Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Конкурентне право України

2. Розгляд заяв антимонопольными органами


Заяви про ознаки порушень конкурентного законодав­ства у справах, підвідомчих адміністративній колегії тери­торіального відділення, подаються у відділення за місцем вчинення порушення або за місцем перебування відповіда­ча, або за місцем настання наслідків порушення.

Заяви про порушення в інших справах подаються в Ко­мітет. Заява повинна подаватися у письмовій формі і містити найменування органу, в який подається заява; наймену­вання, поштову адресу, інші реквізити (факс, телефон) за­явника; найменування, поштову адресу, інші реквізити відповідача; вимоги і виклад обставин, якими заявник об­ґрунтовує свої вимоги; перелік документів, які додаються до заяви; підпис заявника або його представника із зазна­ченням часу подачі заяви.

До заяви додаються матеріали, наявні у заявника, яки­ми заявник обґрунтовує свої вимоги.

Заява про порушення конкурентного законодавства роз­глядається протягом тридцяти календарних днів, а у разі потреби отримання додаткової інформації, яка не може бути надана заявником, термін розгляду заяви може бути подо­вжений державним уповноваженим, головою відділення на шістдесят календарних днів, про що письмово повідом­ляється заявникові.

Якщо стосовно відповідача, зазначеного в заяві, вже відкрито справу за вказаними в заяві ознаками порушен­ня, заява може бути приєднана до цієї справи, про що пись­мово повідомляється заявникові.

Встановивши, що заява подана без дотримання зазначе­них вимог і це перешкоджає розгляду заяви, державний уповноважений, голова відділення залишає заяву без руху, про що письмово повідомляє заявнику і надає йому термін для усунення недоліків.

Наприклад, мешканці будинку звернулися у відділен­ня із заявою про те, що тепломережа надає їм неякісні по­слуги, температурний режим в квартирах не відповідає нор­мам, і тому просять зобов´язати тепломережу зробити пе­рерахунок і притягти її до відповідальності. Проте при цьому заявники не додали до заяви жодного документа, що підтверджує факт надання неякісних послуг централізова­ного теплопостачання як з боку тепломережі, так і з боку житлово-експлуатаційної організації. Такими документа­ми є:

• копії заяв, надіслані в житлово-експлуатаційну орга­нізацію і тепломережу, з проханням направити представ­ників для встановлення причини надання неякісних послуг, з відмітками про їх реєстрацію в комунальних службах і відповіді на них;

  • копії актів-претензій, складені і підписані не менш як трьома мешканцями будинку, з відміткою про реєстра­цію в комунальних службах, в яких зафіксована темпера­тура усередині кожної кімнати, період, протягом якого на­давалися неякісні послуги;
  • копії документів (квитанції), що підтверджують оп­лату за надані неякісні послуги.

У цьому випадку відділення залишає заяву без руху.

Час, на яку заяву було залишено без руху, не зарахо­вується в строк розгляду заяви. У разі невиконання зазна­чених вимог у встановлений термін заява може бути зали­шена без розгляду, про що письмово повідомляється заяв­никові. Якщо заявник відмовився від заяви, то вона залишається без розгляду, що не є перешкодою для продов-Комітетом, відділенням дослідження з питань, по­рушених у заяві. Залишення заяви без розгляду не позбав­ляє заявника права звернутися в Комітет, відділення з по­вторною заявою про порушення.

Розгляд заяви може бути зупинений за власною ініціати­вою органу Комітету або голови територіального відділення або за заявою особи, яка бере участь у справі, до завершення розгляду органом Комітету, судом, господарським судом по­в´язаної з цією заявою справи або до рішення державним ор­ганом пов´язаного з ним іншого питання. Про зупинення розгляду заяви письмово повідомляється заявникові.

Прийнявши заяву, співробітники відділення (Комітету) готують план його розгляду, який затверджується головою відділення (держуповноваженим) і включає вивчення нор­мативних документів, аналіз інформації, викладеної в заяві, підготовку запитів за інформацією, якої бракує, уза­гальнення зібраної інформації і підготовку подання про початок розгляду справи або листа про відсутність ознак порушень.

У разі невиявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції державний уповноваже­ний, голова відділення відмовляють у розгляді справи, про що письмово повідомляється заявникові.

Розпорядження про початок справи або про відмову в роз­гляді справи на підставі частини 2 ст. 36 Закону про захист економічної конкуренції, підвідомчій Комітету, адміністративній колегії Комітету, державному уповноваженому Ко­мітету, приймає державний уповноважений Комітету.

Розпорядження про початок справи або про відмову в розгляді справи на підставі частини 2 ст. 36 Закону про за­хист економічної конкуренції, підвідомчої адміністра­тивній колегії територіального відділення Комітету, прий­має адміністративна колегія територіального відділення Комітету.

Розпорядження про початок розгляду справи надси­лається відповідачу протягом трьох робочих днів з дня його прийняття, заявникові і третім особам надсилається по­відомлення про початок розгляду справи.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право