Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Реклама на щитах в воронеже Городская реклама.
Конкурентне право України

2. Державне регулювання природних монополій


Регулювання діяльності суб´єктів природних монополій здійснюється національними комісіями регулювання при­родних монополій, які утворюються і функціонують відпо­відно до Закону про природні монополії.

У випадках, встановлених законом, регулювання діяль­ності суб´єктів природних монополій може здійснюватися органами виконавчої влади і органами місцевого самовря­дування. Прикладом може слугувати діяльність тепломе­реж по наданню послуг централізованого постачання теп­лової енергії або водоканалів по централізованому водопос­тачанню і водовідведенню, яка регулюється нормативними актами облдержадміністрацій, міських рад і їх виконкомів, райдержадміністраціями.

Державний контроль за дотриманням конкурентного законодавства в сферах природних монополій здійснюєть­ся АМКУ відповідно до його компетенції.

Громадський контроль за діяльністю суб´єктів природ­них монополій здійснюють об´єднання споживачів у поряд­ку, встановленому законодавством. Органи, що регулюють діяльність суб´єктів природних монополій, сприяють здійсненню об´єднаннями споживачів громадського конт­ролю за діяльністю суб´єктів природних монополій.

Діяльність суб´єктів природних монополій, а також діяльність суб´єктів господарювання на суміжних ринках підлягає ліцензуванню.

Предметом регулювання діяльності суб´єктів природних монополій є:

—ціни (тарифи) на товари, які виробляються суб´єкта­ми природних монополій;

—доступ споживачів до товарів, які виробляються (реа­лізуються) суб´єктами природних монополій;

—інші умови здійснення підприємницької діяльності у випадках, передбачених законодавством.

Регулювання діяльності суб´єктів природних монополій здійснюється на основі принципів гласності і відвертості процедур регулювання, адресності регулювання, його спря­мованості на конкретний суб´єкт природної монополії, са­моокупності суб´єктів природних монополій, стимулюван­ня підвищення якості товарів і задоволення попиту на них, забезпечення захисту прав споживачів.

При регулюванні цін (тарифів) на товари суб´єктів при­родних монополій відповідними органами враховуються витрати, які згідно з законами про оподаткування відно­сяться на валові витрати виробництва і обігу; податки і збори (обов´язкові платежі) до бюджетів і до державних цільо­вих фондів; вартість основних виробничих фондів, аморти­заційні відрахування; потреби в інвестиціях, необхідних для відтворення основних виробничих фондів; очікуваний прибуток від можливої реалізації товарів за різними ціна­ми (тарифами); віддаленість різних груп споживачів від місця виробництва товарів; відповідність якості товарів, які виробляються (реалізуються), потребам споживачів та інші чинники.

Суб´єкти природних монополій у своїй діяльності зобо­в´язані керуватися наступним:

1.Дотримуватися встановленого порядку ціноутворен­ня, стандартів і показників безпеки і якості товару, а також інших умов і правил здійснення підприємницької діяль­ності, визначених у ліцензіях на здійснення підприємниць­кої діяльності в сферах природних монополій і на суміж­них ринках.

2.Вести окремий бухгалтерський облік по кожному виду діяльності, який підлягає ліцензуванню.

3.Забезпечувати на недискримінаційних умовах реалі­зацію вироблених ними товарів споживачам, а також не створювати перешкод для реалізації угод між виробника­ми, які здійснюють діяльність на суміжних ринках, і спо­живачами.

4.Надавати органам, які регулюють їх діяльність, до­кументи і інформацію, необхідні для виконання цими орга­нами своїх повноважень, в обсягах і в терміни, встановлені відповідними органами.

5.Забезпечувати посадовцям органів, які регулюють їх діяльність, доступ до документів і інформації, що необхідні для здійснення цими органами своїх повноважень, а також до об´єктів, устаткування і земельних ділянок, які знахо­дяться в їх власності або в користуванні.

6.Суб´єкти природних монополій не можуть чинити дії, які призводять або можуть призвести до неможливості ви­робництва (реалізації) товарів, щодо яких здійснюється ре­гулювання, або до заміни їх іншими товарами, не однако­вими за споживчими характеристиками.

Останнє пояснюється відсутністю конкуренції на відпо­відному товарному ринку.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право