Безкоштовна бібліотека підручниківПолітологія
Ф.М. Кирилюк, М.І. Обушний, М.І. Хилько та ін.; За ред. Ф.М. Кирилюка

Політологія

Навчальний посібник / К.: Здоров'я, 2004.- 776 c.

Підручник є результатом багаторічних науково-педагогічних досліджень кафедри політології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У ньому висвітлюються проблеми політичної теорії й практики суспільного розвитку, складні та суперечливі питання політичного життя, соціально-економічна й соціокультурна зумовленість, його історичні, інституційні, особистісні та діяльнісні чинники, що пов'язані з демокра­тизацією, формуванням громадського суспільства, української державності та світового порядку. Новизна підручника полягає в широкому впровадженні в навчальний процес прикладної політології, навчально-орієнтованої інтерпретації світової політичної науки, демократичному підході авторів до висвітлення загальноцивілізаційних і вітчизняних процесів політичного життя.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації.


Авторський колектив: доктор філософських наук, профе­сор Ф.М. Кирилюк - керівник; доктор політичних наук, професор М.І. Обушний; доктор філософських наук, професор М.І. Хилъко; кандидат філософських наук, доцент М.О. Корж; кандидат філо­софських наук, доцент І.П. Федірко

Рецензенти: М.І. Михальчеико - доктор філософських наук, про­фесор, президент Української Академії політичних наук; О.В. Бабкіна -доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології Міжрегіональної Академії управління персоналом; М.І. Сазонов -доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри політології Харківського національного університету

Переднє слово10 
РОЗДІЛ І. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОЛІТОЛОГІЇ13 
Тема 1. Політика як соціальне явище13 
Природа політики та її детермінанти13 
Структура і функції політики18 
Тема 2. Політологія як наука25 
Генеза науки про політику25 
Предмет політології29 
Тема 3. Теоретико-методологічний інструментарій політології34 
Закони і категорії політології34 
Основні функції політології37 
Методи політології39 
РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВНІ ВІХИ СВІТОВОЇ ТА ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ ПРО ПОЛІТИКУ44 
Тема 1. Зародження та розвиток думок про політику в стародавньому світі44 
Міфологічні уявлення про політику45 
Політична думка Стародавньої Греції та Стародавнього Риму46 
Тема 2. Історична ґенеза політичних ідей у прадавніх і ранньослов’янських спільнотах48 
Основні джерела духовної культури50 
Зародження політичних структур52 
Тема 3. Політичні ідеї мислителів Київської Русі56 
Витоки політичних ідей56 
Становлення державної ідеології59 
Легітимність князівської влади64 
Тема 4. Політична думка середньовіччя, Реформації, Відродження та Просвітництва70 
Теологічні тлумачення політичних інститутів і процесів70 
Раціоналістичні концепції політичної думки73 
Тема 5. Українська політична думка в козацько-гетьманську добу80 
Формування політичних ідей в умовах українського культурно-національного відродження81 
Ідеї волі та демократії в суспільно-політичному житті козацтва91 
Проблеми відродження української державності. Незалежність чи автономія?98 
Тема 6. Політичні доктрини нової доби107 
Антикапіталістичні теорії першої половини 19 ст.109 
Критично-утопічний соціалізм і комунізм111 
Особливості російської політичної думки112 
Марксистське вчення про політику115 
Ленінська концепція політики118 
Тема 7. Українська політична думка нової доби119 
Розвиток революційно-демократичних політичних ідей120 
Політико-правові погляди Т.Г. Шевченка123 
Сутність ліберально-демократичних ідей та особливості соціалістичної думки127 
Конституціоналізм. Права людини за М. Драгомановим128 
Іван Франко та марксизм131 
Леся Українка і соціалізм та соціал-демократизм141 
Тема 8. Політичні концепції українських мислителів 20 ст.148 
Теорія національного самовизначення за М. Грушевським148 
Державницька ідея В. Винниченка150 
Націоналізм Д. Донцова151 
Монархічно-гетьманська концепція В. Липинського154 
Тема 9. Сучасна західна політологічна думка156 
Основні напрями досліджень політичної науки країн Заходу157 
Американська політологічна школа160 
Політична наука у Великій Британії166 
Політична наука в Німеччині172 
Французька політологічна школа176 
Розділ ІІІ. ПОЛІТИЧНА СФЕРА СУСПІЛЬСТВА183 
Тема 1. Політика і влада183 
Влада як соціальне явище. Концепції влади183 
Сутність і функції політичної влади189 
Реалізація державної влади. Політичні режими191 
Тема 2. Соціально-політична структура суспільства198 
Соціальна структура як чинник організації політичного життя суспільства198 
Суб´єкт і об´єкт політики204 
Особа як первинний суб´єкт і об´єкт політики209 
Тема 3. Етнонаціональна політика215 
Етнонаціональні спільності як суб´єкти й об´єкти політики215 
Зміст етнонаціональної політики та її місце в гармонізації етнонаціональних відносин219 
Етнонаціональна політика в Україні229 
Тема 4. Політична соціалізація238 
Політична соціалізація як суспільна проблема239 
Політична соціалізація особи в умовах становлення Української держави248 
Тема 5. Політична свідомість і політична культура252 
Політична свідомість як відображення політичних відносин у суспільстві252 
Структура політичної свідомості255 
Політична культура та її сутність258 
Структура і функції політичної культури261 
Тема 6. Політична ідеологія266 
Ідеологія як конституційований елемент політики267 
Структура і функції політичної ідеології271 
Основні політичні ідеології сучасності275 
Тема 7. Політика і право287 
Сутність і функції права288 
Взаємозв´язок політики і права в суспільному житті294 
Тема 8. Політика і релігія297 
Релігія й церква як суб´єкти політики297 
Релігійно-клерикальні доктрини сучасності307 
Особливості міжконфесійних відносин в Україні314 
РОЗДІЛ IV. ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС329 
Тема 1. Система детермінації політичного процесу329 
Зміст і структура політичного процесу329 
Стадії політичного процесу332 
Політична діяльність338 
Політична поведінка343 
Тема 2. Демократія як форма і спосіб організації суспільного життя351 
Генеза демократії в історії суспільної думки352 
Сутність сучасних концепцій демократії358 
Особливості становлення й розвитку демократії в сучасній Україні368 
Тема 3. Бюрократія й бюрократизм у політичному житті суспільства373 
Сутність бюрократії й бюрократизму373 
Передумови бюрократизації суспільного життя380 
Командно-бюрократична система як наслідок тоталітаризму і всевладдя номенклатури381 
Основні етапи бюрократизації радянського суспільства382 
Бюрократія в демократичному суспільстві384 
Типологія бюрократії386 
Сучасна корпоративна бюрократія387 
Бюрократія в сучасному українському суспільстві388 
Тема 4. Політичне лідерство і політичні еліти389 
Поняття політичного лідерства389 
Головні риси політичного лідера392 
Типологія політичного лідерства395 
Політичні еліти399 
Сучасні теорії еліт401 
Типологія політичних еліт408 
Тема 5. Політичні конфлікти і шляхи долання їх411 
Поняття політичного конфлікту412 
Основні методи врегулювання конфліктів421 
Конфліктологічний підхід до сучасної ситуації в Україні423 
РОЗДІЛ V. ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУТИ428 
Тема 1. Політична система й тенденції її розвитку в Україні428 
Сутність, структура і функції політичної системи428 
Типологія політичних систем440 
Основні напрями становлення й розвитку політичної системи України442 
Тема 2. Держава як основний інститут політичної системи448 
Генеза, сутність і функції держави448 
Форми державного правління456 
Форми державного устрою459 
Тема 3. Політичні режими462 
Сутність і типологія політичних режимів463 
Тоталітарний режим465 
Авторитарний режим470 
Демократичний режим474 
Закономірності трансформації недемократичних режимів у сучасні демократії475 
Криза авторитарного режиму і лібералізація його478 
Установлення демократії479 
Консолідація демократії480 
Тема 4. Парламент і парламентаризм483 
Парламент і парламентаризм: поняття й сутність483 
Статус парламентаріїв489 
Функції парламенту491 
Тема 5. Інститут президентства501 
Конституційний статус й особливості сучасних моделей президентства501 
Вибори президентів, їхні повноваження та умови припинення повноважень509 
Взаємини президента з партіями, парламентом і держапаратом517 
Тема 6. Громадянське суспільство і правова держава522 
Громадянське суспільство як сфера самоврядування громадян523 
Правова держава. Соціальна держава527 
Співвідношення соціального і правового принципів530 
Тема 7. Громадсько-політичні об´єднання в політичній системі суспільства533 
Громадсько-політичні організації та рухи — своєрідні форми вияву політичної активності людей534 
Політичні партії як суб´єкти політичного процесу суспільства543 
Партійні системи та їх типологія550 
Політичні партії в умовах трансформації українського суспільства. Генеза багатопартійності в Україні556 
РОЗДІЛ VІ. ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ566 
Тема 1. Вибори і виборчі системи566 
Вибори, їх класифікація й особливості при різних політичних режимах566 
Демократичні принципи виборчого права573 
Моделі виборчих систем582 
Тема 2. Процедура та інфраструктура виборчої кампанії590 
Етапи, учасники і процедури виборчої кампанії590 
Виборча інфраструктура593 
Технологія и основні стадії виборчої кампанії602 
Тема 3. Політичний менеджмент як інструмент управління політичними процесами610 
Менеджмент як теорія й практика управління610 
Поняття, функції та види політичного менеджменту612 
Менеджмент виборчої кампанії621 
Менеджмент правлячої команди625 
Тема 4. Політичний маркетинг — специфічний ринок у системі суспільних відносин634 
Особливості функціонування ринку влади в суспільстві635 
Виборча інженерія в процесі завоювання й збереження політичної влади637 
Політичне рекламування в системі політичного маркетингу639 
Тема 5. Політична іміджологія642 
Поняття "імідж". Загальне й особливе в іміджі організації та її лідерів643 
Формування іміджу організації та політичних лідерів651 
Актуалізація іміджу656 
Тема 6. Політичне прогнозування662 
Поняття соціально-політичного передбачення й прогнозування662 
Основні науково-теоретичні засади політичного прогнозування667 
Верифікація прогнозу681 
РОЗДІЛ VІI. СВІТОВА ПОЛІТИКА692 
Тема 1. Діалектика загальноцивілізаційного, національно-державного й регіонального розвитку692 
Багатовимірність цивілізаційного розвитку692 
Міжнародні відносини і міжнародна політика697 
Національні й регіональні інтереси у сфері міжнародних відносин706 
Філософія сучасної світової політики та основні її принципи713 
Тема 2. Україна в геополітичній стратегії світового співтовариства717 
Суперечності геополітичного визначення718 
Українсько-російські відносини й політика Заходу732 
Тема 3. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності746 
Сутність і походження глобальних проблем сучасності746 
Характеристика ключових глобальних проблем сучасності753 
Політична філософія виживання людства764 

««