Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Технології роботи організаційних психологів

4.2. Методи дослідження особливостей професійної етики менеджерів (діагностичний компонент технології)


Аналіз дослідження проблеми професійної етики менеджерів, здійснений автором у різних організаціях, показав, що до основних методик, які можуть бути застосовані організаційними психологами при діагностиці цієї проблеми, можна віднести такі:

1. Опитувальник «Етичні ставлення менеджера».

2. Тест «Етика поведінки в організації».

3. Тест-вправа «Мої взаємовідносини з оточуючими».

Кожна із зазначених методик дає можливість вирішити низку завдань при діагностиці того чи іншого компонента професійної етики менеджерів. Проаналізуємо сутність зазначених виїде методик.

1. Опитувальник «Етичні ставлення менеджера» дозволяє вимірювати рівень етичної прийнятності менеджером сумнівних з етичної точки зору ситуацій.

Використання методики дає можливість:

а) визначити, як часто доводиться менеджеру бути прямо чи опосередковано залученим до вирішення етичних дилем;

б) оцінити, як це виливає на рівень розвитку моральної свідомості менеджера;

в) визначити, з якими найскладнішими етичними дилемами менеджери найчастіше стикаються у своїй роботі.

2. Тест «Етика поведінки в організації» дозволяє оцінити міру етичності поведінки менеджера в організації і допомогти йому у прийнятті стичних рішень.

Визначення міри стичності поведінки менеджера в організації дає можливість:

а) оцінити поведінку менеджера у типових ситуаціях професійної діяльності;

б) інтерпретувати міру етичності поведінки менеджера в організації за спеціальною шкалою;

в) запланувати програму індивідуального розвитку менеджера щодо формування в нього навичок етичної поведінки в організації.

3. Тест-вправа «Мої взаємовідносини з оточуючими» дозволяє визначати причини виникнення у менеджера етико-психологічних проблем у взаємовідносинах з оточуючими і скласти індивідуальний план їх подолання.

Визначення причин виникнення у менеджера етико-психологічних проблем у взаємовідносинах з оточуючими дає можливість:

а) виявити істотні проблеми та перешкоди, що виникають у взаємовідносинах менеджера з іншими людьми;

б) отримати експертну оцінку причин виникнення цих проблем від близької людини;

в) розробити оптимальні шляхи побудови продуктивних взаємовідносин з іншими людьми.

Використання зазначених методик, повний зміст яких наводиться нижче, визначається конкретними завданнями, які вирішують організаційні психологи.

Методика 1. Опитувальник «Етичні ставлення менеджера»

(Wood J.A., Longenecker J.G., McKinnej J.A., Moore C.W. Ethical Attitudes of Students and Business Professionals: A Study of Moral Reasoning. — Journal of Business Ethics. - № 7. - 1988. - P. 249-257.)

Інструкція для організаторів дослідження

Вимірювання рівня моральної свідомості здійснюється за допомогою опитувальника, що застосовувався для вимірювання стичних ставлень американських менеджерів. Основна частина опитувальника — це опис шістнадцяти ситуацій, кожна з яких ілюструє ту чи іншу етичну дилему, пов´язану з реалізацією менеджерами етичних норм у професійній діяльності. Для вимірювання етичних ставлень учасники опитування мають відмітити правильну, з їх точки зору, оцінку ситуації за семибальною шкалою, де «1» означає «абсолютно неприйнятне», а «7» — «абсолютно прийнятне».

Перевагою наведеного методу вимірювання етичних ставлень є те, що він дозволяє консультанту акцептувати увагу па певних типах етичних дилем та варіювати їх зміст, виходячи з призначення конкретної організації і змістовних характеристик організаційної культури.

Інструкція для учасників дослідження

1. Уважно прочитайте кожну з наведених нижче ситуацій.

2. Відмітьте па бланку для відповідей правильну, з вашої точки зору, оцінку ситуації за семибальною шкалою, де «1» означає «абсолютно неприйнятне», а «7» — «абсолютно прийнятне».

3. Вкажіть у спеціально відведеній частині бланка для відповідей, чи були ви учасником подібної ситуації.

4. Прокоментуйте ситуацію, яка була для вас найскладнішою.

Текст опитувальника (перелік ситуацій для визначення етичних ставлень менеджерів)

1. Відповідальний працівник, що заробляє 50 тис. американських доларів па рік, штучно «роздував» рахунок своїх витрат приблизно па 1500 доларів щорічно з метою привласнення цих грошей.

2. Для того щоб збільшити прибутки фірми, провідний менеджер застосував технологічний процес, що не відповідає нормам екологічного забруднення, прийнятим в екологічному законодавстві.

3. Під тиском своєї брокерської контори біржовий маклер порекомендував клієнтові угоду, яку він не вважав вигідною.

4. Мале підприємство отримало четверту частину свого валового прибутку готівкою. Власник повідомив у податковій декларації лише про половину цього прибутку.

5. Фірма сплатила 350 тис. американських доларів «за консультацію» державному службовцю іншої країни. У відповідь цей службовець обіцяв посприяти в одержанні контракту, який мав принести фірмі прибуток у 10 мли. доларів.

6. Президент компанії виявив, що конкурент зробив важливе наукове відкриття, яке може призвести до зменшення прибутку його власної компанії. Тоді він найняв па роботу у свою компанію провідного працівника конкурента, щоб спробувати детальніше дізнатися про відкриття.

:

7. Підрядник, який займається будівництвом шосе, усвідомлює, що на його ринку очікується зниження цін і жорстка конкуренція. В цій ситуації він віднайшов порозуміння з іншими великими підрядниками, щоб утримати рівень цін та одержати більший прибуток.

8. Президент фірми довідався, що дорогі подарунки на Різдво, надіслані представникам замовників, можуть вплинути па їх позицію. Однак він вирішив продовжити таку політику, оскільки вона була загальноприйнятою і відмова від неї могла б закінчитися збитками в бізнесі.

9. Директор корпорації довідався, що його компанія збирається розділити наявний у неї пакет акцій і підвищити дивіденди. Знаючи цю інформацію, він придбав додаткові акції і продав їх з вигодою після того, як компанія зробила відповідне оголошення.

10. Керівник корпорації призначив на вакантну посаду віце-президента підрозділу свого давнього друга і водночас компетентного менеджера, відхиливши кандидатуру більш компетентного менеджера, з яким він не мав таких близьких стосунків.

11. Інженер виявив, що в проекті виробу, який випускає його компанія, є дефект, внаслідок якого цей виріб може бути небезпечним. Його фірма відмовилася виправити дефект. Інженер вирішує пе розголошувати цю інформацію, щоб уникнути претензій ззовні фірми.

12. Інспектор при складанні фінансового звіту вирішив законним шляхом приховати деякі фінансові труднощі компанії, котрі її іншому випадку стали б відомі громадськості.

13. Роботодавець отримав заявки па вакантну посаду керівника від двох однаково компетентних претендентів, але найняв на роботу чоловіка, оскільки збагнув, що деякі службовці могли б образитися, коли б їх змусили працювати під керівництвом жінки.

14. Виробляючи стратегію маркетингу для товару, виробник змінив його колір і заявив, що це «новий і вдосконалений» виріб, тоді як інші особливості виробу залишилися без змін.

15. Виробник сигарет розпочав рекламну кампанію, яка суперечить висновкам органів охорони здоров´я про шкідливість паління.

16. Власник малого підприємства одержав безкоштовну копію захищеної авторським правом комп´ютерної програми від товариша, замість того, щоб витратити 500 американських доларів па, придбання цієї програми у місцевого продавця програмного забезпечення.

Обробка й інтерпретація результатів

Середня оцінка прийнятності етичних дилем І визначається за формулою:

 4.2

Рівень моральної свідомості визначається залежно від інтервалу, у який потрапляє ваша середня оцінка за шістнадцяти ситуацій:

І=0-2,33 — високий рівень (відповідає ставленню «ніколи не прийнятне»); І=2,34-4,66 — середній рівень (відповідає ставленню «іноді прийнятне»); І=4,67-7,0 — низький рівень (відповідає ставленню «завжди прийнятне»).

Зразок бланка для відповідей

Ситуація

 

Оцінка ситуації

 

Чи брав участь у подібній ситуації?

Коментарі

 

 

 

 

 

Ні

Так

Спостерігав

 

1

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

2

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

3

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

4

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

5

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

6

1

2

3

4

 

6

7

 

 

 

 

7

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

8

1

2

3

4

D

6

7

 

 

 

 

9

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

10

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

11

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

12

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

13

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

14

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

15

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

16

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

Методика 2. Тест «Етика поведінки в організації»

(Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основи мепеджмента: Пер. с англ. — М: Дело, 1995. - С. 151.)

Інструкція для організаторів дослідження

У той час, коли в Україні тільки-но починають впроваджувати етичні кодекси організацій, у провідних країнах більшість :і відомих рекомендацій, норм та принципів стики поведінки менеджерів широко розповсюджені і достатньо стандартизовані. Проте па практиці там також часто виникають суперечливі ситуації, поведінку менеджерів у яких буває складно кваліфікувати як «стичну або неетичну», «прийнятну або неприйнятну». Вибір тієї чи іншої поведінки у конкретній ситуації часто обумовлений впливом різпопорядкових об´єктивних чинників, а також індивідуальними особливостями суб´єкта управління. Оцінювання міри етичності поведінки менеджера в організації здійснюється за допомогою тесту «Етика поведінки в організації».

Основна частина тесту скла/гається з п´ятнадцяти ситуацій, кожна з яких демонструє той чи інший спосіб поведінки менеджера в організації. Для оцінювання міри етичності своєї поведінки учасники дослідження мають визначити ступінь їх згоди із прикладами поведінки менеджера, наведеними у тесті. Загальна кількість набраних балів підраховується за спеціальною інкалою. Після цього учасники можуть ознайомився з інтерпретацією отриманої ними оцінки щодо етичності їх поведінки в організації. Незважаючи на те, що інтерпретація результатів тесту подана в дещо гумористичному викладі, його результатам цілком можна довіряти.

Додатковою позитивною характеристикою наведеного методу оцінювання міри етичності поведінки менеджера в організації є те, що ретельне обговорення результатів тестування з учасниками дослідження сприяє прийняттю ними етичних рішень у подальшій професійній діяльності.

Інструкція для учасників дослідження

1. Уважно прочитайте кожну з наведених нижче ситуацій.

2. Дайте відповіді на запитання і визначте свою систему цінностей у нижченаведених ситуаціях, використовуючи наступний код:

• цілком погоджуюсь — ЦЗ;

• погоджуюсь — 3;

• не погоджуюсь — НЗ;

• абсолютно не погоджуюсь — АНЗ.

3. Підрахуйте результат, користуючись наступною оцінкою відповідей у балах: АНЗ — 0; НЗ— 1; 3 — 2; ЦЗ — 3.

4. Прочитайте інтерпретацію отриманої нами оцінки. Обміркуйте її.

5. Прокоментуйте ситуацію, яка була для вас найскладнішою.

Текст опитувальника

Твердження

ЦЗ

3

НЗ

АНЗ

1. Не треба очікувати, що працівники будуть повідомляти про свої помилки менеджеру

 

 

 

 

2. Можливі випадки, коли менеджер мусить ігнорувати вимоги контракту і порушувати стандарти безпеки, щоб впоратися зі справою

 

 

 

 

3. Не завжди можливо вести точну реєстрацію витрат для звітності, тому іноді слід давати приблизні цифри

 

 

 

 

4. Бувають випадки, коли треба приховати несприятливу інформацію від керівництва

 

 

 

 

5. Нам слід робити так, як наказують наші керівники, хоча ми можемо сумніватися у вірності цих дій

 

 

 

 

6. Іноді необхідно займатися особистими справами у робочий час

 

 

 

 

7. Психологічно інколи доцільно ставити цілі, які трохи перевищують норму, якщо це може стимулювати зусилля працівників

 

 

 

 

8. Я б розкрив «бажану дату» відвантаження замовлення, щоб дістати це замовлення

 

 

 

 

9. Можна користуватися службовою лінією зв´язку для особистих телефонних розмов, коли нею не користується компанія

 

 

 

 

10. Керівництво має бути зорієнтоване на кінцеву мету, тому мета зазвичай виправдовує засоби

 

 

 

 

11. Якщо заради привабливого контракту буде потрібно влаштувати бенкет або дещо змінити політику компанії, я дам на це дозвіл

 

 

 

 

12. Без порушень політики компанії та існуючих інструкцій жити неможливо

 

 

 

 

13. Звіти з контролю товарних запасів треба складати так, щоб по отриманих товарах фіксувалися «нестачі», а не «лишки». (Етична проблема тут тотожна до каси, коли касир дає менше здачі.)

 

 

 

 

14. Використовувати час від часу копіювальну машину компанії — в особистих або місцевих цілях — цілком прийнятно

 

 

 

 

15. Забрати додому те, що є власністю компанії (олівці, папір, дискету, СД тощо), для власної потреби — прийнятна додаткова пільга

 

 

 

 

Загальна оцінка:

 

 

 

 

Обробка й інтерпретація результатів

Якщо ви набрали у сумі:

0 балів — «Готуйтеся до церемонії канонізації як святий».

1—5 балів — «Вам можна йти у єпископи».

6-10 балів — «Високий етичний рівень».

11-15 балів — «Прийнятний етичний рівень».

16-25 балів — «Середній етичний рівень».

26—35 балів — «Потрібне моральне вдосконалення».

36-44 балів — «Відбувається швидке просування у прірву».

45 балів — «Охороняйте цінні речі від самого себе».

Методика 3. Тест-вправа «Мої взаємовідносини з оточуючими»

(Винославський О.В., Малигіна М.П. Людські стосунки: Зошит для практичних занять. - К.: ІВЦ «Політехніка», 2001 - С. 16-17.)

Інструкція для організаторів дослідження

До спектра етико-психологічної підготовки західних менеджерів входить опанування ними етикою службових взаємовідносин.

У реальному житті люди, що працюють в одній організації, не завжди можуть порозумітися. Причиною цього можуть бути різниця у віці, поглядах на життя, статеві і культурні відмінності. Тому дуже важливо розглянути природу названих відмінностей і проаналізувати, що може бути зроблено, щоб будь-яка з них не стала причиною погіршення взаємовідносин або відкритої конфронтації. Менеджер повинен думати про успіх і добробут працівників, які знаходяться поруч з ним. Якщо він буде так поводитися, то цс неминуче сприятиме налагодженню етичних стосунків з працівниками та формуванню у них етичних ставлень до своєї праці.

Для вивчення якості взаємовідносин менеджера з оточуючими може бути запропонована тест-вправа «Мої взаємовідносини з оточуючими».

Коли викопаєте вправу, ви зможете:

• покращити взаємовідносини;

• зрозуміти свої слабкості як учасника взаємовідносин;

• оцінювати проблеми взаємовідносин об´єктивно.

Перевагою наведеного методу визначення причин виникнення у менеджера ети-ко-психологічних проблем у взаємовідносинах з оточуючими є тс, що він дозволяє консультанту розробити програму індивідуального розвитку менеджера, спрямовану на подолання виявлених у нього недоліків та перешкод у взаємовідносинах з іншими людьми.

Інструкція для учасників дослідження

1. Нижче наведені нари полярних тверджень, з´єднані шкалою від 1 до 10. Обведіть тс число, значення якого найбільше відповідає реальності.

2. Пояснення до вправи. Взаємовідносини між двома людьми дуже складно обговорювати й оцінювати. Для цього важливо:

• довіряти один одному;

• уникати надкритичності;

• забути неприємні моменти;

• не сприймати надто серйозно результати оцінки.

Для виконання тест-вправи знайдіть ще одного учасника опитування. Вибирайте таку людину, з якою у вас найкращі взаємовідносини і яка з розумінням поставиться до виконання тест-вправи. Це може бути керівник, близький співробітник, підлеглий (підлеглі). Нехай кожен викопає завдання окремо. Після цього шляхом обговорення намагайтесь дійти до розуміння суті взаємовідносин.

 4.3

Наведені методи дослідження професійної стики менеджерів є актуальними і для вимірювання рівня їх відкритості етичним стандартам, узвичаєним у зовнішньоекономічній та міжнародній діяльності. Змінюється лише перелік етичних дилем, які включаються до тестів та опитувальників для дослідження тієї чи іншої проблеми.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Психологічні науки (збірник наукових праць)
Загальна психологія
Психологія
Технології роботи організаційних психологів
Психологія спілкування