Безкоштовна бібліотека підручниківІсторія української філософії
Русин М. Ю., Огородник І. В. та ін.

Історія української філософії

Навчальний посібник / К. : ВПЦ "Київський університет", 2008.- 591 c.

Підручник підготовлений з урахуванням новітніх досліджень з історії української філософії. Завдяки покладеній в основу тематично-персональній концепції історію філософської думки України вперше представлено в ньому як цілісний процес, а висвітлення окремих інтелектуальних явищ (шкіл, напрямів, рухів) пов’язано з розкриттям надбань найвидатніших мислителів. Обґрунтовано також основні теоретичні принципи і методологічні засади, проблеми та перспективи дослі дження генези вітчизняної філософської думки. Автори підручника — викладачі кафедри української філософії та культури філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, провідні науковці відділу історії української філософії Інституту філософії НАН України імені Г. С. Сковороди.

Вступ 
1. Українська філософія у контексті національної культури 
Нація і національна культура 
Етногенез і націостановлення українців 
Джерела і складові української культури 
Дві концепції історії філософії 
Філософські традиції та їх різновиди. Компаративна філософія 
Поняття національної філософії. Українська філософія 
2. Міфологічна свідомість праукраїнців як підґрунтя вітчизняної філософії 
Міфосвідомість як тип суспільної свідомості 
Особливості первісного мислення 
Міфологічні уявлення мисливців пізнього палеоліту 
Релігійно-міфологічні уявлення давніх землеробів (носіїв культури Трипілля) 
Міфологічні уявлення, вірування і форми культури давніх індоєвропейців, розселених в українських степах 
Міфологічний світ іраномовних скотарів-номадів 
Міфологічний світ давніх слов´ян 
Київський пантеон Володимира Великого як світоглядна модель 
Архетип як акумуляція соціального досвіду 
3. Релігійно-філософська думка в Україні у XI—XIV ст. 
Суспільно-політичні, економічні, культурні передумови виникнення і формування філософської думки 
Джерела філософських ідей Русі і їх вплив на світогляд, суспільну свідомість народу 
Перекладні джерела 
Оригінальні джерела 
Спосіб буття філософії і її розуміння у руській культурі. Образ філософа 
Пізнавальні інтереси давньоруського суспільства 
Онтологічні, натурфілософські, космогонічні і космологічні концепти 
Уявлення про сенс буття, добро і зло, долю 
Давньоруська антропологія 
Пошуки моральної довершеності у християнському вченні 
Естетичні ідеали Русі. Концепти мистецтва і суті прекрасного 
Образ історії і сприйняття часу 
Уявлення про суспільство (влада — церква — людина) 
Характерні особливості філософської культури Давньої Русі 
4. Філософські ідеї у духовній культурі України у XV ст. 
Тенденції і явища українського передвідродження. Культурно-освітнє життя в Україні у XV ст. 
5. Ренесансний гуманізм в Україні 
Становлення гуманізму 
Бог і природа 
Проблема людини 
Морально-етичні погляди 
Розмисли про державу 
Історіософська проблематика 
Ідеї громадянського гуманізму 
6. Особливості духовно-культурного розвитку в Україні наприкінці XVI — на початку XVII ст. 
Острозький культурно-освітній центр 
Особливості світогляду книжників Острозького культурно-освітнього осередку 
Філософські основи концепції старослов´янської мови в острозьких книжників. Значення самопізнання у процесі духовного становлення людини 
Острозька релігійно-полемічна література 
Ренесансно-гуманістичні ідеї у Острозі 
Братства і їх роль у соціальному, культурному, релігійному житті українського народу 
Реформаційна спрямованість ідеології і суспільно-політичної діяльності братств 
Ставлення діячів братств до духовних здобутків княжої доби, східної патристики і західної вченості 
Проблеми самопізнання у творі Ісайї Копинського «Алфавіт духовний» 
Київське братство і його значення у розвитку гуманістичних ідей в Україні. Творчість Кирила Транквіліона-Ставровецького, Мелетія Смотрицького і Касіяна Саковича 
Науковий гурток друкарні Києво-Печерської лаври 
7. Філософія у Києво-Могилянській академії 
Києво-Могилянська академія — новий тип вищої школи в Україні 
Онтологія і натурфілософія 
Розуміння людини. Проблема пізнання 
Етика і політика 
8. Філософія Г. Сковороди 
Діалогізм і символізм як визначальні ознаки філософії Сковороди 
Учення Сковороди про дві натури і три світи 
Гносеологічні погляди Сковороди і їх зв´язок із морально-етичною проблематикою 
9. Український романтизм: світогляд і філософія 
Сутність романтизму, умови і специфіка його розвитку в Україні 
Романтизм як світоглядна основа нового українського письменства 
Кирило-Мефодіївське товариство 
Шеллінгіанські витоки філософії українського романтизму 
Елементи романтизму в Україні другої половини XIX ст. 
10. Духовно-академічна філософія XIX — початку XX ст. 
Феномен духовно-академічної філософії 
Інокентій (І. Борисов) як фундатор парадигмальних засад духовно-академічної філософії 
І. Скворцов — перший професор філософії Київської духовної академії 
Логіко-гносеологічні засади філософії В. Карпова 
Спекулятивно-психологічні засади філософії П. Авсенєва 
Шеллінгіанські мотиви у творчості Й. Міхневича 
Філософський теїзм П. Ліницького 
Метафізика П. Кудрявцева 
11. Філософія П. Юркевича 
Основні принципи «філософії серця» П. Юркевича 
Критика антропологічного матеріалізму 
Феномен Юркевича і українська духовність 
12. Університетська філософія. Основні напрями філософської думки в Україні XIX — початку XX ст. 
Становлення університетської освіти і науки 
Філософія у Харківському університеті 
Філософські інтенції в Університеті Св. Володимира 
Позитивізм В. Лесевича і монодуалізм М. Грота 
13. Філософські і суспільно-політичні ідеї в українській літературі і публіцистиці другої половини XIX — початку XX ст. 
Соціально-філософські орієнтації громадівців і поступовців 
Філософія права Б. Кістяківського 
Філософський світ ідей В. Вернадського 
14. Націоналізм Д. Донцова 
Умови і джерела формування чинного націоналізму Д. Донцова 
Змістові положення чинного націоналізму Д. Донцова 
15. Історіософія В. Липинського 
Національна еліта і її роль у державотворчому процесі 
Гетьманат як різновид монархічної держави 
Поняття «нація» в історіософії В. Липинського 
Типи національних і державних утворень 
16. І. Лисяк-Рудницький — дослідник української політичної думки 
Загальна характеристика творчості 
Поняття нації 
Історичні і неісторичні нації 
Націостановлення українців 
Становлення «модерної» (політичної) української нації 
Основні течії української суспільно-політичної думки 
Народництво 
Консерватизм 
Націоналізм 
Комунізм і націонал-комунізм 
17. Д. Чижевський: філософські дослідження 
Особливості філософського мислення 
Д. Чижевський як історик філософії 
Дослідження Д. Чижевським філософії Гегеля 
Критика етичного формалізму 
Методологія гуманітарних наук 
Філософська славістика 
Поняття «національна філософія». Історія української філософії 
18. Українська філософська думка у 20—30-ті роки XX ст. 
Розвиток української філософської думки в УСРР, на західноукраїнських землях і за кордоном 
Викладання філософських дисциплін і розвиток філософської думки у навчальних закладах, наукових установах і товариствах УСРР 
Основні галузі і напрями розвитку філософської думки в УСРР 
Внесок українських мислителів у розвиток філософії культури 
19. Українська філософська думка 60—80-х років XX ст. 
Політичний, ідеологічний та інтелектуально-культурний контексти 
Методологічні зауваження 
Логіка і семантика 
Діалектичний та історичний матеріалізм 
Історія філософії 
20. Українська філософська думка 90-х років XX — початку XXI ст.: проблеми і перспективи 
Суспільно-політичні передумови розвитку філософії 
Переклад філософських творів 
Дослідження з історії західної і світової філософій 
Актуальні філософські дослідження. Поняття філософії 
Метафізика і діалектика 
Дослідження з інших розділів філософії 
Дослідження з історії української філософії 
Бібліографічний довідник з історії української філософії 
Література з історії української філософії 

««