Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Конкурентне право України

3. Порядок подачі і розгляду заяв про надання дозволів на узгоджені дії


Заяви про надання дозволів на узгоджені дії подаються і розглядаються антимонопольними органами з урахуван­ням підвідомчості.

Комітету в основному підвідомчі питання про надання попередніх висновків про узгоджені дії, які призвели або можуть призвести до недопущення, усунення або обмежен­ня конкуренції на ринках, територіальні межі яких охоп­люють більше ніж третину регіонів України або учасником яких є підприємство, що має стратегічне значення для еко­номіки і безпеки держави, а також учасником яких є транс­національна корпорація або нерезидент. Крім того, в ком­петенцію Комітету входять узгоджені дії, учасником яких є суб´єкт господарювання, що займає монопольне (доміну­юче) становище на ринку товару, за винятком випадків, коли всі учасники узгоджених дій зареєстровані в одному регіоні і діють на регіональних ринках, які не виходять за межі цього регіону, а також пов´язані з прийняттям рішень Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України і з забезпеченням національної безпеки, оборони, суспільних інтересів.

Комітет може також прийняти до свого розгляду будь-яке питання про узгоджені дії.

Адміністративній колегії Комітету підвідомчі питання про надання попередніх висновків і про узгоджені дії, за винятком питань, підвідомчих Комітету, у разі передачі заяви на її розгляд головою Комітету.

Державному уповноваженому Комітету підвідомчі питан­ня про надання попередніх висновків і про узгоджені дії, за винятком питань, підвідомчих Комітету і адміністративним колегіям Комітету, у випадках якщо учасники узгоджених дій зареєстровані в різних регіонах і/або діють на регіональ­них ринках, які охоплюють територію декількох регіонів, зокрема частин декількох регіонів, або узгоджені дії, які привели або можуть призвести до недопущення, усунення або обмеження конкуренції, поширюються на ринки, гео­графічні межі яких охоплюють декілька регіонів України.

Адміністративній колегії територіального відділення Комітету підвідомчі питання про надання попередніх вис­новків і про узгоджені дії, за винятком питань, підвідом­чих Комітету, адміністративній колегії Комітету і держав­ному уповноваженому Комітету, якщо учасники узгодже­них дій зареєстровані в одному регіоні і діють на регіональному ринку, який не виходить за межі цього регі­ону, і при цьому узгоджені дії, які привели або можуть при­звести до недопущення, усунення або обмеження конку­ренції, поширюються на ринки, що не виходять за гео­графічні межі відповідного регіону України.

Голова Комітету має право за клопотанням заявника, органу Комітету або за власною ініціативою витребувати будь-яку заяву, яка є у провадженні органу Комітету або посадовця Комітету, уповноважених розглядати заяву, і передати її на розгляд адміністративної колегії Комітету, іншого органу Комітету або посадовця Комітету.

Відповідно до частини другої ст. 26 Закону про захист економічної конкуренції заява про дозвіл, висновки вва­жається прийнятою до розгляду після закінчення 15-денно­го терміну з дати надходження її в органи Комітету за підвідомчістю, якщо протягом цього часу державний упов­новажений Комітету або голова територіального відділення Комітету не повернули заявникові вказану заяву з повідом­ленням, що вона та інші документи не відповідають встанов­леним Комітетом вимогам і це перешкоджає її розгляду.

Якщо учасник узгоджених дій відмовляє іншому учасни­кові узгоджених дій — заявникові в наданні документів та іншої інформації, необхідної для розгляду Комітетом, адмін­істративною колегією Комітету, державним уповноваженим Комітету або адміністративною колегією територіального відділення Комітету, державний уповноважений Комітету або голова територіального відділення Комітету на підставі звер­нення заявника приймає розпорядження про надання учас­никам узгоджених дій такої інформації в зазначений термін. Про прийняте розпорядження повідомляється заявникові.

Заява вважається прийнятою до розгляду після отриман­ня всієї інформації, передбаченої пунктом 6.2 Положення про узгоджені дії, про що орган Комітету протягом десяти днів повідомляє заявника.

Відповідно до частини четвертої ст. 26 Закону України про захист економічної конкуренції у випадку, якщо узго­джені дії проводяться із застосуванням конкурсних проце­дур (торги, аукціони, конкурси, тендери і т.п.), заява може подаватися як до початку конкурсної процедури, так і після, але не пізніше ніж тридцять днів з дати оголошення пере­можця, якщо інше не передбачене законом.

Відповідно до частини п´ятої ст. 26 Закону про захист економічної конкуренції, якщо суб´єкт господарювання чинить рівноцінні узгоджені дії з різними суб´єктами гос­подарювання, заява може бути подана відносно однієї уз­годженої дії за умови надання інформації по всіх інших учасниках узгоджених дій в порядку, визначеному Поло­женням про узгоджені дії.

Суб´єкти господарювання можуть за власною ініціати­вою звернутися в органи Комітету із заявою про надання попередніх висновків щодо запланованих узгоджених дій.

Схема 6.3

 ЗМІСТ ЗАЯВИ ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА УЗГОДЖЕНІ ДІЇ

6.3

Заява про надання дозволу подається в письмовій формі і повинна містити інформацію згідно з схемою 6.3.

Визначення переліку суб´єктів господарювання, стосов­но яких учасники узгоджених дій пред´являють докумен­ти і відомості, які додаються до заяви про надання дозволу, здійснюється згідно з Порядком визначення переліку суб´єктів господарювання, відносно яких учасники узго­джених дій дають інформацію, наведеним у додатку 4 По­ложення про узгоджені дії.

До заяви про надання дозволу додаються підготовлені згідно з вимогами до порядку підготовки і подачі заяви і документів, які до нього додаються, викладені в додатку 1 вказаного Положення, такі основні документи.

Перш за все, це належним чином оформлені установчі документи (установчий договір, статут) суб´єктів господа­рювання — учасників узгоджених дій, копії їх свідоцтв про реєстрацію, а також відомості про узгоджені дії суб´єктів господарювання, які містять інформацію про зміст заявле­ної дії і розрахунок вартісних показників.

Заявник подає відомості про основні види діяльності кож­ного учасника узгоджених дій, його частку на ринку згідно з додатком 3, які, зокрема, містять інформацію про основні види діяльності суб´єктів господарювання, до складу яких входить учасник узгоджених дій, дані про їх частки на за­гальнодержавному і регіональному товарних ринках за два останні роки і документ, який підтверджує внесення плати за подачу заяви про надання дозволу на узгоджені дії.

При змінах в узгоджених діях, на які було одержано дозвіл органу АМКУ, якщо ці зміни не передбачають зміну кола учасників і не поширюються на інші товарні ринки, але пов´язані із зміною предмета і цілей узгоджених дій, порядку розподілу доходів і збитків між учасниками узгоджених дій, порядку формування і компетенції органу управління створеного суб´єкта господарювання, порядку прийняття рішень цим органом управління, а також якщо ці зміни посилюють узгодженість учасників на ринку і/або призводять до погіршення умов конкуренції між учасника­ми узгоджених дій іншим способом, в орган Комітету заяв­ником подаються, крім вказаної вище інформації, належ­ним чином оформлені установчі документи (установчий договір, статут) суб´єктів господарювання — учасників узгод­жених дій, копії їх свідоцтв про реєстрацію і копію рішень про зміни угод, письмових домовленостей, копії документів, які стосуються вказаних змін в узгоджених діях.

Представництвом іноземного суб´єкта господарської діяльності в Україні подається також копія свідоцтва про реєстрацію, виписка з торгового (банківського) реєстру краї­ни, де офіційно зареєстрований головний орган управління іноземного суб´єкта, і довіреність на здійснення представ­ницьких функцій, оформлена в установленому порядку.

Виписка з реєстру і довіреність повинні бути нотаріаль­но засвідчені по місцю їх видачі, легалізовані належним чи­ном у консульських установах, які представляють інтереси України, якщо міжнародними договорами України не перед­бачене інше, і супроводжуватися перекладом українською мовою, який засвідчується в установленому порядку.

Заява про надання попередніх висновків подається відповідно до вимог пункту 6.9 Положення про узгоджені дії. При подачі заяви про надання попередніх висновків за­явник самостійно визначає обсяг інформації і документів виходячи з його власного розуміння особливостей узгодже­них дій.

При розгляді заяви органом Комітету у разі потреби у суб´єктів господарювання — учасників узгоджених дій, інших юридичних і фізичних осіб може бути запитана інша інформація, яка дозволяє з´ясувати зміст і наслідки узго­джених дій.

Заява про узгоджені дії вважається прийнятою до роз­гляду після 15 днів з дня її надходження, якщо протягом цього часу державний уповноважений Комітету, голова те­риторіального відділення Комітету не повернули заявни­кові заяву із повідомленням, що вона та інші документи не відповідають встановленим Комітетом вимогам і це пере­шкоджає її розгляду.

Якщо учасник узгоджених дій відповідає відмовою іншому учасникові узгоджених дій — заявникові в наданні документів та іншої інформації, необхідної для розгляду заяви, державний уповноважений Комітету або голова те­риторіального відділення Комітету на підставі звернення заявника приймають розпорядження про надання учасником узгоджених дій такої інформації в зазначений термін. Про прийняте розпорядження повідомляється заявникові. Заява про надання дозволу вважається прийнятою до роз­гляду після отримання всієї інформації, передбаченої цим розпорядженням, про що орган Комітету протягом десяти днів сповіщає заявника.

Органи Комітету розглядають заяву про надання дозво­лу на узгоджені дії протягом трьох місяців з дня прийняття її до розгляду відповідним органом Комітету.

Заява про зміни в узгоджених діях, на які було одержа­но дозвіл органів Комітету, якщо ці зміни не передбачають зміни кола учасників і не поширюються на інші товарні ринки, але пов´язані із зміною предмета і цілей узгодже­них дій, порядку розподілу доходів і збитків між учасника­ми узгоджених дій, порядку формування і компетенції орга­ну управління створеного суб´єкта господарювання, поряд­ку прийняття рішень цим органом управління, а також якщо ці зміни посилюють узгодженість учасників на рин­ку і/або призводять до погіршення умов конкуренції між учасниками узгоджених дій іншим способом, розглядаєть­ся органами Комітету протягом ЗО днів з дня прийняття його до розгляду відповідним органом Комітету.

Заява залишається без розгляду у разі надходження від заявника клопотання про відкликання заяви, про що прий­мається розпорядження відповідних органів Комітету.

Залишення заяви без розгляду не позбавляє заявника права звернутися в Комітет, його територіальне відділення з повторною заявою.

Копія рішення органів Комітету про залишення заяви без розгляду надсилається заявникові протягом десяти днів з дня прийняття рішення.

Якщо протягом терміну розгляду заяви, передбаченого в пунктах 8.1 і 8.2 Положення про узгоджені дії, органи Комітету надали дозвіл або не розпочали розгляд справи про узгоджені дії, рішення про надання дозволу на узгоджені дії вважається прийнятим. Орган Комітету, який розгля­дав заяву, може повідомити про це заявникові протягом десяти днів.

Днем прийняття рішення про надання дозволу на узго­джені дії, зміни в узгоджених діях вважається останній день терміну розгляду заяви, передбаченого частиною першою ст. 27 Закону про захист економічної конкуренції.

У разі виявлення підстав, відповідно до яких орган Ко­мітету не може надати дозвіл на узгоджені дії, зміни в уз­годжених діях, а також у разі необхідності проведення складного поглибленого дослідження або експертизи відповідні органи Комітету починають розгляд справи про узгоджені дії, про що приймається розпорядження і пись­мово повідомляється особі, яка подала заяву. Разом з по­відомленням про початок розгляду справи присилається перелік інформації, яку заявник повинен надати для прий­няття Комітетом рішення у справі.

Дозвіл на узгоджені дії, які призвели або можуть при­звести до недопущення, усунення або обмеження конку­ренції, передбачені пунктом 3.2 Положення про узгоджені дії, може бути надано, якщо учасники узгоджених дій до­ведуть, що ці дії не призводять до істотного обмеження кон­куренції на всьому ринку або в значній його частині і спри­яють, відповідно, вдосконаленню виробництва, придбанню або реалізації товару; техніко-технологічному, економічно­му розвитку; розвитку малих або середніх підприємців; оптимізації експорту або імпорту товарів; розробці і засто­суванню уніфікованих технічних умов або стандартів на товари; раціоналізації виробництва.

Для прикладу розглянемо ситуацію, коли два поста­чальники — ВАТ «Хімпром» і ТОВ «Хімік» базового хімічного продукту К ухвалили рішення побудувати нове виробництво, яким керуватиме спільно створене ними підприємство. Передбачається, що виробництво виробля­тиме близько 50 відсотків їх загального обсягу виробниц­тва товару К. Даний товар є однорідним і не має замін­ників, тобто формує власний товарний ринок, який яв­ляється стабільним. Засновники нового підприємства не планують істотного збільшення обсягу випуску і закрива­ють стару фабрику. ВАТ «Хімпром» і ТОВ «Хімік» мають ринкові долі по 20 відсотків кожен. На цьому ринку пра­цюють три інших конкуренти з частками від 10 до 15 відсотків і декілька дрібних учасників.

Імовірно, що створення спільного підприємства мало б вплив на конкурентну поведінку її учасників тому, що координація забезпечила б їм помітну ринкову владу, якщо не домінуюче становище завдяки інтересу в роботі спільно­го підприємства. На ринку спостерігалося б обмеження кон­куренції. Підвищення ефективності, яке могло б перевищи­ти ці наслідки, є маловірогідним, оскільки істотного збільшення обсягів виробництва не очікується.

Зазначені узгоджені дії з великою вірогідністю заборо­нені та їх здійснення вимагає поглибленого вивчення рин­ку для отримання дозволу органів Комітету.

Дозвіл Комітету на узгоджені дії, зміни в узгоджених діях, передбачені пунктом 3.1 Положення про узгоджені дії, не може бути надано, якщо конкуренція суттєво обмежуєть­ся на всьому ринку або в значній його частині.

Кабінет Міністрів України може дозволити узгоджені дії, на які АМКУ не було надано дозвіл, якщо учасники уз­годжених дій доведуть, що позитивний ефект для суспіль­них інтересів перевищує негативні наслідки обмеження конкуренції.

Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, на які Комітетом не було надано дозвіл, визначається постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 219 «Про затвердження Порядку на­дання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб´єктів господарювання».

Рішення про надання дозволу на узгоджені дії зберігає силу протягом року, якщо більший термін не зазначений у рішенні. Для здійснення узгоджених дій після закінчення терміну збереження чинності рішення, учасники узгодже­них дій подають нову заяву. Узгоджені дії, які здійснені після терміну втрати чинності рішенням, вважаються здійсненими без дозволу органу Комітету.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право