Безкоштовна бібліотека підручниківЕтика
Мовчан В. С

Етика

Навчальний посібник / К.: Знання, 2007.- 483 c.

Навчальний посібник містить систематизований виклад теорії та історії етики як філософської науки, що розглядає закономірності морального життя особистості й суспільства, шляхи та засоби вдос­коналення моральних стосунків між людьми, способи запобігання  руйнації моральнісних відносин, моральну культуру особистості, міру людяності міжособистісних зв'язків і моральність ставлення людини до природи. Посібник написаний у формі текстів лекцій з бібліографією до кожної теми та запитаннями для самоконтролю.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспі­рантів, науковців, усіх, хто цікавиться проблемами моралі.

ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ І. ВСТУП ДО ЕТИКИ15 
Тема 1. Предмет і завдання етики як науки16 
1.1. Про предмет етики16 
1.2. Основні поняття науки "етика"18 
1.3. Коло проблем дослідження етики27 
1.4. Основні завдання етики як науки28 
Тема 2. Етика в системі наук про людський дух31 
2.1. Три образи культури31 
2.2. Мораль як явище культури32 
2.3. Мораль і мистецтво34 
2.4. Мораль та релігія36 
2.5. Мораль і право38 
РОЗДІЛ II. ІСТОРІЯ ЕТИКИ45 
Тема 3. Етичні вчення давніх цивілізацій Сходу45 
3.1. Моральне регулювання в добу ранніх цивілізацій45 
3.2. Моральні ідеї в культурі Давнього Єгипту49 
3.3. Етика Давнього Вавилону, Палестини, Ірану51 
3.4. Давньоіндійська етика53 
3.5. Давньокитайське етичне вчення55 
Тема 4. Давньогрецька та давньоримська етика 61 
4.1. Становлення етичних ідей у Давній Греції61 
4.2. Етика Сократа64 
4.3. Етичні ідеї у філософії Платона66 
4.4. Етика Арістотеля 68 
4.5. Етичні школи доби еллінізму70 
Тема 5. ЕТИКА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА ВІДРОДЖЕННЯ76 
5.1. Етика раннього християнства76 
5.2. Візантійська етика79 
5.3. Етика Київської Русі81 
5.4. Етика Західноєвропейського середньовіччя83 
5.5. Етика гуманістів доби Відродження88 
Тема 6. ЕТИКА ДОБИ РАЦІОНАЛІЗМУ ТА ПРОСВІТНИЦТВА XVII-XVIII СТ.96 
6.1. Два напрямки в етиці Нового часу96 
6.2. Учення Гоббса про мораль97 
6.3. Етика Джона Локка99 
6.4. Етика Спінози100 
6.5. Етика західноєвропейського Просвітництва104 
6.6. Етична думка в Україні XVII—XVIII ст. Етика Сковороди121 
Тема 7. ЕТИКА КЛАСИКІВ НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ128 
7.1. Етика Канта128 
7.2. "Науковчення" Фіхте132 
7.3. Етика свободи Шеллінга134 
7.4. Етика Геґеля136 
7.5. Евдемоністична етика Фойєрбаха141 
Тема 8. СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ РАДИКАЛІЗМ146 
8.1. Витоки соціально-етичного радикалізму146 
8.2. Утопічний соціалізм149 
8.3. Декабризм152 
8.4. Революційний демократизм (Росія, Україна)155 
8.5. Революційне народництво: ідея "морального боргу"164 
8.6. Етика марксизму169 
8.7. Ленінізм: соціально-етичні ідеї171 
Тема 9. СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ ЛІБЕРАЛІЗМ ХІХ-ХХ СТ. 175 
9.1. Багатство напрямків в етиці ХІХ-ХХ ст.175 
9.2. Утилітаризм176 
9.3. Позитивізм178 
9.4. Прагматизм184 
9.5. "Філософія життя"185 
9.6. Феноменологічна етика192 
9.7. Екзистенціалізм194 
9.8. Фройдизм. Неофройдизм198 
9.9. Метаетика204 
9.10. Етика "всеєдності"205 
Розділ III. ТЕОРІЯ ЕТИКИ. ОНТОЛОГІЯ МОРАЛІ211 
Тема 10. ГЕНЕЗА МОРАЛІ212 
10.1. Історія ідей походження моралі212 
10.2. Антропогенез і регулювання стосунків218 
10.3. Міфологічна свідомість і мораль222 
10.4. Моральні якості людини ранніх культур225 
Тема 11. ЗАКОНОМІРНОСТІ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ МОРАЛІ 230 
11.1. Принципи аналізу історії моралі230 
11.2. Мораль доби рабовласництва232 
11.3. Феодальна мораль235 
11.4. Мораль доби вільної конкуренції242 
11.5. Поняття морального прогресу246 
ТЕМА 12. СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ МОРАЛІ253 
12.1. Проблема сутності моралі253 
12.2. Мораль як діяльнісно-практичне відношення до світу255 
12.3. Диференціація понять "моральна свідомість", "моральна діяльність", "моральнісне відношення"258 
12.4. Соціальні функції та ціннісний зміст моралі 263 
Тема 13. ПРИНЦИПИ МОРАЛЬНІСНОГО ВІДНОШЕННЯ. АЛЬТРУЇЗМ-ЕГОЇЗМ. КОЛЕКТИВІЗМ-ІНДИВІДУАЛІЗМ270 
13.1. Поняття "принцип" в етиці270 
13.2. Альтруїзм-егоїзм — вихідні принципи родового життя273 
13.3. Колективізм-індивідуалізм — принципи соціального буття281 
13.4. Принцип єдності мети і засобів: методологія моральної діяльності288 
13.5. Моральний ідеал — мета діяльності293 
Тема 14. ПРИНЦИП ДІАЛЕКТИЧНОГО ЗВ´ЯЗКУ СВОБОДИ І НЕОБХІДНОСТІ У ФЕНОМЕНІ МОРАЛЬНОСТІ 299 
14.1. Поняття свободи в моралі299 
14.2. Об´єктивні підстави свободи303 
14.3. Фаталізм. Волюнтаризм307 
14.4. Суб´єкт свободи310 
14.5. Свобода самоутвердження особи317 
14.6. Свобода і безсмертя320 
Розділ IV. ГНОСЕОЛОГІЯ МОРАЛІ325 
Тема 15. КАТЕГОРІЇ ЕТИКИ325 
15.1. Поняття "категорії етики"325 
15.2. Категорії етики як система330 
15.3. Добро-зло — вихідні етичні категорії333 
15.4. Основні категорії моральної свідомості343 
15.5. Поняття "сором"344 
15.6. Категорія честі347 
15.7. Категорія "гідність"349 
15.8. Категорія "обов´язок"351 
15.9. Категорія "справедливість"354 
15.10. Категорії моральної самосвідомості. Категорія совісті357 
15.11. Категорії "сенс життя" і "щастя"360 
РОЗДІЛ V. ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МОРАЛІ369 
Тема 16. ЕКОЛОГІЧНА ЕТИКА370 
16.1. Екологічна етика як наука370 
16.2. Діяльність людини в природі та її наслідки 374 
16.3. Унікальність планетарного життя377 
16.4. Еволюційна етика380 
16.5. Етологія384 
16.6. Біоетика385 
16.7. Екологічне виховання388 
Тема 17. ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА393 
17.1. Моральні аспекти професійності393 
17.2. Етика вченого397 
17.3. Лікарська етика404 
17.4. Юридична етика411 
17.5. Педагогічна етика415 
17.6. Етика бізнесу421 
Тема 18. МОРАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ТВОРЧІСТЬ432 
18.1. Методологічні засади культури спілкування432 
18.2. Любов як феномен невідчуженого спілкування 443 
18.3. Моральні засади дружби454 
18.4. Основні принципи морального спілкування 461 
18.5. Спілкування — джерело виховання і самовиховання471 
ПІСЛЯМОВА481 

««