Наукова бібліотека України

Останні надходження

Loading
Наукові публікації


6101 ЕСТЕТИЧНІ ТА ХУДОЖНІ ЕЛЕМЕНТИ РЕКЛАМИ В РЕГУЛЯЦІЇ СТЕРЕОТИПНОЇ ПОВЕДІНКИ
6102 ЧЕРНІГІВСЬКЕ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНЕ ТОВАРИСТВО: ОПЕРНІ ПОСТАНОВКИ КІНЦЯ XIX СТОЛІТТЯ
6103 ПЕРЕДАЧА ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ С ЦЕЛЬЮ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
6104 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ІНЖЕНЕРА В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
6105 ВАРЬИРОВАНИЕ СЕМАНТИКИ ЗАИМСТВОВАННЫХ КОМПОЗИТОВ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ КОМБИНАТОРНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ОСНОВ
6106 АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ БИБЛИОТЕКИ ВУЗА КАК ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
6107 ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ В БИБЛИОТЕКЕ МГТУ ИМ. Н. Э. БАУМАНА
6108 ОСОБЛИВОСТІ ІСЛАМСЬКОЇ ЕТИКИ ТА ІСТОРИЧНІ ЧИННИКИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ
6109 ДУХОВНО-МОРАЛЬНА ВИВИЩЕННІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОЗНАКА ЕЛІТАРНОСТІ У ТВОРЧОСТІ Г.С.СКОВОРОДИ
6110 КРИТЕРИИ И УРОВНИ СФОРМОВАННОСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ВУЗ
6111 КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ МОДЕРНІЗМ ТА ЕСТЕТИКА МАС-МЕДІА У КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ УМБЕРТО ЕКО «АПОКАЛІПСИС ВІДКЛАДАЄТЬСЯ»
6112 Стилевая доминанта как литературоведческой ПРОБЛЕМА
6113 «Театр абсурда» И ДРАМАТУРГИЯ Эжена Ионеско 1950-Х ГОДОВ
6114 СЕМІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КУЛЬТУРИ
6115 АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ МОДИ ТА ДИЗАЙНУ ПОСТМОДЕРНІЗМУ
6116 КРИТЕРИИ УСТАНОВЛЕНИЯ национально-культурной специфики фразеологизмов немецкого языка VIII-XVII СТ.
6117 КУЛЬТУРОЛОГІЯ ЯК МЕТАМОВА В ПОШУКУ ІСТИНИ
6118 ВИРАЖЕННЯ СВІТОГЛЯДНОЇ КУЛЬТУРНОЇ МАТРИЦІ ЧЕРЕЗ ЗНАКОВЕ КОДУВАННЯ ЯК ХУДОЖНЄ ОБРАЗОТВОРЕННЯ У ТВОРЧОСТІ ПОЕТІВ КИЇВСЬКОЇ ШКОЛИ
6119 ТРИЄДИНА ХОРЕЯ У НАВЧАЛЬНИХ КУРСАХ "ЕСТЕТИКА" І "КУЛЬТУРОЛОГІЯ"
6120 ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ НА ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ «ЧОРНОЇ БУХГАЛТЕРІЇ»
6121 СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ВИРТУАЛЬНОГО ЛЕКСИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА: ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
6122 ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ В ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ВОЄННО- ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ
6123 ВИКОРИСТАННЯ МАСКИ ЯК ФЕНОМЕНАЛЬНОГО ЗАСОБУ ЗОВНІШНЬОЇ ВИРАЗНОСТІ У ХУДОЖНЬО-ТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АКТОРА
6124 ОНТОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СМІХУ У ДИНАМИЦІ ФІЛОСОФСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ
6125 СОЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЯНСЬКОЇ ОБЩИНИ
6126 ЕЛЕКТРОННІ ЖУРНАЛИ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ
6127 КАЛЕНДАРНА ОБРЯДОВІСТЬ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПОЛІ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ: РЕГРЕС ЧИ РОЗВИТОК (на матеріалах Гуцульщини)
6128 ЦИКЛ «ВОРОНЕЖСКИЕ тетрадь» ИОСИФА Мандельштама
6129 МІСЦЕ ТА РОЛЬ ТОТЕМІВ-ГОДУВАЛЬНИКІВ В ЯЗИЧНИЦЬКІЙ СВІДОМОСТІ СХІДНИХ СЛОВ’ЯН ЯЗИЧНИЦЬКОЇ ДОБИ
6130 ПРОБЛЕМА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУСПІЛЬСТВА МАСОВОГО СПОЖИВАННЯ
6131 ДУХОВНА ВЗАЄМОДІЯ ЯК УНІКАЛЬНЕ ПЕДАГОГІЧНЕ ЯВИЩЕ В ФОРМУВАННІ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ
6132 КОНЦЕПТ "ЕСТЕТОСФЕРА" В ОСМИСЛЕННІ РЕЛІГІЙНО-МИСТЕЦЬКИХ ПРАКТИК
6133 ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ ЯК НОВИЙ ОБРАЗ МИСЛЕННЯ В СИСТЕМІ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ КУЛЬТУРТРЕГЕРА
6134 ЕСТРАДНІ ШКОЛИ УКРАЇНИ
6135 ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ
6136 ДУДА ЯК РУДИМЕНТ АРХАЇКИ В АЕРОФОННІЙ МУЗИЦІ ЗАКАРПАТТЯ
6137 ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДПИСНОГО ПОЧЕРКУ (МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ)
6138 ТВОРЧЕСТВО сестер Бронте В УКРАИНСКОЙ И РОССИЙСКОЙ КРИТИКЕ
6139 Жанровое своеобразие сатирических повестях М. БУЛГАКОВА
6140 ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ УЧАСНИКІВ ПРЯМОГО ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ЕФІРУ
6141 ХРОНОГРАФ МУЗИЧНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАРУБІЖЖЯ НА СТОРІНКАХ ЧАСОПИСУ "ЕКРАН" (США): ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ
6142 Психологические АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ личностной саморегуляции МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
6143 "ПЕРЕЖИВАННЯ", "УДАВАННЯ" ТА "ВІДЧУЖЕННЯ" В ПРИЙОМАХ АКТОРСЬКОЇ ГРИ ТЕАТРУ ЛЯЛЬОК
6144 ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В КАЛЕНДАРНІЙ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ В ХХ - НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
6145 ПРОБЛЕМА САМОКОНТРОЛЯ В ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ
6146 ПРЕПОЗИТИВНЫЕ ДЕРИВАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ СТЕПЕНИ ПРИЗНАКА В СЛОЖНЫХ АДЪЕКТИВАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
6147 ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КІНОТЕКСТУ ЯК МЕТОД РОЗКРИТТЯ НОВИХ СЕНСІВ БУТТЯ
6148 РИТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОПОВІДЕЙ ЯК ВИДУ РЕЛІГІЙНОГО КРАСНОМОВСТВА
6149 ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ ВУЗОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
6150 ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕСУРСА: ОПЫТ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ НПУ ИМЕНИ М.П. ДРАГОМАНОВА
6151 СОНОРНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТОНУВАННЯ У КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНІЙ ТВОРЧОСТІ ВОЛОДИМИРА РУНЧАКА НА ПРИКЛАДІ "HOSI’ANNA" ДЛЯ ДВОХ САКСОФОНІВ, УДАРНИХ ТА ФОРТЕПІАНО
6152 СОБСТВЕННЫЕ ИМЕНА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ЭЛЕКТРОННОГО СЛОВАРЯ ОТФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ДЕРИВАТОВ РУССКОГО ЯЗЫКА
6153 ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОЇ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЕОНІДА МИХАЙЛОВИЧА ОСИКИ
6154 ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА «ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИИ»
6155 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ПАССИВНЫЕ ШКОЛЬНИКИ КАК ПРИЧИНА НИЗКОГО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В УЧАЩИХСЯ
6156 ФУНКЦІЇ ЗВУКОВОГО МОНТАЖУ В ФІЛЬМІ
6157 ФУНКЦІЇ МУЗИКИ У ФІЛЬМІ
6158 ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ПРЕЛЮДІЇ ДЛЯ ФОРТЕПІАНО «КРОКИ НА СНІГУ» К. ДЕБЮССІ НА ПРИКЛАДІ ГРИ А. КОРТО, А. МІКЕЛАНДЖЕЛІ, С. РІХТЕРА
6159 ГЛОБАЛІЗАЦІЯ КУЛЬТУРИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ВИМІРІ
6160 ТРАДИЦІЙНА НАРОДНА КУЛЬТУРА: АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ
6161 ОСТАННІЙ ПЕРІОД ТВОРЧОЇ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІКТОРА ДОВБИЩЕНКА (1945-1953 рр.)
6162 ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
6163 ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ "конституционализм" В СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ МЫСЛИ
6164 ЗНАКОВО-СИМВОЛІЧНА ПРИРОДА НАРОДНОЇ ХРИСТИЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
6165 МІСЦЕ ЛЮДИНИ У СВІТІ ТА ЧАСІ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ
6166 СОБАКИ-ШУКАЧІ НА СЛУЖБІ КАРНОГО РОЗШУКУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
6167 ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ СПЕЦІАЛІСТА ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИННИХ ПОСЯГАНЬ НА КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ
6168 РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОГО МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ В ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНІЙ ЛАНЦІ УПРАВЛІННЯ: КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ
6169 ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНИХ УНІВЕРСАЛІЙ ЗАХОДУ І СХОДУ: КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ ДИСКУРС
6170 ФОРМИРОВАНИЕ У школьников эмоционально-ценностного отношения К ПРИРОДЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАСЛЕДИИ Сухомлинский
6171 КУЛЬТУРОЛОГІЧНА СКЛАДОВА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
6172 УКРАЇНСЬКИЙ КЛАСИЧНИЙ АВАНГАРД: ІНТУЇТИВІЗМ І ПСИХОЛОГІЗМ
6173 МАГНЕТИЧНА ПОСТАТЬ КНЯЗЯ ЯРОСЛАВА В ОРЕОЛІ МУЗИЧНОГО ТЕАТРУ УКРАЇНИ
6174 СЕМІОТИКА МУЗИКИ: ГЕНЕАЛОГІЧНІ ВИТОКИ МУЗИЧНОГО СЕМІОЗИСУ
6175 ЩОДО РОЗМІРУ МАТЕРІАЛЬНОЇ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ВНАСЛІДОК РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКТРАФАКТНОЇ ПРОДУКЦІЇ
6176 ГУМАНІСТИЧНА ПАРАДИГМА НАВЧАННЯ У КОНТЕКСТІ ПЕРСОНОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО СУТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РОЗВИТКУ
6177 ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «ЗЕМЛЯ» В СУСПІЛЬНИХ НАУКАХ
6178 КОНЦЕПТ ЇЖІ В КУЛЬТУРІ ПОВСЯКДЕННОСТІ
6179 КУЛЬТУРОСОФСЬКА МОДЕЛЬ МАЛОРОСІЙСТВА У ТВОРЧОСТІ М. В. ГОГОЛЯ (до 200-річчя від дня народження письменника)
6180 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МЕНЕДЖЕРА
6181 СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРТЕПІАННОЇ ПАРТІЇ В КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ АНСАМБЛЯХ В. КОСЕНКА (на прикладі Сонати для фортепіано і віолончелі (твір 10 d-moll))
6182 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОТРИМАННЯ, ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НЕВЕРБАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ВЕРБАЛЬНИХ СЛІДЧИХ ДІЙ
6183 ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНО- ВИРОБНИЧОЇ РОБОТИ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
6184 ХУДОЖЕСТВЕННО РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
6185 ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙСТРІВ КЛОУНАДИ. ОСОБЛИВОСТІ АРТИСТИЧНОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ
6186 ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ТА ТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ЩОДО СТАТУСУ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ, ОТРИМАНИХ ШЛЯХОМ ФІКСАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦИФРОВИХ ФОТО- ТА ВІДЕОЗАПИСІВ
6187 МІСЦЕ ТА РОЛЬ ВІЙСЬКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВІЙСЬКОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
6188 РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ МИСТЕЦТВА ПАНТОМІМИ
6189 КОНЦЕПЦИЯ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В. СУХОМЛИНСКОГО
6190 ВИДОВИЩЕ ЕКРАННИХ ВИДІВ МИСТЕЦТВ
6191 РЕШЕНИЕ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ практического СОДЕРЖАНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В СТАРШИХ КЛАССАХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ
6192 ЗМІСТ І ТИПОЛОГІЯ ВИДОВИЩ ЯК ОСОБЛИВОЇ ФОРМИ КУЛЬТУРИ
6193 ПРОТИДІЯ СУДОВОМУ РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ
6194 ОКРЕМІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТОЖИРОВИХ СЛІДІВ РУК
6195 ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРАДИЦІЙНОЇ ОБРЯДОВОСТІ В НАРОДНИХ ЗВИЧАЯХ ТА ЇХ РЕЛІГІЙНА КАНОНІЗАЦІЯ ПРАСЛОВ’ЯНАМИ (на прикладі свята Благовіщення)
6196 ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИХ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ОБЛІКІВ
6197 ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ШАХРАЙСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
6198 АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
6199 ОБРАЗИ ПРИРОДИ У ХОРОВИХ МІНІАТЮРАХ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ (до типології сучасного хорового пейзажу)
6200 СУДОВО-МЕДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗНАК ДІЇ УРАЖАЮЧИХ ФАКТОРІВ ПОСТРІЛУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ГАЗОВИХ ПІСТОЛЕТІВ
 
« ПерваяПредыдущая616263СледующаяПоследняя »
Страница 62 из 63