Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Цивільне право України. Загальна частина

§ 2. Розвиток науки цивільного права


Класична література з цивільного права

Розвиток наукової літератури з цивільного права традицій­но пов´язують з ім´ям Дмитра Івановича Мейєра (1819-1856), який став одним з перших російських професорів, що розро­бив і почав викладати студентам курс абсолютно нового тоді російського цивільного права. Після його смерті лекції десять разів перевидалися учнями Д.І. Мейєра. Останній раз його пра­ця «Русское гражданское право» побачила світ у 2002 р. у серії «Классика российской цивилистики», що свідчить про її акту­альність і сьогодні.

Чотири видання витримав і «Курс гражданского права» Кос­тянтина Петровича Победоносцева (1827-1907), також пере­виданий російським видавництвом «Статут» у 2002 р.

Серед фундаментальних праць дореволюційних цивілістів слід назвати і «Систему гражданского права» К.Н. Анненкова (в шести томах). На жаль, з цією, по суті, енциклопедією цивільно­го права фахівці останній раз мали можливість познайомитися ще в 1907 р.

До числа найбільш блискучих цивілістичних творів належить робота завідуючого кафедрою історії римського права Київсько­го університету, а пізніше декана юридичного факультету Пе­тербурзького університету Йосипа Олексійовича Покровського (1868-1920)- «Основные проблемы гражданского права» (1917), яку по праву вважають однією із класичних робіт світової юри­дичної науки.

Найвідомішими дореволюційними підручниками є «Курс гражданского права » Габріеля Феліксовича Шершенєвича (1863-1912), який витримав тринадцять перевидань; один із найкра­щих підручників того часу - «Учебник гражданского права» (1894, 1896) Євгена Володимировича Васmковсъкого (1866-1942) та останній найповніший дореволюційний підручник «Русское гражданское право» професора Київського університету Св. Во­лодимира Василя Івановича Синайського (1876-1949), виданий у Києві в 1914-1915 pp. Невипадково всі ці підручники переви­давалися вже останніми роками, але, на жаль, лише російськи­ми видавництвами...

Серед зачинателів цивілістичної науки ми можемо назвати й імена наших земляків:

уродженця міста Мукачева Василя Григоровича Кукольника (1765-1821)´, завідуючого кафедрою позитивних прав Петер­бурзького університету, автора першого російськомовного під­ручника «Начальныя основания римского гражданского права для руководства к преподаванию онаго на публичных курсах» (1810), переробленого пізніше в «Начальныя основания Россий­ского частного гражданского права. Для руководства к препо­даванию онаго на публичных курсах» (1913), який був першою спробою науково викласти цивільне право за інституційною сис­темою як самостійну дисципліну;

киянина, ректора Київського університету, одного із ініціа­торів заснування Київського юридичного товариства - Каленика Андрійовича Мітюкова (1823-1885), автора широко відомого «Курсу римского права» (1883-1884), одного із найкращих віт­чизняних праць з римського приватного права;

випускника юридичного факультету Харківського універси­тету, професора Новоросійського, а пізніше Санкт-Петербурзького університету Петра Павловича Цитовича (1843-1913) ав­тора таких праць як «Лекции по торговому праву» (1875), «Курс вексельного права» (1887), «Курс лекций по гражданскому пра­ву. Вып. 2. Общее учение об обязательствах» (1889)´.

Радянська навчальна література з цивільного права

Народження СРСР обумовило поділ цивільного права за со­ціально-економічними ознаками. У ранніх роботах радянського періоду просто і дохідливо викладалися основні інститути ЦК.

Значна роль в розвитку науки цивільного права належить го­лові Верховного Суду РРСФР П.І. Стучці, автору «Курса граж­данского права» в 3-х томах (1929-1931) та народному коміса­ру юстиції РРСФР Д.І. Курському, який приймав безпосередню участь в підготовці першого радянського Цивільного кодексу та Кодексу про шлюб, сім´ю та опіку.

Перші ж академічні підручники з цивільного права (в 2-х томах) почали з´являтися в 30-х роках. Це «Курс советского хо­зяйственного права» за редакцією Л.Я. Гінцбурга і Є.Б. Пашуканіса (1939) та «Советское гражданское право» за редакцією А.Я. Вишинського (1939), «Гражданское право» за редакцією Я.Ф. Миколенко.

В 50-х роках «серцем і мозком» цивілістичної науки були ті, хто не лише вчився, але і починав викладати та друкуватися ще до революції - Д.М. Генкін, І.Б. Новицький, І.С. Перетерський, В.І. Серебровський, К.А. Флейшиць - в Москві, СІ. Аскназій, А.В. Венедиктов - у Ленінграді, В.М. Корецький і С.Н. Ландкоф - в Києві, СІ. Вільнянський - в Харкові2.

Найбільшої популярності за радянських часів набули двотом­ні підручники, підготовлені авторськими колективами за редак­цією ММ.Агаркова та Д.М. Генкіна (1944-1945), Д.М. Генкіна та С.М. Братуся (1950-1951), І.Б. Новицького та П.Є. Орловсь­кого (1959), ВА.Рясенцева (1955-1956, 1975-1976, 1986-1987), ОА. Красавчикова (1968-1969, 1972-1973, 1985), П.Е. Орловсь­кого та С.М. Корнєєва (1969-1970), В.П. Грибанова та СМ. Корнєєва (1979-1980), курс лекцій з цивільного права О.С. Іоффе (1958, 1961, 1965), а також виданий харківськими цивілістами курс «Советское гражданское право» за редакцією В.П. Маслова та О А. Пушкіна (1977-1978, 1983).

Залишилося незакінченим видання «Курс советского граж­данского права» в 15-ти томах, підготовка якого почалася в кінці 40-х років колективом авторів. З 1951 р. були опубліковані ок­ремі томи курсу: «Предмет и система советского гражданского права» (СМ. Братусь), «Источники советского гражданского права» (І.Б. Новицький), «Субъекты гражданского права» (СМ. Братусь), «Сделки. Исковая давность» (І.Б. Новицький), «Право собственности» (Д.М. Генкін), «Общее учение об обязательствах» (І.Б. Новицький, ЛА Лунц), «Отдельные виды обязательств» (Б.САнтимонов, І.Л. Брауде, К.О. Граве, І.Б. Новицький, К А. Флей­шиць, Г.М.Полянська), «Жилищное право» (СІ. Аскназій, І Л. Бра-уде, А.І. Пергамент), «Кредитно-расчетные отношения» (КА. Флейшиць), «Страхование» (К.О. Граве, Л.А. Лунц), «Обязатель­ства из причинения вреда и неосновательного обогащения» (КА. Флейшиць), «Авторское право. Изобретательское право» (Б.С.Ан-тімонов, КА. Флейшиць), «Право собственности в СССР» (ДМ. Ген­кін), «Наследственное право» (Б.С.Антімонов, К.О. Граве).

Не має аналогів у вітчизняній науці написана протягом п´ятнадцяти років (1962-1978) професором О.С. Іоффе серія робіт із історії цивілістичної думки: «Юриспруденция древнего Рима» (1962), «Цивилистическая доктрина феодализма» (1970), «Цивилистическая доктрина промышленного капитализма» (1972), «Цивилистическая доктрина империализма» (1974), «Развитие цивилистической мысли в СССР» (1978) та видана вже за кордоном книга «Развитие гражданско-правовой мысли в СССР» (1989).

Серед найновіших підручників і посібників Російської Феде­рації необхідно назвати неодноразово перевиданий підручник «Гражданское право» в трьох частинах за редакцією Ю.К. Толс­того і АЛ. Сергеева (1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004), підруч­ники за редакцією ВА. Белова (2001, 2002, 2004), Т.І. Іларіонjвої, Б.М. Гонгало і В А. Плетнева (1998, 2001), А.Г. КалпінаіА.1. Масляєва (1997, 1999, 2001), Є А. Суханова (1993, 1999, 2004), ВА. Тархова (2000), 3.1. Цибулєнко (1998, 2000, 2002), «Дого­ворное право» М.І. Брагінського та В.В. Вітрянського (1998, 2000, 2002, 2004), а також багатотомну працю білоруських уче­них «Курс гражданского права» (2001, 2002, 2004).

Вітчизняна цивілістика

Цивілістична наука найактивніше почала розвиватися в роки незалежності України.

Розвиток цивілістики в Україні пов´язаний з іменами профе­сора В.М. Гордона (1871-1926) робота якого «Статут цивільного судочинства» (1899) витримала 6 видань, «Юридична приро­да трестів» (1922), «Система радянського торгівельного права» (1924), «Вексельне право» (1926);

професора СІ. Вільнянського (1885-1966) «Положення про державні підряди і поставки» (1926), «Кредитно-розрахункові відносини» (1955), «Лекции по советскому гражданскому праву. Часть первая» (1958), «Радянське цивільне право. Частина пер­ша» (1966);

професора СМ. Ландкофа (1887-1970) та його працями «Това­рищества и акционерные общества. Теория и практика» (1926), «Торговые сделки. Теория и практика» (1929), «Винахідництво в СРСР» (1940), «Лекції з основ цивільного права» (1962), «Жи­лищное и жилищно-строительное законодательство» (співав­тор - 6 видань);

професора М.В. Гордона (1902-1968) - «Советское авторское право» (1955), «Лекции по советскому гражданскому праву. Часть вторая» (1960, 1966), «Наследование по закону и по заве­щанию» (1967).

Серед цивілістів старшого покоління необхідно згадати де­кана юридичного факультету Київського університету, члена Верховного суду УРСР професора Г.К. Матвеева (1908-1996) і його такі відомі праці, як «Вина в советском гражданском пра­ве» (1958), «Основания гражданско-правовой ответственности» (1970), «Международное частное право» (1985), «Советское се­мейное право» (1978, 1985).

Київську школу цивілістики сьогодні представляють видатні вчені, члени Робочої групи з опрацювання проекту Цивільного кодексу України, професори:

Д.В. Боброва - «Гражданский кодекс Украинской ССР. На­учно-практический комментарий» (1981) - в співавт., «Підви­щення ролі цивільно-правової відповідальності в охороні прав та інтересів громадян і організацій» (1988) - у співавт., «Право громадян на відшкодування шкоди» (1990), «Загальна теорія цивільного права» (1992 - в співавт.), «Зобов´язання у цивільно­му праві» (1998, у співавт.), співавтор академічних підручників «Цивільне право України» (1994, 1995, 1996, 1999, 2000, 2002);

О.В. Дзера - «Развитие права собственности в Украине» (1996), «Право власності» (2000)-співавт. і ред., «Сімейне право України» (1997) - співавт. і ред.), «Зобов´язальне право» (1998, 2000) - співавт. і ред., «Сімейне право України» (2002) - співавт. і ред.), співавтор і редактор академічних підручників з цивіль­ного права, Науково-практичного коментаря Цивільного кодек­су України (2005);

А.С. Довгерт - «Международное частное право» (1985, 1993, 1994), «Индивидуальная и кооперативная трудовая деятель­ность» (1990), «Кодифікація приватного (цивільного права)» - ред. (2000), співавтор академічних підручників, науково-прак­тичних коментарів Цивільного кодексу України;

Н.С. Кузнецова - «Подрядные договоры в инвестиционной деятельности в строительстве» (1993), «Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування» (1998, в співавт.), співавтор і редактор посібників «Зобов´язальне пра­во» (1998, 2000), «Право власності» (2000), академічних під­ручників «Цивільне право» (2000, 2002, 2004, 2005), співавтор і редактор Науково-практичних коментарів Цивільного кодексу України (2005, 2006);

доктори юридичних наук:

Т.В. Боднар, співавтор підручників, коментарів до ЦК Ук­раїни, автор монографії «Виконання договірних зобов´язань у цивільному праві» (2005);

РА. Майданик, автор монографічних досліджень: «Траст: собственность и управление капиталами» (1995), «Проблеми довірчих відносин у цивільному праві» (2003), співавтор ака­демічних підручників, Науково-практичного коментаря Цивіль­ного кодексу України (2005);

СЯ. Фурса («Нотаріальний процес. Теоретичні основи» (2002), співавтор навчальних посібників: «Нотаріат в Україні. Особлива частина» (1999), «Нотаріат в Україні. Загальна частина» (1999), «Нотаріат в Україні. Теорія і практика» (2001), «Спадкове пра­во. Теорія і практика» (2002), співавтор академічних підручни­ків, науково-практичних коментарів ЦК України (2004, 2005).

Підсумком плідної роботи київської школи цивілістики стали такі монументальні праці: «Загальна теорія цивільного права» за редакцією Д.В. Бобрової та ОА. Підопригори (1992); «Зобов´язальне право» за редакцією О.В. Дзери (1998, 2000); «Право власності» за редакцією О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової (2000); «Цивільне право» за редакцією Д.В. Бобрової, О А. Пі­допригори (1996, 1997); академічний підручник в 2-х томах «Цивільне право України» за редакцією О.В. Дзери і Н.С. Кузнє­цової (1999, 2000, 2001, 2002,2004).

Цивілістичні дослідження Інституту держави та права ім. В.М. Корецького багато років очолює проф. ЯМ. Шевченко, автор і співавтор цілої низки монографічних робіт: «Основы семейного законодательства», «Правовое положение несовер­шеннолетних», «Ответственность несовершеннолетних за пра­вонарушение», «Законодавство про сім´ю (теоретичні проблеми співвідношення цивільного і сімейного законодавства)», «Со­вершенствование законодательства о семье»; «Повышение роли гражданско-правовой ответственности в охране прав и интере­сов граждан и организаций», «Имущественннная охрана прав личности», «Власник і право власності», «Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні»;

доктор юридичних наук Кучеренко І.М. - співавтор низки робіт по праву власності, автор монографії «Організаційно-пра­вові форми юридичних осіб приватного права» (2004).

Підсумком роботи вчених інституту став виданий за редак­цією професора Шевченко Я.М. підручник у двох томах «Цивіль­не право України. Академічний курс» (2003), науково-практич­ний коментар Цивільного кодексу України (2004).

Львівську школу цивілістики представляють:

професор В.В. Луць - автор монографічних досліджень «Стро­ки виконання договорів поставки» (1971), «Заключение и исполнение хозяйственных договоров» (1978), «Хозяйственный дого­вор и эффективность производства» (1979), «Строки в цивільних правовідносинах» (1992), «Строки захисту цивільних прав» (1993), «Контракти в підприємницькій діяльності» (1999, 2001), співавтор навчального посібника «Акціонерне право» (2004), академічних підручників з цивільного права, співредактор На­уково-практичного коментаря Цивільного кодексу України (2005, 2006);

професор З.В. Ромовська - фахівець із проблем сімейного пра­ва, автор проекту Сімейного кодексу України, співавтор проекту Цивільного кодексу України - «Права та обов´язки батьків та ді­тей» (1973), «Аліментні зобов´язання» (1975), «Проблемы защи­ты в советском семейном праве» (1985), «Юридична відповідаль­ність» (1983 - у співавт.), «Сімейний кодекс України. Коментар» (2003), підручник «Українське цивільне право» в 3 т. (2005);

професор В.М. Коссак - «Іноземні інвестиції в Україні (цивіль­но-правовий аспект)» (1996), «Правове регулювання строків у будівництві» (1991), «Все про господарські товариства» (1992), «Правові засади іноземного інвестування в Україні» (1999), спі­вавтор академічних підручників і коментарів ЦК України.

Харківська школа була відома ще за радянських часів завдя­ки працям таких учених як:

професор В.П. Маслов (1922-1987) - «Осуществление и за­щита права собственности в СССР» (1961), «Основные проблемы права личной собственности в период строительства коммунизма в СССР» (1964); «Защита жилищных прав» (1970), «Радянське житлове право» (1973), «Право на жилище» (1986);

професор Ч.Н. Азімов (1931-2002) - «Договорные отноше­ния в области научно-технического прогресса» (1981), «Науч­но-техническая информация и право» (1987), «Залоговое право» (1993), «Основы патентного права» (1994), «Забезпечення вико­нання зобов´язань» (1995).

Один із кращих підручників з цивільного права за радянсь­ких часів «Советское гражданское право. Часть первая. Часть вторая» (1977, 1983) був підготовлений за редакцією визнаних харківських вчених, професорів В.П. Маслова і ОА. Пушкіна (1925-1997) (члена робочої комісії з підготовки ЦК УРСР 1963

p.; Кодексу про шлюб та сім´ю 1969; Житлового кодексу 1983; Цивільного кодексу 2000; співавтора одного із небагатьох фа­хових підручників для вищих навчальних закладів системи МВС - «Гражданское право» (1996).

За роки незалежності харківськими цивілістами видані під­ручники «Гражданское право Украины» (1996), «Цивільне право України. Частина перша» / Ч.Н. Азімов, М.М. Сібільов. В.І. Борисова та ін. (2000), «Житлове право України» (2001), «Цивільне право України: курс лекцій» за ред. Р.Б. Шишки, В.А. Кройтора (2004), «Цивільне право України» за ред. В.І. Бо­рисовой І.В. Спасібо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького (2004) та ін.

Сучасну школу дослідників представляють:

професор І.В. Спасібо-Фатєєва («Акционерные общества: корпоративные правоотношения» (1998), співавтор коментарів Законів України «О предпринимательстве» (1995), «О предпри­ятиях» (1997), «Об аренде государственного имущества» (1997), співавтор академічних підручників;

професор І.В. Жилінкова «Особисті права та обов´язки батьків та дітей» (1991), «Брачный контракт» (1995), «Право собствен­ности супругов» (1997), «Правовой режим имущества членов се­мьи» (2000), співавтор академічних підручників;

професор P.Б. Шишка «Межі здійснення авторських прав», «Патентне право України», «Підприємницька правосуб´єктність», співавтор академічних підручників;

доценти Л.М. Баранова, В.І. Борисова, М.В. Домашенко, В.М. Ігнатенко, ВА. Кройтор, В.Ю. Чуйкова, В.Л. Яроцький та інші.

Одеську цивілістичну школу представляють:

професор Є.О. Харитонов, відомий своїми дослідженнями у сфері приватного права - « Приватне право в стародавньому Римі» (1996), «Рецепція Римського приватного права» (1997), «Основы римского частного права» (1999), «Римское гражданское право» (2001); «Історія приватного права Європи: Західна традиція» (2001), «Вступ до цивільного права України» (2006), співавтор науково-практичного коментаря до Цивільного кодексу України (2003), підручника «Цивільне право України» (2004);

професор НА. Саніахметова - «Правовая защита конкурен­ции в предпринимательстве Украины» (1998), «Регулирование предпринимательской деятельности в Украине: организацион­но-правовые аспекты» (1998); та їх спільні праці: «Гражданское право: Частное право. Цивилистика» (2001) і «Гражданское и се­мейное право» (2002), «Цивільне право України» (2004);

професор Червоний Ю.С. - «Гражданское право - отрасль права Украины» (1997), «Граждане как субъекты гражданского права» (1997), співавтор науково-практичних коментарів до Сі­мейного кодексу України (2003) та Цивільного кодексу України (2003).

Серед сучасних дослідників необхідно назвати членів Робо­чої групи з опрацювання проекту Цивільного кодексу України професора В.Л. Мусіяку та професора В.М. Сибільова, співав­тора низки монографій «Власник і право власності» (1994), «Нові форми сільськогосподарського виробництва», «Право власності в Україні» (1997), «Становлення і розвиток цивіль­них і трудових відносин у сучасній Україні» (2001), підручника «Цивільне право» (2003) ст. наук, співробітника М.В. Венець-ку; доцентів І А. Безклубого «Банківські правочини: цивільно-правові проблеми (2005), І.О. Дзеру «Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні» (2001), P.O. Стефанчука «Захист честі, гідності та ділової репутації в цивільному праві» (2001), Берестову I.E. «Набуття, збереження майна без достат­ньої правової підстави» (2005), В.В. Васильченко (спадкове право), Т.П. Коваленко (спадкове право), В.М. Кравчука (до­кази в цивільному процесі), А.В. Луць (договірне право), Є.О. Рябоконь (спадкове право), В.М. Самойленко (право власності), Ю.І. Чалого та інших.

Згадуючи наукові доробки вітчизняних цивілістів, не можна не назвати імена тих вчених, яких вже нині немає: декана юри­дичного факультету Київського університету, а пізніше Головно­го арбітра Державного арбітражу СРСР професора Ю.Г. Матвее­ва (1940-1990) - «Англо-американское деликтное право» (1973), «Международные конвенции по авторскому праву» (1975,1978), «Международная охрана авторского права» (1987, 2000);

професора Є.Ф. Мельник (1919-2000) - «Законодавство про винаходи і раціоналізацію», «Здійснення та охорона авторських прав на винаходи»;

професора О А. Підопригору (1926-2005) одного із найавто­ритетніших вітчизняних дослідників права інтелектуальної власності - «Законодавство про винахідництво і раціоналіза­торство» (1971), «Право інтелектуальної власності в Україні» (1998), «Загальна теорія цивільного права» (1992 - в співавт.) і римського цивільного права «Захист права власності в римсь­кому праві» (1960), підручник «Основи римського приватного права», який неодноразово перевидавався, співавтор академіч­них підручників;

професора О.О. Підопригору (1963-2004) - фахівця із права інтелектуальної власності - «Інтелектуальна власність. Законо­давство про інтелектуальну власність» (1997); «Право інтелекту­альної власності в Україні» (1998 - в співавт.), «Інтелектуальна власність» (2003 - в співавт.), співавтора навчальних посібників «Курс лекцій з цивільного права» (2001), академічних підручни­ків з цивільного права (2002, 2004);

доцента А.М. Савицьку (1924-1991) - «Поняття протиправ-ності та її форми за радянським цивільним правом» (1974), «Воз­мещение вреда, причиненного ненадлежащим врачеванием» (1982);

доцента В.К. Дронікова (1884-1960) - «Наследование по заве­щанию», «Наследственное право Украинской ССР»; доцента ВЛ. Золотаря (житлове право); доцента СП. Індиченко (сімейне право).

Оскільки підручник підготовлений колективом кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії внутріш­ніх справ України, то згадаємо і творчі здобутки вчених НАВСУ: доцентів М.Т. Оридороги («Расторжение брака» (1958), «Обяза­тельства, возникающие из причинения вреда» (1965), «Вопросы жилищного законодательства» (1970), «Брачное правоотноше­ние» (1971); Ю.П. Косміна «Правовое регулирование матери­ально-технического снабжения в системе МВД» (1976), «Право­вое регулирование кооперированных поставок в системе МВД» (1980), «Договор об охране вневедомственной охраны МВД СССР» (1984); ІЛ. Бірюкова «Договор на организацию пожарной охраны» (1989).

Серед підручників та посібників, опублікованих останніми роками наведемо наступні: ИЛ. Бирюков, ЮА. Заика «Граждан­ское право» (1992); «Цивільне право. Частина 2» / B.C. Гопанчук, ІА. Бірюков, Ю.О. Заіка та. ін. (1994); В.М. Співак, B.C. Гопанчук «Законодавство України про шлюб та сім´ю» (1998, 2000); B.C. Го­панчук «Сімейне право України» (1998, 2000), Заика ЮА. «Граж­данское право Украины» (1998, 2000, 2002), Ю.О. Заіка «Договір страхування в діяльності ОВС» (2000), ІА. Бірюков, Ю.О. Заіка, В.М. Співак «Цивільне право України. Частина Загальна» (2000); Ю.О. Заіка, В.М. Співак «Право власності. Спадкове право» (2000); І А. Бірюков, Ю.О. Заіка, О.О. Підопригора «Курс лекцій з цивільного права» (2001); підручник «Сімейне право України» за ред. B.C. Гопанчука (2002); «Житлове право України» за ред. B.C. Гопанчука, Ю.О. Заіки (2003), «Цивільне право. Частина Загаль­на» / За ред. І А. Бірюкова, Ю.О. Заіки (2003); «Цивільне право України» / За ред. ІА.Бірюкова, Ю.О.Заіки (2004); «Страхове пра­во» / За ред. Ю.О. Заіки (2004), Заіка Ю.О. «Українське цивільне право» (2005), Цивільне право України / ОТ. Братель, СВ. Гу­барев, В.П. Мироненко та ін.; «Цивільне право України. Особли­ва частина» / За заг. ред. С.С. Бичкової (2005); «Сімейне право» / Бобрик В.І., Мироненко В.П., Павловська Н.В., Пилипенко СА. (2005); Заіка Ю.О. «Спадкове право України» (2006);

монографії: Заіка Ю.О. «Становлення і розвиток спадкового права в Україні» (2004), Ульяненко О.О. «Шлюбний договір у сімейному праві України» (2004), Берестова 1.Е. «Набуття, збе­реження майна без достатньої правової підстави: загальнотеоре­тичні проблеми та правові наслідки» (2005).

На жаль, причини об´єктивного характеру не дають можли­вості назвати багатьох інших вітчизняних цивілістів та їх праці, що в ніякому разі не применшує внесок наших колег в розвиток української науки цивільного права.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право