Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Конкурентне право України

3. Система антимонопольных органів


Антимонопольний комітет України утворюється у складі Голови і десяти державних уповноважених.

З числа державних уповноважених призначаються два перші заступники і три заступники голови Антимонополь­ного комітету України.

Відповідно до ст. 106 Конституції України Голова Ан­тимонопольного комітету України призначається на поса­ду і звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України. Голова Антимонопольного комі­тету України має статус державного уповноваженого.

Термін повноважень Голови Антимонопольного коміте­ту України складає сім років. Після закінчення терміну повноважень Голова АМКУ продовжує виконувати свої обо­в´язки до призначення нового голови. Припинення повно­важень голови Комітету не спричиняє за собою складання повноважень державними уповноваженими АМКУ.

Замість Голови АМКУ, повноваження якого достроково припинені, повинен бути призначений новий голова на термін, який залишився.

Голова АМКУ відповідно до покладених на нього обо­в´язків очолює Комітет і направляє його діяльність; вносить Прем´єр-міністрові України пропозиції щодо призначення і звільнення з посад заступників голови і державних уповнова­жених АМКУ, а також розподіляє обов´язки між ними; утво­рює територіальні відділення і тимчасові адміністративні ко­легії АМКУ для розгляду справ про порушення конкурентно­го законодавства і інших питань відповідно до компетенції Комітету. Крім того, він представляє АМКУ у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядуван­ня, органами адміністративно-господарського управління і контролю, суб´єктами господарювання, громадянами і об´єд­наннями підприємців або громадян; видає накази, розпоря­дження, положення, інструкції та інші акти, обов´язкові для працівників АМКУ та його територіальних відділень.

Державні уповноважені АМКУ призначаються на поса­ди і звільняються з посад Президентом України за подан­ням Прем´єр-міністра України, яке вноситься на підставі пропозицій Голови АМКУ.

Термін повноважень державних уповноважених АМКУ складає сім років і вони не можуть призначатися більш ніж на два терміни підряд. Державні уповноважені є членами АМКУ як найвищого колегіального органу.

Державні уповноважені очолюють або входять до скла­ду адміністративних колегій, виконують інші обов´язки за дорученням Голови АМКУ.

Для реалізації завдань, покладених на АМКУ, в Авто­номній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севасто­полі утворюються територіальні відділення АМКУ. У разі потреби територіальні відділення можуть утворюватися в інших адміністративно-територіальних одиницях.

Територіальні відділення діють на основі Положення, яке затверджується АМКУ.

Територіальне відділення АМКУ очолює голова територі­ального відділення. Голова територіального відділення та його заступник призначаються Головою АМКУ. Заступник голови територіального відділення призначається Головою АМКУ на підставі подання голови територіального відділення.

Голова територіального відділення АМКУ в Автономній Республіці Крим призначається за узгодженням з Верхов­ною Радою Автономної Республіки Крим.

Формою роботи АМКУ як найвищого колегіального органу є засідання. На своїх засіданнях Комітет розглядає і ухвалює рішення у справах, підвідомчих Комітету; перегля­дає рішення державних уповноважених, адміністративних колегій, голів територіальних відділень Комітету; приймає нормативні акти, видання яких відноситься до повноважень АМКУ, розглядає пропозиції щодо змін законодавства за результатами узагальнення практики застосування конку­рентного законодавства; розглядає і затверджує проекти звітів про діяльність Комітету для представлення їх Вер­ховній Раді України; утворює постійно діючі адміністра­тивні колегії; заслуховує звіти державних уповноважених, голів територіальних відділень і керівників підрозділів апа­рату Комітету.

Для розгляду окремих справ про порушення конкурен­тного законодавства та інших питань, які віднесено до ком­петенції Комітету, утворюються постійно діючі і тимчасові адміністративні колегії, які формуються з державних уповноважених і голів територіальних відділень АМКУ у складі не менше трьох осіб.

Адміністративні колегії формуються за галузевими, ре­гіональними або іншими принципами.

Постійно діючі адміністративні колегії АМКУ мають повноваження розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, про на­дання дозволів на узгоджені дії, концентрацію; приймати рішення і розпорядження, надавати висновки про кваліфі­кацію дій; перевіряти рішення адміністративних колегій територіальних відділень; вимагати надання інформації, зокрема з обмеженим доступом; проводити дослідження ринків, визначати їх межі і монопольне становище; давати обов´язкові до розгляду рекомендації та ін.

Голова територіального відділення АМКУ, який є чле­ном тимчасової адміністративної колегії, при прийнятті рішень має рівні права з державними уповноваженими, які входять до складу колегії.

АМКУ, його територіальні відділення, постійно діючі і тимчасові адміністративні колегії складають систему антимонопольних органів. Структура їх представлена на схемі 2.1.

Схема 2.1

 

СИСТЕМА ОРГАНІВ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

2.1

Організаційну, технічну, аналітичну, інформаційно-до­відкову та іншу роботу по забезпеченню діяльності АМКУ або його територіального відділення, а також підготовку матеріалів для розгляду справ про порушення конкурент­ного законодавства здійснює апарат відповідно АМКУ або його територіального відділення.

Відповідно до функціонально-галузевої спеціалізації управління досліджень і розслідувань Комітету (таблиця 2.2) здійснюють аналіз товарних і географічних меж ринків; проводять перевірки дотримання конкурентного законодав­ства і готують пропозиції про початок розгляду справ; за­безпечують збір, аналіз і підготовку матеріалів для розгля­ду Комітетом, адміністративними колегіями справ про по­рушення конкурентного законодавства; готують матеріали для розгляду Комітетом заяв і справ по економічній кон­центрації.

 

Таблиця 2.2 ФУНКЦІОНАЛЬНО-ГАЛУЗЕВИЙ РОЗПОДІЛ ПОВНОВАЖЕНЬ МІЖ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

 

Структура Комітету

Повноваження

1

2

Юридичний   депар­тамент

Розвиток законодавства і методичне забез­печення; позовна робота, супровід справ в судах і контроль виконання рішень; експе­ртиза правових актів

Департамент конку­рентної політики

Методологія аналізу ринків, дослідження комплексних проблем сприяння розвитку конкуренції; державне управління на різ­них рівнях, вивчення громадської думки

Управління  страте­гічного    аналізу   й інформаційного забезпечення

Узагальнення й аналіз стану і перспектив розвитку конкурентного середовища на то­варних ринках України; результати діяльнос­ті Комітету із забезпечення державного захис­ту конкуренції в підприємницькій діяльності

Управління концен­трації і узгоджених Дій

Розгляд заяв (справ) про дачу згоди на кон­центрацію і узгоджені дії по галузях еконо­міки

Перше    управління досліджень і розслі­дувань

Дослідження ринків і розгляд справ по га­лузях: видобуток вугілля і торфу, нафтопе­реробка, виробництво і розподіл електро­енергії, виробництво і розподіл газоподіб­ного палива, виробництво і розподіл тепла, збирання і розподіл води, роздрібна торгів­ля паливом, транспортування сирої нафти і нафтопродуктів, транспортування газу

Друге     управління досліджень і розслі­дувань

Дослідження ринків і розгляд справ по галу­зях: добувна промисловість, обробка деревини, поліграфічна діяльність, хімічна промисло­вість, металургія, виробництво машин і устат­кування, виробництво приладів і інструментів, виробництво меблів, торгівля транспортними засобами і їх ремонт; здача в найом будівель­них машин, офісного обладнання і комп´ютер­ної техніки, технічне обслуговування і ремонт; будівництво і архітектура

Третє    управління досліджень і розслі­дувань

Дослідження ринків і розгляд справ по галузях: сільське господарство, лісове господарство, хар­чова промисловість, текстильна промисловість, фармацевтичне виробництво, виробництво парфумерної продукції і косметичних засобів, виробництво музичних інструментів, виробни­цтво ігор та іграшок, оптова і роздрібна торгів­ля, готелі і ресторани, прокат речей особистого користування і побутових товарів, охорона здо­ров´я і соціальна допомога

 

Четверте   управлін­ня досліджень і роз­слідувань

Дослідження ринків і розгляд справ по галу­зях: виробництво ювелірних прикрас, фінан­сове посередництво, страхування, операції з нерухомістю (у частині галузевої спеціаліза­ції УІР), діяльність адвокатських об´єднань і індивідуальна адвокатська діяльність (у час­тині прийняття на депозит грошових сум, пред´явлення чеків до платежу і посвідчення неплатежів чеків, послуги з акціонування), діяльність у сфері бухгалтерського обліку, управління і нагляд у сфері оподаткування (у частині галузевої спеціалізації УІР), обов´яз­кове соціальне страхування

 

П´яте      управління досліджень і розслі­дувань

Дослідження ринків і розгляд справ по галу­зях: видавнича справа, туристичні агенції і бюро подорожей, обслуговування кабельних мереж, антен, діяльність у сфері права (окрім прийняття на депозит грошових сум, здійснення протестів векселів, пред´явлення чеків до платежу і посвідчення неплатежів чеків, послуг з акціонування), реклама, слі­дча діяльність і забезпечення безпеки, обо­рона, діяльність системи виконання пока­рань, охорона і забезпечення громадського порядку, освіта, діяльність у сфері відпочи­нку і розваг, культури і спорту

 

Шосте    управління досліджень і розслі­дувань

Дослідження ринків і розгляд справ по га­лузях: наземний транспорт (окрім трубо­провідного транспорту), водний транспорт, авіаційний транспорт, пошта і зв´язок (окрім обслуговування кабельних мереж і антен), здача в найом транспортних засобів

 

Третє   управління досліджень і розслі­дувань

Дослідження ринків і розгляд справ по галузях: сільське господарство, лісове господарство, хар­чова промисловість, текстильна промисловість, фармацевтичне виробництво, виробництво парфумерної продукції і косметичних засобів, виробництво музичних інструментів, виробни­цтво ігор та іграшок, оптова і роздрібна торгів­ля, готелі і ресторани, прокат речей особистого користування і побутових товарів, охорона здо­ров´я і соціальна допомога

Четверте   управлін­ня досліджень і роз­слідувань

Дослідження ринків і розгляд справ по галу­зях: виробництво ювелірних прикрас, фінан­сове посередництво, страхування, операції з нерухомістю (у частині галузевої спеціаліза­ції УІР), діяльність адвокатських об´єднань і індивідуальна адвокатська діяльність (у час­тині прийняття на депозит грошових сум, пред´явлення чеків до платежу і посвідчення неплатежів чеків, послуги з акціонування), діяльність у сфері бухгалтерського обліку, управління і нагляд у сфері оподаткування (у частині галузевої спеціалізації УІР), обов´яз­кове соціальне страхування

П´яте      управління досліджень і розслі­дувань

Дослідження ринків і розгляд справ по галу­зях: видавнича справа, туристичні агенції і бюро подорожей, обслуговування кабельних мереж, антен, діяльність у сфері права (окрім прийняття на депозит грошових сум, здійснення протестів векселів, пред´явлення чеків до платежу і посвідчення неплатежів чеків, послуг з акціонування), реклама, слі­дча діяльність і забезпечення безпеки, обо­рона, діяльність системи виконання пока­рань, охорона і забезпечення громадського порядку, освіта, діяльність у сфері відпочи­нку і розваг, культури і спорту

Шосте    управління досліджень і розслі­дувань

Дослідження ринків і розгляд справ по га­лузях: наземний транспорт (окрім трубо­провідного транспорту), водний транспорт, авіаційний транспорт, пошта і зв´язок (окрім обслуговування кабельних мереж і антен), здача в найом транспортних засобів

Положення про структурні підрозділи апарату АМКУ затверджує голова Комітету, а про структурні підрозділи апарату територіальних відділень — голова територіально­го відділення Комітету.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право