Наукова бібліотека України

Останні надходження

Loading
Наукові публікації


6201 ЕТНОМИСТЕЦЬКІ РЕНЕСАНСИ МОДИ ХХ СТОЛІТТЯ
6202 ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
6203 ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ДОПИТУ
6204 АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
6205 ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ
6206 СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФАКТОРИНГОВЫХ СХЕМ
6207 ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИДАТНОГО УКРАЇНСЬКОГО МИТЦЯ МИРОСЛАВА ВАНТУХА
6208 МАРКЕТИНГОВА ЛОГІСТИКА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІУМУ
6209 ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕК ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ
6210 КОСТЮМ У БАЛЬНІЙ ТА СУЧАСНІЙ ХОРЕОГРАФІЇ
6211 ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ У ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ДІАЛЕКТИКА ГЛОБАЛЬНИХ ТА ЛОКАЛЬНИХ ЗАСАД
6212 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ІЛЮСТРУВАННЯ КНИГИ
6213 МАСОВА ТА ПОПУЛЯРНА КУЛЬТУРА: ДО ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ
6214 МАЄТКОВА КУЛЬТУРА І МУЗИЧНИЙ ПОБУТ МАЄТКІВ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ ЯК ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ ОПЕРНОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ
6215 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕСІЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ
6216 ВЛИЯНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И ДУХОВНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ
6217 ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
6218 ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ ВІРИ ТА РОЗУМУ В ГНОСЕОЛОГІЇ МИСЛИТЕЛІВ КИЇВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ АКАДЕМІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТАНОВЛЕННЯ РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ
6219 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О РАЗБОЯХ
6220 ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
6221 ПОЛІТИЧНЕ КРАСНОМОВСТВО В СВІТЛІ СУЧАСНОЇ ТЕОРЕТИЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ
6222 ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПАСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
6223 СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ: ПЕДАГОГІЧНІ ПОРАДИ МАЙБУТНІМ ВИХОВАТЕЛЯМ
6224 ПИТАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДЖАЗУ
6225 НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ (ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНІ) ЗАСОБИ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ВИБУХІВ
6226 РОЛЬ МЕТАФОРИ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
6227 КРЕАТИВНІСТЬ ЯК НЕВІД’ ЄМНИЙ КОМПОНЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
6228 ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
6229 "АВТОРСКАЯ ШКОЛА": К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ
6230 ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ[1]
6231 ОСОБИСТІСТЬ МИРОСЛАВА СКОРИКА В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ
6232 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДАКТИЛОСКОПІЮВАННЯ ТРУПІВ З НЕУШКОДЖЕНИМИ ШКІРНИМИ ПОКРИВАМИ РУК
6233 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ ИНДИВИДУЛЬНО- АВТОРСКОГО СЛОВАРЯ
6234 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ЕЛІТА УКРАЇНИ КІНЦЯ XVIII - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ. (за матеріалами діяльності Новгород-Сіверського гуртка «автономістів»)
6235 ТВОРЧІСТЬ БОРИСА ЛЯТОШИНСЬКОГО 10-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ В АСПЕКТІ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНІСТСЬКОГО МИСТЕЦТВА
6236 ПРАВОВІ ТА НАУКОВІ ПІДСТАВИ ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ
6237 УЧИТЕЛЬ ЯК СУБ’ЄКТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
6238 РЕГІОНАЛЬНА КУЛЬТУРА ЯК СТРУКТУРОУТВОРЮЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
6239 ВИНИКНЕННЯ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
6240 СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ БАЗ ТА БАНКІВ ДАНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ДІЯЛЬНОСТІ З РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНІВ
6241 ТИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕКСТОВ: ВИДЫ И ФОРМЫ интертекстуальности
6242 СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИКОРИСТАННЯ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ
6243 ОСОБЛИВОСТІ ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ ЗА УЧАСТЮ НЕПОВНОЛІТНЬОЇ ОСОБИ
6244 ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ АРТИСТІВ ЦИРКУ
6245 Полистилизм РОМАНА «Карьера Ругонов» Э. Золя
6246 СЛОЖНЫЕ ТАЙНЫ ЖЕНСКОЙ ДУШИ (Поэтика повести «ДЕЙЗИ МИЛЛЕР» Джеймсом И «АСЯ» И. Тургенева)
6247 БІНАРИЗМ Ф. НІЦШЕ В КОНТЕКСТІ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО ФІЛОСОФСЬКОГО ДИСКУРСУ
6248 МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНІ ВИСТАВИ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТАНОВЛЕННЯ ОПЕРНОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ
6249 МЕДІАКУЛЬТУРА ТА ЇЇ ФУНКЦІЇ
6250 Жанрово-стилевые особенности автобиографического романа И. Бунина «Жизнь Арсеньева»
6251 ДОЗВІЛЛЯ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
6252 МІФОПОЕТИКА САКРАЛЬНОГО В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ
6253 ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ
6254 СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ІНДУСТРІЇ ДОЗВІЛЛЯ
6255 ВПЛИВ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ МОЛОДІ
6256 ЭПИГРАФЫ В РОМАНЕ А.С.Пушкина «Евгений Онегин» КАК ФОРМА ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЫ
6257 ДОПИТ ЕКСПЕРТА СЛІДЧИМ І В СУДІ
6258 СИТУАЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА: ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
6259 ФОЛЬКЛОР ЯК ЗАСІБ РОЗКРИТТЯ ІДЕЙНО-ХУДОЖНЬОГО ЗМІСТУ СЦЕНІЧНОГО ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА
6260 ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ
6261 ДО ПИТАННЯ ЩОДО СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ І ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ З ВІДТВОРЕННЯМ ОБСТАНОВКИ ТА ОБСТАВИН ПОДІЙ
6262 НЕОФОЛЬКЛОРИЗМ У КОНТЕКСТІ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ - ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
6263 ПОНЯТИЕ СЕРИЙНОГО СЕКСУАЛЬНОГО УБИЙСТВА
6264 ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ: СУТНІСТЬ, ТРАНСФОРМАЦІЯ
6265 ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВИПАДКІВ ЗАЛИШЕННЯ ПОТЕРПІЛОГО У НЕБЕЗПЕЦІ ВНАСЛІДОК ДТП
6266 АНАЛІЗ ПРИЧИН ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ
6267 ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК СУЧАСНА ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
 
« ПерваяПредыдущая616263СледующаяПоследняя »
Страница 63 из 63