Безкоштовна бібліотека підручниківФілософські проблеми гуманітарних наук (Збірка наукових праць)

Філософські проблеми гуманітарних наук (Збірка наукових праць)

Збірник праць / Київ, 2009.- 500 c.

Англомовний підручник з логіки: сучасні тенденції 
Особливості методологічних концепцій гуманітарного пізнання 
Осмислення шляхів розвитку культури та особистості у творчій спадщині п.тілліха 
Філософсько-антропологічні ідеї м. максимовича крізь їхню моделюючу функцію 
Практичний підхід до інтерпретації пізнавальної діяльності в інструменталізмі Дж. Дьюї 
Когнітивізм, інституціоналізм і семантика соціальних значень 
Актуальність як дослідницький концепт 
Дегуманізація почуття як чинник соціально-культурного занепаду 
Інтерпретація мовчання у правовій аргументації 
Гуманітарне пізнання як особлива сфера наукової діяльності 
Феномен форми перетвореної в інтеграційних та дезінтеграційних процессах 
Масова культура і масова свідомість в контексті сучасних соціокультурних трансформацій 
Антиципація як основа утопії та футурології 
Особливості формування суспільних цінностей в комунікативних теоріях ю.габермаса та К.О.АВеля 
Категорія економічної раціональності у сучасній економічній теорії та межі її застосування 
Мова як діяльність: Л.Вітгенштайн та П.Уінч 
Соціолінгвістичний аспект у сучасних теоріях ідеології 
Наука і освіта в теологічному контексті культури середньовіччя 
Ціннісний аспект розвитку сучасних екологічних практик 
Формування ідеї внутрішньої людини в святоотцівській традиції 
Гуманітарний простір освіти: сучасні виміри та пріоритети 
Рівні трансформації сучасних історико- філософських досліджень в аспекті методології парадигмального аналізу 
Феномен життя в контексті соціоприродного підходу 
Біо-етика: мозаїка бачень та підвалини концептуалізації 
Зміст понять культура, гуманність, цивілізованість, творчість в історичному вимірі 
Когітологічна концепція істини 
Антропна перспектива науки та її богословські інтерпретації 
Дослідження міфології засобами соціальної філософії 
Методологічні основи дослідження журналістикознавства 
Багатство: соціально-філософський вимір поняття 
Співвідношення понять «традиція» та «новація» в контексті сучасної філософії 
Пізнання людської психіки в контексті різних типів раціональності 
Теоретико-пізнавальні особливості гуманітарних наук 
Національна самосвідомість та фактори її формування 
«Нова філософія» Фоєрбаха: проблема пізнання людини 
Демонстрація математичною теорією ігор хибності моделі раціональної дії 
Міждисциплінарність у комунікативному вимірі 
Соціальна ефективність політичних цінностей 
Методологічні аспекти сучасних наукових концепцій еволюції живого 
Концептуальні засади визначення екологічної політики 
Історична пам’ять як чинник трансформації національної ідентичності в пострадянській Україні 
«Брехня» як категорія сучасної теорії аргументації 
Формування проблематики історії науки як міждисциплінарної галузі дослідження 
Постантропологічність неокартезіанської філософії 
Віднайдення смислів економічної діяльності людини в Україні 
Архаїчні та сучасні політичні міфи: спільне та відмінне 
Теоретико-методологічний апарат соціальної філософії і системність соціального знання 
Глобалізм - становлення ідеології сучасності 
Основи давньокитайського державотворення 
Соотношение диалектики и синергетики в контексте проблемы формирования современной юридической методологии 
Своєрідність типології як засобу пізнання соціальної реальності 
Антикризова альтернатива цивілізаційного розвитку: гуманістичний вимір 
Історичні смисли поняття соціальної технології 
Условия и механизмы реализации социальной справедливости 
Специфика социологического подхода к исследованию культуры отношений 
Індустріалізм і глобальні трансформаційні тенденції суспільних систем 
Традиції та перспективи сталого розвитку українського суспільтва 
Довіра в динаміці соціальних змін 
Соціальний капітал: концептуальна невизначенність у соціально-філософському дискурсі 
Синергетична модель пізнання соціоісторичної реальності 
Людський фактор та специфіка його активізації у соціально-філософських дослідженнях 
Слабкість підданського суб´єкту 
Роль утопії і футурології у формуванні соціального ідеалу 
Класичне і некласичне розуміння наукового знання 
Філософія екзистенції - «philosophia perennis»: проблема автентичності існування в добу «нестримного світу» постсучасності 
Лідерство як соціально-філософська проблема 
Наукове передбачення суспільних процесів 
Біоетичний вимір сучасних біотехнологічних практик 
Ісламське питання в сучасній філософії традиціоналізму та посттрадиціоналізму крізь призму монадологічного підходу до розуміння історії 
Протодержава - держава - постдержава: ритміка поставання суспільства дійсного гуманізму 
Трансформація етнічної самоідентифікації: мовний аспект  
Концепція постнекласичного габітусу як підгрунтя пошуку засад про-екологічних практик  
Теперішнє та майбутнє, або чи виправдовується прогностицизм утопій  
Сучасна екологія: теоретичний та методологічний виміри  
Гуманістичні виміри свободи в екзистенційній драматургії Лесі Українкита Ж.-П. САРТРА: ПОКОРА ЧИ НЕСКОРЕНІСТЬ 
Особливості методологічних структур науки доби глобалізації  
Релігія в цивілізаційній концепції М.Я. Данилевського: соціально-філософський аналіз  
Філософія як мистецтво жити гідно  
Логічний аналіз запитань та відповідей у конфлікті 
К.Юнг про морально-духовний потенціал релігії  
Атеїстично-гуманістичні виміри творчості І.Франка, Лесі Українки та В.Винниченка: модерно-екзистенційний дискурс  
Проблеми етики науки в постнекласичному дискурсі  
Соціальний підхід у методології історії науки 
«Надіндустріальна цивілізація» і сьогоденні реалії  
НЕКЛАСИЧНА МЕТОДОЛОГІЯ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА Й ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
Соціальна безпека в контексті управління розвитком суспільних відносин  
Сутність і специфіка філософсько-антропологічного підходу до розуміння права  
До історії герменевтичного розуміння досвіду  
Українське суспільство та його ціннісні орієнтації в умовах перехідного періоду 
Загальнонаукова картина світу як «образ» природи (онтологічне укорінення глобальної екологічної кризи)  
Засади й апорії дильтаєвої герменевтики 
Життєвий світ як специфічний особистісний досвід життєпроживання людини 
Головні аспекти взаємозв’язку культури, релігії та синергетики 
Сучасна картина світу і світогляд людини 
Чи можливий неогераклітизм1 у сучасній філософії?  
Глобалістика в контексті філософських досліджень 
Комунікативний процес і мовна ситуація в інтернеті  
Особливості сучасної освіти: соціокультурно-ціннісний вимір  
Національна держава: основні підходи до трактування  
Постмодерністський соціокультурний проект сучасності  
Ситуативність існування: гранична ситуація і повсякденність 
Масовізація сучасного суспільства й сучасна міфологія: особливості взаємовпливу 
Феноменологічно-герменевтична концептуалізація світу і відродження практичної філософії (гусерль, гайдегер, гадамер) 
Текст і дискурс: методологія розмежування і когнітивний потенціал 
Феноменологічна соціологія у пошуку «події» 
«Тіло» і «тілесність» у соціально-філософському контексті: термінологічні розвідки  
Християнський діалог як онтологічна основа духовного зростання особистості (августин) 
Міждисциплінарність у сучасній науці: методологічні аспекти 
Маніпуляція як засіб формування ціннісно-нормативних уявлень в сучасних демократичних суспільствах  
Екзистенційний вимір діалогу у працях ойгена розенштока-Хюссі і Франца Розенцвейга  
Симулякр: реінкарнація платонівського поняття у французькій постмодерній філософії  
Універсальні виміри релігійної типології культури Пауля Тілліха  
До проблеми методології вивчення природи естетичного у вітчизняній науці  
Стан та динаміка неурядових організацій в українському суспільстві  
Логічність і раціональність реклами 
Лобізм у системі представництва інтересів  
Ренесансний антропологізм Марсіліо Фічино  
Люблинская школа философии: пропедевтика классического томизма 
Теоретико-методологічний аспект становлення проблеми самоідентичності у філософії символічного інтеракціонізму 
Від респонзивності у філософії до філософії респонзивності  
Сущность бытия в реконструированном пространстве мифов Леви-Строса 
Ефективність соціального процесу професійної адаптаціідержавних службовців 
К. Ясперс: логические конструкции суицидальных мотивов 
Досвід антропологічної рефлексії - основа сучасної української філософії 
Значення феноменології едмунда гусерля для гуманітарної освіти 
Засоби та форми комунікації як «дзеркало» світосприйняття людини 
Рациональность как характеристика деятельности социальных субъектов 
Історична ант ропологія та гуманітаризація вищої освіти 
Індустріальна цивілізація та екологічні проблеми: виховання етики відповідальності 
Соціальна ідентичність в ракурсі конструктивістської парадигми 
Гносеологические особенности генезиса категории «ментальность» в истории философском мысли 
Христианско-экзистенциальное измерение веры в философии С. Кьеркегора 
Антропологічна проблематика у світлі структурного методу 
Социальное действие как «производство впечатления» 
Українська філософія та філософська освіта у контексті проблем та перспектив суспільного буття 
Концептуальний зміст предмета філософії та філософська культура мислення в їх значенні для становлення активної соціально-творчої дії сучасної особистості 
Освіта як суттєвий фактор самоактуалізації особистості в сучасному світі 
Аналітична філософія як інтелектуальний феномен 
Терапевтична функція іронії на тлі постмодерністського стилю філософування 
Інноваційні т ехнології навчання студентів з інвалідністю 
Герменевти ка времени в философии М.Хайдеггера 
Феномен совісті і покаяння особистості в православній культурі 
Діалог і спілкування: до проблем людинотворчості 
Формування принципів громадянського суспільства в ході викладання курсів з тендерної проблематики у вузах України 
Кризис европейского мышления и становление экзистенциальных концепций Достоевского и Ницше 
Проблема співвідношення віри і науки в контексті філософії Иосипа Сліпого 
Освіта як передумова толерантності 
Проблема политического лидерства в современной „Украине и в социально-политической концепции Ф. Ницше 
Проблематика філософського осмислення сучасного творчого процесу як головної форми розвитку суспільства 
Объект-субъектная рефлексия дж. локка как путь к метафизике жизненного мира 
Феномен самовизначення у світлі онтології м. гаидеґгера та граматології Ж. Дерріда 
Структурализм М. Фуко (от «Знания» к «Археологии знания») 
Справедливость как социально-философская категория профессиональном этики 
Культурно-онтологические аспекты философии музыки в условиях современного образования 
Дискурс и текстуальность в современных исследованиях Гендера 
Этико-онтологічний контекст неприйняття п. флоренським післяренесансної культури 
Теория коммуникации как интенциональное основание парадигмы социально-философского знания 
Концепция истины в прагматизме 
Актуальні питання ідентифікації особистості у соціально-філософському дискурсі 
Становлення поняття «досвід» в трансформації соціокультурних практик: аналіз структуралістської концепції М. Фуко 
Філософія декарта як підгрунтя формування раціоналістичної парадигми освіти 
Философия любви Н. Бердяева 
Гносеология и философия истории в системе С. Л. Франка: Грани соприкосновения 
Традиция и новация в послеоктябрьском преобразовании России 
Цивилизационный подход и цивилизационный национализм 
Притча як особлива форма філософування в давньоруській культурі 
Религиозная и нтерпретация философии образования и. А. Ильина 
РОЗВИТОК ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ 
Патерналізм і концепція моральної автономії в кантівській філософії 
Томас Гоббс про ключові чинники становлення громадянського суспільства 
Духовность как философская проблема 
Метафізика громадянського сенсу українського націотворення 
Поняття відсторонення в містицизмі майстра Екхарта та філософії М. Гайдегера 
Соціокультурна ідентифікація постсучасного суспільства: культурологічним проект 
Філософська категорія «віра» у контексті світоглядних засад особистості 
Концепции биосферы 
Философия как мышление 
Онтологічні проблеми в історії української філософії та їх сучасне тлумачення 
Феноменологическое поле единства чистого и этического разума в учении Э. Гуссерля 
Релігійно-філософськи й аспект дослідження феномена суїциду 
Історична антропологі я, європоцентризм та соціально-культурні аспекти процесів глобалізації 
Актуальность физической м етафизики в изучении развития мироустройства эпохи постмодерна 
Вплив неоплатонізму на філософським світогляд С. Франка 
Гендер и экзистенциальная этика С. Де Бовуар («второй пол») 
До питання соціального захисту інвалідів у сучаснім україні 
Значение сердца как органа познания в контексте платоновской концепции припоминания 
Категорія «в ідношення» у філософській системі Н. Мальбранша 
Індивідуально-Особистісне Самоствердження Людини В Смислових Координатах Середньовіччя 
Эпистемология в контексте философских идеи Джона Дьюи 
М. Фуко «на грани». (археология) 
Культурна політика демократично-орієнтованого суспільства на шляху подолання викликів і проблем 
Сравнительный анализ философских позиций П.Флоренского и Е.Трубецкого 
Гносеологічні, онтологічні та етичні конструкти у творах Т. Прохаська 
Архетипи чоловічого тажіночого у прадавній слов’янській міфології 
Концептуальная модель культуры 
Феномен «запаздывания» в аналитическом дискурсе 
Гендерная неопределенность: категория «женщина» и ее значение в феминистском дискурсе идентичности 
Стара дилема. людина та природа в критичних умовах нового цивілізаціиного вибору 
Идеи просвещения в критическом осмыслении философов постмодерна 
Лев Карсавин о феномене любви 
Л. Шестов о философском характере художественных искании Л. Толстого 
Философско-антропологическое измерение историософии С. Л. Франка 
Диалог культур как вызов времени 
І.ільїн та Ф.Шлеєрмахер: чи можливим діалог між конфесіями? 
Філософська та наукова методологія: аспекти взаємодії 
На пути создания дискурсивной теории социального пространства 
«Закрытый космос»: мировоззренческие импликации освоения космоса 
Про особл ивості природно-правової позиції вол. соловйова (до формування позитивного права) 
Основні напрями теорет изування навколо сміху в західно-європейській філософії 
Категории духовности в философском аспекте 
Епістемологічно-есенціалістська та етична спрямованість антропологічної рефлексії у філософії нового часу та просвітництва 
Экзистенциально-феноменологическая концепция сознания сартра в трактате «бытие и ничто» 
Розум і пізнання в філософській концепції Ніколи Кузанського 
Индивидуальный и коллективный субъекты морали в эпоху глобализации 
Етика виживання підданського суб´єкта 
А был ли геноцид православия в украине? 
Національна ідея - форма метафізичного пізнання патріотичного механізму відтворення етносоціальних відносин 
Культура як особлива форма консолідації українського етносу 
Культурно-психологічний аспект взаємовідносин соціальних антиподів - влада та особистість 
Научная рациональность как причина различий методов Р. Декарта и Б. Паскаля 
Основные направления и тенденции развития современной науки и техники 
Межі пізнання: А. Н. Уайтхед про необмеженість досвіду 
Объективные законы как социокультурный феномен 
О непонимании, ответственности и о метафизике объективных законов 
Проблеми наукової та соціокультурної взаємодії (на матеріалах робіт Дж. Холтона) 
Онтология веры С. Кьеркегора в контексте трансформации экзистенциальной философии XX века 
Теория как креативная основа истории 
Смех как эстетическая и этическая категория в религиозном постмодернизме ХХ века. 
Личность и культура. этапы становления 
Африканська культура: міфи і реальність (на допомогу лектору) 

««