Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Цивільне право України. Загальна частина

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву: В 2-х т.-М., 2002.

2. Антологія української юридичної думки. В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. Том 6.: Цивільне право / відп. ред. Я.М. Шевченко. - К., 2003.

3. Безклубий ІА. Банківські правочини: цивільно-правові проблеми. - К., 2005.

4. Боднар Т.В. Виконання договірних зобов´язань у цивільно­му праві. - К., 2005.

5. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Об­щие положення. - М., 2001.

6. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. -М., 2001.

7. Дзера І.О. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні.-К., 2001.

8. Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні. -К., 1996.

9. Загальна теорія цивільного права. Підручн. / За ред. О.А. Підопригори, Д.В. Бобрової - К.,1992.

10. Заіка Ю.О. Спадкове право України. - К., 2006.

11. Заіка Ю.О. Становлення та розвиток спадкового права в Україні.-К., 2004.

12. Зобов´язальне право: теорія і практика. Навч. посібн. / О.В. Дзера, Н.С. Кузнецова, В.В. Луць та інш. / За ред.О.В. Дзери. -К.,1998.

13. Иоффе О.С Избранные труды по гражданскому праву. -М.,-2000.

14. Кузнецова Н.С, Назарчук LP. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. - К., 1998.

15. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права. - К., - 2004.

16. ЛуцьА.В. Свобода договору в цивільному праві України. -К., 2005.

17. Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності. - К., 2001.

18. Луць В.В. Строки захисту цивільних прав. - Львів, 1993.

19. Луць В.В. Строки в цивільних правовідносинах. - Львів, 1992.

20. Майданик РА. Проблеми довірчих відносин у цивільному праві.-К., 2002.

21. Майданик РА. Траст: собственность и управление капита­лами. - К., 1995.

22. Малеина М.И. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита. - М., 2000.

23. Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответс­твенности. - М., 1970.

24. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу Ук­раїни: У 2 т. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. - К., 2005.

25. Погрібний СО. Володіння у цивільному праві, - Одеса, 2002.

26. Покровский И А. Основные проблемы гражданского пра­ва. -М., 1998.

27. Право власності в Україні: Навч. посіб. // За ред. О.В. Дзе­ри, Н.С. Кузнєцової. - К., 2000.

28. Право інтелектуальної власності: Підруч. / За ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького - К., 2002.

29. РоманецЮ.В. Система договоров в гражданском праве России. -М., 2001.

30. Ромовська 3. Українське цивільне право. Академічний курс. Т. 1.- К., 2005.

31. Рябоконъ Є.О. Спадкове правовідношення в цивільному праві.-К., 2002.

32. Силенко Л.М. Цивільне право України: Частина 1. Навч. посібн. -К., 2004.

33. Спасибо-Фатеева И.В. Акционерные общества: корпора­тивные правоотношения. - X., 1998.

34. Стефанчук P.O. Захист честі, гідності та ділової репутації в цивільному праві. - К., 2001.

35. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Спадкове право. Теорія і практика. Навч. посібн. - К.: Атіка. - 2002. - 496 с

36. Харитонов Є.О. Вступ до цивільного права України. - К., 2006.

37. Харитонов Є.О. Історія приватного права Європи: Східна традиція. - Одеса, 2000.

38. Харитонов Є.О., Н.О. Саніахметова. Цивільне право Ук­раїни: Підручник. - К., 2003.

39. Цвайгерт К., Кетц X. Введение в сравнительное правове­дение в сфере частного права: В 2-х т. - М., 2000.

40. Цивільне право України: Академічний курс: Підручн.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко. - К., 2003.

41. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. - К., 2004.

42. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За ред. В.І. Борисової, І.В. Спасібо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. - К., 2004.

43. Цивільне право України: Навч. посіб. / За ред. P.O. Сте-фанчука.-К., 2004.

44. Шишка Р.Б. Охорона права інтелектуальної власності: ав­торсько-правовий аспект. - Харків, 2002.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право