Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування

Вступ


В основу еволюції суспільства покладено процес реалізації системи публічних потреб та інтересів. Чим повніше та своєчасніше вони, втілюються у життя, тим кращих характеристик набуває загальна оцінка розвитку того чи іншого суспільно-політичного утворення під назвою "держава".

Одним з головних правових регуляторів зазначених процесів є адміністративне право - основоположна галузь публічного права. Постійні корекції, доповнення та зміни системи загальних інтересів і потреб, спричиняють безперервний розвиток відносин у владно-управлінській сфері, преважна більшість з яких підпадає під дію тих же адміністративно-правових норм. Така перманентність робить адміністративне право однією з найбільш динамічних та нестабільних галузей вітчизняного права, значно ускладнюючи вивчення її предмета, зміст якого з часом піддягає суттєвим трансформаціям.

Основною працею, в якій докладно, на монографічному рівні розглядалися проблеми предмета вітчизняного адміністративного права, була і залишається роботи радянського науковця Ю.М. Козлова "Предмет советского административного права", що побачила світ у далекому 1967 р. та певним чином підсумувала дискусії щодо визначення поняття предмета адміністративного права та його змісту.

З того часу минуло понад третини століття, протягом якого наше суспільство пережило декілька складних етапів своєї історії. Ними можна вважати і часи побудови "розвинутого соціалізму", і часи перебудови з намаганням надати соціалізму "людського обличчя" і, нарешті, сучасний період - реалізація українським народом чергової спроби створення власного демократичного державного утворення.

Нині Україна продовжує знаходитись на перехідному етапі свого розвитку, який розпочався у 1991 р. після проголошення її незалежності та характеризується кардинальними змінами, що властиві усім державам, де відбувається процес зміни соціально-економічної формації.

В нашій країні вже закладено основи сучасної демократичної держави, а саме: багатопартійність, організація державної влади на засадах її розподілу, ринкові відносини, пріоритетність забезпечення прав та свобод людини і громадянина та ін. На жаль, разом із переліченими позитивами перед Україною постали малознайомі до недавнього часу соціальні проблеми, пов´язані з "ліквідацією" широкого прошарку населення, який за радянських часів вважався середнім класом, з виникненням ускладнень щодо отримання кваліфікованої безоплатної медичної допомоги, здобуттям освіти, з подальшим поширенням різноманітних фонових явищ та багато інших. Усе це потребує свого розв´язання, в першу чергу вжиття владними виконавчими структурами відповідних ефективних заходів.

Значні зміни у змісті системи зальних потреб та інтересів останнім часом викликали такі ж зміни в частині владно-управлінських відносин, що врегульовані нормами адміністративного права.

Процес трансформації управлінських відносин, що відбувається в Україні, поступово збагачує зміст предмета вітчизняного адміністративного права. Це зумовлено першочерговим забезпеченням пріоритету прав та свобод людини і громадянина, впровадженням в Україні ринкових відносин та засад місцевого самоврядування.

На сучасному етапі функції владного управління в нашій країні здійснюються як державними органами виконавчої влади, так і органами місцевого самоврядування, причому як державному управлінню, так і управлінню з боку місцевого самоврядування притаманні такі ознаки, як публічність, визначеність у законі меж діяльності. Ці види управління відрізняються один від одного лише за суб´єктами та характером джерел їх регулювання. У той же час вони стосуються інтересів громадян, спрямованих на реалізацію та захист їхніх прав і свобод, створення умов для виконання ними своїх обов´язків.

В умовах проведення в Україні адміністративної реформи відбуваються інтенсивні зміни форм, методів та принципів управлінської діяльності. Державне управління як вид соціального управління з об´єктивних причин продовжує свою подальшу трансформацію. У зв´язку з цим все більш нагальною стає потреба додаткового вивчення питань, пов´язаних з поняттям предмета адміністративного права та визначенням його меж, окремих елементів складу адміністративно-правових відносин, їх видами та властивостями. Саме ці та деякі споріднені з ними проблеми розглядаються в даному посібнику.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право