 719 c.

У підручнику висвітлено поступальний розвиток економічної теорії в найяскравіших її постатях і виявах від найдавніших часів до сучас­ності, розкрито зміст і особливості основних напрямів, наукових шкіл, концепцій і доктрин, їхнє місце в історії економічної теорії та її сучас­ний стан. Вперше у контексті розвитку світової економічної науки ви­значено внесок українських мислителів в економічну теорію.

Для студентів, магістрантів, аспірантів та викладачів.

Вступ11 
Розділ 1. НАУКОВІ ОСНОВИ І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ16 
1.1. Предмет історії економічної теорії та концептуальні засади її вивчення.17 
1.2. Місце історії економічної теорії у системі людського знання і практичній діяльності21 
1.3. Джерела, етапи розвитку і стан вивчення історії економічної теорії26 
1.4. Внесок українських учених у вивчення історії економічної теорії30 
Розділ 2. ЕКОНОМІЧНІ ПОГЛЯДИ НАСЕЛЕННЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ38 
2.1. Погляди стародавніх єгиптян на організацію господарства, власність, товарно-грошові відносини і рабство39 
2.2. Економічні погляди народів Передньої Азії43 
2.3. Економічний зміст староіранської "Авести" і староіндійської "Артхашастри"46 
2.4. Стародавньокитайська економічна думка, її особливості та еволюція52 
2.5. Економічні уявлення стародавнього населення українських земель56 
Розділ 3. ЕКОНОМІЧНІ ПОГЛЯДИ МИСЛИТЕЛІВ АНТИЧНОСТІ63 
3.1. Формування і особливості економічної думки античного суспільства64 
3.2. Мудрець античності з Подніпров´я Анахарсій і його суспільно-економічні погляди67 
3.3. Економічні погляди мислителів стародавньої Греції (Ксенофонт, Платон, Арістотель)72 
3.4. Економічна думка стародавнього Риму (Катон, Варрон, Колумелла, Пліній Старший та ін.)80 
Розділ 4. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ86 
4.1. Особливості формування і розвитку економічної думки раннього західноєвропейського середньовіччя87 
4.2. Розвиток економічної думки Київської Русі91 
4.3. Економічна думка країн середньовічного Сходу (Індія, Китай, Японія, Арабський Халіфат,Османська імперія)98 
4.4. Економічне вчення Томи Аквінського104 
4.5. Економічні медитації Станіслава Оріховського-Роксолана та Івана Вишенського115 
Розділ 5. ТЕОРІЇ МЕРКАНТИЛІСТІВ І ЗАРОДЖЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ129 
5.1. Передумови виникнення меркантилізму, його етапи і роль у розвитку економічної теорії130 
5.2. Особливості розвитку меркантилізму в західноєвропейських країнах135 
5.3. Український меркантилізм і його практичні можливості140 
5.4. Теоретичні основи критики меркантилізму і зародження класичної політичної економії (В. Петті, П. Буагільбер)147 
5.5. Погляди Р. Кантільона на вартість, торгівлю і гроші154 
Розділ 6. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ФІЗІОКРАТІВ158 
6.1. Вчення фізіократів - французький варіант класичної політичної економії159 
6.2. Економічні погляди та "Економічна таблиця" Ф. Кене162 
6.3. Економічні погляди та економічна політика А. Тюрґо172 
6.4. "Домоводство" Василя Каразина - українська паралель фізіократизму183 
Розділ 7. КЛАСИЧНА ШКОЛА В ПОЛІТИЧНІЙ ЕКОНОМІЇ193 
7.1. Економічна теорія А. Сміта194 
7.2. Економічні погляди Дж. Андерсона, Т.Малтуса і Дж. Рея211 
7.2.1. Концепція земельної ренти Джеймса Андерсона211 
7.2.2. Закон народонаселення Томаса Малтуса213 
7.2.3. Теорія нагромадження капіталу і відсоткової ставки Джона Рея220 
7.3. Економічна система Д. Рікардо226 
7.4. Класичний напрям в українській економічній думці251 
7.4.1. Семен Десницький - однодумець Адама Сміта251 
7.4.2. "Економічна система" Михайла Балудянського255 
7.4.3. Економічні погляди Тихона Степанова262 
7.4.4. Фундатор теорії потреб Іван Вернадський267 
Розділ 8. ЗАВЕРШЕННЯ ТРАДИЦІЇ ТА КРИТИКА КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ276 
8.1. "Нові засади політичної економи" Ж. Сімонда де Сісмонді277 
8.2. Трифакторна теорія економічного розвитку Ж. Б. Сея281 
8.2.1. Основні праці та основні думки282 
8.2.2. "Трактат з політичної економії"284 
8.2.3. "Закон Сея"291 
8.3. Економічні погляди Дж. С. Мілля, його ставлення до класичної політичної економії296 
8.4. Теорії гармонії економічних інтересів В. Н. Сеніора, Ф. Бастіа і Ч. Кері302 
Розділ 9. СОЦІАЛІСТИЧНІ ЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇ ТА ЇХ ЕВОЛЮЦІЯ313 
9.1. Генеза соціалістичних економічних поглядів (Т. Мор, Т. Кампанелла, Дж. Уінстенлі, Ж. Мельє, Г. Маблі)314 
9.2. Економічні погляди великих соціалістів-утопістів (А. де Сен-Сімон, Ш. Фур´є, Р. Оуен)320 
9.3. Англійські соціалісти-рікардіанці (В. Годвін, Т. Годскін, В. Томпсон, Дж. Грей, Дж. Брей)327 
9.4. Критичний соціалізм П. Прудона і К. Родбертуса332 
9.4.1. "Економічні суперечності" П. Прудона332 
9.4.2. "Соціальні листи" К. Родбертуса334 
9.5. Економічна теорія К. Маркса та її критики337 
9.6. Соціалістичні вчення та українська економічна думка (Микола Зібер, Іван Франко, Юліан Бачинський, Роман Роздольський)345 
Розділ 10. ІСТОРИЧНА ШКОЛА І СОЦІАЛЬНИЙ НАПРЯМ У ПОЛІТИЧНІЙ ЕКОНОМІЇ353 
10.1. Формування історичної школи в політичній економії й система національної економіки Ф. Ліста354 
10.2. Постаті та погляди старої історичної школи в політичній економії359 
10.3. Соціальна школа в політичній економії363 
10.3.1. Методологія соціальної школи363 
10.3.2. Економічні погляди Г. фон Шмоллера365 
10.4. Київська школа в політичній економії373 
10.4.1. "Основи політичної економії" Миколи Бунґе373 
10.4.2. "Закон попиту і пропозиції" Дмитра Піхна379 
10.4.3. "Теорія цінності" Афіногена Антоновича382 
10.5. Теорії історичної школи в оцінці Євгена Олесницького388 
Розділ 11. ЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇ ГРАНИЧНОСТІ393 
11.1. Зародження, формування і становлення теорій граничності394 
11.1.1. "Ізольованa держава" Генріха фон Тюнена394 
11.1.2. Герман Генріх Госсен405 
11.1.3. Вільям Стенлі Джевонс413 
11.2. Віденська школа теорії граничності422 
11.2.1. Карл Менгер422 
11.2.2. Євген фон Бем-Баверк428 
11.2.3. Фрідріх фон Візер434 
11.3. Теорія ринку Альфреда Маршалла441 
11.4. Джон Бейтс Кларк - американський представник маржиналізму454 
11.5. Теорії граничності та математичний напрям в економічній науці460 
11.5.1. Антуан Августин Курно460 
11.5.2. Леон Вальрас і Вільфредо Парето468 
11.6. Теорії граничності у сприйнятті української економічної думки473 
Розділ 12. ТЕОРІЇ ТА НАУКОВІ ШКОЛИ УКРАЇНСЬКИХ ЕКОНОМІСТІВ КІНЦЯ XIX - ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XX СТ.481 
12.1. Космогенно-енергетична теорія розвитку економіки Сергія Подолинського482 
12.2. Микола Яснополъсъкий - засновник першої у світі школи територіальної фінансової економетрії497 
12.3. Наукові новаторства Михайла Туган-Барановського509 
12.3.1. Синтез теорій граничної цінності з трудовою теорією вартості509 
12.3.2. Теорія економічних циклів та її вплив на світову економічну думку516 
12.3.3. Соціальна теорія розподілу523 
12.3.4. Теоретик кооперації527 
12.3.5. Кон´юнктурна теорія грошей та її вплив на монетаризм XX ст.532 
12.4. Засновник економетрії Павло Чомпа543 
12.5. Економіст-математик Євген Слуцький та його наукові відкриття548 
12.5.1. Аналіз теорій граничності та створення нової теорії збалансованого бюджету споживача550 
12.5.2. Засновник новітньої науки - праксеології559 
12.5.3. Теорія хвилеподібного розвитку економіки та її прикладне значення564 
Розділ 13. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА ДЖ. М. КЕЙНСА І ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ572 
13.1. Економічна теорія Дж. М. Кейнса573 
13.2. Кейнсіанство і модель Дж. Гікса - Е. Гансена582 
13.3. Погляди на економічне зростання Р. Гаррода589 
13.4. Модель Р. Солоу і золоте правило економічного зростання595 
13.5. Теорія аграрних циклів В. Тимошенка і макроекономічна динаміка606 
Розділ 14. ТЕОРІЇ НЕОЛІБЕРАЛІЗМУ І МОНЕТАРИЗМУ616 
14.1. Генеза і методологія неолібералізму617 
14.2. Теорія соціального ринкового господарства - німецький варіант неолібералізму623 
14.2.1. Теоретичні засади німецького неолібералізму623 
14.2.2. Модель соціального ринкового господарства627 
14.3. Економічний лібералізм Л. Мізеса та Ф. Гайєка633 
14.4. Неолібералізм, монетаризм і монетаристи639 
14.4.1. Основні постулати монетаристської теорії М. Фрідмана і монетаристів641 
14.4.2. Теорії раціональних очікувань і економіки пропозиції652 
Розділ 15. ТЕОРІЇ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ, ДОБРОБУТУ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ661 
15.1. Формування, етапи і напрями розвитку інституціоналізму662 
15.2. Теорія економічного розвитку та інституціональних змін Й. Шумпетера666 
15.3. Економіка добробуту А. Пігу677 
15.4. Нова інституціональна економічна теорія Д. Норта682 
15.5. Інституціоналізм в українській економічній думці691 
15.5.1. Національні особливості формування і розвитку інституціоналізму691 
15.5.2. Порівняльні економічні системи в дослідженнях В. Голубничого702 
ВИСНОВКИ708 

««