Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Податкове право

§ 2. Особливості податкових правовідносин


У податкових правовідносинах найбільш виразно, порівня­но з усіма іншими формами фінансових правовідносин, просте­жуються державно-владна і майнова сторони. Відносини щодо зборів і податків є владно-майновими. Держава наділяє компетентні органи владними повноваженнями і контролює над­ходження коштів до бюджету. З іншого боку, надходження по­датків є одним з основних каналів формування об´єктів влас­ності держави (хоча спочатку й у специфічній грошовій формі). Розглядаючи цю проблему, Ю. А. Ровинськии звертав увагу на різну міру прояву владного характеру, що відмежовує фінан­сове право від інших галузей.

Конкретизація податкових правовідносин передбачає два елементи:

1) реалізацію волі держави як власника коштів;

2) певну поведінку учасників податкових відносин.

Податкові правовідносини стосуються різних суб´єктів (дер­жави, юридичних, фізичних осіб), між якими формується пев­на підпорядкованість. Безперечно, що обов´язок платника має безумовний характер, за якого немає рівності сторін.

Відмінність податкових правовідносин від інших майнових правовідносин, наприклад цивільних, полягає насамперед у нерівності положення їх учасників. Відносини сторін тут осно­вані на підпорядкуванні однієї сторони (платника податків) іншій (державі в особі її органів чи органів місцевого самовря­дування). На думку Н. І. Хімічевої, основною особливістю, що визначає інші відмінні риси фінансових правовідносин (у тому числі й податкових), є те, що вони виникають у процесі утво­рення, розподілу й використання державних грошових фондів, тобто в процесі фінансової діяльності держави. Крім того, од­ним із суб´єктів податкових правовідносин завжди виступає держава в особі податкових органів, наділених владними по­вноваженнями. Це єдина система контролю за додержанням податкового законодавства, за правильністю нарахування, по­внотою і своєчасністю внесення у відповідний бюджет податків і зборів, установлених законодавством. Відмінність податко­вих правовідносин від інших фінансових правовідносин, що також характеризуються як владно-майнові (грошові) відно­сини, полягає у своєрідності структурних елементів змісту по­даткових правовідносин.

Отже, податкові правовідносини являють собою відносини, що виникають відповідно до податкових норм (регулюють встановлення, зміну і скасування податкових платежів) і юри­дичних фактів, учасники цих відносин наділені суб´єктивни­ми правами і мають юридичні обов´язки, пов´язані зі сплатою податків і зборів до бюджетів і фондів.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право