Безкоштовна бібліотека підручниківМенеджмент якості
Шаповал М.І.

Менеджмент якості

Навчальний посібник / Київ, 2007.- 471 c.

У підручнику висвітлюються найважливіші етапи розвитку, сучасний стан теорії та практики менеджменту якості. Розглядаються системи управління якістю продукції, послуг, навколишнього середовища, розкриваються роль стандартизації, метрології, людського фактора, маркетингу і персоналу в забезпеченні якості, прогнозування, планування й оцінювання рівня якості продукції та праці, сертифікація, акредитація та аудит у сфері якості. Особлива увага приділяється стандартам ISO 9000 (версія 2000 p.), системі забезпечення безпеки харчових продуктів НАССР, стандартам ISO 14000, ISO 19011, OHSAS 18000, управлінню якістю на базі концепцій TQM, QS 9000, "шість сигм".

ВСТУП 
Частина І ЕТАПИ РОЗВИТКУ І СУЧАСНИЙ СТАН ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 
Розділ 1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЯКІСТЬ І МЕТОДИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
1.1. Основні поняття і визначення у сфері якості 
1.2. Якість продукції як об´єкт управління 
1.3. Економічні аспекти якості продукції  
1.3.1. Фактори, що впливають на якість продукції 
1.3.2. Витрати на якість продукції. 
1.4. Якість продукції і маркетинг 
1.5. Правові аспекти забезпечення якості  
1.5.1. Контракт — правова форма забезпечення якості 
Розділ 2 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 
2.1. Етапи розвитку менеджменту якості в економічно розвинених країнах 
2.2. Сучасний стан теорії і практики менеджменту якості  
2.2.1. Роботи Е. Демінга з менеджменту якості 
2.2.2. Роботи Дж. Джурана з менеджменту якості 
2.2.3. Роботи А. Фейгенбаума з менеджменту якості 
2.3. Сучасний стан діяльності з менеджменту якості в Україні 
2.3.1. Етапи розвитку вітчизняного менеджменту якості 
2.3.2. Діяльність державних органів 
2.3.3. Діяльність громадських організацій 
2.3.4. Діяльність міжнародних організацій 
2.3.5. Міжнародна та регіональна співпраця України у сфері менеджменту якості 
Розділ З СТАНДАРТИ ЯК НОРМАТИВНА БАЗА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 
3.1. Основні поняття і визначення зі стандартизації 
3.2. Органи стандартизації в Україні 
3.3. Основні положення Державної системи стандартизації України 
3.3.1. Загальні відомості 
3.3.2. Порядок розроблення державних стандартів, їх затвердження, видання, перевірки, перегляду, зміни і скасування 
3.3.3. Порядок розроблення технічних умов, їх затвердження, видання, перевірки, перегляду, зміни і скасування 
3.3.4. Порядок розроблення стандартів підприємства, їх затвердження, видання, перевірки, перегляду, зміни і скасування 
3.4. Порядок впровадження стандартів і техніко-економічна ефективність стандартизації 
3.4.1. Порядок впровадження стандартів 
3.5. Міждержавні системи стандартів 
3.6. Нова концепція діяльності зі стандартизації в Україні 
3.6.1. Загальні відомості 
3.6.2. Організація стандартизації в Україні 
3.6.3. Стандарти та їх застосування 
3.6.4. Інформаційне забезпечення та право власності на стандарти, кодекси усталеної практики і технічні умови 
3.7. Міжнародна та регіональна діяльність України у сфері стандартизації 
3.7.1. Міжнародна та європейська діяльність України 
3.7.2. Діяльність України з міждержавної стандартизації 
Розділ 4 МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ 
4.1. Основні поняття і визначення 
4.2. Загальні відомості про технічні вимірювання і засоби вимірювальної техніки 
4.2.1. Класифікація вимірювань і їх основні характеристики 
4.2.2. Класифікація засобів вимірювальної техніки. їх метрологічні характеристики 
4.2.3. Похибки технічних вимірювань 
4.2.4. Засоби вимірювальної техніки та їх вибір 
4.3. Метрологічна служба України 
4.4. Діяльність Державної метрологічної служби України  
4.4.1. Державний метрологічний контроль і нагляд 
4.4.2. Державні випробування засобів вимірювальної техніки 
4.4.3. Калібрування засобів вимірювальної техніки 
4.4.4. Європейська і міжнародна співпраця 
4.5. Діяльність із метрологічного забезпечення на підприємстві 
4.5.1. Метрологічне забезпечення підготовки виробництва 
4.5.2. Повірка засобів вимірювальної техніки 
4.5.3. Метрологічне забезпечення і атестація нестандартизованих засобів вимірювальної техніки 
Частина II СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ, ПОСЛУГ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
Розділ 5 ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ 
5.1. Загальні відомості 
5.2. Основоположні принципи систем управління якістю 
5.3. Структури системи управління якістю 
5.4. Загальні вимоги до системи управління якістю 
5.5. Відповідальність вищого керівництва в системі управління якістю 
5.6. Ресурси в системі управління якістю 
5.7. Створення продукту в системі управління якістю 
5.8. Загальні відомості про вимірювання, аналіз і поліпшення в системі управління якістю 
5.9. Вимірювання та поточний контроль у системі управління якістю 
5.10. Контроль невідповідностей і аналіз даних у системі управління якістю 
5.11. Поліпшення в системі управління якістю 
5.12. Модель системи управління якістю, в основу якої покладено процеси 
Розділ 6 СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ 
6.1 Загальні відомості 
6.2 Процеси системи управління якістю продукції на стадії маркетингу та вивчення ринку 
6.3. Процеси системи управління якістю на стадії проектування та розроблення продукції 
6.4. Процеси системи управління якістю продукції на стадії планування та розроблення виробничих процесів її виготовлення 
6.5. Процеси системи управління якістю продукції на стадії закупівлі 
6.6. Процеси системи управління якістю продукції на стадії її виробництва 
6.7. Процеси системи управління якістю продукції на стадії її перевірки 
6.8. Процеси системи управління якістю продукції на стадії її пакування та складування 
6.9. Процеси системи управління якістю продукції на стадіях її збуту та продажу, монтажу та здавання в експлуатацію 
6.10. Процеси системи управління якістю продукції на стадії технічної допомоги та обслуговування 
6.11. Процеси системи управління якістю продукції на стадіях її експлуатації та утилізації або вторинного перероблення після закінчення терміну служби 
6.12. Система управління безпекою харчових продуктів (НАССР) 
6.12.1. Загальні відомості 
6.12.2. Основні терміни та визначення системи НАССР 
6.12.3. Основні принципи системи НАССР 
6.12.4. Відповідальність вищого керівництва в системі НАССР 
6.12.5. Вимоги до системи НАССР 
6.12.6 Дослідження і планування НАССР 
6.12.7 Ідентифікація ризиків. 
6.12.8. Функціонування системи НАССР 
6.12.9. Підтримання системи НАССР 
Розділ 7 СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ 
7.1. Загальні відомості 
7.2. Характеристики послуг у системі якості 
7.3. Ключові аспекти системи якості послуг та відповідальність керівництва 
7.4. Персонал і матеріальні ресурси в системі якості послуг 
7.5. Структура системи якості послуг 
7.6. Процеси маркетингу та зобов´язання постачальника в системі якості послуг 
7.7. Процеси проектування в системі якості послуг 
7.8. Процеси надання послуг у системі якості 
Розділ 8 СТВОРЕННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЯКОСТІ 
8.1. Створення та впровадження системи якості 
8.2. Організація і контроль внутрішньої регламентації робіт з якості 
8.3. Організація навчання персоналу методам управління якістю 
8.4. Збір та систематизація інформації в системі якості 
8.5. Оперативне управління в системі якості 
Розділ 9 СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ 
9.1. Загальні відомості 
9.2. Нормативні документи системи управління навколишнім середовищем 
9.3. Модель, принципи та вимоги до систем управління навколишнім середовищем 
9.4. Загальні відомості про екологічне маркування продукції 
9.5. Загальні принципи екологічного етикетування і декларування 
Розділ 10 ПЕРСОНАЛ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 
10.1. Загальні відомості 
10.2. Підготовка персоналу в системі якості 
10.3. Стимулювання і мотивація персоналу в системі якості 
10.4. Активізація групової діяльності персоналу в системі якості 
10.5. Соціально-психологічні аспекти впровадження стандартів ДСТУ ISO 9000 в організаціях України 
Частина III ПРОГНОЗУВАННЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ 
Розділ 11 ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ 
11.1. Загальні відомості 
11.2. Класифікація показників якості продукції 
11.3. Показники призначення та надійності продукції 
11.4. Ергономічні й естетичні показники продукції 
11.5. Показники технологічності, стандартизації, уніфікації та транспортабельності продукції 
11.6. Патентно-правові, екологічні, економічні показники та показники безпеки продукції 
11.7. Використовуваність показників якості продукції 
Розділ 12 МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ, ПЛАНУВАННЯ І ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ПРАЦІ 
12.1. Прогнозування і планування рівня якості продукції 
12.2. Загальні відомості про оцінювання рівня якості продукції 
12.3. Оцінювання технічного рівня продукції 
12.4. Оцінювання рівня якості продукції одного виду 
12.5. Оцінювання рівня якості різнорідної продукції 
12.6. Оцінювання рівня якості продукції на стадіях її виготовлення й експлуатації або споживання 
12.7. Оцінювання рівня якості й ефективності праці 
Частина IV ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ І СИСТЕМ ЯКОСТІ ТА ЇХ РОЗВИТОК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ РИНКУ 
Розділ 13 ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ В ДЕРЖАВНІЙ СИСТЕМІ СЕРТИФІКАЦІЇ УКРСЕПРО 
13.1. Основні поняття і визначення у сфері підтвердження відповідності 
13.2. Основні положення державної системи сертифікації УкрСЕПРО 
13.3. Органи з сертифікації в системі УкрСЕПРО 
13.4. Випробувальна лабораторія в системі УкрСЕПРО 
13.5. Атестація виробництва в системі УкрСЕПРО 
13.6. Сертифікація продукції в системі УкрСЕПРО  
13.6.1. Порядок проведення сертифікації продукції 
13.7. Сертифікація систем якості в системі УкрСЕПРО  
13.7.1. Порядок проведення сертифікації системи якості 
13.7.2. Вибір механізму сертифікації та дії, які має виконати споживач стосовно постачальника, що має сертифіковану систему якості 
Розділ 14 АКРЕДИТАЦІЯ ОРГАНІВ ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ВИПРОБУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ В УКРАЇНІ 
14.1. Загальні відомості 
14.2. Нова концепція акредитації органів з оцінювання відповідності в Україні 
14.3. Порядок проведення акредитації органів із сертифікації та випробувальних лабораторій в Україні 
Розділ 15 АУДИТ У СФЕРІ ЯКОСТІ В УКРАЇНІ 
15.1. Загальні відомості 
15.2. Внутрішній аудит систем якості 
15.3. Зовнішній аудит систем якості 
15.4. Аудитори з сертифікації в Україні  
15.4.1. Вимоги до аудиторів 
15.4.2. Порядок підготовки аудиторів 
15.5. Керівні принципи аудиту згідно з ISO 19011 
Розділ 16 РОЗВИТОК СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ПРАЦІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ РИНКУ 
16.1. Загальні відомості 
16.2. Менеджмент якості на базі концепції TQM  
16.2.1. Етапи розвитку концепції TQM 
16.2.2. Методи і засоби концепції TQM 
16.3. Модель ділової досконалості підприємства Європейського фонду менеджменту якості 
16.4. Система менеджменту якості на базі стандартів QS 9000 
16.5. Система менеджменту якості на базі концепції "шість сигм" 
16.6. Система менеджменту якості на базі стандартів Міжнародної системи рейтингу якості 
16.7. Система управління безпекою праці на базі стандартів 0HSAS 18000 

««