Безкоштовна бібліотека підручниківМіжнародні економічні відносини

Список літератури


1.  Всемирный банк. Годовой отчет. 1994 г. — Вашингтон, округ Колумбия, 1995. — 219 с.

2.  Дэниеле Джон Д., Радеба Ли X. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции: Пер. с англ. — 6-е изд. — М.: Дело Лтд, 1994. — 784 с.

3.  Державні фінанси: Теорія і практика перехідного періоду в Центральній Європі: Пер. з англ. — К.: Основи, 1998. — 542 с.

4.  Линдерт П. Экономика микрохозяйственных связей: Пер. с англ./Общ. ред. и предисл. О.В. Ивановой. — М.: Прогресс, 1992. — 520 с.

5.  Міжнародні економічні відносини: Історія міжнародних економічних відносин: Підручник/А.С. Філіпенко, B.C. Будкін, О.В. Бутенко та ін. — К.: Либідь, 1992. — 191 с

6.  Міжнародні економічні відносини: Сучасні міжнародні економічні відносини: Підруч. для студентів екон. вузів і ф-тів/А.С. Філіпенко, СЯ. Боринець, В.А. Вергун та ін. — К.: Либідь, 1992. — 255 с

7.  Мировая экономика: Учебник / Под ред. проф. А.С. Булатова. — М.: Юрист, 1999. — 734 с.

8.  Мировая экономика: введение во внешнеэкономическую деятельность: Учеб. пособие для вузов / М.В. Елова, Е.К. Муравьева, С.М. Пономарева и др.; Под ред. А. Шуркалина, Н.С. Цыпиной. -М.: Логос, 2000. — 248 с.

9. Пашкус О.В., Мисъко О.В. Введение в бизнес. — Л.: Северо-Запад, 1991. — 303 с.

10.Рынок: микроэкономическая модель / Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; Под общ. ред. Б. Лисовика и В. Лукашевича — СПб., 1992. — 496 с.

11.Статистический сборник. 1994 год. Государства бывшего Советского Союза. — Вашингтон, округ Колумбия, 1995. — 768 с.

12.Экономика зарубежных стран: капиталистические и развивающиеся страны: Учеб. пособие для экон. спец. вузов / В. П. Колесов, В.Ф. Железова, М.Н. Осьмова и др. — М.: Высш. шк., 1990. — 479 с.

13.Максимова Л.М., Носкова И.Л. Международные экономические отношения: Учеб. пособие. — М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1995. — 152 с.

14.Белошапка В. А. Транснациональные корпорации в международном бизнесе. — К.: КГЭУ, 1994. — 44 с.

15.Ділова хроніка // Діловий вісник. — 1997. — № 7 (38).

16.Квартальні передбачення // Дослідження економіки України. — 1997. — Вересень.

17. Международные экономические отношения: Учеб. пособие / Под ред. С.Ф. Сутырина, В.Н. Харламовой. — СПб.: Изд-во СПбУ, 1996. — 248 с.

18.Киреев А.П. Международная экономика: Учеб. пособие для вузов: В 2 ч. — Ч. 1: Международная экономика: движение товаров и факторов производства. — М., 1999. — 416 с.

19.Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учеб. пособие. — М.: НВЦ Маркетинг, 1997. — 196 с.

20.Кур´янович Ю. Протекціонізм чи свобода торгівлі // Діло. - 1998. - № 1.

21.Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посіб. / За заг. ред. А.І. Кредісова. — К., 1997. — 448 с

22.Шпек P. Іноземні інвестиції в Україні // Урядовий кур´єр. — 1996. — 2 квітня. — С. 5.

23.Коломейцев В.Е. Механізм залучення іноземних інвестицій у структурну перебудову і розвиток промисловості України. — К.: Реформи, 1996. — 50 с

24.Макроекономічний огляд. Україна, грудень 1997 р. / Інститут реформ. Український фонд підтримки реформ. — К., 1997. — № 12.

25.Загородній AT., Вознюк ГЛ., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. — 2-ге вид., випр. та доп. — Л.: Центр Європи, 1997. — 576 с

26.Економіка зарубіжних країн: Підручник / А.С. Філіпенко, В.А. Вергун, І.В. Бураківський та ін. — К.: Либідь, 1996. — 416 с

27.Козик В.В., Ланкова Л А. Світова економіка та міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. — Л., 1995. — 158 с.

28.Козик В.В., Папкова Л А., Карп´як Я.С. Зовнішньоекономічні комерційні операції та контракти: Навч. посіб. — Л.: Оксарт, 1998. — 252 с

29.Leontief WW. Domestic Production and Foreign Trade: the American Capital Position Reexamined. 1953.

30.Науменкова С. Ринок фінансових послуг: основні тенденції розвитку // Вісник НБУ. — 2000. — № 1.

31.Болтун Л., Троїцька О. Стан платіжного балансу України за 1999 рік // Вісник НБУ. — 2000. — № 7.

32.Мостенська Т., Отецький В. Проблеми обмеженості ринку інвестиційних ресурсів України // Вісник НБУ. — 2000. — № 10.

33.Василенко Ю. Фактори розвитку українського експорту в країни "далекого зарубіжжя" // Вісник НБУ. — 2000. — № 7.

34.Климко Г.Н., Блешмудт ПЛ. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями // Фінанси України. — 2000. — № 11. — С 39—48

35.Международные экономические отношения: Учеб. пособие / Под ред С.Ф. Сутырина, В.Н. Харламовой. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1996. - 248 с.

36.Пузикова Е.П. Честникова ВА. Международный туристический бизнес. — М.: Экспертное бюро, 1997. — 176 с.

37.Самотій З. Пряме іноземне інвестування в Україну в умовах глобалізації // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Економічні проблеми розвитку виробництва та інноваційної діяльності: Щорічник наукових праць. — Випуск XIX / НАН України; ІРД. — Л., 2000.

38.Козик В.В., Папкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. — К: Знання-Прес, 2000. — 277 с — (Вища освіта XX століття).

39.Світова економіка: Підручник / А.С. Філіпенко, О.І. Рогач, О.І. Шнирков та ін. — К.: Либідь, 2000. — 582 с|
:
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Міжнародні економічні відносини
Міжнародна економіка