Безкоштовна бібліотека підручниківТехнології роботи організаційних психологів
За наук. ред. Л.М. Карамушки

Технології роботи організаційних психологів

Навчальний посібник / К.: Фірма «ІНКОС», 2005.- 366 c.

У навчальному посібнику висвітлюються актуальні проблеми практичної організаційної психологи.

У першій частині, яка складається з семи розділів, розкривається сутність організації та роль організаційних психологів у психологічному забезпеченні її діяльності. Детально аналізуються такі проблеми: структура організації та її основні функції; предмет та завдання організаційної психології (психології організацій); моделі психологічної служби для вирішення психологічних проблем в організаціях; основні види діяльності організаційних психологів; зміст та особливості технологічного підходу в роботі організаційних психологів; особливості використання активного соціально-психологічного навчання та психолого-організаційного консультування у процесі реалізації технологічного підходу.

У другій частині посібника, яка містить дев'ять розділів, наведено основні технології роботи організаційних психологів, які можуть бути використані для розв'язання актуальних проблем, що виникають в роботі менеджерів та персоналу організацій: формування конкурентоздатної команди; розвиток професійно-управлінського самовизначення менеджерів; прийняття менеджерами ефективних управлінських рішень; формування професійної етики менеджерів; профілактики та подолання комунікативних бар'єрів; запобігання та розв'язання організаційних конфліктів; формування сприятливого соціально-психологічного клімату, профілактики та подолання синдрому «професійного вигорання»; психологічного забезпечення ефективності підприємницької діяльності. Кожна із технологій складається з трьох компонентів — інформаційно-смислового, діагностичного та корекційно-розвивального, що дає можливість забезпечити системне й оперативне вирішення організаційними психологами психологічних проблем в організації.

Навчальний посібник є першим виданням з практичної організаційної психології в Україні і розрахований для підготовки психологів та менеджерів організацій у вищих навчальних закладах та інститутах післядипломної освіти.

Навчальний посібник також може бути корисним для психологів і менеджерів, які бажають підвищити ефективність діяльності своїх організацій, враховуючи психологічні закономірності їх функціонування та розвитку.

ВСТУП13 
Частина 1. ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ (ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ)18 
Розділ 1. ПОНЯТТЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇХ ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ19 
1.1. Сутність організацій, їх соціально-економічні та соціально-психологічні функції19 
1.2. Роль менеджерів у забезпеченні ефективного управління організаціями20 
1.3. Персонал як основа ефективної діяльності організацій22 
1.4. Основні підходи та принципи аналізу діяльності організацій в сучасних умовах23 
Розділ 2. РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПСИХОЛОГІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ 28 
2.1. Про необхідність переходу від психології управління до організаційної психології28 
2.2. Предмет та основні завдання організаційної психології30 
2.3. Особливості академічної та практичної організаційної психології33 
2.4. Психологічна допомога як головна мета практичної організаційної психології34 
Розділ 3. ОСНОВНІ МОДЕЛІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ В ОРГАНІЗАЦІЯХ38 
3.1. Поняття про модель психологічної служби38 
3.2. «Суспільна», «організаційна», «групова» та «особистісна» моделі психологічної служби39 
3.3. «Екстремальна» і «стабільна» моделі психологічної служби40 
3.4. «Безпосередня» та «опосередкована» моделі психологічної служби42 
Розділ 4. ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ45 
4.1. Просвітницька діяльність організаційних психологів45 
4.2. Роль діагностичної та експертної діяльності організаційних психологів47 
4.3. Прогнозування і профілактика як види діяльності організаційних психологів49 
4.4. Особливості психокорекційної, психоконсультативної та психотерапевтичної діяльності організаційних психологів51 
Розділ 5. ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В РОБОТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ54 
5.1. Поняття про технологічний підхід в роботі організаційних психологів і сутність технологій54 
5.2. Особливості гуманітарних і психологічних технологій55 
5.3. Психолого-організаційні технології як різновид психологічних технологій56 
Розділ 6. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНІК У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В РОБОТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ 60 
6.1. Поняття про інтерактивні техніки та їх роль у реалізації технологічного підходу в роботі організаційних психологів60 
6.2. Роль організаційно-спрямовуючих інтерактивних технік у формуванні психологічної культури менеджерів і персоналу організацій62 
6.3. Використання змістовно-смислових інтерактивних технік для психологічної підготовки менеджерів і персоналу організацій65 
6.4. Застосування рольових ігор і тренінгів для психологічної підготовки менеджерів і персоналу організацій66 
Розділ 7. РОЛЬ ПСИХОЛОГО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ У РОБОТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ72 
7.1. Поняття про психолого-організаційне консультування та його роль в реалізації технологічного підходу в роботі організаційних психологів72 
7.2. Мотиваційний компонент моделі психолого-організаційного консультування76 
7.3. Когнітивно-смисловий та операційний компоненти моделі психолого-організаційного консультування77 
7.4. Особистісний та організаційний компоненти моделі психолого-організаційного консультування80 
Частина 2. ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ З МЕНЕДЖЕРАМИ ТА ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЙ, ПІДПРИЄМЦЯМИ84 
Розділ 1. ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОЇ КОМАНДИ85 
1.1. Психологічний аналіз змісту та суттєвих характеристик конкурентоздатної команди (інформаційно-смисловий компонент технології)85 
1.2. Комплекс діагностичних методик для вивчення особливостей діяльності конкурентоздатної команди (діагностичний компонент технології)92 
1.3. Система тренінгових занять для формування конкурентоздатної команди (корекційно-розвивальний компонент технології)103 
Розділ 2. ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МЕНЕДЖЕРІВ 111 
2.1. Поняття про професійно-управлінське самовизначення менеджерів, його структуру та динаміку (інформаційно-смисловий компонент технології)111 
2.2. Загальні принципи і методики вивчення особливостей професійно-управлінського самовизначення менеджерів (діагностичний компонент технології)119 
2.3. Тренінгова та консультативна програма для розвитку професійно-управлінського самовизначення менеджерів (корекційно-розвивальний компонент технології)127 
2.3.1. Зміст та структура «Тренінгу професійно-управлінського самовизначення»128 
2.3.2. Психолого-організаційне консультування з проблеми професійно-управлінського самовизначення130 
Розділ 3. ТЕХНОЛОГІЯ ПРИЙНЯТТЯ МЕНЕДЖЕРАМИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ137 
3.1. Поняття про управлінське рішення та чинники, що впливають на його прийняття в організації (інформаційно-смисловий компонент технології)137 
3.2. Методи діагностики особливостей прийняття управлінських рішень в організації (діагностичний компонент технології)144 
3.3. Ділові та навчально-рольові ігри для підготовки менеджерів до ефективного прийняття управлінських рішень (корекційно-розвивальний компонент технології)155 
Розділ 4. ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ МЕНЕДЖЕРІВ170 
4.1. Зміст і структура професійної етики менеджерів (інформаційно-смисловий компонент технології)170 
4.2. Методи дослідження особливостей професійної етики менеджерів (діагностичний компонент технології)178 
4.3. Система тренінгових занять для формування професійної етики менеджерів (корекційно-розвивальний компонент технології)184 
Розділ 5. ТЕХНОЛОГІЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПОДОЛАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ БАР´ЄРІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ192 
5.1. Поняття про комунікативні бар´єри в організації, їх види та причини виникнення (інформаційно-смисловий компонент технологи)192 
5.2. Система діагностичних методик для вивчення комунікативних бар´єрів в організації (діагностичний компонент технології)198 
5.3. Тренінгова програма для профілактики та подолання комунікативних бар´єрів в організації (корекційно-розвивальний компонент технології)214 
Розділ 6. ТЕХНОЛОГІЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА РОЗВ´ЯЗАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ КОНФЛІКТІВ223 
6.1. Організаційні конфлікти: основні види, причини виникнення та шляхи подолання (інформаційно смисловий компонент технології)223 
6.2. Система діагностичних методик для вивчення особливостей організаційних конфліктів (діагностичний компонент технології)235 
6.3. Модель психолого-організаційного консультування з проблеми розв´язання конфліктів в організації (корекційно-розвивальний компонент технологи)247 
Розділ 7. ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ253 
7.1. Зміст, структура та види соціально-психологічного клімату в організації (інформаційно-смисловий компонент технології)253 
7.2. Методики для діагностики соціально-психологічного клімату в організації (діагностичний компонент технології)257 
7.3. Тренінгова програма формування сприятливого соціально-психологічного клімату в організації (корекційно-розвивальний компонент технології)269 
Розділ 8. ТЕХНОЛОГІЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПОДОЛАННЯ СИНДРОМУ «ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ» В ОРГАНІЗАЦІЯХ274 
8.1. Поняття про зміст, структуру та основні прояви синдрому «професійного вигорання» у менеджерів і персоналу організацій (інформаційно-смисловий компонент технології)274 
8.2. Методики для діагностики синдрому «професійного вигорання» в організаціях (діагностичний компонент технології)281 
8.3. Індивідуальна та групова програми для профілактики і подолання синдрому «професійного вигорання» в організаціях (корекційно-розвивальний компонент технології)298 
Розділ 9. ТЕХНОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ308 
9.1. Психологічні особливості підприємницької діяльності (інформаційно-смисловий компонент технології)308 
9.2. Система діагностичних методик для вивчення психологічних особливостей підприємницької діяльності (діагностичний компонент технології)315 
9.3. Комплекс активних методів і форм психологічної підготовки підприємців до підвищення ефективності підприємницької діяльності (корекційно-розвивальний компонент технології)335 
УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ ГЛОСАРІЙ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ З ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПСИХОЛОГІЇ (ДО НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА) UKRAINIAN-ENGLISH GLOSSARY OF KEY TERMS IN ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY (FOUND IN THE MANUAL)338 

««