Безкоштовна бібліотека підручниківІсторія вчень про право і державу
Демиденко Г. Г.

Історія вчень про право і державу

Навчальний посібник / Харків: Консум, 2004.- 432 c.

У підручнику викладено основні доктрини про право і державу Ста­родавнього світу, Середньовіччя, Нового і Новітнього часу, показано на­родження і розвиток основних ідей про право і державу. Особливу увагу приділено розвитку політико-правових знань у XIX і XX ст. — теорії пра­вової держави, характеристиці різних шкіл права, вітчизняної історії по-літико-правової думки і т.д.

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факульте­тів, а також вивчаючих філософію права, політологію, усіх, хто цікавить­ся проблемами права і держави.

Передмова
Розділ 1. ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ПРАВО І ДЕРЖАВУ ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА10 
§ 1. Предмет історії вчень про право і державу. Значення його вивчення10 
§ 2. Методологія історії вчень про право і державу13 
Розділ 2. ПОЛІТИЧНА І ПРАВОВА ДУМКА НА СТАРОДАВНЬОМУ СХОДІ17 
§ 1. Джерела й особливості давньосхідної політико-правової думки17 
§ 2. Політико-правові ідеї в Стародавній Індії: брахманізм і буддизм19 
§ 3. Держава і право в поглядах давньокитайських мислителів23 
Розділ 3. ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО І ДЕРЖАВУ У СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ 32 
§ 1. Ранні вчення в давньогрецькій філософії33 
§ 2. Період розквіту давньогрецької політико-правової думки38 
§ 3. Вчення в умовах кризи давньогрецької державності51 
Розділ 4. ПРАВО І ДЕРЖАВА ЗА РИМСЬКИМИ ЮРИСТАМИ 56 
§ 1. Вчення Цицерона про державу і право57 
§ 2. Політико-правові погляди римських стоїків60 
§ 3. Римські юристи про право62 
§ 4. Політичні і правові ідеї християнства65 
Розділ 5. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ВЧЕННЯ В СЕРЕДНІ ВІКИ (V—XIII ст.)73 
§ 1. Вчення Томи Аквінського про державу і право73 
§ 2. Теорія всесвітньої монархії А. Данте77 
§ 3. Політико-правове вчення М. Падуанського 78 
§ 4. Мусульманська політико-правова думка в Середні віки81 
Розділ 6. ПОЧАТКИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАВОВОЇ Й ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ86 
§ 1. «Слово про Закон і Благодать» Іларіона87 
§ 2. «Повчання» В. Мономаха91 
§ 3. Політико-правові проблеми в літописах Київської Русі92 
§ 4. «Слово» і «Моління» Данила Заточника95 
Розділ 7. ПОЛІТИЧНІ І ПРАВОВІ ВЧЕННЯ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ І РЕФОРМАЦІЇ97 
§ 1. Політичне вчення Н. Макіавеллі98 
§ 2. Політико-правові ідеї Реформації103 
§ 3. Вчення про державу Ж. Бодена. Теорія державного суверенітету107 
§ 4. Ідеї раннього соціалізму: Т. Мор і Т. Кампанелла 110 
Розділ 8. ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО І ДЕРЖАВУ У НІДЕРЛАНДАХ ПЕРІОДУ АНТИФЕОДАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ116 
§ 1. Г. Гроций про право і державу117 
§ 2. Розробка природно-правової теорії Б. Спінозою123 
Розділ 9. ПОЛІТИЧНІ І ПРАВОВІ ВЧЕННЯ В АНГЛІЇ XVII ст.130 
§ 1. Основні напрямки англійської політико-правової думки130 
§ 2. Вчення Т. Гоббса про право і державу136 
§ 3. Вчення Дж. Локка про право і державу143 
Розділ 10. ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОСТІ І ПРАВА В УКРАЇНІ І РОСІЇ ХУІ-ХУІІ СТ. 148 
§ 1. Політико-правова думка польського періоду в Україні149 
§ 2. Політичні програми гетьманів України156 
§ 3. Політична і правова думка в Московській державі164 
Розділ 11. ПРАВО І ДЕРЖАВА У ВЧЕННЯХ І ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА171 
§ 1. Політична програма Вольтера171 
§ 2. Вчення про державу і право Ш. Монтеск´є175 
§ 3. Теорія народного суверенітету Ж.Ж.Руссо181 
§ 4. Політико-правові ідеї якобінців188 
§ 5. Політичні і правові вчення німецького і італійського Просвітництва194 
Розділ 12. УКРАЇНСЬКІ І РОСІЙСЬКІ ПРОСВІТНИКИ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО203 
§ 1. Захисники абсолютизму. Теорія освіченої монархії203 
§ 2. Проект реформ державних і правових установ С. Десницького213 
§ 3. Демократичний ідеал Я. Козельського, Г. Сковороди, О. Радіщева216 
Розділ 13. АМЕРИКАНСЬКІ ПРОСВІТНИКИ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО В ПЕРІОД БОРОТЬБИ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ США 225 
§ 1. Демократична традиція «батьків-засновників» США: Б. Франклін, Т. Пейн, Т. Джефферсон 225 
§ 2. Конституційні погляди федералістів232 
Розділ 14. ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО І ДЕРЖАВУ В НІМЕЧЧИНІ (КІНЕЦЬ XVIII - ПОЧАТОК XIX СТ.) 237 
§ 1. Вчення І. Канта про право і державу237 
§ 2. Вчення Г. Гегеля про право і державу243 
§ 3. Історична школа права249 
Розділ 15. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗАХІДНО¬ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКО-ЮРИДИЧНОЇ ДУМКИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.255 
§ 1. Англійський лібералізм. Теорія утилітаризму І. Бентама. Дж. Мілль про свободу 255 
§ 2. Французький лібералізм. Б.Констан, А. де Токвіль262 
§ 3. Соціалістичні вчення: Ш. Фур´є, А. Сен-Сімон, Р. Оуен 268 
§ 4. Філософський і юридичний позитивізм274 
Розділ 16. ПРОЕКТИ ДЕРЖАВНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У РОСІЇ Й УКРАЇНІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.279 
§ 1. Проект М. Сперанського і контрпроект М. Карамзіна279 
§ 2. Проекти конституції декабристів: М. Муравйов, П. Пестель283 
§ 3. Проект слов´янського союзу Кирило-Мефодіївського товариства 288 
Розділ 17. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КОНЦЕПЦІЙ ПРАВА І ДЕРЖАВИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.296 
§ 1. Ліберальні вчення про право і державу296 
§ 2. Марксистське вчення про державу і право304 
§ 3. Анархізм про державу і право309 
§ 4. Аристократична концепція держави і права Ф. Ніцше315 
Розділ 18. ВЧЕННЯ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО В УКРАЇНІ І РОСІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.319 
§ 1. Проекти і програми українських мислителів 319 
§ 2. Основні напрямки політико-правових вчень у Росії: консерватизм, «охоронний лібералізм», «російський соціалізм» 327 
Розділ 19. РОЗРОБКА ТЕОРІЇ ПРАВА І ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ І РОСІЇ НАПРИКІНЦІ XIX — ПОЧАТКУ XX СТ.337 
§ 1. Розробка теорії правової держави338 
§ 2. Розробка теорії права347 
а) Соціологічні концепції права347 
б) Формально-догматична концепція права351 
в) Нормативно-етичні концепції права353 
г) Психологічна теорія права357 
Розділ 20. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ КОНЦЕПЦІЇ В УКРАЇНІ ПЕРШИХ ДЕСЯТИЛІТЬ XX СТ. 362 
§ 1. Консервативна державницька концепція362 
§ 2. Націоналістична концепція державності366 
§ 3. Національно-демократична модель української державності372 
§ 4. Соціал-демократична концепція української державності376 
Розділ 21. ПОЛІТИКО-ПРАВОВА ІДЕОЛОГІЯ БІЛЬШОВИЗМУ 385 
§ 1. Ленінське вчення про державу і право та його послідовників385 
§ 2. Радянське праворозуміння394 
Розділ 22. ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО І ДЕРЖАВУ В XX СТ. 398 
§ 1. Теорія солідаризму Л. Дюгі398 
§ 2. Неолібералізм про державу400 
§ 3. Концепції плюралістичної демократії404 
§ 4. Концепції соціальної держави і політики загального благоденства408 
§ 5. Теорія еліт410 
§ 6. Соціологічна юриспруденція412 
§ 7. Реалістична теорія права416 
§ 8. Юридичний позитивізм. Нормативна теорія Г. Кельзена418 
§ 9. Сучасні концепції природного права421 
Закінчення426 

««