Безкоштовна бібліотека підручниківІсторична панорама - збірник наукових праць (частина 2)

Історична панорама - збірник наукових праць (частина 2)

Збірник праць / Чернівці, 2009.- 200 c.

1. До питання про статус військовополонених у міжнародному праві наприкінці XIX - на початку XX ст. 
2. Ірландське повстання 1916 р.: політичні наслідки репресій коаліційного уряду Герберта Асквіта 
3. Галицька Соціалістична Радянська Республіка в політиці уряду Радянської Росії 
4. Положение венгерского, немецкого и еврейского этнических меньшинств в составе Румынского королевства в 20-х - 30-х гг. XX в. 
5. Участь румунських військ у бойових операціях на території України (1941 - 1944 pp.) 
6. Діяльність аеропорту м. Чернівці у 40-х роках XX ст. 
7. Проблема территориальной принадлежности Бессарабии и Буковины на начальном этапе Второй мировой войны в исторических трудах XX ст. 
8. Рецепція історичної постаті на перетині наукового та художнього дискурсів (Жанна Д’Арк) 
9. Юлій Існдорович Гессен - історик єврейського питання в Російський імперії 
10. Ґенеза та розвиток соціалістичних ідей в XIX - на початку XXI ст. (короткий історичний огляд) 
11. Евразийская концепция культуры Николая Трубецкого 
12. Битва за ясли Господни. Проиграла ли Россия Восточную (Крымскую) войну 1853 - 1856 годов? 
13. Становления та діяльність кафедри історії нового та новітнього часу Чернівецького державного університету в 1940-1955 pp.* 
14. По следам незаконченной полемики 
15. Історія епохи очима людини. Україна та Європа у 1900 - 1939 роках.  
16. Фінансове господарство Нового Самбора у ХѴІ-ХѴІІІ ст. 
17. К вопросу об особенностях адаптации северокавказской меинонитской общности 
18. Структура та функції бессарабського дворянства (друга половина XIX - початок XX ст.) 
19. Релігійний чинник в контексті опозиційного руху в Центрально-Східній Європі (друга половина XX ст.) 
20. Військово-політичний статус об’єднаної Німеччини за матеріалами слухань Конгресу США (1989-1990 pp.) 
21. Концепція «радянського термідору» в працях Л. Троцького 
22. Жовтень 1917 року: переворот чи революція? 
23. Нове прочитання історії: сучасний зарубіжний дискурс 
24. Вигнання нового часу 
25. McCullough L. 1776. - New York, Simon and Schuster paperbacks, 
26. Totalitarian and Authoritarian Regimes in Europe. Legacies and lessons from Twentieth 
27. Приліпко М. Іван Піддубний - сила України. 
28. Феномен європоцентризму: про причини та умови виникнення 
29. Посадові ранги та внутрішня стратифікація молдавського боярства (XVIII - перша половина XIX ст.) 
30. Становище євреїв у Румунії міжвоєнного періоду 
31. Особливості розвитку чесько-словацьких відносин у міжвоєнний період 
32. Советские туристы за рубежом: идеология, коммуникация, эмоции (по отчетам руководителей туристских групп) 
33. Фінансово-кредитні відносини у монастирському господарстві Перемишльської єпархії (XVII - XVIII ст.) 
34. Феномен соборності і регіоналізму за революційної доби 1917-1919 pp. в інтерпретаціях сучасної української історіографії 
35. Проблема об’єктивності в історичному пізнанні (матеріали наукового семінару кафедри історії нового та новітнього часу, 13 листопада 2007 р.) 
36. Становлення та діяльність кафедри історії нового та новітнього часу Чернівецького державного університету в 1940-1955 pp.* 
37. Вторая мировая война в отражении восточноевропейских и немецких музеев 
38. Мікроісторія в постмодерному зарубіжному дискурсі 
39. Политическая история Венгрии 
40. История Румынии 
41. Церква та держава в Європі доби Просвітництва 
42. Підприємницька діяльність військових поселенців Українського (Харківського) та Кпєво-Подільського військових поселень кавалерії 
43. Житлові умови студентства підросійської України наприкінці XIX - на початку XX ст. (на прикладі м. Харкова) 
44. Представництво буржуазії в складі партії кадетів в 1905-1907 pp. (на прикладі південних губерній Російської імперії) 
45. «Якщо чехословаки..., то й ірландці...»: політична імплікація як стратегія Ірландської парламентської партії в 1916-1918 pp. 
46. Голод 1921 - 23 років на матеріалах Баштанського району Миколаївської області. 
47. Белорусское националистическое движение Сопротивления в годы Второй мировой войны 
48. Матеріали Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України про події 1918-1919 pp. у Хотинському повіті 
49. Висвітлення проблем голодомору 1932-1933 років в Україні на сторінках зарубіжної преси 
50. Бібліотечні фонди України в роки Великої вітчизняної війни (на прикладі Харківської, Ворошиловградської та Сталінської областей) 
51. Транспорт та зв’язок на Гуцульщині XIX - першої третини XX ст. 
52. Организация приема иностранных туристов в Крыму во второй половине 1950-х - 1980-х гг. 
53. До питання про причини та ймовірні наслідки грузино-російського конфлікту у серпні 2008 року 
54. Імперіалізм: метаморфози поняття (матеріали наукового семінару кафедри історії нового та новітнього часу, 7 березня 2008 р.) 
55. Науковий семінар у Граці 
56. Спорт в житті студентства підросійської України другої половини ХІХ - початку ХХ ст. 
57. Цивилизационный разлом: реакция британского общественного мнения на агрессию Центральных держав против Сербии и Бельгии (конец июля - начало августа 1914 года) 
58. Голодомор 1932-33 років - регіональний аспект (на матеріалах Баштанського району Миколаївської області). 
59. Доля музейних цінностей Східної України в роки Великої Вітчизняної війни 
60. Перечитуючи Іоанна Скілицю: хто був Сфенг - брат Володимира Святого? 
61. Українська відьма у віддзеркаленні вітчизняної історіографії 
62. Російська періодика про розвиток подій в Румунії в 50-х - 60-х рр. ХІХ ст. 
63. Народні промисли та ремесла населення Гуцульщини другої половини XIX - першої третини XX ст. 
64. Советская индустрия гостеприимства: туристские базы Крыма в послевоенный период 
65. Всесвітня історія як предмет викладання та дослідження у Чернівецькому університеті (20 - 30-і рр. ХХ ст.) 
66. Історична наука та освіта в інформаційному суспільстві: наукові семінари кафедри історії нового та новітнього часу ЧНУ в 2008-2009 н.р. 
67. Міжнародна конференція «Перша світова війна та проблеми державотворення у Центральній та східній Європі» у Чернівцях (29-30 жовтня 2008 р.) 
68. Нові погляди на питання Другої світової війни сучасних істориків Німеччини і Росії 
69. Формування образу Східної Європи у працях істориків Веймарської республіки 
70. Социально-психологические особенности еврейских погромов в Российской империи в конце Х!Х века 
71. Писатель как историограф: сербский вопрос и личность генерала М.Г. Черняева в рецепции Ф.М. Достоевского (непрочитанная страница «Дневника писателя») 
72. Діяльність комендатур вермахту зі створення органів місцевого управління на теренах майбутнього Райхскомісаріату “Україна” (1941 - 1942 рр.) 
73. Американські наукові бачення міжнародного порядку після завершення „холодної війни” 
74. Культуртрегерські організації студентів в університетах Наддніпрянської України у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. 
75. Изучение общественного сознания периода национал-социализма в германской историографии 
76. Благотворительная деятельность в России на рубеже XIX - XX вв. в отечественной историографии (с 1917 г. по настоящее время) 
77. Стан здоров’я студентства підросійської України в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. 
78. Політичний досвід створення урядової коаліції в Німеччині за участю партії хри­стиянських демократів у 1949 та 2009 роках 
79. Особливості впливу міжнародних програм на розвиток ґендерного руху в незалежній Україні: історичний аспект 
80. Історія церковних братств в Україні у польській історіографії 
81. Проблема отчуждения в современном обществе: предпосылки и проявления (на примере высшей школы Украины) 
82. Між користю та небезпекою. Російські військовополоненівАвстро-Угорщині (1914-1921 рр.). 
83. Традиції та інновації викладання шкільного курсу історії: науковий семінар кафедри історії нового та новітнього часу ЧНУ 
84. Причины и предпосылки начала Второй мировой войны в Европе: системный взгляд 
85. «Европейская идея» в 30-е годы XX века: итальянский вариант 
86. До питання про причини виникнення та розвиток Придністровського конфлікту 
87. Особливості грузино- південноосетинських відносин у ХХ столітті 
88. Політичні дебати щодо участі Бундесверу в миротворчих операціях на територіях колишньої СФРЮ (1992 - 1995) 
89. Структура та діяльність політичної поліції на Буковині у міжвоєнний період (1918-1940 рр.) 
90. Румуни Буковини в житті краю: 1848 - 1918 рр. 
91. Червневі події 1992 року у Придністров’ї 
92. Позиція України щодо врегулювання Придністровського конфлікту: джерелознавчий аспект 
93. Развитие международного молодежного туризма в Крыму в 1950-1980-е гг. (по материалам БММТ «Спутник») 
94. М. С. Горбачёв и судьба Югославии 
95. Альтернативы 1917 года 
96. О конкретноисторических обстоятельствах роспуска Коминформа и перехода к новым формам взаимодействия компартий 
97. Про роль імперської спадщини для долі демократії в країнах Центрально-Східної Європи в міжвоєнний період 
98. До проблеми підсумкових даних щодо забезпечення кримських партизан радянською авіацією в 1942-1944 рр. 
99. Системний вимір міжнародних відносин доби Модерну 
100. Національно-культурне відродження українців Урало- Сибірського регіону (на матеріалах Уральської області ) 
101. Источники по вхождению шляхты белорусско-украинских земель в состав российского дворянства 

««