Наукова бібліотека України

Останні надходження

Loading
Наукові публікації


6101 ПЕРЕДАЧА ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ С ЦЕЛЬЮ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
6102 «Театр абсурда» И ДРАМАТУРГИЯ Эжена Ионеско 1950-Х ГОДОВ
6103 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ ОШИБОК.
6104 ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ В БИБЛИОТЕКЕ МГТУ ИМ. Н. Э. БАУМАНА
6105 КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ МОДЕРНІЗМ ТА ЕСТЕТИКА МАС-МЕДІА У КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ УМБЕРТО ЕКО «АПОКАЛІПСИС ВІДКЛАДАЄТЬСЯ»
6106 ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ У ВИПРОБУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЯХ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МВС УКРАЇНИ У ПРОЦЕСІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ
6107 ПРОБЛЕМИ І ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
6108 Стилевая доминанта как литературоведческой ПРОБЛЕМА
6109 ВАРЬИРОВАНИЕ СЕМАНТИКИ ЗАИМСТВОВАННЫХ КОМПОЗИТОВ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ КОМБИНАТОРНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ОСНОВ
6110 ЕСТЕТИЧНІ ТА ХУДОЖНІ ЕЛЕМЕНТИ РЕКЛАМИ В РЕГУЛЯЦІЇ СТЕРЕОТИПНОЇ ПОВЕДІНКИ
6111 ЄВРОПЕЙСЬКА РОМАНТИЧНА КУЛЬТУРА ХІХ СТ. ТА ВІТЧИЗНЯНА РОК-КУЛЬТУРА 1970-80 РР.: КОМПАРАТИВНИЙ АСПЕКТ
6112 СЕМІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КУЛЬТУРИ
6113 АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ МОДИ ТА ДИЗАЙНУ ПОСТМОДЕРНІЗМУ
6114 ОСОБЛИВОСТІ ІСЛАМСЬКОЇ ЕТИКИ ТА ІСТОРИЧНІ ЧИННИКИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ
6115 ВИРАЖЕННЯ СВІТОГЛЯДНОЇ КУЛЬТУРНОЇ МАТРИЦІ ЧЕРЕЗ ЗНАКОВЕ КОДУВАННЯ ЯК ХУДОЖНЄ ОБРАЗОТВОРЕННЯ У ТВОРЧОСТІ ПОЕТІВ КИЇВСЬКОЇ ШКОЛИ
6116 ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ В ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ВОЄННО- ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ
6117 ПРОБЛЕМА САМОКОНТРОЛЯ В ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ
6118 КРИТЕРИИ УСТАНОВЛЕНИЯ национально-культурной специфики фразеологизмов немецкого языка VIII-XVII СТ.
6119 ВИКОРИСТАННЯ МАСКИ ЯК ФЕНОМЕНАЛЬНОГО ЗАСОБУ ЗОВНІШНЬОЇ ВИРАЗНОСТІ У ХУДОЖНЬО-ТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АКТОРА
6120 ТРИЄДИНА ХОРЕЯ У НАВЧАЛЬНИХ КУРСАХ "ЕСТЕТИКА" І "КУЛЬТУРОЛОГІЯ"
6121 ДУХОВНО-МОРАЛЬНА ВИВИЩЕННІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОЗНАКА ЕЛІТАРНОСТІ У ТВОРЧОСТІ Г.С.СКОВОРОДИ
6122 ЦИКЛ «ВОРОНЕЖСКИЕ тетрадь» ИОСИФА Мандельштама
6123 СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ВИРТУАЛЬНОГО ЛЕКСИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА: ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
6124 МІСЦЕ ТА РОЛЬ ТОТЕМІВ-ГОДУВАЛЬНИКІВ В ЯЗИЧНИЦЬКІЙ СВІДОМОСТІ СХІДНИХ СЛОВ’ЯН ЯЗИЧНИЦЬКОЇ ДОБИ
6125 ОНТОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СМІХУ У ДИНАМИЦІ ФІЛОСОФСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ
6126 СОЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЯНСЬКОЇ ОБЩИНИ
6127 КУЛЬТУРОЛОГІЯ ЯК МЕТАМОВА В ПОШУКУ ІСТИНИ
6128 Психологические АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ личностной саморегуляции МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
6129 ТВОРЧЕСТВО сестер Бронте В УКРАИНСКОЙ И РОССИЙСКОЙ КРИТИКЕ
6130 ЕЛЕКТРОННІ ЖУРНАЛИ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ
6131 ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ НА ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ «ЧОРНОЇ БУХГАЛТЕРІЇ»
6132 ПРОБЛЕМА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУСПІЛЬСТВА МАСОВОГО СПОЖИВАННЯ
6133 ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ
6134 КАЛЕНДАРНА ОБРЯДОВІСТЬ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПОЛІ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ: РЕГРЕС ЧИ РОЗВИТОК (на матеріалах Гуцульщини)
6135 ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ ЯК НОВИЙ ОБРАЗ МИСЛЕННЯ В СИСТЕМІ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ КУЛЬТУРТРЕГЕРА
6136 ЕСТРАДНІ ШКОЛИ УКРАЇНИ
6137 КОНЦЕПТ "ЕСТЕТОСФЕРА" В ОСМИСЛЕННІ РЕЛІГІЙНО-МИСТЕЦЬКИХ ПРАКТИК
6138 ДУХОВНА ВЗАЄМОДІЯ ЯК УНІКАЛЬНЕ ПЕДАГОГІЧНЕ ЯВИЩЕ В ФОРМУВАННІ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ
6139 ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДПИСНОГО ПОЧЕРКУ (МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ)
6140 Жанровое своеобразие сатирических повестях М. БУЛГАКОВА
6141 ХРОНОГРАФ МУЗИЧНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАРУБІЖЖЯ НА СТОРІНКАХ ЧАСОПИСУ "ЕКРАН" (США): ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ
6142 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ПАССИВНЫЕ ШКОЛЬНИКИ КАК ПРИЧИНА НИЗКОГО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В УЧАЩИХСЯ
6143 ДУДА ЯК РУДИМЕНТ АРХАЇКИ В АЕРОФОННІЙ МУЗИЦІ ЗАКАРПАТТЯ
6144 "ПЕРЕЖИВАННЯ", "УДАВАННЯ" ТА "ВІДЧУЖЕННЯ" В ПРИЙОМАХ АКТОРСЬКОЇ ГРИ ТЕАТРУ ЛЯЛЬОК
6145 ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ УЧАСНИКІВ ПРЯМОГО ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ЕФІРУ
6146 ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В КАЛЕНДАРНІЙ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ В ХХ - НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
6147 ПРЕПОЗИТИВНЫЕ ДЕРИВАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ СТЕПЕНИ ПРИЗНАКА В СЛОЖНЫХ АДЪЕКТИВАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
6148 ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ ВУЗОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
6149 ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕСУРСА: ОПЫТ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ НПУ ИМЕНИ М.П. ДРАГОМАНОВА
6150 ФУНКЦІЇ ЗВУКОВОГО МОНТАЖУ В ФІЛЬМІ
6151 ФУНКЦІЇ МУЗИКИ У ФІЛЬМІ
6152 ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КІНОТЕКСТУ ЯК МЕТОД РОЗКРИТТЯ НОВИХ СЕНСІВ БУТТЯ
6153 РИТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОПОВІДЕЙ ЯК ВИДУ РЕЛІГІЙНОГО КРАСНОМОВСТВА
6154 СОБСТВЕННЫЕ ИМЕНА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ЭЛЕКТРОННОГО СЛОВАРЯ ОТФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ДЕРИВАТОВ РУССКОГО ЯЗЫКА
6155 СОНОРНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТОНУВАННЯ У КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНІЙ ТВОРЧОСТІ ВОЛОДИМИРА РУНЧАКА НА ПРИКЛАДІ "HOSI’ANNA" ДЛЯ ДВОХ САКСОФОНІВ, УДАРНИХ ТА ФОРТЕПІАНО
6156 ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА «ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИИ»
6157 ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОЇ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЕОНІДА МИХАЙЛОВИЧА ОСИКИ
6158 ФОРМИРОВАНИЕ У школьников эмоционально-ценностного отношения К ПРИРОДЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАСЛЕДИИ Сухомлинский
6159 ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ПРЕЛЮДІЇ ДЛЯ ФОРТЕПІАНО «КРОКИ НА СНІГУ» К. ДЕБЮССІ НА ПРИКЛАДІ ГРИ А. КОРТО, А. МІКЕЛАНДЖЕЛІ, С. РІХТЕРА
6160 ГЛОБАЛІЗАЦІЯ КУЛЬТУРИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ВИМІРІ
6161 СОБАКИ-ШУКАЧІ НА СЛУЖБІ КАРНОГО РОЗШУКУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
6162 ТРАДИЦІЙНА НАРОДНА КУЛЬТУРА: АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ
6163 ЗНАКОВО-СИМВОЛІЧНА ПРИРОДА НАРОДНОЇ ХРИСТИЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
6164 ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ "конституционализм" В СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ МЫСЛИ
6165 МІСЦЕ ЛЮДИНИ У СВІТІ ТА ЧАСІ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ
6166 ОСТАННІЙ ПЕРІОД ТВОРЧОЇ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІКТОРА ДОВБИЩЕНКА (1945-1953 рр.)
6167 ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНИХ УНІВЕРСАЛІЙ ЗАХОДУ І СХОДУ: КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ ДИСКУРС
6168 ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ СПЕЦІАЛІСТА ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИННИХ ПОСЯГАНЬ НА КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ
6169 РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОГО МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ В ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНІЙ ЛАНЦІ УПРАВЛІННЯ: КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ
6170 МАГНЕТИЧНА ПОСТАТЬ КНЯЗЯ ЯРОСЛАВА В ОРЕОЛІ МУЗИЧНОГО ТЕАТРУ УКРАЇНИ
6171 КОНЦЕПТ ЇЖІ В КУЛЬТУРІ ПОВСЯКДЕННОСТІ
6172 СЕМІОТИКА МУЗИКИ: ГЕНЕАЛОГІЧНІ ВИТОКИ МУЗИЧНОГО СЕМІОЗИСУ
6173 ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
6174 КУЛЬТУРОЛОГІЧНА СКЛАДОВА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
6175 УКРАЇНСЬКИЙ КЛАСИЧНИЙ АВАНГАРД: ІНТУЇТИВІЗМ І ПСИХОЛОГІЗМ
6176 ЩОДО РОЗМІРУ МАТЕРІАЛЬНОЇ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ВНАСЛІДОК РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКТРАФАКТНОЇ ПРОДУКЦІЇ
6177 ХУДОЖЕСТВЕННО РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
6178 ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «ЗЕМЛЯ» В СУСПІЛЬНИХ НАУКАХ
6179 ГУМАНІСТИЧНА ПАРАДИГМА НАВЧАННЯ У КОНТЕКСТІ ПЕРСОНОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО СУТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РОЗВИТКУ
6180 КОНЦЕПЦИЯ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В. СУХОМЛИНСКОГО
6181 КУЛЬТУРОСОФСЬКА МОДЕЛЬ МАЛОРОСІЙСТВА У ТВОРЧОСТІ М. В. ГОГОЛЯ (до 200-річчя від дня народження письменника)
6182 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МЕНЕДЖЕРА
6183 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОТРИМАННЯ, ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НЕВЕРБАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ВЕРБАЛЬНИХ СЛІДЧИХ ДІЙ
6184 ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНО- ВИРОБНИЧОЇ РОБОТИ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
6185 РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ МИСТЕЦТВА ПАНТОМІМИ
6186 РЕШЕНИЕ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ практического СОДЕРЖАНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В СТАРШИХ КЛАССАХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ
6187 СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРТЕПІАННОЇ ПАРТІЇ В КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ АНСАМБЛЯХ В. КОСЕНКА (на прикладі Сонати для фортепіано і віолончелі (твір 10 d-moll))
6188 ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙСТРІВ КЛОУНАДИ. ОСОБЛИВОСТІ АРТИСТИЧНОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ
6189 ЗМІСТ І ТИПОЛОГІЯ ВИДОВИЩ ЯК ОСОБЛИВОЇ ФОРМИ КУЛЬТУРИ
6190 АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
6191 ВИДОВИЩЕ ЕКРАННИХ ВИДІВ МИСТЕЦТВ
6192 МІСЦЕ ТА РОЛЬ ВІЙСЬКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВІЙСЬКОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
6193 ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ТА ТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ЩОДО СТАТУСУ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ, ОТРИМАНИХ ШЛЯХОМ ФІКСАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦИФРОВИХ ФОТО- ТА ВІДЕОЗАПИСІВ
6194 ПРОТИДІЯ СУДОВОМУ РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ
6195 ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
6196 ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРАДИЦІЙНОЇ ОБРЯДОВОСТІ В НАРОДНИХ ЗВИЧАЯХ ТА ЇХ РЕЛІГІЙНА КАНОНІЗАЦІЯ ПРАСЛОВ’ЯНАМИ (на прикладі свята Благовіщення)
6197 ОКРЕМІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТОЖИРОВИХ СЛІДІВ РУК
6198 ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
6199 ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИХ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ОБЛІКІВ
6200 МАРКЕТИНГОВА ЛОГІСТИКА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІУМУ
 
« ПерваяПредыдущая616263СледующаяПоследняя »
Страница 62 из 63