Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Податкове право

§ 1. Поняття податкових правовідносин


Податкові правовідносини як різновид фінансових є особ­ливим видом суспільних відносин — фінансових відносин, уре­гульованих фінансово-правовою нормою. Державне розпоря­дження, що міститься в юридичній нормі, визначає умови дії правовідносин, права й обов´язки суб´єктів, заходи, що гаран­тують виконання вимог правової норми. Природа фінансових правовідносин визначається тим, що вони виступають як влад­но-майнові, в яких відносини влади не можна відокремити від майнових, де вони діють у сукупності. Владно-майновий харак­тер податкових правовідносин визначає юридичне положення суб´єктів у конкретних податкових правовідносинах. При цьо­му податковий орган, виступаючи від імені держави, наділе­ний певними повноваженнями. Інший суб´єкт виконує в основ­ному юридичний обов´язок за встановленими для нього прави­лами поведінки (сплата податку, надання звітності). В усіх видах податково-правових відносин їх владно-майновий харак­тер виступає чітко, а деталізується тільки ступінь владного характеру в них.

Платник податків не має права за своїм розсудом розпоря­джатися частиною майна, що у вигляді певної грошової суми підлягає внесенню до бюджету чи позабюджетного цільового фонду. В цьому обов´язку втілений публічний інтерес усіх чле­нів суспільства, що визначає і законодавчу форму закріплення податку, обов´язок його сплати, примус при забезпеченні цьо­го обов´язку, однобічний характер податкових обов´язків.

Податкові правовідносини є різновидом правовідносин, тому їм притаманні всі ознаки останніх. По-перше, вони виника­ють на підставі фінансово-правової норми як форми її реалі­зації. По-друге, мають владний характер, який за своїм змістом виражає інтереси держави. При цьому податкові правовідно­сини мають свої специфічні характеристики, зумовлені пред­метом і методом правого регулювання, — вони виникають і роз­виваються в сфері податкової діяльності держави, є формою реалізації публічних інтересів і розглядаються як публічно-правові відносини.

За своїм змістом податкові правовідносини є економічними. Ю. А. Ровинський підкреслює, що головною особливістю фінан­сових правовідносин є те, що вони виступають юридичною фор­мою вираження і закріплення фінансових відносин, що, у свою чергу, є формою певних економічних відносин1. Фінансові відносини, що складають зміст фінансової діяльності держа­ви, виступають як різновид економічних відносин, саме тих, котрі мають вартісну форму.

Однією з характерних рис податкових правовідносин є їх грошовий характер. Об´єкт правового регулювання — гроші у вигляді податкових надходжень з позиції саме публічно-пра­вового регулювання. С. Д. Ципкін підкреслював, що кінцевою метою фінансових відносин завжди є рух грошових коштів, що і виникають з приводу грошових коштів.

Податкові правовідносини є публічними, тобто такими, що пов´язані та випливають з влади. Вони є формою реалізації        імперативної фінансово-правової норми і реалізуються за принципом: команда (від держави) і виконання (яке здійснюють підлеглі суб´єкти фінансового права). Саме тому однією із сторін фінансових правовідносин є суб´єкт, що має право видавати владні розпорядження (держава чи уповноважений нею орган).Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право