Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Технології роботи організаційних психологів

5.3. Психолого-організаційні технології як різновид психологічних технологій


Одним із видів психологічних технологій є такі, що пов´язані із наданням психологічної допомоги організаційними психологами менеджерам та персоналу організацій. На думку авторів, їх можна назвати психолого-організаційними технологіями і визначити як системи основних видів та форм діяльності організаційних психологів, спрямовані па вирішення певних психологічних проблем, пов´язаних як з діяльністю й розвитком організації в цілому, так і функціонуванням менеджерів і персоналу організацій.

Базуючись па підході В.Г. Панка та дещо уточнюючи його, можна стверджувати, що структура психолого-організаційної технології включає такі основні компоненти:

а) інформаційно-смисловий компонент (теоретичні підходи до аналізу того чи іншого психологічного явища в організації — цс визначення сутності досліджуваного феномена, розкриття його місця в системі діяльності організації, аналіз основних елементів його структури, систематизація основних типів, видів тощо);

б) діагностичний компонент (аналіз основних критеріїв та показників явища, що досліджується, ознайомлення з методами, які можуть бути використані для їх вимірювання, обгрунтування доцільності застосування тих чи інших діагностичних методів при вимірюванні певних параметрів, відображення основних підходів до оприлюднення отриманих результатів тощо);

в) корекційно-розвивальний компонент (характеристика основних напрямків здійснення корекційно-розвивальної роботи здійснюється через систему тренінгів та консультацій, визначення основних видів тренінгів та стратегій здійснення консультування, доцільність їх використання за наявності різних психолого-уп-рав´лінських запитів (управлінської"!) персоналу різних рівнів — топ-мспеджерів, менеджерів середнього і нижнього рівнів, працівників організацій), обгрунтування доцільності використання індивідуальних або групових форм корекційно-розвивальної роботи в ´тих чи інших ситуаціях тощо).

Важливим завданням практичної психології є розробка (конструювання) пси-холого-організаційних технологій згідно з основними проблемами, що виникають під час психологічного забезпечення управлінського процесу.

Аналізуючи попередній матеріал та підсумовуючи висловлені положення, можна зробити такі висновки щодо впровадження технологічного підходу в діяльності організаційних психологів, тобто конструювання та використання исихолого-ор-ганізаційнйх технологій для надання організаційними психологами допомоги керівникам та персоналу різних установ:

1. Психолого-оргапізаційпі ´технології — це ситуаційно-орієнтовані систсмоко-мплекси методів, які складаються із трьох основних блоків: інформаційно-смислового, діагиоетично-інтерпретаційного та корекційпо-розвивального, що забезпечують ефективність основних видів діяльності організаційних психологів у конкретних обставинах життєдіяльності організації стосовно потреб і запитів керівників і персоналу.

2. Впровадження психолого-організаційних технологій передбачає взаємопов´язану діяльність психолога з керівником па договірній основі з урахуванням принципів спільної роботи (індивідуалізації, диференціації, оптимальної реалізації людських ресурсів, конструктивного спілкування тощо).

3. Розроблені психолого-організаційиі технології мають бути придатними для відтворення не тільки їх авторами, але й іншими психологами з гарантією досягнення запланованих результатів.

4. Важливим є опанування практичними психологами цих технологій її процесі університетського навчання, а також уміннями й навичками адаптувати їх, робити переклад «конкретною мовою», працюючи під супровід супервізорів в умовах реальної організації.

Усі види психолого-організаційиих технологій, які можуть бути використані організаційними психологами, можна поділити па такі основні групи:

• технології роботи організаційних психологів щодо забезпечення діяльності та розпитку організацій;

• технології роботи організаційних психологів з керівниками (менеджерами) організацій та підприємцями;

• технології роботи організаційних психологів з персоналом організацій;

• технології роботи організаційних психологів щодо забезпечення ефективної взаємодії менеджерів і персоналу організацій;

Кожна із зазначених груп технологій включає певні підгрупи, наведені нижче. Технології роботи організаційних психологів щодо забезпечення діяльності та розвитку організації мають такі підгрупи:

• технологію розробки Концепції діяльності та розвитку організації;

• технологію взаємодії організації з іншими установами;

• технологію формування сприятливого іміджу організації;

• технологію проведення презентації організації;

• технологію впровадження змін в організації;

• технологію взаємодії організації з працівниками та ін.

До групи технологій роботи організаційних психологів з керівниками організацій та підприємцями відносяться:

• технологія формування управлінської команди;

• технологія розвитку професійно-управлінського самовизначення менеджерів;

• технологія прийняття менеджерами управлінських рішень в організації;

• технологія формування етичної культури менеджерів;

• технологія ефективної діяльності керівника-лідера;

• технологія саморєалізації менеджерів у процесі їх професійної діяльності;

• технологія підвищення професійної діяльності підприємців та ін.

Група технологій роботи організаційних психологів з персоналом організацій включає:

• технологію відбору працівників в організацію;

• технологію адаптації працівників в організації;

• технологію забезпечення задоволеності працівників роботою;

• технологію здійснення атестації в організації;

• технологію забезпечення професійної кар´єри персоналу організації;

• технологію забезпечення психічного здоров´я працівників;

• технологію попередження та подолання професійного стресу в організації;

• технологію профілактики виникнення синдрому «професійного вигорання» у працівників та ін.

До групи технологій роботи організаційних психологів щодо забезпечення ефективної взаємодії менеджерів і персоналу організацій відносяться:

• технологія ефективного ділового спілкування та попередження комунікативних бар´єрів в організації;

• технологія запобігання та розв´язання організаційних конфліктів;

• технологія формування сприятливого соціально-психологічного клімату її колективі;

• технологія формування організаційної культури організації та ін.

Чимало із названих вище технологій розроблені авторами та будуть докладніше розглянуті у другій частині навчального посібника.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Психологічні науки (збірник наукових праць)
Загальна психологія
Психологія
Технології роботи організаційних психологів
Психологія спілкування