Безкоштовна бібліотека підручниківІсторія економічних учень
Юхименко П. І., Леоненко П.М.

Історія економічних учень

Навчальний посібник / К.: Знання-Прес, 2005.- 583 c.

У навчальному посібнику вперше у вітчизняній літературі за новою структурою курсу висвітлюються питання становлення і розвитку економічних учень від найдавніших часів до сучасності. Посібник устаткований контрольними запитаннями і завданнями для перевірки знань студентів, словником основних термінів, списком рекомендованих першоджерел і додаткової літератури. Крім того у книзі наводяться біографії найвидатніших учених-економістів, список лауреатів Нобелівської премії з економіки за період з 1969 по 2004 рік. За структурою і змістом посібник повністю відповідає нормативній програмі курсу "Історія економічних учень". 
Розраховано на студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців, усіх, кого цікавлять питання історії економічних учень.

1. Предмет, завдання і методологія курсу10 
Частина І. ДОКЛАСИЧНИЙ ПЕРІОД17 
2. Економічна думка Стародавнього Світу та Середньовіччя18 
2.1. Економічна думка Стародавнього Сходу18 
2.2 Економічні вчення Стародавньої Греції23 
2.3. Література про організацію рабовласницьких латифундій у Стародавньому Римі29 
2.4. Економічна думка Середньовіччя32 
3. Економічні ідеї та політика меркантилізму40 
3.1. Меркантилізм — перша концепція ринкової економіки40 
3.2. Економічні ідеї в Росії і в Україні у XVII—XVIII ст.51 
Частина II. КЛАСИЧНИЙ ПЕРІОД57 
4. Класичний напрям політичної економії58 
4.1. Зародження політичної економії в Англії і у Франції58 
4.2. Фізіократія — французький варіант класики66 
4.3. Економічна теорія Адама Сміта74 
4.4. Основні ідеї економічного вчення Д. Рікардо89 
4.5. Теорії Ж.-Б. Сея і Ф. Бастіа99 
4.6. Теорія народонаселення та економічні ідеї Т. Мальтуса 105 
4.7. Доктрина соціальних реформ і економічні погляди Дж. С Мілля112 
5. Гетеродоксія у класичний період119 
5.1. Загальна характеристика гетеродоксії119 
5.2. Економічне вчення К. Маркса121 
5.3. Історична школа139 
6. Економічна думка в Україні і Росії145 
6.1. Розвиток ідей класичної школи145 
6.2. Ідеї марксизму в роботах українських економістів 149 
Частина III. НЕОКЛАСИЧНИЙ ПЕРІОД155 
7. Перший етап «маржинальної революції»156 
7.1. Маржиналізм як переосмислення цінностей класичної політекономії156 
7.2. Теорія граничної корисності австрійської школи166 
8. Завершення "маржинальної революції" і формування неокласичної теорії181 
9. Лозаннська школа. Концепція економічної рівноваги196 
10. Вітчизняні школи економічної думки206 
10.1. Маржиналізм. Школи економічної кон'юнктури і кооперації. М. І. Туган-Барановський206 
10.2. Економіко-математична школа. Є. Є. Слуцький220 
Частина IV. ПАРАДИГМИ XX СТОЛІТТЯ229 
11. Теорії монополістичної і недосконалої конкуренції230 
12. Концепції економічної динаміки та підприємництва. Й. А. Шумпетер242 
13. Дж. М. Кейнс: теорія ефективного попиту247 
14. Неокейнсіанство і посткейнсіанство261 
14.1. Теорія економічного росту Р. Харрода261 
14.2. Неокейнсіанська теорія циклу А. Хансена268 
14.3. Еволюція кейнсіанства279 
15. Теорії та економічна політика неолібералізму291 
15.1. Відродження економічного лібералізму Ф. фон Хайєка291 
15.2. Неокласична теорія економічного росту300 
15.3. Неоліберальні концепції державного регулювання економіки311 
16. Економічні концепції монетаристів. М.Фрідмен324 
16.1. Сучасний монетаризм324 
16.2. Теорія перманентного і номінального доходу М. Фрідмена341 
17. Гетеродоксія XX ст.350 
17.1. Традиційний американський інституціоналізм350 
17.2. Інституціонально-соціальний напрям економічної думки. Дж. Гелбрейт360 
18. Сучасний інституціоналізм. Р. Коуз, Дж. Б'юкенен369 
18.1. Права власності і трансакційні витрати. Теорема Коуза369 
18.2. Теорія економіки права та суспільного вибору382 
19. Г. Мюрдаль: синтез інституціоналізму і шведської школи390 
20. Теорії трансформації економіки і суспільства396 
20.1. Теорії глобальної промислової революції та індустріального суспільства396 
20.2. Теорії кризової епохи початку комп'ютерної революції404 
20.3. Теорії підприємницької економіки та інформаційного суспільства413 
21. Радянська економічна думка421 
21.1. Економічні ідеї В. І. Леніна421 
21.2. Формування "політичної економії соціалізму" (20-50-ті роки)424 
21.3. Альтернативні теорії О. В. Чаянова і М. Д. Кондратьева431 
21.4. Дискусії та устремління реформ (60-80-ті роки)445 
22. Теоретичні основи досягнення добробуту в Україні457 
Біографії відомих вчених-економістів467 
Біографії відомих вчених-економістів (продовження)491 
Біографії відомих вчених-економістів (продовження)513 
Біографії відомих вчених-економістів (продовження)532 
Лауреати Нобелівської премії з економіки550 
Словник термінів553 
Рекомендована література577 

««