Безкоштовна бібліотека підручниківІсторія економічних учень
Корнійчук Л.Я., Татаренко Н.О., Поручник А.М.

Історія економічних учень

Навчальний посібник / К.: КНЕУ, 1999.- 562 c.

Економічна думка зародилась у глибокій давнині і пройшла складний шлях від емпіричного розуміння економічних явищ до формування наукових теорій. У підручнику висвітлено історію розвитку економічної думки від стародавніх часів до наших днів. Основну увагу приділено викладенню провідних економічних концепцій, характеристиці основних напрямів та шкіл економічної теорії. Економічні доктрини розглядаються з позицій сучасних уявлень про закономірності економічного й соціального розвитку суспільства. Розкрито історію економічної думки в Україні, показано внесок українських учених у розвиток економічної науки.
Для студентів економічних вищих навчальних закладів і факультетів.

Розділ I. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ
1. Предмет курсу
2. Завдання курсу11 
Розділ ІІ. ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. МЕРКАНТИЛІЗМ14 
1. Економічна думка стародавнього Сходу15 
2. Економічна думка античного світу23 
3. Економічна думка середньовіччя34 
4. Меркантилізм41 
Розділ ІІІ. КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ55 
1. Загальна характеристика класичної політичної економії55 
2. Виникнення класичної політичної економії в Англії57 
3. Виникнення класичної політичної економії у Франції61 
4. Економічне вчення А. Сміта70 
5. Економічне вчення Д. Рікардо81 
Розділ ІV. ЕВОЛЮЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ. ЗАВЕРШЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ89 
1. Політична економія в Англії91 
2. Політична економія у Франції122 
3. Економічна теорія в США134 
Розділ V. КРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ140 
1. Економічні погляди С. Сісмонді140 
2. Економічна концепція П. Ж. Прудона144 
3. Економічні погляди К. Родбертуса147 
4. Економічна програма Ф. Лассаля150 
Розділ VI. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ СОЦІАЛІСТІВ-УТОПІСТІВ153 
1. Теоретичні джерела західноєвропейського утопічного соціалізму153 
2. Утопічний соціалізм Сен-Сімона, Фур’є й Оуена155 
3. Сен-Сімон, сенсімоністи й походження колективізму156 
4. Соціалісти-асоціаціоністи Шарль Фур’є і Роберт Оуен162 
Розділ VII. Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії175 
1. Зародження марксистської економічної теорії в 40—50-х роках XIX ст.177 
2. Теоретичні проблеми «Капіталу» К. Маркса183 
3. Праці К. Маркса та Ф. Енгельса 70—90-х рр.199 
4. Розвиток В. І. Леніним марксистського економічного вчення204 
5. Марксизм і сучасність211 
Розділ VIІІ. ВИНИКНЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ШКОЛИ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. НІМЕЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТЕКОНОМІЯ216 
1. Започаткування системи національної політичної економії в Німеччині217 
2. Історична школа224 
3. Нова історична школа та «соціальний напрям»228 
Розділ IX. МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ238 
1. Маржиналізм238 
2. Австрійська школа граничної корисності241 
3. Становлення неокласичної традиції. Кембріджська школа249 
4. Американська школа неокласики256 
5. Шведська (стокгольмська) школа259 
6. Математична школа в політичній економії263 
Розділ X. ЕКОНОМІЧНА ДУМКА В РОСІЇ266 
1. Економічна думка на початку XIX ст.266 
2. Економічна думка в період кризи і ліквідації кріпацтва272 
3. Економічна програма народництва282 
4. Політична економія в Росії в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.288 
Розділ XI. ЕКОНОМІЧНА ДУМКА В УКРАЇНІ293 
1. Економічні проблеми в період підготовки та здійснення реформи 1861 р.293 
2. Ліберально-буржуазна економічна думка в пореформений період299 
3. Революційно-демократична економічна думка306 
4. Ліберальне народництво318 
5. Розвиток політичної економії323 
Розділ ХІІ. КЕЙНСІАНСТВО ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В РІЗНИХ КРАЇНАХ338 
1. Історичні передумови виникнення кейнсіанства339 
2. Теоретична система та економічна програма Дж. М. Кейнса340 
3. Поширення кейнсіанства в різних країнах352 
4. Неокейнсіанські теорії економічного зростання358 
5. Посткейнсіанство363 
6. Кейнсіанська теорія та економічна політика368 
Розділ ХIІІ. ЕВОЛЮЦІЯ НЕОКЛАСИЧНИХ ІДЕЙ. НЕОЛІБЕРАЛІЗМ371 
1. Еволюція неокласичних ідей у ХХ ст.371 
2. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція376 
3. Консервативна неокласика. Неокласичні теорії економічного зростання393 
4. Неолібералізм: лондонська, фрейбурзька, паризька, чиказька школи400 
5. Неокласичне відродження. Теорії «економіки пропозиції» та «раціональних очікувань»431 
6. Неокласичний синтез438 
7. Досвід застосування неокласичних моделей в економіці різних країн447 
Розділ ХIV. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ454 
1. Ідейно-теоретичні основи інституціоналізму та етапи його розвитку454 
2. Ранній інституціоналізм456 
3. Неоінституціоналізм465 
4. Теорії трансформації капіталізму471 
5. Теорії «індустріального суспільства»477 
6. Концепції футурології490 
Розділ XV. ЕКОНОМІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЇ498 
1. Ревізіонізм499 
2. Формування теоретичних джерел сучасного соціал-реформізму в 20—30-х рр. ХХ ст.503 
3. Соціал-реформістські моделі економічного розвитку517 
4. Сучасний соціал-реформізм527 
Розділ ХVІ. РАДЯНСЬКА ЕКОНОМІЧНА НАУКА530 
1. Основні етапи становлення й розвитку економічної науки в СРСР530 
2. Економічні дискусії 20—30-х рр.536 
3. Розвиток радянської економічної науки в 30—90-ті рр.553 
4. Розвиток економічної теорії в Україні в радянський період555 

««