Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Конкурентне право України

2. Типові вимоги до узгоджених дій суб´єктів господарювання


Більшість узгоджених дій (угод) у народному госпо­дарстві не вимагають дозволів антимонопольних органів, оскільки спрямовані на забезпечення ефективності суспіль­ного виробництва.

Проте ряд з них може привести до суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку або в значній його частині, у тому числі і монополізації. Тому законодавством про захист економічної конкуренції встановлені загальні випадки уз­годжених дій суб´єктів господарювання, які потребують отримання попереднього дозволу органів АМКУ.

Потребують дозволу узгоджені дії і дозволу на створен­ня суб´єктів господарювання, якщо:

1) сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалі­зації товарів усіх суб´єктів господарювання, до складу яких входять учасники узгоджених дій, за останній фінансовий рік, зокрема за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 12 млн. евро, визначену за курсом Національного банку Украї­ни, який діяв в останній день фінансового року;

при цьому вартість (сукупна вартість) активів або об­сяг (сукупний обсяг) реалізації товарів, зокрема за кордо­ном, не менше ніж у двох суб’єктів господарювання, до скла­ду яких входять учасники узгоджених дій, перевищує суму, еквівалентну 1 млн. евро, визначену за курсом Національ­ного банку України, який діяв в останній день фінансового року, у кожного, і вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів в Україні хоча б одного суб´єкта господарювання, до складу якого входять учасники узгоджених дій, перевищує суму, еквівалентну 1 млн евро, визначену за курсом Національного банку Украї­ни, який діяв в останній день фінансового року.

Крім того, потребують дозволу: горизонтальні або змі­шані узгоджені дії, які приводять або можуть привести до фіксації цін (тарифів, розцінок), за якими ці товари (робо­ти, послуги) реалізуються третім особам або отримуються у третіх осіб; узгоджені дії, які приводять або можуть приве­сти до обмеження обсягів реалізації товарів (робіт, послуг) третім особам або придбання товарів (робіт, послуг) у третіх осіб; узгоджені дії, які приводять або можуть привести до розподілу ринків або продавців, покупців, споживачів.

Конкурентним законодавством дозволяються і не потре­бують згоди органів АМКУ будь-які узгоджені дії, крім ство­рення суб´єкта господарювання учасниками (засновника­ми), вартісні порогові показники яких перевищують показ­ники, вказані вище, якщо сукупна частка на ринку товару всіх суб´єктів господарювання, до складу яких входять учас­ники узгоджених дій, на будь-якому задіяному ринку това­ру не досягає п´яти відсотків.

Дозволяються і не вимагають дозволу органів АМКУ будь-які узгоджені дії, окрім випадків, зазначених вище, за наявності одночасно таких умов:

1. Жоден з суб´єктів господарювання, до складу яких входять учасники узгоджених дій, не займає монопольно­го (домінуючого) становища на будь-якому задіяному рин­ку товару і не має виняткових або переважених прав або повноважень від органів державної влади, органів місцево­го самоврядування, органів адміністративно-господарсько­го управління і контролю, суб´єктів природної монополії або інших монопольних утворень.

2.Сукупна частка на ринку всіх суб´єктів господарюван­ня, до складу яких входять учасники горизонтальних, змішаних узгоджених дій на будь-якому задіяному ринку товару не досягає 15 відсотків, або сукупна частка на ринку всіх суб´єктів господарювання, до складу яких входять учас­ники вертикальних, конгломератних узгоджених дій, на будь-якому задіяному ринку товару не досягає 20 відсотків.

У випадках, якщо вказана вище сукупна частина учас­ників узгоджених дій на ринку на перших порах не перевищує 5 відсотків, а в майбутньому буде перевищувати цей рівень, але залишатися меншою 10 відсотків; або вказана вище сукупна частина на ринку на перших порах не пере­вищує 15 відсотків, а в майбутньому буде перевищувати цей рівень, але залишатися меншою 20 відсотків; або вказана вище сукупна частина учасників горизонтальних і зміша­них узгоджених дій на ринку на перших порах не переви­щує 20 відсотків, а в майбутньому буде перевищувати цей рівень, але залишатися меншою 25 відсотків, то узгоджені дії дозволяються і не потребують дозволу органів АМКУ про­тягом двох років підряд після року, в якому поріг відповід­но в 5, 15, 20 відсотків був перевищений вперше.

У випадках, якщо вказана сукупна частина на ринку на перших порах не перевищує 5 відсотків, а в майбутньому перевищує відповідно 10 відсотків; або вказана сукупна частина на ринку на перших порах не перевищує 15 відсотків, а в майбутньому перевищує 20 відсотків; вказа­на сукупна частина на ринку на перших порах не переви­щує 20 відсотків, а в майбутньому перевищує 25 відсотків, то узгоджені дії дозволяються і не потребують згоди органів АМКУ протягом одного року, після року, в якому поріг відповідно в 5, 15, 20 відсотків було перевищено вперше.

В останньому випадку загальний час, протягом якого узгоджені дії дозволяються і не вимагають дозволу органів АМКУ, не може перевищувати двох календарних років після року, в якому поріг відповідно в 5, 15, 20 відсотків був перевищений вперше.

Законодавством про захист економічної конкуренції передбачено, що не вимагає дозволу АМКУ або його органів створення суб´єкта господарювання двома і більше суб´єкта­ми господарювання, яке призводить або може призвести до посилення координації конкурентної поведінки між суб´єк­тами господарювання, що створюють цей суб´єкт господа­рювання, або між ними і новоствореним суб´єктом господа­рювання, якщо засновники (учасники) зв´язані за рахунок відносин контролю завдяки перебуванню у власності, уп­равлінні (користуванні) більше 50 відсотків частин (акцій, паїв); або об´єднані в один концерн, створений на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємств, і дозвіл на створення якого, а також дозвіл на вступ до якого наданий АМКУ або його органами.

Не потребують дозволу АМКУ або його органів узгоджені дії, зв´язані зі вступом суб´єктів господарювання в об´єднан­ня, які не ущемляють конкуренцію між засновниками (учасниками), і дозвіл на створення якого був наданий Ко­мітетом або його органами, якщо рішення про вступ суб´єктів господарювання в об´єднання (зокрема рішення щодо внесення змін в установчі документи об´єднання), прийняті об´єднанням після одержання дозволу АМКУ або його органів на створення цього об´єднання, не посилюють узгодженість дій на ринку засновників (учасників) об´єд­нання і не призводять до погіршення умов конкуренції між засновниками (учасниками).

Крім того, не потребують дозволу АМКУ або його органів зміни до узгоджених дій стосовно створення суб´єктів гос­подарювання, не зв´язані зі зміною предмета і діяльності суб´єктів господарювання, порядку розподілу доходів і збитків, складу, порядку формування і компетенції органу управління, порядку прийняття, органом управління рішень, а також інші зміни до узгоджених дій щодо ство­рення суб´єктів господарювання, які не посилюють узго­дженість дій на ринку засновників (учасників) суб´єктів гос­подарювання, не призводять іншим способом до погіршен­ня умов конкуренції між засновниками (учасниками).

Також не потребують дозволу АМКУ або його органів узгоджені дії, пов´язані з виходом господарських товариств, підприємств з об´єднань.

Крім того, статтями 7, 8 і 9 Закону про захист економіч­ної конкуренції передбачені інші узгоджені дії, які не по­требують отримання згоди антимонопольних органів.

Перш за все, це будь-які добровільні узгоджені дії ма­лих або середніх підприємців щодо спільного придбання товарів, які не приводять до суттєвого обмеження конку­ренції і сприяють підвищенню конкурентоспроможності малих або середніх підприємців. Сюди ж відносяться узго­джені дії по постачанню або використанню товарів, якщо учасник цих дій стосовно іншого учасника узгоджених дій встановлює обмеження на використання поставлених ним товарів або товарів інших постачальників; придбання в інших суб´єктів господарювання або продаж іншим суб´єктам господарювання або споживачам інших товарів; прид­бання товарів, які за своєю природою або згідно з торгови­ми та іншими чесними звичаями в підприємницькій діяль­ності не належать до предмета угоди; формування цін або інших умов договору про продаж поставленого товару іншим суб´єктам господарювання або споживачам, але при цьому не призводять до істотного обмеження конкуренції на всьому ринку або в значній його частині, у тому числі монополізації відповідних ринків, або економічно необґрунтованому підвищенню цін.

Не потребують отримання згоди угоди про передачу пра­ва інтелектуальної власності або про використання об´єкта права інтелектуальної власності, які обмежують здійснен­ня господарської діяльності сторони угоди, котрій пере­дається право, але ці обмеження не виходять за межі закон­них прав суб´єкта права інтелектуальної власності. Вва­жається, що не виходять за межі прав інтелектуальної власності обмеження щодо їх обсягу, які передаються, тер­міну і території дії дозволу на використання об´єкта права інтелектуальної власності, і виду діяльності, сфери вико­ристання, мінімального обсягу виробництва.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право