Безкоштовна бібліотека підручниківПолітологія: курс лекцій

Політологія: курс лекцій

Навчальний посібник / Тернопіль, 2004.- 236 c.

Тема 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна 
1.1. Політологія в системі суспільних наук 
1.2. Об'єкт і предмет політології 
1.3. Структура та функції політології 
1.4. Методологія політології 
Тема 2. Політика як суспільне явище 
2.1. Сутність та різновиди політики 
2.2. Структура і функції політики 
2.3. Об'єкт та суб'єкт політики 
2.4. Рівні існування політики 
2.5. Політика і суспільство 
Тема 3. Політична система: поняття, структура, типологія 
3.1. Поняття політичної системи 
3.2. Структура політичної системи 
3.3. Функції політичної системи 
3.4. Типологія політичних систем 
3.5. Політична система України 
Тема 4. Економічна та соціальна політика 
4.1. Сутність і цілі економічної політики держави 
4.2. Сучасна економічна політика України: проблеми та стратегія розвитку 
4.3. Сутність і специфіка соціальної політики 
4.4. Основні напрями і особливості сучасної соціальної політики України 
Тема 5. Політична влада: природа, ресурси, легітимність 
5.1. Влада як системоутворюючий чинник політичної системи 
5.2. Основні концепції політичної влади 
5.3. Форми та механізм політичної влади 
5.4. Поняття легітимності та принцип поділу влади 
Тема 6. Держава: поняття, основні ознаки, функції та форми 
6.1. Поняття “держава” і теорії її походження 
6.2. Типи, структура і функції держави 
6.3. Форми державного правління і державного устрою 
6.4. Демократична, соціальна, правова держава 
6.5. Майбутність держави 
Тема 7. Правова держава та громадянське суспільство 
7.1. Поняття громадянського суспільства, його функції та риси 
7.2. Особливості формування громадянського суспільства в Україні 
7.3. Теорія правової та соціальної держави 
Тема 8. Політичні партії та партійні системи 
8.1. Поняття політичної партії 
8.2. Класифікація політичних партій 
8.3. Поняття і типологія партійних систем 
8.4. Роль і функції партій у суспільно-політичному житті 
8.5. Становлення багатопартійності в сучасній Україні. Перспектива утворення партійної системи 
8.6. Суть політизованих громадських об'єднань та рухів, їх відмінність від політичних партій 
Тема 9. Демократія в політичному житті сучасного світу 
9.1. Поняття та роль демократії у політичному процесі  
9.2. Основні принципи та ознаки демократичної організації суспільства 
9.3. Вибори, як форма прояву демократії. Сутність та види виборчих систем 
9.4. Становлення і розвиток демократії в сучасній Україні 
Тема 10. Політичне життя суспільства 
10.1. Поняття та категорії політичного життя 
10.2. Зміст і структура політичної діяльності 
10.3. Форми та рівні політичної участі 
10.4. Політичне життя як уособлення багатоманітності політичних процесів 
Тема 11. Політична еліта і політичне лідерство 
11.1. Еліти в політиці: поняття та еволюція теорії 
11.2. Типологія політичних еліт. Теорії еліти Д.Донцова та В.Липинського 
11.3. Сутність та теорії політичного лідерства 
11.4. Класифікація та функції політичного лідерства 
Тема 12. Феномен політичної свідомості, культури та ідеології 
12.1. Сутність політичної культури 
12.2. Типи та функції політичної культури 
12.3. Політична свідомість: зміст, структура, типологія 
12.4. Сутність політичної ідеології її структура і функції 
12.5. Політична культура сучасної України 
Тема 13. Політична конфліктологія та політична стабільність. Політика і мораль 
13.1. Сутність і типи політичних конфліктів 
13.2. Теорія політичної стабільності, суспільної інтеграції та організації 
13.3. Співвідношення політики і моралі як регуляторів суспільного життя 
13.4. Особливості взаємодії політики і релігії 
Тема 14. Сутність політичного режиму та його типи 
14.1. Поняття й типологія політичних режимів 
14.2. Тоталітарний політичний режим 
14.3. Авторитарний політичний режим 
14.4. Демократичний політичний режим 
Тема 15. Світові політико-ідеологічні доктрини 
15.1. Лібералізм і неолібералізм 
15.2. Консерватизм і неоконсерватизм 
15.3. Соціалізм в історії людства 
15.4. Історія становлення соціал-демократії 
Тема 16. Альтернативні рухи. Фашизм. Анархізм 
16.1. Суть та різновиди сучасних альтернативних рухів 
16.2. Фашизм і неофашизм 
16.3. Анархізм як форма суспільства 
Тема 17. Етнонаціональні відносини й національна політика 
17.1. Поняття етнонаціональної політики 
17.2. Соціально-етнічні спільності: народ, етнос, нація 
17.3. Етнонаціональні відносини та проблеми національної політики 
17.4. Етнонаціональне самовизначення націй 
17.5. Етнонаціональна політика в Україні 
17.6. Етнонаціональні виміри і механізм вдосконалення українського суспільства 
Тема 18. Міжнародні відносини та світовий політичний процес 
18.1. Міжнародні відносини і зовнішньополітична роль держави 
18.2. Нові тенденції в розвитку міжнародних відносин і світового політичного процесу 
18.3. Політична глобалістика 
18.4. Україна в сучасному геополітичному просторі 
Тема 19. Сучасна практична політологія 
19.1. Поняття політичних технологій 
19.2. Політичний маркетинг: поняття, функції і види 
19.3. Поняття політичного менеджменту 
19.4. Сутність політичного прогнозування 
Тема 20. Політична думка Стародавнього світу та Середньовіччя 
20.1. Політична думка стародавнього Сходу 
20.2. Політична думка стародавнього Заходу 
20.3. Політичні ідеї та вчення періоду Раннього Християнства та Середньовіччя 
20.4. Політична думка Нового часу 
Тема 21. Політичні ідеї Нового та Новітнього часу 
21.1. Політична думка епохи Відродження 
21.2. Світська політична думка Нового часу 
21.3. Утвердження політології як науки протягом ХХ ст. 
21.4. Основні національні школи й проблемні підходи сучасної західної політології 
Тема 22. Зародження і розвиток політичної думки в Україні 
22.1. Політична думка Київської Русі 
22.2. Українська політична думка від періоду феодальної роздробленості та козацько-гетьманської доби 
22.3. Українська політична думка XIX ст. 
22.4 Українська політична думка першої половини XX ст. 

««