Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Технології роботи організаційних психологів

9.3. Комплекс активних методів і форм психологічної підготовки підприємців до підвищення ефективності підприємницької діяльності (корекційно-розвивальний компонент технології)


Успіх розвитку сучасної української ринкової економіки значною мірою залежить від діяльності підприємців. Для ведення успішної діяльності в умовах швидкого темпу розвитку суспільства та конкуренції підприємцю потрібно постійно підвищувати свій професійний рівень. Економічна освіта та залучення до співпраці організаційних психологів можуть сприяти, па думку авторів, підвищенню ефективності діяльності підприємців.

Розроблений авторами комплекс активних методів та форм навчання призначений для проведення семінару-тренінгу «Психологія підприємництва», який може бути використаний організаційними психологами, іцо працюють з підприємцями, з метою підвищення їх професійного рівня та ефективності їх підприємницької діяльності.

Комплекс має три тематичні блоки, ознайомлення з якими дасть можливість учасникам занять набути теоретичні знання щодо психологічних аспектів підприємницької діяльності та навчитися застосовувати їх в реальній практиці господарювання. Загальна структура семінару-тренінгу — 8 тем, загальний обсяг — 32 академічні години (по 4 години кожна тема).

Семінар-тренінг може проводитися комплексно — за всіма темами, або «локально» — за окремими розділами (темами), залежно від потреб підприємців та особливостей діяльності самих організаційних психологів. Щодо організаційних форм проведення, то це може бути так званий «ударний» семінар-треиіпг, який проводиться протягом 4 днів (по 8 годин щодня), а також більш «спокійний» семінар-тренінг, який може мати дещо розмірену форму проведення (один раз на місяць, по 6-8 годин протягом 5-6 місяців).

У рамках курсів підвищення фахового рівня підприємців, які можуть бути організовані, наприклад, при  громадсько-професійних організаціях підприємців, психологи ж відпрацьовують цей комплекс цілісно. У рамках індивідуальної роботи організаційного психолога з конкретною підприємницькою організацією або конкретним підприємцем можна застосовувати окремі елементи комплексу для вирішення чітко означених проблем, що постали перед організацією або підприємцем.

У процесі впровадження комплексу, окрім наведених нижче, додатково можуть використовуватися як організаційно-спрямовуючі, так і змістовно-смислові інтерактивні техніки, про які йшлося у розділі 6 частини 1.

Семінар-тренінг «ПСИХОЛОГІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА»

Розділ 1.

Психологія підприємництва як наука. Сутність феномена підприємництва

Вступ до семінару-тренінгу

З метою вивчення запитів та емоційного стану учасників заняття організаційні психологи на початку семінару-тренінгу можуть використати техніку вивчення  (див. розділ 6 частина 1). Для цього вони використовують анонімне опитування учасників заняття за наступними питаннями:

• «Чому ви хочете навчитися в процесі курсу (конкретного заняття)?»

• «Яких конкретних умінь та навичок ви хочете набути?»

• «Який у вас зараз емоційний стан?»

Індивідуальні відповіді учасників заняття, представлені на окремих аркушах, можуть вивішуватися па дошці (спеціальному стенді) з подальшим груповим аналізом та обговоренням. Це дає можливість створити «груповий портрет» учасників заняття, а також уточнити основну мсту й завдання семінару-тренінгу.

Доцільним буде також обговорити правила групової роботи і загальну структуру семінару-тренінгу.

Короткий зміст кожної теми семінару-тренінгу наведено нижче.

Тема 1. Зміст та завдання психології підприємництва

Методика незавершених речень: «Підприємництво — це...»; «Підприємець — це...», «Підприємливість — це...»

Міні-лекція: Сутність феноменів «підприємництво», «підприємець», «підприємливість».

Групова дискусія: «Що «психологічного» є в підприємництві?»

Міні-лекція: «Предмет та основні завдання психології підприємництва. Взаємозв´язок психології підприємництва з економічними, соціологічними та психологічними науками. Зв´язок психології підприємництва з організаційною та економічною психологією. Тенденції розвитку психології підприємництва в Україні. Значення психології підприємництва для розвитку підприємництва в Україні».

Індивідуальне творче завдання (з подальшим обговоренням в парах): «З яких психологічних проблем я б звернувся за допомогою до організаційного психолога? (Скласти перелік основних психологічних проблем, з якими підприємець стикається у повсякденній діяльності)».

Тема 2. Сутність феномена підприємництва та основні етапи його вивчення

Групова дискусія: «Як ви вважаєте, чому виникла потреба в розвитку підприємництва? Коли, на вашу думку, почався розвиток підприємництва?»

Міні-лекція: «Підприємництво як історичний феномен суспільства. Три «хвилі» наукового аналізу підприємництва. Становлення підприємництва в Росії та Україні. Психологічні теорії підприємництва: теорія «вроджених здібностей», теорія «рис», психодинамічна теорія».

Групова дискусія: «Якби підприємництво взагалі не існувало в економіці, яким чином це вплинуло б па розвиток суспільства?»

Розробка творчого проекту та його презентація (робота в малих групах): «Підприємництво в Україні: вчора, сьогодні, завтра».

Розділ 2. Особистісний потенціал суб´єкта підприємницької діяльності

Тема 1. Підприємництво як особливий тип поведінки особистості

Індивідуальне рефлексивне завдання (з подальшим обговоренням в групах): «Проаналізуйте на досвіді з власного життя, коли вперше у вас проявилась підприємницька поведінка. Наведіть приклади такої поведінки. Виділіть найсуттєвіші істотні ознаки підприємницької поведінки».

Міні-лекція: «Два підходи до визначення підприємництва: підприємництво як особливий тип поведінки та підприємництво як особливий вид діяльності».

Робота в парах (з подальшим груповим обговоренням): «Згадайте та визначте коло відомих людей, поведінка яких має підприємницькі ознаки, але за своїм соціальним статусом вони не є підприємцями. Як ви вважаєте, про що це свідчить?».

Групова дискусія: «Роль підприємницької поведінки в житті сучасної людини: аргументи <<за>> і «проти».

Мозковий штурм: «Як можна розвинути підприємницьку поведінку?»

Тема 2. Підприємництво як вид діяльності

Міні-лекція: «Підприємницька діяльність як основний елемент ринкової економіки. Характеристика підприємницької діяльності як особливого виду діяльності. Структура підприємницької діяльності: потреби; мотиви; цілі; предмет; засоби досягнення цілей; дії; результати».

Проблемне завдання (робота в малих групах): «Уявіть структуру підприємницької діяльності на прикладі виробництва конкретного продукту (чіпси, нова дитяча іграшка, нова марка жіночого автомобіля тощо)».

Психологічний практикум: «Визначте вашу готовність до здійснення підприємницької діяльності. Використайте для цього «Тест для визначення готовності до підприємницької діяльності» (Як започаткувати і розвинути власну справу: Практичний посібник підприємця / Петренко В.П., Табахарнюк М.О., Пасічник О.В. та ін. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1998. — С. 12-13.). Зробіть висновки про можливі умови та шляхи підвищення вашої готовності до підприємницької діяльності.

Міні-лекція: «Функції підприємницької діяльності. Види підприємницької діяльності. Чинники, які обумовлюють розвиток підприємницької діяльності: об´єктивні (зовнішні) та суб´єктивні (внутрішні)».

Робота з робочими листками: «На прикладі власної підприємницької діяльності визначте, будь ласка, об´єктивні та суб´єктивні чинники, які па неї впливають».

Виконання творчого завдання (в малих групах): Створення та презентація творчої моделі: «Успішний підприємець».

Тема 3. Особистість підприємця

Міні-лекція: «Аналіз класичних та сучасних уявлень про особистісний аспект підприємницької діяльності. Основні підходи до дослідження даного феномена. Особистість підприємця. Підприємливість як важлива риса особистості підприємця».

Психологічний практикум: «Визначте мотиви вашої підприємницької діяльності. (На основі методики «Оцінка мотивації до підприємництва» — (Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва. Навчальний посібник. — Львів: «Афіша», 2001. — С. 90). Проаналізуйте провідні мотиви. Визначте, які мотиви ви б хотіли розвинути».

Міні-лекція: «Роль мотивації у здійсненні підприємницької діяльності».

Психологічний практикум:

1. Із перелічених нижче якостей виберіть ті, які найбільш властиві для вас як для підприємця:

а) якості, пов´язані безпосередньо зі змістом підприємницької діяльності (лідерство, ініціативність, незалежність, самостійність у прийнятті рішень, вміння ризикувати, розвинена інтуїція, компетентність, творчість тощо);

б) якості, пов´язані з виконанням підприємницької діяльності (відповідальність, організованість, відданість роботі, вміння довести почату справу до кінця, єдність слова і діла, здатність працювати в команді, вимогливість (до інших) тощо);

в) якості, пов´язані із взаємодією з учасниками підприємницької діяльності (комунікабельність, вміння йти на компроміс, порядність, етичність, демократизм, гуманізм, турбота про своїх підлеглих, сприяння професійному та особистісному розвитку своїх підлеглих, турбота про своїх партнерів, повага до конкурентів тощо);

г) якості, пов´язані із ставленням до самого себе (впевненість в собі, здатність до самоорганізації, самокритичність, вимогливість (до себе), здатність володіти собою в будь-якій ситуації (самовладання), орієнтація па особистісний розвиток, професійне вдосконалення тощо).

2. Із наведених вище якостей виберіть ті, які ви хотіли б розвинути, вдоско­налити для забезпечення ефективності нашої підприємницької діяльності (ви­беріть, будь ласка, із кожної групи, поданої вище — а, б, в, г окремо):

а)_

б)_

в)_

г)_

Робота в малих групах: «Визначте психологічні умови та засоби розвитку осо­бистісних характеристик, необхідних для успішної підприємницької діяльності (для кожної особистісної якості, яку вважають значущою учасники конкретної групи). Перелік значущих особистісних якостей складається після попереднього групового обговорення)».

Міні лекція: «Особистісні передумови успішної діяльності підприємця. Осо­бистісні якості, що зашкоджують професійному успіху. Порівняльна характерис­тика особистісних якостей підприємця, лідера, менеджера.

Психологічна допомога організаційних психологів щодо розвитку особистісних якостей, необхідних для успішної підприємницької діяльності».

Тема 4. Типологія підприємців

Міні-лекціія: «Психологічні портрети зарубіжних та вітчизняних підприємців. Критерії виділення типів підприємців. Типології підприємців. Зарубіжні та вітчиз­няні дослідження типів підприємців».

Робота в парах (з подальшим груповим обговоренням): «Визначте специфічні характеристики українських підприємців. Проаналізуйте спільні та відмінні риси українських та зарубіжних підприємців».

Психологічний практикум: «На основі опитувальника Дж. Холланда (Практи­кум но психологии менеджмента и профессиональной деятельности / Под ред. Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткона. - СПб.: Речь, 2001. — С. 45-50) визначте, до якого типу особистості ви належите. Проаналізуйте, як це впливає па успішність вашої підприємницької діяльності".

Психологічний практикум: «На основі методики для вивчення кар´єрних орієн­тацій «Якоря кар´єри» Е. ІІІейна (адаптація В.А. Чикер і В.Е. Винокурової) (Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная социальная психология: Учебное посо­бие. — СПб: Изд-во «Речь», 2000. — С. 207-212), визначте провідні типи кар´єрних орієнтацій, які притаманні для вас. Проаналізуйте, як це пов´язано з особливостя­ми вашої підприємницької діяльності».

Індивідуальне рефлексивне завдання: «Визначте, до якого типу підприємців ви належите. (Для виконання цього завдання використовується типологія підприєм­ців, наведена в літературі. — Агеев А.И. Предпринимательство: проблемы собст­венности и культуры. — М.: Наука, 1991. 106 с; Агеев А.И., Грачев М.В., Ку­зин Д.В. Предпринимательство: стратегия нового поколения // Мировая зкономика и международные отношения. — 1991. — № 3. — С. 115-123). Визначте по­зитивні характеристики та обмеження цього типу й обґрунтуйте, як це можна вра­ховувати у нашій підприємницькій діяльності».

 

Poзділ 3. Психологічні особливості підприємницької організації

Тема 1. Організація як суб´єкт господарювання: її соціально-економічні та соціально-психологічні функції.

Метод незавершених речень: «Організація — це...»

Міні-лекція: «Поняття про організацію та її роль у вирішенні соціально-економічних проблем у суспільстві. Організація як своєрідний функціональний посередник між особистістю (групою) та суспільством у вирішенні соціально-економічних проблем та соціально-психологічних проблем. Основні структурні елементи організації. Поняття про ефективність та продуктивність організації".

Робота в малих групах: «Розкрийте зміст соціально-економічних (об´єднання матеріально-фінансових ресурсів; вихід на ринок соціальних взаємодій; включення в макроекономічні структури; виробництво товарів та послуг; входження па споживчий ринок тощо) та соціально-психологічних функцій організацій (об´єднання психологічних ресурсів; розподіл та концентрація зусиль; визнання і можливість самореалізації; забезпечення доходів; захист та гарантія майбутнього тощо).

Індивідуальне проблемне завдання: «На прикладі власної організації проаналізуйте її соціально-економічні та соціально-психологічні функції».

Міні-лекція: «Психологічні основи розробки місії та стратегії діяльності організацій».

Робота в малих групах: «Визначте основні етапи розвитку організації, їх призначення та особливості».

Мозковий штурм: «Що такс кризові етапи в діяльності організації? Чи можна їм запобігти? Як можна подолати кризові ситуації?»

Виконання творчого завдання (робота в малих групах): «Створення моделі: «Психологічні чинники та умови ефективної діяльності організації».

Тема 2. Підприємницька організація

Міні-лекція: «Сутність підприємницької організації. Функції підприємницької організацій. Психологічні основи побудови підприємницької організації. Форми підприємницьких організацій. Класифікація підприємницьких організації за кількісним критерієм: малі, середні та великі підприємницькі організації. Якісні ознаки малих, середніх та великих підприємницьких організацій».

Робота в парах: «Проаналізувати специфічні ознаки державних і підприємницьких організацій».

Міні-лекція: «Професійна та психологічна підтримка діяльності підприємницьких організацій. Роль та функції організаційного психолога па різних етапах формування підприємницької організації: розробки підприємницької ідеї (замислу); прийняття рішення підприємцем про започаткувания власної справи (організації); формування команди; побудова організаційної структури; організація процесу роботи та здійснення контролю тощо».

Мозковий штурм: «Які труднощі можуть виникнути на етапі впровадження змін в підприємницьких організаціях?»

Робота в малих групах: Розробіть алгоритм введення змін в підприємницькій організації.

Метод аналізу проблем в організації (робота в парах): «Визначте найактуальніші проблеми сучасної підприємницької організації. Фахівці з яких галузей можуть допомогти вам вирішити ці проблеми?»

Тема 3. Психологічний аналіз маркетингової політики організації

Міні-лекція: «Психологічні аспекти пропозиції па ринку. Аналіз сприймання людиною категорій: «товар», «мода», «реклама», «ціна». Відображення товару в свідомості споживачів, можливі варіанти даного відображення. Поняття «ключова інформація товару». Сприймання ціни товару та фактори, від яких вона залежить. Уявлення про «порогову ціну».

Робота в малих групах: «Побудуйте модель психологічних чинників, які обумовлюють сприймання товару».

Міні-лекція: «Вплив моди на психологічне сприймання товару».

Робота в парах (з подальшим груповим обговоренням): «Як покупці люди часто дотримуються моди. Однак така поведінка містить в собі певну суперечність (алогічність). Визначте, в чому вона полягає. Проаналізуйте її психологічні закономірності та можливості їх врахування в маркетинговій політиці організації».

Міні-лекція: «Психологічні аспекти попиту на ринку. Види покупок, ідо здійснюються споживачами. Процес прийняття рішення про покупку. Фактори, від яких залежить поведінка споживача. Типи покупців. Типові ефекти споживчої поведінки. Моделі поведінки споживача.

Роль та функції організаційного психолога в розробці маркетингової політики в організації».

Творче завдання: «Розробіть схему процесу прийняття рішення споживачем про купівлю товару».

Тема 4. Психологічний аналіз рекламної політики організації

Міні-лекція: «Поняття про рекламу та її психологічна суть. Реклама з точки зору економіки та психології. Американська та західноєвропейська традиції розвитку психології реклами».

Метод асоціацій: «На окремих папірцях (кількість яких відповідає літерам в слові «реклама») зазначте асоціації, які виникають у вас у зв´язку з поняттям «реклама». Проведіть класифікацію асоціацій за певними критеріями».

Міні-лекція: «Психологічні характеристики різних видів реклами. Класифікація видів реклами за такими критеріями: мета рекламної діяльності; функції рекламної діяльності; рівень та спосіб впливу на споживача; рівень відкритості впливу реклами на споживача; використання комунікаційних каналів; рівень спрямованості па контакт зі споживачем; врахування вікових, етнічних, статевих, соціальних, інтелектуальних особливостей споживачів; особливості ставлення до висвітлення економічних, правових та інших питань життєдіяльності людини. Психологічні детермінанти різних видів реклами».

Вправа-«креатив»: Знайти якомога більше способів реклами звичайних побутових предметів (олівець, газета, пластиковий посуд тощо).

Міні-лекція: «Психологічні механізми впливу реклами. Моделі процесів впливу реклами. Відчуття, сприймання, увага, пам´ять, емоції, мислення та уява в рекламі. Проблема дослідження ролі психічних процесів у рекламі.

Роль та функції організаційних психологів при розробці рекламної політики в організації».

Творче завдання: «Розробка зовнішньої рекламної продукції (біг-борду) для участі в тендерному проекті, враховуючи різні психологічні засоби впливу реклами на споживача (на матеріалі нової побутової техніки). Проведення презентації. Оцінка експертами».

Заключна частина семінару-тренінгу.

1. Заключна вправа: «Малюнок підприємницької діяльності». Мета: узагальнення засвоєного матеріалу та його відображення у формі спільного малюнка для підведення підсумків групової взаємодії.

Робочий матеріал: ватман, кольорові фарби (олівці, маркери), скотч.

Ведучий пропонує спільно виконати малюнок «Підприємницька діяльність», де кожен учасник Представляє свій елемент. Малюнок створюється за принципом «ланцюжка». Мається на увазі, що перший учасник починає малювати з крапоч­ки на листі ватману («задум підприємницької діяльності») та «передає естафету» наступному учаснику, який додає до попереднього варіанта своє бачення.

Зрештою група виготовляє великий кольоровий плакат або колективний «кол­лаж», у процесі обговорення якого кожен учасник може висловити свої асоціації, думки, оцінки, враження тощо.

Наприкінці заключного заняття учасники висловлюють свої побажання один одному на майбутнє.

2. Оцінка ефективності семінару тренінгу.

Для аналізу ефективності роботи семінару-тренінгу (окремої геми або кур­су в цілому) доцільно проводити бліцопитування учасників семінару-тренінгу. З цією метою можна використати розроблену авторами розділу анкету, яку задля за­безпечення об´єктивності зворотного зв´язку необхідно проводити анонімно. Залежно від мети опитування анкета може бути трансформована як для оцінки конкретного заняття, так і семінару-тренінгу в цілому.

Анкета для вивчення ефективності заняття (семінару-тренінгу в цілому)

Шановний учаснику семінару-тренінгу!

Поділіться, будь ласка, своїми враженнями та побажаннями щодо проведеного заняття (семінару-тренінгу в цілому):

1. За змістом:

а) Наскільки зміст теми (семінару-тренінгу в цілому) відповідає вашим професійними потребам та інтересам? (Оцініть, будь ласка, в балах).

12 3 4 5

б) Які питания (теми) доцільно було б розглянути меншим обсягом? (зазначи­ти назву тем, питань)_

в) Які питання (темп) доцільно було б розглянути більшим обсягом?_

г) Які питання (теми) можна було б додатково включити до курсу?_

2. За методами та формами роботи:

а) Наскільки методи та форми роботи під час заняття (семінару-тренінгу в цілому) були ефективними (для розкриття основних ідей, змісту певної проблеми тощо)? (Оцініть, будь ласка, в балах).

1 2 3 4  5

б) Наскільки методи та ((юрми роботи під час заняття (семінару-тренінгу в цілому) були зручними, комфортними для виконання (наприклад, щодо можли­востей спілкування з іншими людьми під час виконання завдань, просторового розміщення в аудиторії, вашого фізичного та психічного стану тощо)? (Оцініть, будь ласка е балах).

1 2 3 4 5

в) Які форми та методи роботи бажано було б використовувати рідше?_

г) Які форми та методи роботи бажано було б використовувати частіше?

3. Ваші зауваження, побажання, пропозиції:

а) щодо заняття (семінару-тренінгу в цілому)_

б) щодо напрямків, методів та форм подальшої психологічної підтримки вашої підприємницької діяльності_

Дякуємо Вам за участь в семінарі-тренінгу! Сподіваємось па нові зустрічі!

Окрім анонімного опитування, оцінка кожного заняття семінару-тренінгу в цілому може здійснюватись наприкінці кожного заняття у вигляді рефлексії за­няття (коли всі учасники заняття, сидячи в колі, послідовно, в довільній формі висловлюють свої враження від проведеного заняття, наприклад, наскільки воно було корисним для них. то нового про себе вони дізнались, що їм сподобалось (не сподобалось), що слід враховувати в процесі проведення занять надалі тощо). Отримані судження можуть, з дозволу учасників заняття, записуватись керівни­ком заняття на диктофон, для подальшого контент-аналізу. Це допоможе глибше оцінити значущість занять для учасників, а також своєчасно вносити певні зміни в проблематику, дизайн заняття та власну поведінку тренера на наступних етапах роботи.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Психологічні науки (збірник наукових праць)
Загальна психологія
Психологія
Технології роботи організаційних психологів
Психологія спілкування