Безкоштовна бібліотека підручниківДержавне регулювання економіки
Швайка Л. А.

Державне регулювання економіки

Навчальний посібник / К.: Знання, 2006.- 435 c.

Висвітлюються найактуальніші проблеми державного регулюван­ня економіки, показана роль держави в перехідній економіці, роз­глянуті основні напрями та інструменти державної економічної політики, її особливості в різних країнах і на різних стадіях роз­витку ринкових відносин.

Посібник призначений для бакалаврів, спеціалістів, магістрів усіх напрямків економічної підготовки, аспірантів і слухачів закладів післядипломного навчання.

Вступ11 
Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ14 
1.1. Характеристика сучасної ринкової системи господарювання15 
1.2. Основні напрями економічної діяльності держави20 
1.3. Теорії макроекономічного регулювання25 
1.4. Способи регулювання економіки32 
1.5. Необхідність, суть, функції, цілі, принципи та об´єкти державного регулювання економіки35 
1.6. Основні форми впливу держави на соціально-економічний розвиток41 
1.7. Методи державного регулювання економіки43 
1.7.1. Правові методи43 
1.7.2. Адміністративні методи46 
1.7.3. Економічні методи державного регулювання51 
1.8. Органи державного регулювання економіки54 
Розділ 2. СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ62 
2.1. Необхідність і суть стратегії соціально-економічного розвитку62 
2.2. Стратегія економічної і соціальної політики України70 
2.3. Соціально-економічне прогнозування78 
2.3.1. Суть соціально-економічного прогнозування78 
2.3.2. Види соціально-економічних прогнозів81 
2.3.3. Методи економічного прогнозування84 
2.3.4. Моделі економічного прогнозування89 
Розділ 3. ДЕРЖАВНЕ ПРОГРАМУВАННЯ93 
3.1. Суть державного програмування94 
3.2. Організація розробки цільових комплексних програм96 
3.3. Оцінка ефективності програм99 
Розділ 4. МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ103 
4.1. Планування в системі державного регулювання економіки104 
4.2. Основи методології індикативного планування109 
4.3. Методи планування112 
4.4. Формування індикативного плану120 
4.5. Планування в країнах з розвиненою ринковою економікою124 
Розділ 5. СИСТЕМА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В РЕГУЛЮВАННІ ЕКОНОМІКИ129 
5.1. Показники обсягу національного виробництва130 
5.2. Показники динаміки і пропорцій національного виробництва138 
5.3. Показники ефективності національного виробництва144 
5.4. Показники економічного зростання і розвитку149 
Розділ 6. КОН´ЮНКТУРНА, СТРУКТУРНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ157 
6.1. Характеристика ділових циклів та антициклічна політика держави158 
6.2. Суть кон´юнктури та механізм кон´юнктурної політики держави162 
6.3. Суть і механізм структурної політики держави168 
6.4. Міжгалузеві баланси виробництва і розподілу продукції, їх роль у державному регулюванні структури економіки173 
6.5. Державне регулювання інвестиційної діяльності178 
6.6. Показники економічної ефективності інвестицій191 
Розділ 7. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ196 
7.1. Державна науково-технічна та інноваційна політика197 
7.2. Форми регулювання науково-технічної діяльності201 
7.3. Державне регулювання інноваційних процесів206 
Розділ 8. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ214 
8.1. Ринок праці: суть, національні особливості, тенденції розвитку215 
8.2. Механізм регулювання зайнятості219 
8.3. Прогнозування трудових ресурсів226 
8.4. Державне регулювання оплати праці231 
Розділ 9. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ235 
9.1. Соціальне ринкове господарство як реальна мета економічних змін236 
9.2. Характеристика моделей соціальної політики держави243 
9.3. Соціальний захист і регулювання доходів населення247 
9.4. Регулювання рівня та якості життя населення252 
9.5. Оцінка соціального розвитку країни258 
9.6. Завдання державного регулювання розвитку галузей соціальної інфраструктури261 
Розділ 10. ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНЕ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ264 
10.1. Фінансова політика держави та її особливості в період становлення ринкових відносин265 
10.2. Державний бюджет як інструмент регулювання економіки269 
10.3. Податкове регулювання економіки274 
10.4. Фінансування дефіциту державного бюджету283 
10.5. Грошово-кредитне і валютне регулювання економіки289 
Розділ 11. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН ТА ІНФЛЯЦІЇ296 
11.1. Особливості ціноутворення та види цін перехідної економіки297 
11.2. Визначення цінової стратегії та політики299 
11.3. Державне регулювання цін і тарифів304 
11.4. Державне регулювання цін в аграрному секторі306 
11.5. Антиінфляційна політика держави309 
Розділ 12. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ314 
12.1. Суть, цілі та принципи зовнішньоекономічної діяльності315 
12.2. Форми і засоби державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності318 
12.3. Державне регулювання зовнішньої торгівлі322 
12.4. Регулювання міжнародних інвестиційних процесів329 
12.5. Платіжний баланс як інструмент регулювання зовнішньоекономічної діяльності335 
Розділ 13. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА339 
13.1. Склад і структура промислового виробництва та актуальні проблеми його розвитку340 
13.2. Загальна характеристика засобів державного регулювання розвитку промислового виробництва344 
13.3. Показники промислового виробництва348 
13.4. Визначення потреби народного господарства у промисловій продукції350 
13.5. Державне регулювання якості та конкурентоспроможності продукції352 
Розділ 14. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АПК356 
14.1. Поняття про агропромисловий комплекс357 
14.2. Загальна характеристика державного регулювання АПК360 
14.3. Державне регулювання земельних відносин361 
14.4. Кадастрова оцінка землі як основа розрахунку рентних платежів і земельного податку366 
Розділ 15. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ369 
15.1. Суть і завдання регіональної економічної політики370 
15.2. Регіональна економічна політика у перехідний період373 
15.3. Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів379 
15.4. Місцеві бюджети - фінансова основа розвитку регіонів385 
Розділ 16. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ389 
16.1. Характеристика природно-ресурсного потенціалу України390 
16.2. Принципи та об´єкти охорони навколишнього природного середовища392 
16.3. Механізми регулювання природоохоронної діяльності394 
Розділ 17. ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ В ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВАХ400 
17.1. Державне регулювання економіки в країнах Західної та Північної Європи401 
17.2. Державне регулювання економіки США414 
17.3. Державне регулювання економіки Японії419 
17.4. Особливості державного регулювання економіки КНР423 
ВИСНОВКИ429 

««