Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Цивільне право України. Загальна частина

§ 2. Чинність актів цивільного законодавства


Для правильного застосування правової норми в кожному конкретному випадку слід з´ясувати:

-  чи діє ця норма на момент її застосування (дія закону у часі);

-  чи підлягає вона застосуванню на даній території (дія закону у просторі);

-  чи поширюється ця норма на конкретну особу (дія закону щодо кола осіб).

Дія закону в часі. Дія цивільно-правових норм у часі почи­нається з моменту вступу їх у силу і продовжується до моменту, коли вони втрачають правову силу у встановленому законом по­рядку. Визначення моменту вступу в дію конкретного норматив­ного акту має велике практичне значення, оскільки за загальним правилом нормативні акти не мають зворотної сили, тобто їх дія поширюється лише на ті конкретні правовідносини, що виникли після вступу закону в дію.

Відповідно до ст. 94 Конституції України закон набирає чин­ності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його оприлюднення.

Порядок набуття чинності законів, актів Президента Украї­ни, Кабінету Міністрів визначений Указом Президента України від 10 червня 1997 р. «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» (зі змі­нами і доповненнями, внесеними Указом Президента від 4 груд­ня 1997 p.).

Відповідно до ст. З Указу Президента «Про державну реєст­рацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» від 3 жовтня 1997 р. (зі змінами від 21 травня 1998 p.), нормативно-правові акти, що видаються міністерства­ми, іншими органами виконавчої влади, органами господарсько­го управління та контролю та визначають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, набувають чинності через 10 днів після їх реєстрації, якщо в цих актах не встановлено пізнішого строку набрання ними чинності.

Держава гарантує кожному громадянинові право знати свої права та обов´язки. Стаття 57 Конституції України передбачає, що закони та інші нормативно-правові акти, що визначають пра­ва і обов´язки громадян, не доведені до відома населення у вста­новленому законом порядку, не є чинними. Офіційними друко­ваними виданнями, в яких публікуються закони і підзаконні акти, є «Відомості Верховної Ради України», «Офіційний вісник України», газети «Урядовий кур´єр» і «Голос України».

Нормативні акти уряду публікуються також у «Збірнику уря­дових нормативних актів України» та в «Зібранні законодавства  України», постанови та розпорядження Кабінету Міністрів Ук­раїни - у періодичних юридичних виданнях.

Як вже зазначалося, після набрання чинності закон діє на майбутній час. Тому з появою нового закону попередній зберігає свою чинність стосовно тих фактів, які виникли протягом часу, коли він діяв.

В окремих випадках, як виняток, законодавець може надати правовим нормам зворотної сили. Акт цивільного законодавства має зворотну дію, коли він пом´якшує або скасовує цивільну від­повідальність особи (ст. 5 ЦК).

Як виняток у законі може бути зазначено, що він (або окремі його положення) поширює свою дію на правовідносини, які ви­никли і до його прийняття, тобто закону може бути спеціально надана зворотна сила.

Термін «переживаюча сила» закону використовувався в лі­тературі в тих випадках, коли суд, вирішуючи спір, керувався нормами закону, який діяв на момент виникнення відповідного правовідношення, але вже втратив чинність´.

Дія закону в просторі. Нормативно-правові акти, в тому чис­лі й цивільно-правові, діють на всій території України. Закони, нормативні акти міністерств та відомств, центральних органів управління також діють на всій території країни, а акти місце­вих органів - на території відповідної області (міста, району).

В окремих випадках у законах і в інших нормативних ак­тах може бути передбачено, що вони підлягають застосуванню лише в певних адміністративно-територіальних одиницях, тобто дія такого акта обмежена визначеними ним адміністративними кордонами. Наприклад, дія Указів Президента України від 18 червня 1998 р. «Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області» та «Про спеціальну економічну зону «Славутич» поширюється, відповід­но, на окремі міста та райони Донецької області та м. Славутич Київської області.

Дія закону щодо кола осіб. Цивільні закони України поши­рюють свою дію на всіх осіб (фізичних і юридичних), які знахо­дяться на території України, якщо інше не передбачено законом або не випливає з його змісту. Але деякі цивільно-правові норми розраховані на певне коло осіб - тільки на громадян (наприклад, правила щодо підстав та умов оголошення громадянина помер­лим) або тільки на юридичних осіб (правила щодо підряду на ка­пітальне будівництво).

Іноземні громадяни та особи без громадянства мають такі ж права і свободи, а також несуть такі ж самі обов´язки, як і гро­мадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право