Безкоштовна бібліотека підручниківЕкономічна стратегія держави: теорія, методологія, практика
Жаліло Я.

Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика

Монографія / К. : НІСД, 2003.- 368 c.

У монографії досліджено теоретичні, методологічні та практичні аспекти формування та реалізації економічної стратегії держави. Вивчаючи феномен стратегії з точки зору економічної теорії, автор пропонує комплекс методологічних підходів, які дозволяють визначити основні передумови та ознаки ефективності економічної стратегії, встановлює місце економічної стратегії в системі об’єктивних соціально-економічних закономірностей.На цих методологічних засадах проведено ґрунтовний аналіз досвіду економічної політики України у 1992-2003 рр., показано специфічні етапи еволюції економічної стратегії, проаналізовано її ефективність в основних сферах економічного розвитку. Автором запропоновано власне бачення основних методологічних засад та практичних складових ефективної стратегії економічного розвитку для України, викладено комплекс практичних рекомендацій у сфері економічної політики, спрямованих на реалізацію цієї стратегії. Книгу розраховано на фахівців, які займаються теоретичною та практичною діяльністю у сфері економічної політики, аспірантів, студентів, осіб, які цікавляться сучасними проблемами економічного розвитку.

Передмова 
Розділ 1. Теоретичні основи економічної стратегії 
Глава 1. Економічна стратегія як категорія сучасної економічної науки 
Глава 2. Економічна стратегія в ринковій економічній системі 
1. Механізми ринкової саморегуляції і державна політика 
2. Інституційні основи економічної стратегії 
3. Особливості економічної стратегії в перехідних економіках 
4. Вплив глобалізації на формування економічної стратегії держави 
Глава 3. Проблеми ефективності економічної стратегії 
1. Принципи побудови ефективної економічної стратегії 
2. Передумови й чинники ефективності економічної стратегії в нестабільній економіці 
3. Економічна безпека як критерій ефективності економічної стратегії 
Глава 4. Особливості стратегічних досліджень в економічній сфері 
Розділ 2. Трансформаційна криза в Україні та суперечності в реалізації економічної стратегії держави 
Глава 1. Основні системні наслідки економічного спаду 1992-1999 рр. 
Глава 2. Особливості етапу економічного зростання 2000-2002 рр. 
1. Початок економічного зростання і його головні чинники 
2. Економічне зростання у 2001 р.: у пошуках внутрішніх джерел 
3. 2002 рік – вичерпання резервів зростання 
Глава 3. Системні диспропорції української економіки та їх вплив на ефективність економічної стратегії  
1. Стан внутрішнього ринку 
2. Грошова і фіскальна політика та їхній вплив на реалізацію стратегічних пріоритетів 
4. Інвестиційні процеси і стратегія держави в інвестиційній сфері  
5. Проблеми створення передумов для інноваційного розвитку в Україні 
6. Розвиток малого і середнього бізнесу в контексті завдань економічної стратегії в Україні 
7. Перспективи зовнішньої торгівлі України в контексті майбутнього вступу до СОТ 
8. Особливості економічної стратегії у соціальній сфері України 
9. Проблеми обмеження дієздатності суб’єктів господарювання 
Глава 4. Системні перешкоди реалізації економічної стратегії 
Розділ 3. Сучасні завдання економічної політики та механізми забезпечення ефективності економічної стратегії 
Глава 1. Завдання стратегії зростання та побудова передумов ефективності економічної стратегії 
Глава 2. Грошово-кредитна стратегія, орієнтована на зростання 
Глава 3. Бюджетно-податкова політика як інструмент економічного розвитку 
Глава 4. Інвестиційна та інноваційна стратегія для України 
Глава 5. Зовнішньоекономічна стратегія в умовах глобалізації 
Глава 6. Соціальна стратегія і формування людського капіталу 
Розділ 4. Динаміка політико-економічних інтересів та їх узгодження навколо реалізації економічної стратегії 
Глава 1. Збалансовані взаємовідносини між державою і бізнесом як передумова ефективності економічної стратегії 
Глава 2. Проблема побудови консенсусу навколо стратегії зростання 
Післямова 

««