Безкоштовна бібліотека підручниківПсихологія
Винославська О.В., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Зливков В.Л., Апішева А.Ш., Васильєва О.С.

Психологія

Навчальний посібник / К.: Фірма "ІНКОС", 2005.- 351 c.

У навчальному посібнику висвітлені п'ять блоків проблем: предмет та основні етапи розвитку психології, психологія пізнавальних процесів, психологія емоційно-вольових процесів, психологія особистості, психологія групи. Вивчення цих розділів психології має практичну значущість для майбутніх фахівців: отримані знання допоможуть у самопізнанні, навчать раціонально підходити до власної долі, до особистісного зростання. Окрім того, вони допоможуть встановленню ділових та міжособистісних стосунків, а також у роботі з персоналом і різними соціальними групами.

Для студентів вищих технічних навчальних закладів.

Рецензенти:

Н.Л. Коломінський - доктор психологічних наук, професор;
В.В. Третьяченко - доктор психологічних наук, професор.
Переднє слово 
Розділ 1. Предмет та основні етапи розвитку психології 
Глава 1.1. Предмет психології 
Особливості психології як науки. Значення психологічних знань для людини 
Предмет та об´єкт психології 
Методологічні, теоретичні та природничі основи психології. Принципи психології 
Основні розділи психології 
Зв´язок психології з іншими науками 
Глава 1.2. Основні етапи розвитку психології 
Історичні етапи розвитку психологічної науки 
Провідні напрями в психології XX століття 
Глава 1.3. Методи психології 
Класифікація методів психологічної науки 
Емпіричні методи психології 
Математичні методи обробки матеріалів психологічних досліджень 
Глава 1.4. Розвиток психіки 
Історичний розвиток психіки (філогенез) 
Розвиток психіки в онтогенезі. Вікова періодизація розвитку психіки 
Глава 1.5. Психіка і організм 
Психологія конституціональних відмінностей 
Психіка та особливості будови мозку 
Розділ 2. Пізнавальні процеси 
Глава 2.1. Відчуття 
Поняття про відчуття. Фізіологічні основи відчуттів 
Закономірності відчуттів. Їхні характеристики 
Види відчуттів 
Глава 2.2. Сприймання 
Поняття про сприймання 
Властивості сприймання 
Види сприймань 
Глава 2.3. Пам´ять 
Поняття про пам´ять. Теорії пам´яті 
Характеристика процесів пам´яті 
Види пам´яті 
Мнемічні властивості особистості 
Загальна характеристика та види уявлень 
Глава 2.4. Мислення 
Поняття про мислення 
Операційні компоненти мислення 
Види мислення 
Розв´язання розумових завдань та індивідуальні особливості мислення 
Глава 2.5. Уява 
Поняття про уяву 
Характеристики та фактори уяви. Стадії творчого процесу 
Види уяви. «Техніки» уяви 
Глава 2.6. Увага 
Загальна характеристика уваги 
Основні властивості уваги 
Фізіологічні основи уваги 
Види уваги 
Розділ 3. Емоційно-вольові процеси 
Глава 3.1. Емоції та почуття 
Поняття про емоції та почуття 
Роль емоцій та почуттів в житті людини 
Класифікація емоцій 
Структура емоційної сфери людини 
Емоційні особливості особистості 
Глава 3.2. Воля 
Поняття про волю 
Стадії вольової дії 
Вольові якості особистості 
Розділ 4. Психологія особистості 
Глава 4.1. Особистість та її структура 
Поняття «людина», «особистість», «індивід», «індивідуальність» та співвідношення між ними 
Теорії особистості 
Психологічна структура особистості 
Саморегуляція особистості 
Глава 4.2. Спрямованість особистості 
Загальна характеристика спрямованості 
Потреби 
Мотиви 
Основні теорії мотивації 
Глава 4.3. Темперамент 
Поняття про темперамент 
Природна основа темпераменту 
Характеристика типів темпераменту 
Темперамент і особистість 
Глава 4.4. Характер 
Поняття про характер 
Структура характеру 
Акцентуації характеру 
Формування характеру 
Глава 4.5. Здібності 
Поняття про здібності. Структура і види здібностей 
Розвиток здібностей 
Здібності та проблема професійного самовизначення 
Глава 4.6. Самосвідомість 
Поняття про самосвідомість 
Психологічна сутність самосвідомості 
Структура самосвідомості 
Самооцінка особистості 
«Я - концепція» 
Ідентифікація 
Рефлексія 
Глава 4.7. Психологічний захист та його механізми 
Загальне поняття про «психологічний захист» 
Функції психологічного захисту 
Різновиди психологічного захисту 
Особливості образу «Я» і структура психологічного захисту 
Розділ 5. Психологія групи. Спілкування та міжособистісні стосунки 
Глава 5.1. Психологія групи 
Поняття про групу. Види груп 
Рівні розвитку групи 
Групові процеси 
Особистість і група 
Глава 5.2. Спілкування 
Поняття про спілкування 
Класифікація видів спілкування 
Функції та структура спілкування 
Глава 5.3. Міжособистісні стосунки і конфлікти 
Типи конфліктів та причини їх виникнення 
Структура і динаміка конфліктів 
Запобігання конфліктам та їх подолання 
Функції конфліктів 
Глава 5.4. Психологічні особливості студентської групи 
Вікові особливості студентів 
Розвиток студентської групи 
Роль, статус, самопочуття студента у групі 
Дружба 
Глава 5.5. Масові соціально-психологічні явища 
Поняття про масові соціально-психологічні явища 
Громадська думка 
Змагання 
Наслідування 
Колективне переживання. Натовп 
Парламент. Засоби масової інформації 
Література з психології 

««