Наукова бібліотека України

Останні надходження

Loading
Наукові публікації


6001 Мотив ностальгии В романе М.Пруста «НА СВАННОВУ СТОРОНУ»
6002 ЛЬВІВСЬКЕ БРАТСТВО І ПРОБЛЕМИ ДУХОВНОЇ СВОБОДИ
6003 Профессионально значимых ХАРАКТЕРИСТИКИ личностной зрелости будущих ПСИХОЛОГОВ
6004 ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ Й ПРАКТИКИ
6005 ШКОЛА "MIME PUR” ЕТЬЄНА ДЕКРУ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО АКТОРА
6006 РОБОТА РЕЖИСЕРА НАД МУЗИЧНОЮ ОСНОВОЮ ОПЕРНОЇ ВИСТАВИ: ДОСВІД СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ
6007 Образность СИМВОЛОВ УКРАИНСКОЙ НАРОДНЫХ ПЕСЕН О ЛЮБВИ
6008 ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ АГРЕССИВНОСТИ И ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ: ДИНАМИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
6009 Читательский интерес и ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ читательской самостоятельности
6010 Интеллигенция И ВЛАСТЬ В контексте духовной ЖИЗНИ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА. 1965-1985 гг.
6011 Предметных уроках С ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
6012 ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬОГО ГРАФІТІ У ЄВРОПІ ХХ-ХХІ СТОЛІТТЯ
6013 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ РЕБЕНКА К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
6014 ВЗАИМОСВЯЗЬ КАТЕГОРИЙ «ЖАНР» и «СТИЛЬ» В СТРУКТУРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
6015 АВТОМАТИЗАЦИЯ ВУЗОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ И УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС: НЕОБХОДИМОСТЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
6016 ПОСТМОДЕРНІЗМ: ПОСТ- ЧИ ПРОТОІСТОРІЯ. МЕТАМОРФОЗИ ХРОНОТОПУ
6017 ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-психологического климата в коллективе РАБОТНИКОВ МИЛИЦИИ
6018 ДИНАМИКА ЦЕННОСТНЫХ ориентаций УКРАИНСКАЯ СТУДЕНЧЕСТВА
6019 Творческая ЭВОЛЮЦИЯ М. Зощенко
6020 ОСОБЕННОСТИ Поэтика рассказа Татьяны Толстой «Чистый ЛИСТ»
6021 ВПЛИВ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ НА СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ
6022 МЕТОДОЛОГІЯ ЯК СКЛАДОВА НАУКИ ДЕЛІКТОЛІСТИКИ
6023 РАСКРЫТИЕ ТЕМЫ «МАЛЕНЬКОЙ ЧЕЛОВЕКА» В сатирические рассказы Зощенко
6024 АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КЛАССИФИКАТОРАМИ ДОКУМЕНТОВ БИБЛИОТЕКИ МГТУ ИМ. Н. Э. БАУМАНА
6025 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕОГРАФИЯ И ПРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
6026 КУЛЬТУРОЛОГІЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ҐЕНЕЗИ ПОВСЯКДЕННОСТІ: ВІД ПЕРВІСНОГО СИНКРЕТИЗМУ МІФУ ДО СВЯТА
6027 УРАХУВАННЯ ВІДНОСНОЇ СКЛАДНОСТІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ
6028 ЭВОЛЮЦИЯ КАТЕГОРИИ "ЭКСПЕРИМЕНТ" В ТЕОРИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК (1945-1991 ГГ.)
6029 КОНКРЕТИЗАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКОГО ДИСКУРСУ ПРАВОСЛАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОКТРИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
6030 К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ "ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ"
6031 НАПРАВЛЕНИЯ, КАТЕГОРИИ И МЕТОДЫ дискурс-анализа
6032 ПРИНЦИП ПОЛІКУЛЬТУРАЛІЗМУ В ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ ХХІ СТОЛІТТЯ
6033 МУЗИКА ЯК НЕДИСКУРСИВНА ФОРМА МИСЛЕННЯ
6034 ІНВАРІАНТНІСТЬ І ВІДКРИТІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕЛІГІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
6035 РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ: МИНУЛЕ І СУЧАСНЕ
6036 ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ (ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО КІНЦЯ XIX -ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ)
6037 ФОРМИРОВАНИЕ КАРТИНЫ МИРА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРИРОДОЙ КОСМОСА
6038 МОТИВЫ Эросу И Танатоса В РОМАНЕ ДЖОНА Фаулза «КОЛЛЕКЦИОНЕР»
6039 ШЛЯХ ВІД НАЦІОНАЛ-КОМУНІЗМУ ДО КОМУНІЗМУ
6040 ОБРАЗ ДОРОГИ В ВИРТУАЛЬНОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
6041 МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ДЕЙСТВИЙ РЕФЛЕКСИИ
6042 «QUO VADIS?»ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕК С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДИСТРИБУТОРА
6043 РОЛЬ РЕТРОСПЕКТИВНОЙ БИБЛИОГРАФИИ В СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ РЕГИОНА: ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
6044 КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО СФЕРИ ПОВСЯКДЕННОСТІ
6045 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
6046 ПРИРОДНИЧО-НАУКОВІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ОДОРОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ У СУДОЧИНСТВІ
6047 РОЗВИТОК ТРАДИЦІЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ТЕАТРУ У ТВОРЧОСТІ КОМПОЗИТОРІВ РАДЯНСЬКОГО ТА ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ ХХ-ХХІ СТОЛІТЬ
6048 ОНТОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФЕНОМЕНУ СТРУКТУРНОГО ЗСУВУ У КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ СУСПІЛЬСТВА
6049 РИТОРИКА ЯК ВЕРБАЛЬНА МАНІПУЛЯЦІЯ: СТАНОВЛЕННЯ САМОРЕФЛЕКСІЇ
6050 СЕРЕДНЬОВІЧНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПОНЯТТЯ ТВОРЧОСТІ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІДЕОЛОГІЧНОЇ ДОКТРИНИ КАТОЛИЦИЗМУ
6051 ФОЛЬКЛОР КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РОДНОГО РЕЧИ, КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
6052 ВИКОНАВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ФЛЕЙТИСТІВ У 30-60-ті РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ
6053 СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА ПАРАДИГМА СУЧАСНОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ТЕОЛОГІЇ: СУПЕРЕЧНОСТІ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОШУКІВ
6054 Лирический герой поэзии Осипа Мандельштама 1920-Х ГОДОВ
6055 "ІСТОРІЯ РУСІВ" ЯК ДЖЕРЕЛО КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ РЕЦЕПЦІЙ 80-х РОКІВ XVIII - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ
6056 ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТЕ ФРИДРИХА Фребеля
6057 СЕНСУАЛІЗОВАНИЙ СТИЛЬ ТА ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З МИСТЕЦТВОМ ІМПРЕСІОНІЗМУ: ДО ПИТАННЯ СТИЛЬОВОЇ ТИПОЛОГІЇ ФОРТЕПІАННО-ВИКОНАВСЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
6058 ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ФАХІВЦІВ ІЗ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
6059 ОРГАНІЗАЦІЯ МУЗИЧНОГО ЖИТТЯ ХАРКОВА 20-х - ПОЧАТКУ 30-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
6060 ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА РУКОВОДИТЕЛЯ общеобразовательных учебных заведений КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОЙ управленческой деятельности
6061 ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ О СТАНОВЛЕНИЕ русского исторического романа (К ХХ СТ.)
6062 ІНФОРМАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ ЩОДО ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ
6063 ПІОНЕРИ РАДЯНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КОМЕДІЇ
6064 КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА У "ЗАГАЛЬНОРОСІЙСЬКИХ" МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)
6065 ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЕДИНОГО ТИПА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ В 50-60 - Е ГОДЫ XX ВЕКА
6066 МЕДИЧНА ОСВІТА НА ВОЛИНІ: УЗАГАЛЬНЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
6067 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ В БИБЛИОТЕКЕ МГТУ ИМ. Н. Э. БАУМАНА
6068 ПРЕДЕЛЫ ДЕЙСТВИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНА: ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ
6069 ОБРАЗ СВЯТОГО ПОДВИЖНИКА В КУЛЬТУРІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ
6070 СОНЕТ КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖАНР: ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
6071 Философско-политические и философские-ПРАВОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ ДЖОНА АДАМСА
6072 ОСОБЕННОСТИ нарративной структуры повести Чехова «скучная ИСТОРИЯ»
6073 МИКОЛА ЛИСЕНКО ТА МИХАЙЛО ДРАГОМАНОВ: ПРОБЛЕМА МІЖОСОБИСТІСНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
6074 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА контекстуальных синонимов
6075 СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕМАНТИКА ПОДОБИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
6076 НА ЗАХИСТ РЕАЛІСТИЧНОГО МИСТЕЦТВА
6077 БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ СТУДЕНТА
6078 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ЕКОЛОГІЇ КУЛЬТУРИ З ІНФОРМАЦІЙНИМ СУСПІЛЬСТВОМ В ПРОЦЕСІ ЕВОЛЮЦІЇ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ
6079 ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В педучилище И педколледжа (ПРОГРАММА ПРАКТИКИ)
6080 ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ ВИРІШЕННІ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ СУДОВО-БАЛІСТИЧНИХ ПИТАНЬ У НЕСТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЯХ
6081 ДІАЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОГО АВАНГАРДУ
6082 ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
6083 ХУДОЖНЬО-ОСВІТНІЙ КОНЦЕПТ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
6084 ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ МИСТЕЦТВОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ ВИЗНАЧЕННЯ ІДЕОЛОГІЧНИХ ТА МОРАЛЬНО- ЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ ЗМІСТУ ОБ'ЄКТА
6085 МЕТАФОРА КАК СРЕДСТВО манипулирования в политическом дискурсе
6086 НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ НАУКИ ТА ОСВІТИ: ДОСВІД РОБОТИ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”
6087 ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ В ТЕОЛОГІЧНІЙ ПАРАДИГМІ: ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ДОКТРИНИ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦЕРКОВ
6088 АНТРОПОЦЕНТРИЧНИЙ ДИСКУРС ГУМАНІЗМУ СУТНІСНИХ СИЛ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ
6089 КУЛЬТУРОТВОРЕННЯ У ПРОБЛЕМНОМУ ПОЛІ КУЛЬТУРНОЇ ДИНАМІКИ
6090 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ІНЖЕНЕРА В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
6091 СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ДИЗАЙН-ЕРГОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
6092 ВІДТВОРЕННЯ ТЕМБРО-ДИНАМІЧНИХ ТА АРТИКУЛЯЦІЙНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ АКУСТИЧНИХ МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЕЛЕКТРОННИМИ ЗАСОБАМИ
6093 КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА ДЕРЖАВНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
6094 "КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ" ЯК ЗАСІБ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР
6095 ЗМІНА ПІДСУДНОСТІ ПРИ ВИРІШЕННІ СПРАВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З КОРПОРАТИВНИМИ КОНФЛІКТАМИ І НЕЗАКОННИМ ЗАХОПЛЕННЯМ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯК ПЕРЕШКОДА РЕЙДЕРСТВУ
6096 ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ У ВИПРОБУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЯХ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МВС УКРАЇНИ У ПРОЦЕСІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ
6097 ИНФОРМАЦИЯ, ОБЗОРЫ, РЕЦЕНЗИИ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
6098 КОНЦЕПТУАЛЬНІ СХЕМИ СТРАТЕГІЙ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
6099 ЄВРОПЕЙСЬКА РОМАНТИЧНА КУЛЬТУРА ХІХ СТ. ТА ВІТЧИЗНЯНА РОК-КУЛЬТУРА 1970-80 РР.: КОМПАРАТИВНИЙ АСПЕКТ
6100 ПРОБЛЕМИ І ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
 
« ПерваяПредыдущая616263СледующаяПоследняя »
Страница 61 из 63