Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Конкурентне право України

1. Сфери діяльності природних монополій


Законодавство України про природні монополії регулюєть­ся Законом України «Про природні монополії», Повітряним кодексом України, Кодексом торговельного мореплавства України, законами України «Про захист економічної конку­ренції», «Про Антимонопольний комітет України», «Про транспорт», «Про зв´язок», «Про трубопровідний транспорт», «Про залізничний транспорт», «Про захист від недобросовіс­ної конкуренції», «Про електроенергетику», іншими закона­ми України, які встановлюють особливості здійснення підприємницької діяльності в сферах природних монополій.

Сфера дії Закону про природні монополії поширюється на відносини, що виникають на товарних ринках України, які перебувають в стані природної монополії, а також на суміжних ринках за участю суб´єктів природних монополій.

Передбачене цим Законом регулювання діяльності суб´єктів природних монополій не застосовується у сферах, які не належать до природних монополій, якщо інше не встановлене законами України.

Крім того, законодавством про природні монополії мо­жуть встановлюватися особливості регулювання діяльності суб´єктів природних монополій на окремих товарних ринках.

У конкурентному законодавстві термін «природна мо­нополія» вживається як стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є ефективнішим за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв´язку з істотним зменшен­ням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), які виробляються суб´єктами природних монополій, не можуть бути замінені в споживанні іншими товарами (послугами), у зв´язку з чим попит на цьому товарному ринку менше за­лежить від зміни цін на ці товари (послуги), чим попит на інші товари (послуги). При цьому розрізняють суміжний ринок — товарний ринок, який не перебуває в стані при­родної монополії, для суб´єктів якого реалізація виробле­них товарів або використання товарів інших суб´єктів гос­подарювання неможливе без безпосереднього використан­ня товарів, які виробляються (реалізуються) суб´єктами природних монополій. Суб´єкт природної монополії — суб´єкт господарювання (юридична особа) будь-якої форми власності (монопольне утворення), який виробляє (реалізує) товари на ринку, що перебуває в стані природної монополії.

Відповідно до Закону про природні монополії регулюєть­ся діяльність суб´єктів природних монополій у сферах транспортування нафти і нафтопродуктів трубопроводами, транспортування природного і нафтового газу трубопрово­дами та його розподіл; транспортування інших речовин тру­бопровідним транспортом; передача і розподіл електричної енергії; користування залізницею, диспетчерськими служ­бами, вокзалами та іншими об´єктами інфраструктури, які забезпечують рух залізничного транспорту загального ко­ристування; управління повітряним рухом; зв´язок загаль­ного користування; централізоване водопостачання і водовідведення, централізоване постачання теплової енергії; спеціалізовані послуги транспортних терміналів, портів, аеропортів за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України.

Наприклад, транспортування природного газу здійснюється облгазами і міськгазами, передача і розподіл електричної енергії Обленерго і підприємствами елект­ричних мереж (ПЕМ), послуги зв´язку загального користу­вання надаються «Укртелекомом»; централізованого водо­постачання і водовідведення — Водоканалами, постачання теплової енергії — Тепломережами.

Перелік суб´єктів природних монополій складається і ведеться АМКУ відповідно до його повноважень.

До суміжних ринків, які регулюються відповідно до За­кону України про природні монополії, відносяться постачання природного газу та інших речовин, транспортування яких здійснюється трубопровідним транспортом; зберіган­ня природного газу в об´ємах, які перевищують рівень, що встановлюється умовами і правилами здійснення підприє­мницької діяльності по зберіганню природного газу (ліцен­зійними умовами); внутрішні і міжнародні перевезення пасажирів і вантажів залізничним, повітряним, річковим і морським транспортом; виробництво електричної енергії в об´ємах, які перевищують рівень, що встановлюється умо­вами і правилами здійснення підприємницької діяльності по виробництву електричної енергії (ліцензійними умова­ми); постачання електричної енергії; виробництво теплової енергії (крім випадків, коли вона використовується виключ­но для внутрішньовиробничих потреб) в об´ємах, які пере­вищують рівень, що встановлюється умовами і правилами здійснення підприємницької діяльності по виробництву теплової енергії (ліцензійними умовами); надання послуг міжміського і міжнародного телефонного зв´язку.

Наприклад, постачання нафти трубопроводами здійсню­ють компанії «Укрнафта», «Чорноморнафтагаздобича», «Лукойл», «ТНК» таін.

Постачання електроенергії в Донецькій області за регу­льованим тарифом здійснюють ВАТ «Донецькобленерго», ГП «Укренерговугілля», ВАТ «Пем-енерговугілля», ТОВ «Сервіс-інвест»; за нерегульованим тарифом — ТОВ «Схід-енерго», ДП «Енергоатом» таін.

Виробництво електроенергії здійснюється атомними, гідро- і теплоелектростанціями.

Перевезення вантажів залізничним транспортом здійснюють Одеська, Львівська, Донецька та інші залізниці, а морським транспортом — Чорноморське морське паро­плавство, ТОВ «Торговий флот Донбасу» та ін.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право