Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Цивільне право України. Загальна частина

§ 6. Система цивільного права


Право - це не лише сукупність правових норм, а й певна їх система. Правова система складається з галузей права, кожна з яких системно організована, має свій предмет і метод регулю­вання, свою структуру розподілу правових елементів. Елемента­ми правової структури є юридичні норми та інститути.

Цивільне право, як і інші галузі права, має свою систему. Структуризація цивільно-правових елементів здійснюється на основі вироблених наукою і практикою загальних підходів. Іс­нують такі системи побудови цивільного права.

Інституційна система - передбачає розподіл правових норм за окремими інститутами. Під цивільно-правовим інститутом розуміють групу цивільно-правових норм, що регулюють одно­рідні суспільні відносини (найму, купівлі-продажу, спадкуван­ня тощо).

Пандектна система — передбачає виділення загальної частини цивільного права і відокремлення речового права від зобов´язального. Пандектна система відображає статику речово­го і динаміку зобов´язального права - основних майнових прав, Що виникають у суспільстві.

Цивільне право України будується за Пандектною систе­мою. Можливість виділення загальної частини цивільного права, що стосується всіх інститутів цивільного права, свід­чить про те, що окремі інститути галузі мають спільні характеристики, які фактично можуть бути віднесені саме до цієї галузі права.

Цивільно-правовими нормами, що становлять загальну час­тину цивільного права, є норми щодо суб´єктів, об´єктів правочинів, представництва і довіреності, позовної давності.

Спеціальна або особлива частина цивільного права регулює спеціальні (особливі) суспільні відносини і складається з та­ких інститутів: особисті немайнові права фізичної особи; право власності та інші речові права; право інтелектуальної власності; зобов´язальне право; спадкове право.

Систему цивільного права слід відрізняти від систематизації цивільно-правових норм, формами якої є кодифікація та інкор­порація.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право