Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Конкурентне право України

1. Поняття і види узгоджених дій


Законодавство про захист економічної конкуренції вста­новлює певні правила до узгоджених дій суб´єктів господа­рювання, які регламентують їх поведінку на ринку.

Згідно з ст. 5 Закону про захист економічної конкуренції узгодженими діями є укладення суб´єктами господарюван­ня угод в будь-якій формі, прийняття об´єднаннями рішень в будь-якій формі, а також будь-яка інша узгоджена конку­рентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб´єктів гос­подарювання.

Узгодженими діями є також створення суб´єкта госпо­дарювання, якщо результатом створення якого є координа­ція конкурентної поведінки між суб´єктами господарюван­ня, що створили зазначений суб´єкт господарювання, або між ними і новоствореним суб´єктом господарювання.

Юридичні або фізичні особи, які здійснюють або мають намір здійснювати узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.

На відміну від антиконкурентних неузгоджених дій уз­годжені дії направлені на підвищення ефективності вироб­ництва і не повинні призводити до недопущення, усунення або обмеження конкуренції.

Розрізняють такі види узгоджених дій.

Горизонтальні узгоджені дії є укладенням суб´єктами господарювання угод в будь-якій формі, прийняття об´єд­наннями рішень у будь-якій формі, будь-яка інша узгодже­на конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб´єктів господарювання, створення суб´єкта господарю­вання, ціллю або наслідком створення якого є координація конкурентної поведінки між суб´єктами господарювання, що створили вказаний суб´єкт господарювання, або між ними і новоствореним суб´єктом господарювання, коли суб´єкти господарювання, до складу яких входять учасни­ки узгоджених дій, конкурують або можуть конкурувати між собою на одному ринку товару.

Прикладом горизонтальних узгоджених дій є будь-які угоди між молокозаводами або хлібозаводами, що працю­ють в територіальних межах області. Або будь-які угоди між коксохімзаводами чи машинобудівними заводами одного профілю, що працюють на загальнодержавному ринку.

Вертикальні узгоджені дії — укладення суб´єктами гос­подарювання угод в будь-якій формі, прийняття об´єднан­нями рішень в будь-якій формі, будь-яка інша узгоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб´єктів господарювання, створення суб´єкта господарювання, ціллю або наслідком створення якого є координація конку­рентної поведінки між суб´єктами господарювання, що ство­рили вказаний суб´єкт господарювання, або між ними і но­воствореним суб´єктом господарювання, коли суб´єкти гос­подарювання, до складу яких входять учасники узгоджених дій, не конкурують і в існуючих умовах не можуть конку­рувати між собою на одному ринку товарів і при цьому зна­ходяться або можуть знаходитися у відносинах купівлі-продажу на відповідних товарних ринках (продавець—поку­пець, постачальник—споживач).

Приклад вертикальних узгоджених дій між суб´єктами господарювання наведено на схемі 6.1.

Конгломератні узгоджені дії — це укладення суб´єкта­ми господарювання угод в будь-якій формі, прийняття об´єднаннями рішень у будь-якій формі, будь-яка інша уз­годжена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб´єктів господарювання, створення суб´єкта господарю­вання, ціллю або наслідком створення якого є координація конкурентної поведінки між суб´єктами господарювання, що створили вказаний суб´єкт господарювання, або між ними і новоствореним суб´єктом господарювання, коли суб´єкти господарювання, до складу яких входять учасни­ки узгоджених дій, не конкурують і в існуючих умовах не можуть конкурувати між собою на одному ринку товарів і при цьому не знаходяться і не можуть знаходитися у відно­синах купівлі-продажу на відповідних товарних ринках (продавець—покупець, постачальник—споживач).

Схема 6.1

 ВЕРТИКАЛЬНІ УЗГОДЖЕНІ ДІЇ МІЖ СУБ´ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

6.1

Прикладом конгломератних узгоджених дій може слу­гувати створення підприємства ТОВ «Міське будівництво» різними суб´єктами господарювання, яке зображене на схемі 6.2.

 

Схема 6.2

КОНГЛОМЕРАНТНІ УЗГОДЖЕНІ ДІЇ

 6.2

Змішані узгоджені дії становлять укладення суб´єкта­ми господарювання угод в будь-якій формі, прийняття об´єднаннями рішень в будь-якій формі, будь-яка інша уз­годжена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб´єктів господарювання, створення суб´єкта господарю­вання, ціллю або наслідком створення якого є координація конкурентної поведінки між суб´єктами господарювання, що створили вказаний суб´єкт господарювання, або між ними і новоствореним суб´єктом господарювання, коли ча­стина суб´єктів господарювання, до складу яких входять учасники узгоджених дій, конкурують або можуть конку­рувати між собою на одному ринку товарів і при цьому зна­ходяться або можуть знаходитися у відносинах купівлі-продажу на відповідних товарних ринках (продавець—поку­пець, постачальник—споживач), а інша частина не конку­рують і в існуючих умовах не можуть конкурувати між со­бою на одному ринку товарів і при цьому не знаходяться і не можуть знаходитися у відносинах купівлі-продажу на відповідних товарних ринках (продавець—покупець, поста­чальник—споживач).

У конкурентному праві розрізняють поняття задіяного ринку товару, суміжного ринку товару і рівноцінних узго­джених дій. Задіяний ринок товару — це відповідний ринок товару, на якому мають або можуть мати місце узгоджені дії або їх наслідки, а також ринки, суміжні з ним. Суміжний ринок товару — ринок товару, відмінного від товару, який обертається на відповідному ринку, для суб´єктів якого реа­лізація вироблених товарів або використання товарів інших суб´єктів господарювання не можливі без використання то­варів, що обертаються на відповідному ринку товару.

Рівноцінні узгоджені дії — узгоджені дії, які мають од­накову ціль, чиняться однаковим способом, в однакових умовах, і з високою вірогідністю матимуть однакові на­слідки для конкуренції, але в яких беруть участь різні суб´єкти господарювання.

Наприклад, підприємства X, Y, Z і К — учасники одно­го товарного ринку — роздрібної торгівлі моторними бен­зинами і дизельним паливом уклали з компанією L, що є власником НПЗ і що здійснює оптову торгівлю нафтопро­дуктами, договори комісії на реалізацію нафтопродуктів уроздріб через мережу автозаправних станцій цих підприємств (за договорами — Комісіонери).

Умови договорів, за якими компанія L виступає Комітен­том, за винятком різних суб´єктів господарювання, що є по ним комісіонерами (X, Y, Z і К), однакові і їх реалізація на практиці в частині встановлення Комітентом єдиних цін ре­алізації нафтопродуктів на АЗС Комісіонерів обмежує кон­куренцію між Комісіонерами як учасниками одного ринку, оскільки вони позбавляються права вільно формувати ціну на власних АЗС. Проте такі узгоджені дії мають і позитив­ний ефект, оскільки, з одного боку спрямовані на мініміза­цію витрат Комісіонерів, пов´язаних з необхідністю залучен­ня додаткових грошових коштів на закупівлю нафтопродуктів, оскільки згідно з угодою реалізація нафтопродуктів здійснюється за рахунок Комітента і за це Комісіонери одер­жують комісійну винагороду. З іншого боку, у Комітента з´являється можливість поглибленого вивчення ринкової ко­н´юнктури з метою своєчасного задоволення потреб спожи­вачів в якісному пальному і в досягненні планомірності, рит­мічності і безперебійності постачань нафтопродуктів (однією з умов договору є надання Комісіонерами Комітентові щодо­бових звітів про реалізацію комісійного палива).Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право