Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Аграрне право України

Вступ


Сільське господарство є однією з головних галузей матеріального виробництва. Воно відіграє важливу роль у житті українського суспільства, оскільки сільськогосподарське виробництво існує і розвивається передусім для задоволення першочергової життєвої потреби людей — потреби у продуктах харчування, а промисловості — в сировині.
   Правовий господарський порядок в аграрному секторі економіки України формується на основі оптимального поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин суб´єктів сільськогосподарського виробництва та державного регулювання макроеко-номічних процесів. Правове закріплення аграрної економічної політики держави здійснюється у прогнозах і програмах економічного і соціального розвитку України та окремих її регіонів, програмах діяльності Кабінету Міністрів України, у цільових програмах економічного, науково-технічного і соціального розвитку, а також у відповідних законодавчих актах.
   Складний характер сільськогосподарського виробництва, кардинальне реформування відносин власності на землю та майно, що нині відбувається в агропромисловому комплексі, зумовлюють необхідність у створенні відповідної системи правового регулювання аграрного підприємництва, яка включає загальні норми господарського законодавства і спеціальні норми, які становлять основу аграрного законодавства. Ефективність сільськогосподарського виробництва значною мірою залежить від засвоєння та впровадження у практику господарювання всіма суб´єктами аграрного підприємництва правових норм, які визначають їх правовий статус.
   Вивчення студентами юридичних навчальних закладів аграрного права сприятиме підвищенню рівня їх обізнаності з основними напрямами та формами аграрної політики нашої держави, засвоєнню положень законодавства, які регулюють аграрні відносини, формуванню в них навичок застосування норм аграрного права на практиці.
   Курс аграрного права передбачає опанування студентами загальних юридичних понять і категорій з подальшим переходом до основних інститутів аграрного права, спираючись на знання, здобуті під час вивчення цивільного права та інших галузей права.
   Як результат опанування навчального змісту посібника студенти повинні знати:
   - поняття аграрного права;
   - суб´єкти аграрного права;
   - механізм державного регулювання сільського господарства;
   - правове регулювання виробничої та фінансової діяльності суб´єктів аграрного господарювання;
   - організаційно-правове забезпечення соціального розвитку села;
   - відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств;
   - правові засади використання земель в аграрному виробництві;
   - правове регулювання використання природних ресурсів у аграрному секторі;
   - правовий статус суб´єктів аграрного господарювання в агропромисловому секторі;
   - договірні відносини у сфері аграрного підприємництва;
   - правове забезпечення якості сільськогосподарської продукції.
   Студенти повинні уміти:
   - тлумачити чинне аграрне законодавство;
   - аналізувати юридичні факти;
   - застосовувати чинне аграрне законодавство під час розгляду справ у судах (господарських судах);
   - складати господарсько-правові, юрисдикційні та інші акти.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право