Безкоштовна бібліотека підручниківПолітологія (теорія та історія політичної науки)
Шляхтун П.П.

Політологія (теорія та історія політичної науки)

Навчальний посібник / К.: Либідь, 2005.- 576 c.

Підручник містить систематизований виклад найважливіших теоретичних положень політичної науки з урахуванням новітніх вітчизняних і зарубіжних досягнень. Розкриваються зміст основних історичних етапів становлення й розвитку зарубіжної та української політичної думки, природа й соціальні засади політики, сутність її системного виміру та особливості ідеологічного обгрунтування в різних ідейно-політичних доктринах. Аналізуються інституціоналізовані форми й персоналізовані аспекти політики, наукові засади міжнародної політики. Сформульовані теоретичні положення застосовуються в аналізі процесів формування громадянського суспільства і державності в Україні.
Для студентів вищих навчальних закладів.

ПЕРЕДМОВА 
Глава 1. ПРЕДМЕТ ПОЛІТОЛОГІЇ 
1. Об´єкт і предмет політології 
Закономірності політології 
2. Основні категорії, методи і функції політології 
Методи політологічних досліджень 
Функції політології 
Становлення політології як науки і навчальної дисципліни 
Глава 2. ОСНОВНІ ІСТОРИЧНІ ВІХИ ПІЗНАННЯ ПОЛІТИЧНИХ РІВНІВ 
1. Зародження політичних ідей та їх розвиток у Стародавньому світі  
Політична думка у Стародавньому Римі 
2. Західноєвропейська політична думка Середньовіччя 
Вчення Фоми Аквінського про державу  
Політичне вчення Марсилія Падуанського 
3. Політичні вчення епохи Відродження 
Політичне вчення Нікколо Макіавеллі 
Вчення Жана Бодена про державу 
4. Становлення і розвиток політичної науки Нового часу 
Політичні вчення Голландії  
Політичні вчення в Англії 
Політичні вчення у Франції 
Політичні вчення Німеччині XVIII ст. 
5. Основні напрями західноєвропейської політичної думки XIX — початку XX ст. 
Класичний лібералізм 
Основні історичні віхи пізнання політичних явищ 
Марксизм 
Глава 3. ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ 
1. Політичні погляди у Київській Русі 
«Слово про закон і благодать» 
«Повість врем´яних літ» 
«Повчання» 
«Слово о полку Ігоревім» 
2. Українська політична думка литовсько-польської і польсько-козацької доби (XVI—XVIII ст.) 
Станіслав Оріховський-Роксолан 
Становлення козацько-гетьманської держави 
Феофан Прокопович  
3. Політична думка України в XIX ст. 
Малоросійське товариство (1821—1825) 
Микола Костомаров  
Тарас Шевченко  
Михайло Драгоманов 
Сергій Подолинський 
Іван Франко 
4. Основні напрями розвитку української політичної думки у першій половині XX ст. 
Соціалізм 
Консерватизм 
Націоналізм  
Націонал-демократизм  
Глава 4. ПРИРОДА ПОЛІТИКИ 
1. Поняття, суб´єкти і функції політики 
Походження і сутність політики  
Функції політики 
2. Зв´язок політики з іншими сферами суспільного життя 
Місце політичних відносин у системі 
Політика як наука  
Глава 5. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА 
1. Влада як суспільне відношення 
Сутність і види влади 
Політична влада  
Концепції влади 
2. Ресурси й легітимність політичної влади 
Ресурси політичної влади 
Поняття легітимності влади 
Ознаки легітимності політичної влади 
Глава 6. СОЦІАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИКИ 
1. Сутність та особливості соціальних відносин 
2. Соціальні спільності як суб´єкти політичних відносин 
Соціально-класові спільності 
Соціально-етнічні спільності 
Соціально-демографічні спільності 
Соціально-професійні спільності 
3. Соціально-політичні конфлікти 
Поняття соціально-політичного конфлікту 
Міжкласові конфлікти 
Міжетнічні конфлікти 
Соціальна політика  
Глава 7. СИСТЕМНИЙ ВИМІР ПОЛІТИКИ 
1. Сутність і значення системного аналізу політики 
Сутність системного аналізу  
Концепція політичної системи Д. Істона 
Модель політичної системи Г. Алмонда 
2. Структура і функції політичної системи суспільства 
Структура політичної системи  
Функції політичної системи 
3. Типологія політичних систем 
Класифікація політичних систем  
Розділ ІІІ. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗОВАНІ ФОРМИ ПОЛІТИКИ 
Глава 8. ДЕРЖАВА - ГОЛОВНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА  
1. Сутність, ознаки та функції держави 
Сутність та основні ознаки держави  
Основні концепції походження держави 
Функції держави 
2. Вищі органи сучасної держави і поділ державної влади 
Парламент  
Поділ державної влади 
Глава держави 
3. Форми держави 
Форми державного правління 
Форми державного устрою 
Організація державної влади в Україні 
Глава 9. ПРАВОВА ДЕРЖАВА ТА ГРОМАДЯНСЬК СУСПІЛЬСТВО 
1. Сутність та основні ознаки правової держави 
З історії теорії правової держави 
Основні ознаки правової держави 
2. Громадянське суспільство та його взаємозв´язок з державою 
Становлення концепції громадянського суспільства 
Структура громадянського суспільства 
Взаємозв´язок держави і громадянського суспільства 
3. Проблеми становлення правової держави і громадянського суспільства в Україні 
Формування правової держави 
Становлення громадянського суспільства 
Глава 10. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ І ПАРТІЙНІ СИСТЕМИ 
1. Сутність, генезис і функції політичних партій 
Сутність політичної партії 
Генезис політичних партій 
Функції політичних партій 
2. Типологія політичних партій 
Типологія партій за соціальною основою 
Інші типології політичних партій 
3. Партійні системи 
Поняття партійної системи 
Типологія партійних систем 
Багатопартійна система 
Двопартійна система 
Однопартійна система 
4. Політичні партії та основні типи сучасних виборчих систем 
Мажоритарна виборча система 
Пропорційна виборча система 
Змішана виборча система 
Взаємозв ´язок форм правління, партійних і виборчих систем 
5. Партійна й виборча системи в Україні 
Становлення багатопартійності в Україні 
Особливості партійної і виборчої систем України 
Глава 11. ГРУПИ ІНТЕРЕСІВ 
1. Поняття і функції груп інтересів 
Сутність групового підходу до вивчення політики 
Поняття «групи інтересів» 
Функції груп інтересів 
2. Типологія груп інтересі 
Профспілки 
Жіночий рух 
3. Політичне представництво груп інтересів 
Безпосереднє політичне представництво інтересів 
Опосередковане політичне представництво інтересів 
Глава 12. ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ 
1. Поняття і структура політичного режиму 
Поняття політичного режиму 
Структура політичного режиму 
2. Типологія політичних режимів 
Типологія політичних режимів 
Політичні й державні режими 
Тоталітаризм 
Авторитаризм 
Демократичний політичний режим 
Трансформація політичних режимів 
3. Теоретичні засади демократії 
Поняття демократії 
Політичні принципи демократії 
Основні концепції демократії 
Розділ IV. Персоналізовані аспекти політики 
Глава 13. ОСОБА ЯК СУБ´ЄКТ ПОЛІТИКИ 
1. Політична суб´єктність особи 
Поняття «людина», «індивід», «особа» 
Політична суб´єктність особи 
2. Основні типи й види політичної поведінки 
Поняття політичної поведінки 
Типи й види політичної поведінки 
Основні форми політичної участі 
Специфіка масової поведінки в політиці 
Мотивація політичної поведінки 
3. Політика і мораль 
Історичний аспект 
Моральна дилема в політиці 
Вплив влади на особу 
Глава 14. ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ 
1. Поняття і сучасні концепції політичних еліт 
Поняття політичної еліти 
Сучасні концепції політичних еліт 
Функції політичної еліти 
2. Типологія та шляхи формування політичних еліт 
Типологія політичних еліт 
Еліта і бюрократія 
Шляхи формування політичних еліт 
Глава 15. ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО 
1. Сутність, витоки і функції політичного лідерства 
Сутність політичного лідерства 
Витоки політичного лідерства 
Функції політичного лідерства 
2. Типологія та механізми формування політичного лідерства 
Типологія політичного лідерства 
Механізми формування політичного лідерства 
Глава 16. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА 
1. Сутність і структура політичної культури 
Сутність політичної культури 
Структура політичної культури 
2. Політична свідомість як елемент політичної культури 
Поняття політичної свідомості 
Політична психологія та ідеологія 
Буденна й теоретична політична свідомість 
Індивідуальна, групова й масова політична свідомість 
3. Типи і функції політичної культури 
Типологія політичної культури Г. Алмонда і С. Верби 
Типологія політичної культури Є. Вятра 
Вплив політичної культури на політичну систему 
Функції політичної культури 
4. Політична соціалізація 
Сутність політичної соціалізації 
Етапи політичної соціалізації 
Розділ V. Політика як міжнародний процес 
Глава 17. МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА 
1. Зовнішня політика 
Міжнародна і зовнішня політика 
Цілі і функції зовнішньої політики 
Засоби зовнішньої політики 
2. Міжнародні політичні відносини 
Сутність та особливості міжнародних відносин 
Структура міжнародних політичних відносин 
3. Світовий політичний процес 
Поняття світового політичного процесу 
Марксистська концепція світового політичного процесу 
Геополітичні концепції 
Концепція політичного реалізму 
Модерністські концепції 
Україна в системі міжнародних політичних відносин 
Глава 18. СВІТОВІ ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНІ ДОКТРИНИ 
1. Класичні буржуазні ідейно-політичні доктрини і сучасність 
Лібералізм 
Консерватизм 
2. Основні ідейно-політичні доктрини в робітничому русі 
Комунізм 
Соціал-демократизм 
3. Ідейні засади політичного екстремізму 
Фашизм 
Анархізм 
Троцькізм 
Взаємовплив політичних ідеологій 

««