Безкоштовна бібліотека підручниківОснови наукових досліджень
Цехмістрова Г.С.

Основи наукових досліджень

Навчальний посібник / Київ: Видавничий Дім «Слово», 2003.- 240 c.

Навчальний посібник для студентів зі спеціальностей: міжнародні економічні відносини, туризм, готельне господарство. В ньому узагальнено вимоги до науко­во-дослідної роботи студентів у вищому навчальному закладі, подаються рекомен­дації з методології написання творчих робіт студентів, курсової, дипломної (ма­гістерської) робіт. Сформовано понятійний апарат науковця-початківця, передбачено контрольні запитання, тести для самоконтролю при самостійному опрацюванні тексту лекцій студентами. Дано рекомендації щодо структури рефе­рату, наукової статті, рецензії, доповіді тощо.

Наведено основні вимоги Міністерства освіти і науки України до курсових, дипломних робіт, а також ВАК до дисертації та авторефератів.

Навчальний посібник може бути використаний магістрами, аспірантами та здобувачами, викладачами та науковими працівниками.

Вступ 
Тема 1. Наука - продуктивна сила розвитку суспільства 
Предмет і сутність науки як сфери людської діяльності 
Понятійний апарат, зміст та класифікація наук 
Організація наукової діяльності в Україні 
Тема 2. Наукові дослідження - шлях до розв´язання проблем методики 
Процес наукового дослідження, його характеристика та етапи проведення 
Науково-дослідницька діяльність студентів 
Вибір теми та реалізація наукового дослідження 
Ефективність наукових досліджень 
Тема 3. Основи методології науково-дослідної роботи 
Поняття про методологію досліджень, види та функції наукових досліджень 
Методи та техніка наукових досліджень 
Методи емпіричного дослідження 
Методи досліджень на емпіричному та теоретичному рівнях 
Тема 4. Інформаційне забезпечення наукових досліджень 
Поняття про наукову інформацію та її роль у проведенні наукових досліджень 
Джерела інформації та їх використання в науково-дослідній роботі 
Техніка роботи зі спеціальною літературою 
Тема 5. Курсова, дипломна, магістерська роботи: написання, оформлення, захист 
Загальні положення 
Курсова і дипломна роботи 
Етапи роботи над дослідженням та оформленням курсової та дипломної робіт 
Захист дипломної роботи 
Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження 
Тема 6. Оформлення та форми впровадження результатів наукового дослідження 
Наукова публікація: поняття, функції, основні види 
Наукова монографія, наукова стаття, теза доповіді 
Реферат, доповідь, виступ, книги 
Методика підготовки та оформлення публікацій до видання 
Форми звітності при науковому дослідженні 
ГЛОСАРІЙ 

««